Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Састанак са представницима УГП

Данa 09.09.2020. године у просторијама РЦ ГП према Бугарској у Димитровграду одржан је радни састанак на коме су присуствовали начелник Службе за границу УГП Зоран Џеновљановић са сарадницима из УГП Грујић, Саша Госпић, Милош Цветковић, начелник РЦ ГП према Бугарској Славиша Игић са сарадницима из РЦ и командирима СГП, као и представници Одбора за Границу Независног синдиката полиције – председник одбора Игор Николић и члан одбора Александар Димић. Представници одбора присуствовали су првом отвореном делу састанка, где су теме састанка била питања које је одбор испред НСП за ту прилику припремио. Члан одбора Александар Димић упознао је присутне са следећим питањима и то:
  1. У СГП Димитровград постоји недовољан број пол.службеника за нормално обављање послова ГК. Већ дужи временски период СГП Димитровград има 23 привремено удаљених пол.службеника (око 20% људства), а промет путника се претходних година константо повећава, као и број ирегуларних миграната. Из тог разлога се ствара вишак радних сати код пол.службеника, које исти не могу да искористе прерасподелом радног времена.
Напомињемо да друге организационе јединице МУП-а (подручне ПУ - Пирот, Бор, Ниш, Зајечар...) већ дужи временски период доследно поступају по депеши Кабинета министра 01 број 4987/2017. од 10.05.2017. године, депешама Директора полиције број 03 број 334/17 од 15.06.2017. године и 03 број 573/17 од 31.10.2017. године и депеши Сектора за људске ресурсе 08 број 35/2017 од 10.07.2017. године, те прибегавају споразумима о исплати накнаде штете на име вишка радних сати – прековремених сати, а у складу са чланом 187. Закона о полицији и чланом 10. тачка 3. ПКУ за полицијске службенике. Предлог НСП: доследна примена наведених депеша, те да се у ОЈ УГП у којима није могуће због природе посла вишак радних сати - прековремени рад обрачунати као слободне часове, већ примени модел плаћања прековремених сати-вишка радних сати. Оваквим начином исплате вишка радних сати послови граничне контроле били би на потребном нивоу, били би присутани већи број извршиоца, боља са сатисфакција за рад запошљених, бољи и већи резултати рада, мања потреба за ангажовањем људства из других ОЈ РЦ и УГП који пружају испомоћ, а такође би се избегли и могући судски спорови и додатни трошкови који бих на тај начин били направљени.Начелник Џеновљановић пренео је да је потребно да се одмах приступи прерасподели радних сати, да ће након консултације са финансијским службама и линијом рада законисти проверити примене наведених депеша и након тога упутити акт свим ОЈ УГП, како би потупање било идентично у свим РЦ.
  1. Проблем око ангажовања полицијских службеника (радника и старешина СГП), не поштују се одредбе члана 13. ПКУ за полицијске службенике, те се исти ангажују у супротности са овим чланом. Пример неправилног поступања је када је полицијски службеник радно ангажован до 22,00 или до 23,00 часова, а следеће радно ангажовање му је следећег дана од 06,00 или 07,00 часова. Други пример је када старешине обављају КИ делатност, где се исти ангажују преко ноћи, уз непоштовање непрекидног дневног одмора у трајању од 12 часова.
Предлог: доследна примена члана 13. ПКУ за полицијске службеникеКако је одговор на ово питање већ дат и обухваћен у одговору на прво питање, те је пређено на следеће.
  1. Проблем око обрачуна и исплату радних сати оставрених у приправности, не поступање у складу са чланом 187. став 1. тачка 4. Закона о полицији и Правилника о приправности за рад („сл.гласник РС“ бр. 16/2017.).
У временском периоду од Маја 2017. године до Августа 2019. године, обрачун и исплата радних сата остварених у приправности (старешине СГП), а на основу Налога за приправност на раду нису исплаћивани иако су СГП сваког месеца РЦ ГП према Буграској достављали месечни План приправности за рад, али до данашњег дана није извршен обрачун и исплата истих. Напомињемо да је након пензионисања претходног начелника РЦ, ова неправилност откоњена и истима се сада уредно врши обрачун и исплата. Предлог: обрачун и исплата радних сати остварених у приправности за период 2017-2019. као и доследна примена Закона о полицији и Правилника о приправности за рад. На овај начин би се избегли и могући судски спорови и додатни трошкови који бих на тај начин били направљени.Одговор на ово питање дала је заменик Начелника РЦ Цветковић Соња, која је том приликом пренела да је у наведеном период сагласност за потребу и исплату приправности одређивао бивши начелник УГП генерал Божовић, те да је то разлог за неисплаћивање истих, док је начелник Џеновљановић пренео да ће се извршити провере ових навода, те да ако је било неправилности исте отклонити и извршити надокнаду за проистекло.
  1. Проблем око примене Уредбе о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада („Сл. гласник РС“ бр. 62/2019), те начина обрачуна ових трошкова.
На релацији Пирот – ГП Гадина постоји службени превоз који саобраћа са паузама од два дана у току седмице (ради усклађивања радног времена полицијског службеника који обавља сталне послове професионалног возача) и са вишедневним паузама када исти користи одсуство због годишњег одмора или боловања. Како у СГП Димитовград нема предвиђеног радног места полицајац-возач, тај посао стално обавља полицијски службеник (УОСЛ) /без адекватног решења возача/ поставља се питање и законитости вршења оваквог службеног превоза и поштовања одредби Закона о раду, Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и такографима и члана 13 ПКУ за полицијске службенике. Иако је службени превоз намењен и осталим ОЈ у РЦ према Бугарској исти због начина саобраћања и величине /мини бус/ користи само део запослених, док се осталима запосленима, који користе сопствени превоз и који живе ван Пирота исплаћују трошкови доласка и одласка са рада. На овај начин дискриминишу се поједини запослени у СГП Димитровград, што додатно ствара незадовољство запослених. Предлог: размотрити законитост вршења оваквог службеног превоза и укидање истог до изналажења адекватног законског решења, доследну примену Уредбе о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, Закона о раду, Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и такографима и члана 13. ПКУ за полицијске службенике.Начелник Џеновљановић дао је одговор да ће се испитати све чињенице и сагледавање и у осталим РЦ, те након тога донети одлуку о јединственом поступању, како неби било даљих проблема у том делу.
  1. Проблем униформе за другу линију контроле и патроле за надзор ДГ (стари модел), јер су исте похабане од прања и ношења, плитке борбене патике још нису задужене, не постоји могућност замене величинских бројева у ниједном магацину. Иако су поједине ОЈ УГП добиле комплет нове униформе месецима уназад и исте користе, па се поставља питање због чега долази до оваквих разлика у подели опреме, када су у питању сви пол. службеници граничне полиције.
Предлог: набавка још једног комплета униформе (стари модел) за другу линију контроле и патроле за надзор ДГ и плитких борбених патика и докомплетираљње опреме.Начелник Џеновљановић дао је одговор да је од стране УГП требована униформа, да се иста по доласку одмах дели и да нема разлога да се иста држи у магацинима. Такође је пренето и да је у плану и да се очекује у наредном подела комбинизона за другу линију граничне контроле.
  1. Проблем након примене нове систематизације и спајања СГП, огледа се у томе што је за рад у дежурним службама предвиђено по 4 шефа смене, где услед редовних изостанака (слободних дана, боловања, год. одмора и др.) исте замењују помоћници шефа смене (са додатним оптерећењем), па се често се рад у ДС своди на само једног полицијског службеника, који једноставно није у могућности да заврши све редовне пославе и задатке.
Предлог: повећати број шефова смена и помоћника шефа смене на 5
  1. Проблем око недовољног броја извршиоца и руководиоца у СГП, у седишту РЦ (Одсек, Група, МЈ). Пример ради МЈ и ПО Књажевац имају само командира, те се у њиховом одсуству јавља проблем око руковођења тј замене руководиоца (са додатним оптерећењем), из чега произилази да се на овакав начин трошкови нису смањили, да долази до административних и других пропуста, па самим тим обим посла се и физички не може постићи, што доприноси нефункционалности и неквалитету.
Предлог: повећати број извршиоца, оперативних радника и  руководиоцаНачелник Џеновљановић дао је одговор на претходна два питања, те да је проблем око ангажовања 5 шефа смене и додатног оптерећења уочен након примене ове систематизације, да је проблем евидентат и да ће се у наредном периоду изменама систематизације у складу са кадровским планом  и средствима у буџету исти покушати превазићи.
  1. Проблем око сачињавања службене белешке на другој линији контроле. Сви путници преко ДГ се евидентирају у електронској евиденцији МУП-а (СЗПЛИВ). Лица и возила над којима се врши детаљана гранична провера се евидентирају и у „Евиденцији о лицима према којима су предузете друге мере и радње одстране пол.служ. граничне полиције у складу са овашћењима из Закона о граничној контоли“. Сва лица и возила се такође уносе и у посебној службеној белешки, у којој се опет уносе исти подаци као и у евиденцији (дуплирање посла). У случају проналаска предмета од интереса за службу или посебних запажања приликом прегледа сачињавају се посебна писмена где се још једном уносе идентични подаци, те се на тај начин се непотребно губи време.
Предлог: укинути непотребно и дупло сачињавање службених писмена и ручних евиденција које нису предвиђенеНачелник Џеновљановић одговорио је да је овај предлог изнет и раније те да ће предузети све да се непотребна администрација смањи, без дуплирања писмена и евиденција. Након тога Начелник службе за границу Џеновљановић Зоран се том приликом захвалио представницима НСП-а, нагласио да је сарадња са сидникатом у претходном периоду била на добром нивоу, и да ће се у наредном периоду још боље сарађивати. Дргом делу састанка представници синдиката нису присуствовали.  

Одбор за Граничну полицију  

1775