Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима

На основу члана 142. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацимаПравилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/2016 од 12.2.2016. године, а ступио је на снагу 13.2.2016.Члан 1. Овим правилником прописује се изглед Упитника о идентификационим подацима, који се користи у поступку вршења безбедносне провере. Члан 2. Упитник о идентификационим подацима (Образац БП-1), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 3. Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о поступку безбедносне провере и садржини упитника („Службени гласник РС“, број 97/15). Члан 4. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Број 01-1481/16-2 У Београду, 1. фебруара 2016. године Министар, др Небојша Стефановић, с.р. Образац БП-1 УПИТНИК о идентификационим подацима
1.Име и презиме
2.ЈМБГ
3.Претходна имена и презимена
4.Датум, место и држава рођења
5.Држављанство
6.Претходно држављанство
7.Двојно држављанство
8.Пребивалиште
9.Боравиште
10.Контакт телефон, e-mail адреса
11.Брачни статус
12.Име и презиме, датум и место рођења супружника/партнера
13.Име и презиме, датум и место рођења бившег супружника/партнера
14.Име и презиме, датум и место рођења детета
15.Име и презиме, датум и место рођења и сродство са лицима са којима живите у заједничком домаћинству
16.Стручна спрема
17.Занимање
18.Подаци о служењу војног рока
19.Радни однос
 
Датум и место:Својеручни потпис:
69