Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У МУП

Дана 18.12.2015.године у 10,30 часова руководство Независног синдиката полиције председавајући Председништва Велимир Лукић и члан Председништва Срђан Јовановић, одржали су ХИТАН састанак са министром унутрашњих послова господином др Небојшом Стефановићем и Државним секретаром г-ђа Миленом Вуковић. Повод одржавања састанка су актуелна решења која се уручују запосленима по новој Систематизацији. novlogo11 Од стране Министра, упознати смо, да је решења за премештај у Сектор за аналазу ризика добило 1462 запослених у МУП, те да су изношења других података нетачна и злонамерна.

Запослени којима су уручена решења од 01. јануара 2016.године гашењем наведеног Сектора, 60 дана биће нераспоређени у МУП након чега ће 01.03.2016.године бити проглашени технолошким вишком.

Запослени који се нису изјаснили Анкетом или својим захтевом да споразумно напусте МУП, биће им исплаћена отпремнина (нпр. 1/3 тромесечног просека плате  просечне плате x број  година проведених у МУП), док ће запослени који прихватају одлазак из МУП Анкетом или споразумно својим захтевом добити отпремнину у складу са чланом 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (1/3 тромесечног просека  плате + 30 % x број година у Јавном сектору). Свим запосленима биће поновљена Анкета за споразумни раскид радног односа уз припадајућу отпремнину.

Упоредна табела о условима и висини отпремнине биће достављена у прилогу овог саопштења.

Овом приликом, напомињемо, да од 21.12.2015.године са радом почиње Комисија са задатком да изврши анализу донетих решења о премештају на радна места - анализа ризика у којој ће учествовати по два члана из НСП и ПСС.

Задатак комисије биће, а што нам је и потврђено од стране Министра, да изврши увид у сваки појединачни предмет, те да ће свака неправилност бити отклоњена а предмет бити враћен на поновно одлучивање.

Верујемо у искрене намере послодавца да ће наша улога у комисији бити да заједнички извршимо детаљну анализу сваког предмета, и да у случају нечије евентуалне грешке запосленог вратимо на послове које је и обављао.

Поштоване колеге,

Учешћем наших чланова у поменутој комисији, борићемо се за сваког запосленог без обзира на синдикалну припадност чија су права угрожена и покушати у складу са нашим могућностима да евентуалне неправилности отклонимо. О раду комисије бићете свакодневно информисани.

До тада, потребно је да сви запослени јаве својим председницима Координационих центара и Синдикалних група и да у законском року поднесу жалбе на донета решења.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

А Н К Е Т А
Члан 21. став 3. тачке 1), 2) и 3) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
1Према одредби члана 21. став 3. тачка 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/2015 и 85/2015 – решење УС), а који се односи на категорију запослених којима на дан престанка радног односа недостаје више од 2 (две) године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, а који су се определили за споразумни престанак радног односа по овом основу, исплатиће се новчана накнада, која се обрачунава у висини 1/3 просечне плате, односно зараде запосленог исплаћене у последња три месеца која претходе месецу престанка радног односа, односно у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа према податку органа надлежног за послове статистике, у зависности од тога шта је за запосленог повољније, увећане за 30%, за сваку годину рада у радном односу у јавном сектору, с тим да укупна висина новчане накнаде не може бити већа од 8.000 евра у динарској противвредности. (Пример обрачуна новчане надокнаде: ако је тромесечни просек плате запосленог нпр. 67.000,00 динара, а у јавном сектору ради 17 година, формула за обрачун је (1/3 тромесечног просека плате + 30% увећање) х број година у јавном сектору. За дати пример то је приближно (22.333,00 + 6.700,00) х 17 година = 493.561,00 динара. Овај износ у свим случајевима не може да буде већи од 8.000 Еура).НАПОМЕНА: Лица која по овом основу прихвате споразумни престанак радног односа не остварују право на новчану накнаду за случај незапослености у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
2Према одредби члана 21. став 3. тачка 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/2015 и 85/2015 – решење УС), а који се односи на категорију за запослене којима на дан престанка радног односа недостаје до две године до испуњења услова за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, а који су се определили за споразумни престанак радног односа по овом основу, исплатиће се новчана накнада, која се обрачунава у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике. Висина накнаде била би у висини шест просечних зарада у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа. Нпр. ако би радни однос престао у децембру, као обрачун би се узео бруто просек зараде у октобру који износи 60.767,00 динара, односно шест просечних плата износило би 364.602,00 динара (60.767,00 х 6). НАПОМЕНА: Лица која по овом основу прихвате споразумни престанак радног односа не остварују право на новчану накнаду за случај незапослености у складу са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
3Према одредби члана 21. став 3. тачка 3. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС”, број 68/2015 и 85/2015 – решење УС), а који се односи на категорију запослених који на дан престанка радног односа испуњавају услове за превремену старосну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, а који су се определили за споразумни престанак радног односа по овом основу, исплатиће се новчана накнада, која се обрачунава у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа, према податку органа надлежног за послове статистике. Висина накнаде била би у висини четири просечне зараде у Републици Србији за месец који претходи месецу престанка радног односа.Нпр. ако би радни однос престао у децембру, као обрачун би се узео бруто просек зараде у октобру који износи 60.767,00 динара, односно четири просечне плате износило би 243.068,00 динара (60.767,00 х 4). НАПОМЕНА: Ова накнада искључује право запосленог на остваривање отпремнине за одлазак у пензију у складу са прописима којима се уређује његов радно-правни статус.
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
Запослени који не прихвате услове из анкете, односно не пристану на закључење Споразума о престанку радног односа, стичу статус нераспоређених лица. Статус нераспоређеног, утврђује се решењем. За време док је у статусу нераспоређеног лица, државни службеник има право на накнаду плате која износи 65% основне плате за месец који предходи месецу у коме је донесено првостепено решење да је нераспоређен, сходно члану 34. Закопну о платама државних службеника и намештеника.
Након протека рока од два месеца од када је запослени стекао статус нераспоређеног лица, односно наредног дана од протека два месеца откад је постао нераспоређен, ако не буде премештен на друго радно место како унутар Министарства унутрашњих послова, тако и у други државни орган, запосленом престаје радни однос у складу са чланом 131. став 1. тачка 3. и чланом 138. став 3. Закона о државним службеницима.
Државном службенику коме престане радни однос због протека два месеца откад је постао нераспоређен и намештенику коме је отказан уговор о раду јер не постоји ниједно радно место на које може бити премештен или распоређен, исплаћује се отпремнина за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег послодавца у висини трећине његове плате. Под платом сматра се просечна месечна плата запосленог која му је исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у коме је донесено решење којим је утврђено да је постао нераспоређен, односно решење о отказу радног односа. (Пример обрачунаодпремнине: ако је тромесечни просек плате запосленог нпр. 60.000,00 динара, а у МУП-у је провео нпр. 11 година, формула за обрачун је (1/3 тромесечног просека плате  х број година проведених у МУП-у). За дати пример то је  (60.000,00/0.3) х 11 година = 220.000,00 динара.)
 
1682