Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Саопштење са састанка фонда солидарности

Данас је са почетком у 10 часова у просторијама Сектора за људске ресурсе  одржан други састанак радне групе за израду Правилника о фонду за солидарну помоћ. Присутни: Председник радне групе Звездан Радојковић, помоћник директора полиције Чланови радне групе: - Срђан Радисављевић, саветник команданта жандармерије - Јасмина Станојевић, начелник Одељења за нормативне послове-секретаријат -Тамара Златић, правни саветник за нормативне послове - Адријана Шљивић, начелник Одељења за зараде и бенифиције-СЉР - Слађана Антонијевић, заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду - Марина Копања, инспектор за правне послове-СВС - Наташа Ђукановић  - Сектор за људске ресурсе ,  заменик начелника Одељења за зараде и бенефиције - Милош Цицварић – заменик начелника Одељења за финанијско рачуноводствене послове и буџет - Веселин Николић, члан председништва НСП. Састанку радне групе су присуствовали и Катарина Филиповић, шеф Одсека за бенефиције и Младен  Калања, Одељење за развој људи и организације-СЉР и Светлана Секуловић – Координатор у Сектору за људске ресурсе. На почетку седнице председник Радне групе упознао је присустне са садржајем претходног састанка те се након тога приступило потписивању истог. Затим је констатовано да се чланови радне групе испред Полицијског синдиката Србије нису појавили на састанку а на питање представника НСП да ли им је позив уредно упућен, Катарина Филиповић, шеф  Одсека за банефиције је одговорила, да им је позив уредно упућен путем мејла. Након тога је започео рад на разматрању Нацрта Правилника за израду текста Правилника за солидарну помоћ. У погледу члана 11. поставило се питање у вези достављања пристанка у вези обраде података и личности и договорено је да пристанак може и не мора да буде на посебном обрасцу. У вези става 6. овог члана представник НСП је нагласио и предложио да уколико је више запослених односно чланова уже породице поднело захтев за исплату надокнаде по истом основу а да су сви запослени у МУП, могу сви остварити права. Са овим се сагласио представник радне групе испред Сектора за материјално финансијске послове. Потребно је напоменути да се овде мисли на запосленог, односно уколико у МУП раде два члана једне породице нпр. брат и сестра који траже помоћ по основу смрти ближег сродника. У осталим случајевима право би остварио онај члан породице који је први поднео захтев. У погледу члана 12. није било примедби, те су се чланови радне групе сагласнили са истим. У погледу члана 13. представник НСП Веселин Николић навео је да је неопходно направити измену, тј. прецизирати да се члан комисије који је делегиран испред синдиката може разрешити по пријему обавештења од стране комисије, да делегирани члан не врши свој посао у складу са правилником, те ће након тога синдикат делегирати другог члана и уједно предложити разрешење досадашњег члана. Николић је истако да министар не може разрешити члана комисије из редова репрезентативног синдиката, јер га није он делегирао и да га може променити само на предлог репрезентативног синдиката. У вези дела нацрта који се односи на услове и начин остваривања права, усвојен је предлог Срђана Радисављевића да се по тачкама наведе документација неопходна за сваког од видова помоћи. Такође, усвојен је предлог именованог да се за сваки основ направи посебан образац, што би у многоме убрзало процедуру и рад на предмету. У члану 18. је додат наслов „Солидарна помоћ за случај дуже и теже болести“. Затим је реч „референтне здравствене установе“, замењена са речи „надлежне здравствене установе“, додато је да медицинска документација не може бити старија од шест месеци од дана подношења захтева, те да је неопходно доставити оригинални фискални рачун. Такође је додато на ппредлог  представника НСП а чланови су се усагласили да се може признати потврда од стране изабраног лекара и то само за лекове услед дуже и теже болести, да би се подносиоци захтева ослободили обавезе да траже потврду од РФЗО. У погледу чланова 21. и 22. остали су спорни а посебно питање о могућности набављања апарата за рехабилитацију и ортопедских помагала путем предрачуна, као и дефиниција садржана у овим члановима. Представник НСП предложио је да се прихватају предрачуни за набавку за рехабилитацију и ортопедска помагала, јер су неки изузетно скупи па подносиоци захтева нису у могућности да их сами купе, али да подносиоци захтева буду у обавези да после куповине истих доставе оригинални фискални рачун. Како се члан 23. бави доделом солидарне помоћи у случају инвалидности, закључено је да се упуте дописи Министарству здравља, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Заводу за здравствену заштиту радника МУП из разлога тумачења и уједно што бољег дефинисања овог термина, тј. инвалидности. Такође, завод ће бити консултован у погледу примене постојеће листе дужих и тежих болести, односно изјашњења да ли се иста могу користити и приликом примене овог правилника. Усвојен је предлог представника НСП да се члан 30. измени, те да Сектор за материјално финансијске послове извештава о износима и реализованим захтевима за доделу новчане помоћи. Такође, већински је став био да се прихвати предлог за одређивање рока за подношење захтева за доделу солидарне помоћи по свим основама. Представник НСП предложио је да се о овоме мора још додатно разматрати на следећем састанку радне групе.   Састанак је завршен у 13,00 часова.

Члан  Председништва Веселин Николић

1706