Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Записник са састанка комисије за МРРС

Извод из записника са састанка  Комисије за мирно решавање  спорних односа проистеклих из рада и у вези са радом, одржаног  у Палати Србија, у сали за састанке  на мосту, 11.децембра 2013. године у 14 часова Дана  11. децембра  2013.  године  одржан  је састанак  Комисије  за  мирно  решавање спорних односа проистеклих из рада и у вези са радом.

znacka-ministarstvo-velikansp_logo_b

Састанку   су  присуствовали  следећи   чланови   Комисије:   председник   - СветланаСтанивуковић    (Секретаријат),   Зоран    Лончар    (Полицијски    синдикат    Србије),    Зоран Ковачевић  (Независни синдикат полиције)  и Жељко  Ђаковић  (Удружени  синдикати полиције).

За овај састав предложен је и усвојен следећи Дневни ред:

  1.   Усвајање  записника  са састанка  од  4. јула 2013.  године  и 12. новембра  2013. године
  2.   Разматрање пристиглих изјашњења и доспелих захтева
  3.   Разно

Поводом прве тачке дневног реда Комисија је једногласно  донела одлуку о усвајању записника са претходног  састанка (12. новембра 2013. године). У вези са записником  од 4. јула  2013.  године,  Зоран  Ковачевић  је  подсетио  на  одлуку  поводом  захтева  Мирослава Станића., те је договорено  да ће се упутити ургенција  Управи за људске  ресурсе ради изјашњења.

Поводом друге тачке дневног реда, Светлана Станивуковић је упознала чланове са доспелим изјашњењима по захтевима и о новим захтевима:

1. Поводом  захтева Радослава Главића, пензионисаног полицијског службеника Сектора за ванредне ситуације за исплату јубиларне награде, достављено  је изјашњење Управе  за људске  ресурсе  06/2 број  112-787/2013  од 4.  новембра  2013.  године у којем је. наведено да је поводом захтева именованог донето решење којим се одбија његов захтев.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Потребно  је  да  Управа  за људске  ресурсе  достави  решење  којим  је  одбијен  захтев. Радослава Главића, ради даљег поступања Комисије.

2. Поводом   захтева Зорице  Продановић, полицијског службеника Полицијске управе за  град  Београд за  исплату  јубиларне награде  на  основу   донетог   решења   о утврђивању  права  на  исплату,  достављено  је  изјашњење   Полицијске   управе  за  град Београд  01  број  120-1167/13-1  од  12.  новембра  2013.  године  у  којем  је,  између  осталог, тражен став Комисије око поступања у вези са коначним решењем КОЈИМ  Је  именованојутврђено право на исплату јубиларне награде за 2012. годину.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија ће упутити захтев Комисији за праћење примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике поводом преиспитивања мишљења које је дато у вези са утврђивањем права полицијских службеника на јубиларну награду.

3. Поводом захтева  Драгана Јањића, полицијског службеника Управе  граничне полиције,  за  повезивање   радног  стажа,  поднет  преко  НСП,  достављено је изјашњење Управе за људске ресурсе 06/2 број 40257/13 од 8. новембра 2013. године у којем је наведен ток судских поступака које је именовани водио против Министарства унутрашњих послова, а  који се односе на поништај дисциплинских одлука којима је именованом престао радни однос и на донете пресуде у наведеним поступцима. Наиме, Драган Јањић је враћен на рад и наплатио је од Министарства унутрашњих послова материјалну штету на име накнаде зарада због незаконитог престанка радног односа, али у судском поступку није потраживао и уплату пореза и доприноса.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

С обзиром да је одлукама суда утврђено да је Драгану Јањићу незаконито престао радни однос и да му је досуђена и исплаћена накнада зараде, неспорно је да му припадају порези и доприноси за период док није радио. У циљу смањења непотребних трошкова, Комисија  сматра   да   је   целисходно   поступити   по   захтеву   именованог   и   уплатити одговарајући износ пореза и доприноса, без чекања покретања поступка пред надлежним органом.

4. Поводом  захтева  Младена  Михајловића, полицијског службеника Управе  за обезбеђење одређених  личности  и објеката  за исплату  додатка  на плату  због додатног оптерећења  на раду (замене руководиоца), достављене је изјашњење Управе за обезбеђење одређених личности и објеката 03/6 број 5146/13 од 6. новембра 2013. године у којем је наведено даје донето решење 03/6 број 1812/13 од 1. фебруара 2013. године којим се одбија захтев Младена Михајловића за исплату додатка на плату на основу додатног оптерећења на раду у току 2012. године.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Имајући у виду да је поступљено по достављеном захтеву Младена Михајловића,. односно решено Је у поступку пред надлежним органом у вези са исплатом додатка на плату због додатног оптерећења на раду, а како се у захтеву наводи и да је именовани "обављао дежурства ван радног времена", Комисија ће обавестити именованог да, уколико се његов захтев односи на још нека потраживања осим на додатак на плату због додатног оптерећења на раду, потребно да се уз одговарајуће доказе обрати руководиоцу своје организационе Јединице, као надлежном за решавање у управном поступку.

5. Поводом  захтева  Милана  Домановића, полицијског службеника  Полицијске управе  у Чачку   који  се односи  на  исплату  разлике  у  плати  за  период  мај  2009. до31.12.2011.  због  обављања  послова   шефа  смене,  Комисија  је  након  свих  доспелихизјашњења Полицијске управе у Чачку утврдила да је у периоду од ступања на снагу Закона о полицији, када је прописан основ за исплату додатка на плату због додатног оптерећења на раду-замене руководиоца, 8. децембра 2011. године до 31. децембра 2011. године, до када се захтев односи, Милан Домановић био одсутан са рада због боловања.

6. Поводом  захтева     Милета  Ристића,  полицијског   службеника  Полицијске управе  у Врању,  поднетог преко Независног  полицијског  синдиката  Србије,  који  се односи  на  накнаду  штете  због  покренутог  дисциплинског   поступка,  достављено је изјашњење Полицијске управе у Врању број 116-10112013 од 7. новембра 2013. године у којем је наведено да је дисциплински поступак против Милета Ристића окончан решењем Дисциплинске комисије, Већа у Нишу ДКТ број 58/12 од 17. маја 2013. године којим је одбијен приговор именованог и потврђено решење ДС број 116-10112012 од 28. фебруара2013. године којим му је изречена дисциплинска мера новчана казна у износу од 30% одмесечне плате запосленог у времену од два месеца.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија није надлежна да преиспитује одлуке донете у коначним решењима.

7. Поводом захтева Мирослава Никића,  полицијског  службеника Управе граничне полиције, поднетог преко ПСС, за поступање  по  правоснажној  и извршној пресуди, достављено је изјашњење Управе за људске ресурсе од 4. новембра 2013. године у којем је наведено да именовани није покретао судски извршни поступак ради принудне наплате, као и да су Управи за заједничке послове прослеђивани дописи ради евентуалног добровољног поступања.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија ће се поново обратити Управи за заједничке послове ради изјашњења и указати на целисходност добровољног извршења пресуде.

8. Поводом захтева полицијских службеника чете ИЈП ПУ Ваљево, поднет преко псе, Синдикална  група Лајковац  који се ОДНОСИ  на  вођење  евиденција  рада, као и Службене белешке   члана   Управног   одбора  псе  у   вези   вођења   евиденција   уПолицијској  бригади  Полицијске  управе  за  град  Београд,  достављена су изјашњења Полицијске управе у Ваљеву број 05-496/13 од 12. новембра 2013. године и Полицијске бригаде, Полицијске управе за град Београд 08 број 130-2272/13 од 18. новембра 2013. године у којима је наведен основ и начин вођења евиденција рада.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Потребно је додатно размотрити предмете ради даљег поступања.

9. Поводом захтева  полицијских  службеника  Одсека  за експлоатацију  возила, Одељење за експлоатацију и одржавање возила, Управа за логистику, ПУ Бгд за признавање  сменског  рада, достављено је изјашњење Одељења за нормативне послове, Секретаријата 02/2 број 549/12-163 (5) од 22.новембра 2013. године у којем је наведено даје прихваћен предлог да се за поједина радна места у наведеној организационој јединици дода ознака "С" у  Правилнику о  унутрашњем уређењу и  систематизацији радних  места у Министарству унутрашњих послова

10. Поводом  захтева 30  полицијских  службеника  Управе  граничне  полиције, Регионалног центра према Републици Македонији, поднетог преко Синдиката српске полиције,  Синдикалне   групе  РЦ  Прешево,  за  накнаду  разлике  исплаћених  путних трошкова и стварне вредности месечне карте од 1.9.2012. г. и исплату путних трошкова у висини месечне карте, достављена су изјашњења СГП Рујан, РЦ граничне полиције према Републици Македонци, Управе граничне полиције број 114-1089-1/2013 од 20. новембра2013. године и РЦ граничне полиције према Републици Македонији број 114-1777-8/13 од22. новембра 2013. године у којима је наведено да полицијски службеници који су поднели захтеве заиста путују на релацијама које су навели, као и да је Правилником о условима за остваривање права на наплату трошкова превоза запослених у Министарству унутрашњих послова прописана право на наплату трошкова превоза у целини и запосленима који самоједан дан у току месеца дођу на посао.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

С обзиром да још није достављено изјашњење Управе за заједничке послове, Комисија ће ургирати за поступање. Такође, Комисија сматра, имајући у виду високе износе накнада које запосленима припадају сходно Правилнику, да је целисходно са подносиоцима захтева склопити поравнања.

11. Поводом три захтева Драгана  Стефановића,  полицијског службеника Полицијске управе у Лесковцу, Полицијска станица Власотинце за накнаду штете због премештаја  и вођења  дисциплинског  поступка, Комисија је након разматрања захтева донела.

ОДЛУКУ

Потребно је да Полицијска управа у Лесковцу достави изјашњење на поднете захтеве.

12. Поводом захтева Драгана Лазића, пензионисаног полицијског службеника Управе граничне полиције за исплату накнаде за одвојен живот од породице, за дежурство-приправност  од 1. јануара 2013. године до пензионисања, за слободне дане због добровољног давања  крви,  за  ваучере  за  гардеробу за  последње три  године и исплату плате до датума доношења, односно пријема решења, достављено је изјашњење РЦ граничне полиције према Републици Бугарској 03/9 број 117-3132/13-1 од 14. новембра2013. године.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Потребно је да Управа граничне полиције достави додатно изјашњење поводом дела захтева који се односи на исплату зараде до датума доношења, односно пријема решења о престанку радног односа.

Следећи састанак ће бити накнадно заказан. Завршена у 15,40 часова.

 У Београду, 11. децембра 2013. године

председник КомисијеСветлана Станивуковић

PDF-dokument

1811