Укупан бр.чланова: 29.443 aктиван бр.чланова: 16.163

Правилници

П Р А В И Л Н И К о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова "Службени гласник РС", број 13 од 14.2.2018. I. УВОДНA ОДРЕДБAЧлан 1. Овим правилником уређује се начин понашања и лични...
Правилник о приправности за рад   На основу члана 156. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16), Министар унутрашњих послова донoси Правилник о приправности за рад Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 16/2017 од 2.3.2017....
Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника На основу члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и...
Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима   На основу члана 142. став 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацимаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 12/2016...
Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова На основу члана 17. став 1. и члана 24. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 -...
Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 57/2016 од 17.6.2016. године, а ступио је на снагу 18.6.2016. Члан 1. Овим правилником прописује се начин полагања заклетве полицијских службеника. Члан 2. На Дан...
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 16/2017 од 2.3.2017. године, а ступио је на снагу 10.3.2017. Члан 1. Oвим правилником ближе се уређују околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора бити доступан и...
Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 105/2016 од 26.12.2016. године, а ступио је на снагу 3.1.2017. Члан 1. Овим правилником уређују се ближи услови и критеријуми за доделу солидарне помоћи,...
Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 73/2016 од 31.8.2016. године, ступио је на снагу 8.9.2016, а примењује се од 1.1.2017. ПредметЧлан 1. Овим правилником прописују се правила...

Које друштвене мреже користите?

Које друштвене мреже користите?
Резултати анкете :

ФБ - 60
Инстаграм - 50
Твитер - 6
Остало - 10
Ниједну - 70

Где бисте желели да се одрже следеће спортске игре?
Резултати анкете :

Врњачка бања - 19
Тара - 85
Друго - 27