Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Записник са комисије за МРСС одржане 8. април 2014.

Министарство унутрашњих послова

Извод из записника са састанка Комисије за мирно решавање спорних односа проистеклих из рада и у вези са радом,одржаног у Палати Србија, у канцеларији 4М,8. априла 2014. године у 13.30 часова

nsp_logo_bznacka-ministarstvo-velika

Дана 8. априла 2014. године одржан је састанак Комисије за мирно решавање спорних односа проистеклих из рада и у вези са радом.Састанку су присуствовали следећи чланови Комисије: председник - Светлана Станивуковић (Секретаријат), Зоран Лончар (Полицијски синдикат Србије), Зоран Ковачевић (Независни синдикат полиције) и Жељко Ђаковић (Удружени синдикати полиције).

За овај састанак предложен је и усвојен следећи

Дневни ред:

1. Усвајање записника са састанка од 11. децембра 2013. године2. Разматрање пристиглих изјашњења и доспелих захтеваЗ. Разно

Поводом прве тачке дневног реда Комисија је једногласно донела одлуку о усвајаљу записника са претходног састанка

Поводом друге тачке дневног реда, Светлана Станивуковић је упознала чланове са доспелим изјашњењима по захтевима и о новим захтевима:

1. Поводом захтева 30 полицијских службеника Управе граничне полиције, Регионалног центра према Републици Македонији, поднетог преко Синдиката српске полиције, Синдикалне групе РЦ Прешево, за накнаду разлике исплаћених путних трошкова и стварне вредности месечне карте од 1.9.2012. године и исплату путних трошкова у висини месечне карте, достављено је изјашњење Управе за заједничке послове, Одељења за финансије и буџет 06/4-4 број И-951/14 од 7. априла 2014. године у које је наведено да се обрачун и исплата трошкова превоза од новембра 2011. године врши у складу са Правилником о условима за остваривање права на наплату трошкова превоза запослених у Министарству унутрашњих послова 01 број 12221/11 од 24. октобра 2011. године, да у складу сачланом 5. Правилника Министарство од званичних аутопревозника прибавља потврде о висини месечне претплатне, односно појединачне (дневне) карте, као и да ће стручне службе вршити контролу и селекцију наведених потврда од обрачуна трошкова превоза за јануар 2012. године. Поменутим актом Одељења за финансије и буџет наведено је да је тој организационој јединици од стране истог превозника (из предметног захтева) достављен дупло нижи ценовник од ценовника по коме подносиоци захтева траже исплату путних трошкова, те да је потребно додатно време како би се од аутопревозника добило обавештење да ли се цена карата на релацијама које користе полицијски службеници Регионалног центра граничне полиције према Републици Македонији заиста повећала више од два пута ..Такође, Комисији је достављена допуна захтева за још 4 полицијска службеника Регионалног центра граничне полиције према Републици Македонији.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Ради поступања по захтеву, потребно је сачекати обавештење Управе за заједничке послове, Одељења за финансије и буџет, а у складу са њиховим изјашњењем.

2. Поводом захтева Независног синдиката полиције који се односи на признавање сменског рада на радном месту Вођење посебних евиденција у СПИ за увиђаје саобраћајних незгода 1. категорије, Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд, достављено је изјашњење Полицијске управе за град Београд 03/31 број 112- 874114 од 26. марта 2014. године у којем је, између осталог, наведено да се послови поменутог радног места обављају у сменама и да је поводом тога достављен предлог Секретаријату за корекцију Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија ће затражити изјашњење од Секретаријата, Одељења за нормативне послове.

3. Поводом захтева Драгана Лазића, пензионисаног полицијског службеника Управе граничне полиције за исплату накнаде за одвојен живот од породице, за дежурство-приправност од 1. јануара 2013. године до пензионисања, за слободне дане због добровољног давања крви, за ваучере за гардеробу за последње три године и исплату плате до датума доношења, односно пријема решења, достављено је додатно изјашњење Регионалног центра граничне полиције према Републици Бугарској 03/9 број 117-380114-1 од 4. марта 2014. године у делу захтева који се односи на исплату плате до датума доношења, односно пријема решења о престанку радног односа. У изјашњењу је наведено да је именовани 10.7.2013. године поднео захтев за пензионисање са даном 1.12.2013.године. Након тога је 30.9.2013. године тражио да му решење о престанку радног односа буде донето са 8.10.2013. године. С обзиром да наведеног датума није испуњавао законске услове за доношење решења, о томе је обавештен и 14.10.2013. године поново је поднео захтев где је као последњи дан за рад навео 8.11.2013.године. Од 9.11.2013. године није вођен у распореду рада, нити је био радно ангажован, а решење му је уручено 21.11.2013 .године.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија је мишљења да не постоји правни оси ов за исплату накнада штета које потражује Драган Лазић, с обзиром да не испуњава законске услове за признавање тражених права, као и због чињенице да од дана којим му је престао радни однос није ни био радно ангажован у Министарству унутрашњих послова, без обзира на датум пријема решења.

4. Поводом три захтева Драгана Стефановића, полицијског службеника Полицијске управе у Лесковцу, Полицијска станица Власотинце за накнаду штете због премештаја и вођења дисциплинског поступка, достављено је изјашњење Полицијске управе у Лесковцу број 117-304114 од 4. марта 2014. године у којем је наведено даје поводом решења о премештају именовани поднео жалбу Жалбеној комисији Владе која је одбијена као неоснована, као и да у вези са тим није покретао управни спор. Поводом дела захтева који се односи на неосновано вођење дисциплинског поступка у изјашњењу је наведено да је Драган Стефановић ослобођен дисциплинске одговорности и да у том дисциплинском поступку није било никаквог шиканозног понашања нити је поступак праћен "незаконитим и неправилним радом".Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Комисија је мишљења да не постоји правни основ за исплату накнада штета које потражује Драган Стефановић, с обзиром на постојање прописаног поступка премештаја и могућности коришћења правних средстава, као и тиме да захтев није образложен нити поткрепљен доказима.

5. Поводом захтева Синишка Ђузића, полицијског службеника Полицијске управе у Смедереву, поднетог преко ПСС, везаног за доношење решење о распоређивању, достављено је изјашњење Полицијске управе у Смедереву 01 број 117- 18/2013 од 5. марта 2014. године у којем је наведено да и даље у току жалбени поступак у вези са донетим решењем.Након разматрања захтева и списа предмета, Комисија је донела

ОДЛУКУ

Распоређивање запосленог се може извршити тек коначношћу решења, као и донети решење о утврђивању коефицијента плате у складу са радним местом.

6. Поводом захтева Синдиката уједињене полиције за накнаду штете п мирно решавање спора због кршења синдикалних права п деловања послодавца којим се тај синдикат ставља у подређен положај, повреде равноправности, дискриминације п деловања којим се онемогућава несметани синдикални рад п синдикалне активности Синдиката уједињене полиције, Комисија је након разматрања захтева и списа предмета донела

ОДЛУКУ

Комисија није надлежна за поступање по наведеном захтеву.

7. Поводом захтева Зорана Џеновљановића п Предрага Матовића, полицијских службеника Управе граничне полиције за испуњење уговорних обавеза, односно уплату доприноса за пензијско п инвалидско осигурање за време студија на Полицијској академији, достављене су допуне захтева именованих и Комисија је након разматрања захтева и свих списа предмета донела

ОДЛУКУ

Имајући у виду уговоре које су именовани закључили са Министарством унутрашњих послова и обавезу коју је Министарство преузело према студентима (остваривање права из пензијског, инвалидско г и здравственог осигурања, по врсти и обиму који је одређен сагласно важећим прописима), тада важећи Закон о основама пензијског и инвалидског осигурања. ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 58/98 - СУС, 70/01, 3/02, 39/02 - СУС и 5/03 - др. закон), Комисија је мишљења да је потребно поступити по захтевима Зорана Џеновљановића и Предрага Матовића за уплату пореза и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период трајања студија, пре свега из разлога економичности, без чекања покретања поступка пред надлежним органом. О наведеном, Комисија ће обавестити Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, као надлежну организациону јединицу.

8. Поводом захтева Жељка Ђурића, полицијског службеника Полицијске управе у Новом Саду за испуњење уговорних обавеза, односно уписа радног стажа у радну књижицу, Комисија је након разматрања захтева и списа предмета донела

ОДЛУКУ

Жељко Ђурић је за време упућивања на студије на Вишу школу унутрашњих послова користио неплаћено одсуство, а Уговором о регулисању међусобних права и обавеза за време стручног образовања Министарство унутрашњих послова се обавезала да му омогући остваривање права из здравственог осигурања. С тим у вези, Комисија је мишљења да Министарство није у обавези да упише радни стаж именованом за време трајања студија с обзиром да за време неплаћеног одсуства запосленом мирују права и обавезе из радног односа, ако за поједина права и обавезе законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено.

9. Поводом захтева Далибора Миљковића, полицијског службеника Полицијске управе у Смедереву за исплату јубиларне награде за 10 година стажа Комисија је након разматрања захтева и списа предмета донела

ОДЛУКУ

С обзиром да је чланом 39. Посебног колективног уговора за полицијске службенике ("Службени гласник РС", број 18/11) прописана да запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова, а чланом 26. Посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 95/08, 86111-споразум и 95113-УС) да се јубиларном годином рада сматра година у којој запослени навршава 1О, 20, 30 и 40 година рада проведених у радном односу код послодаваца, без обзира на то у ком државном органу је запослени остваривао права из радног односа, као и с обзиром на чињеницу да је именовани током 1О година рада у Министарству користио неплаћено одсуство, Комисија је мишљења да не испуњава услове за признавање права на јубиларну награду имајући у виду да није имао непрекидни рад у Министарству.

10. Поводом захтева Зорана Петровића, председавајућег Савета Синдиката уједињене полиције за накнаду штете и мирно решавање спора који се односи на незаконито вођен дисциплински поступак Комисија је након разматрања захтева и списа предмета донела

ОДЛУКУ

Вођење дисциплинског поступка у Министарству унутрашњих послова уређено је Законом о полицији и Уредбом о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова, као и Законом о општем управном поступку. Комисија није надлежна да процењује основаност вођења дисциплинског поступка нити донете одлуке у том поступку.

Поводом треће тачке дневног реда, Светлана Станивуковић је истакла да ће бити-сачињена информација Кабинету министра поводом досадашњег рада Комисије у којој ће бити дати предлози у вези са проблемима са којима се Комисија суочава.

Следећи састанак ће бити накнадно заказан. Завршено у 15.20 часова.

У Београду, 8. априла 2014. године

PDF-dokument

1731