Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење о потписивању Анекс уговора ПКУ-а између МУП-а и НСП-a

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић и председник Независног синдиката полиције Велимир Лукић, потписали су данас Анекс посебног колективног уговора између Министарства унутрашњих послова и Независног синдиката полиције. DSC_5434 Стефановић је истакао да је потписивање Анекса колективног уговора наставак добре сарадње између Министарства унутрашњих послова и синдиката.

„Овим се повећавају права полицијских службеника и људи који раде у МУП-у и, поред тешких разговора и великих напора синдиката да поправи положај полиције, желим да се захвалим и Влади која је прихватила да овакво решење на јучерашњој седници буде усвојено“ – нагласио је министар.

Министар Стефановић је рекао да Министарство, у сарадњи са синдикатима, наставља борбу за бољи и квалитетнији живот полицијских службеника, како по питању бољих примања, тако и по степену опремљености, обучености и заштите за све људе који раде у овом Министарству.

Велимир Лукић изразио је задовољство у име свих запослених у Министарству унутрашњих послова потписаним Анексом уговора.

„Анекс даје шири спектар радничких права свим запосленима што значи да полицајци коначно добијају свој статус и место у друштву које заслужују“ – поручио је Лукић.

Београд, Број: 640/15 17. јул 2015. године

DSC_5388

DSC_5426DSC_5473DSC_5500

 

АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

 

Члан 1.

 

У глави IV иза речи ,,ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ“ додају се речи ,,И ОСТАЛА ПРИМАЊА“.

Члан 2.

 

У члану 47. Посебног колективног уговора за полицијске службенике додаје се став 2. који гласи: ,,На сва права и обавезе полицијских службеника када је то за њих повољније примењиваће се одредбе Посебног колективног уговора за државне органе (,,Службени гласник РС“, број 25/15)“.

Члан 3.

Финансијске одредбе које нису предвиђене буџетом Министарства унутрашњих послова за 2015.годину а предвиђене су Посебним колективним уговором за државне органе примењиваће се од 01.01.2016.године.

Члан 4.

 

Овај Анекс је саставни део Посебног колективног уговора за полицијске службенике (,,Службени гласник РС“, број 22/15).

Члан 5.

 

Анекс сачињен у четири истоветна примерака, од којих свако од учесника задржава по два примерка и сматра се закљученим кад га потпишу овлашћени представници учесника.

Чнан 6.

 

Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном гласнику Републике Србије“.

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за полицијске службенике

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.

Овим посебним колективним уговором уређују се поједина права и обавезе из рада и по основу рада полицијских службеника, на начин који у пуној мери афирмише посебност полицијског службеника и полицијског посла код послодавца, као и висок степен одговорности и опасности при вршењу полицијских послова из надлежности.

Члан 2.

Послодавац, у смислу овог посебног колективног уговора је Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије, у складу са законом обавља и уређује министар унутрашњих послова.

II. РАДНО ВРЕМЕ Члан 3.

Радно време полицијског службеника, по правилу, износи 40 часова недељно. Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана. Радни дан, по правилу, траје осам часова.

Члан 4.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. У случају да се рад обавља у сменама, ноћу или када природа посла и организација рада то захтевају – радна недеља и распоред радног времена може се организовати на други начин.

Члан 5.

Рад који полицијски службеник обавља у времену од 22 часа до шест часова наредног дана, сматра се радом ноћу. Рад у сменама је организација рада према којој се полицијски службеници на истим пословима смењују према утврђеном распореду, где измена смена може да буде континуирана или са прекидима током одређеног периода дана, а при чему се тај посао мора обављати на тај начин најмање трећину радног времена на месечном нивоу.

Члан 6.

Послодавац је дужан да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена најмање пет дана унапред, осим у случајевима увођења прековременог рада. Изузетно, послодавац може да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена и у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред, у случају потребе посла и услед наступања непредвиђених околности. Послодавац је дужан да води евиденцију радног времена за сваког полицијског службеника, у складу са Законом.

Члан 7.

Полицијски службеник је у обавези сталне приправности када околности посла и задатака то захтевају. Приправност подразумева обавезу полицијског службеника да се по писаном налогу руководиоца налази у стању сталног потребног степена спремности које омогућава да се полицијски службеник одазове на позив послодавца и стави на располагање на месту рада, на другом месту које одреди послодавац или предузме интервенцију, радњу, контакт или сличну активност по налогу послодавца. Време ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад.

Члан 8.

Полицијски службеник је дужан да ради прековремено, односно дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. Полицијски службеник, по правилу, не може да ради дуже од 12 сати дневно, укључујући и прековремени рад, при чему сам прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно. Изузетно, у случају да полицијски службеник проведе на раду непрекидно 12 сати дневно, прековремени рад може трајати најдуже до окончања започетог посла, а најдуже до додатних 4 сата прековременог рада.

Члан 9.

Начин издавања налога за прековремени рад и обрачун накнаде за прековремене сате утврђује се Законом и подзаконским актима у складу са законом. Изузетно, у случају сагласности послодавца и полицијског службеника и у обостраном договору око распореда радног времена, прековремени сати се могу тромесечно обрачунати као слободни сати, у односу 1 : 2, који се морају искористити најкасније у року од 6 месеци од протека тромесечја у којем су утврђени.

Члан 10.

Послодавац је дужан да у случају прековременог рада обезбеди полицијском службенику превоз, односно накнади трошкове превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

Члан 11.

Прерасподела радног времена полицијског службеника може се извршити када то захтева природа посла, организација рада, боље коришћење ресурса, рационалније уређено радно време, уз ограничење да укупно просечно шестомесечно радно време полицијског службеника не може бити дуже од уговореног радног времена полицијског службеника. Полицијском службенику који кроз прерасподелу радног времена, која представља планирану активност, оствари вишак часова рада, а није у могућности због природе или потребе посла да искористи исте као слободне сате, послодавац је дужан да обрачуна вишак остварених часова рада по правилима о прековременом раду.

III. ДОДАЦИ НА ПЛАТУ Члан 12.

Полицијски службеник има право на додатак на плату: 1) за рад на дан празника који је нерадни дан – 121% од основне плате; 2) за рад ноћу (од 22 часа до шест часова наредног дана) – 28,6% од основне плате; 3) за рад у смени – 28,6% од основне плате, ако ради на пословима на којима се сменски рад уводи повремено; 4) за прековремени рад – 28,6% од основне плате; 5) за додатно оптерећење на раду: (1) до 10 радних дана месечно – 3% од основне плате, односно – 4% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице; (2) од 10 до 20 радних дана месечно – 6% од основне плате, односно – 7 % од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице; (3) за 20 и више радних дана месечно – 10% од основне плате, односно –12% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице; (4) за дежурство ван радног времена (приправност) – 10% од основне плате. Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. тач. 1)–4) овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

IV. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Члан 13.

Запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, и то: 1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде; 2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде; 3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде; 4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде. Просечна плата, у смислу овог уговора, подразумева плату без пореза и доприноса из плате. За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

V. ОДМОРИ И ОДСУСТВА Члан 14.

Полицијски службеник који ради пуно радно време, осам часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од 30минута. Полицијски службеник који ради дуже од осам часова, а краће од дванаест часова дневно има право на одмор у току рада од 60 минута. Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку и на крају радног времена. Време одмора из ст. 1. и 2. овог члана урачунава се у радно време.

Члан 15.

Полицијски службеник има право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, осим у случајевима прописаним чланом 8. став 3. овог уговора.

Члан 16.

Полицијски службеник, по правилу, има право на недељни одмор у трајању од 48 часова непрекидно. Дани недељног одмора, по правилу, су субота и недеља. Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и организација рада то захтева. Ако је неопходно да полицијски службеник ради на дан или дане свог недељног одмора послодавац је дужан да полицијском службенику обезбеди одмор у трајању од 24 или 48 часова непрекидно у току текуће или наредне недеље.

Члан 17.

Полицијски службеник има право на плаћени годишњи одмор, за сваку календарску годину у трајању од најмање 20 радних дана.

Члан 18.

Дужина годишњег одмора полицијског службеника утврђује се тако што се минимум од 20 радних дана увећава према следећим критеријумима: 1) по основу доприноса на раду: – за оцену „нарочито се истиче” – за пет радних дана; – за оцену „истиче се” – за три радна дана; – за оцену „добар” – за два радна дана; 2) по основу услова рада: – за рад на радним местима полицијских послова са повећаним ризиком – за три радна дана; 3) по основу радног искуства: – за период од више од 25 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за пет радних дана; – за период од 15 до 24 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за три радна дана; – за период од 5 до 14 година рада проведеног у радном односу на полицијским пословима – за један радни дан; 4) по основу стручне спреме, односно сложености послова: – за стечено високо образовање – за два радна дана; – за стечено средње образовање – за један радни дан; 5) по основу бриге о деци и члановима уже породице: – родитељу, усвојитељу или хранитељу са децом до 14 година старости – за један радни дан; – самохраном родитељу са децом до 14 година – за три радна дана; – за старање о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – за пет радних дана. Годишњи одмор по свим критеријумима из става 1. овог члана, полицијски службеници не могу користити у трајању дужем од 30 дана, осим полицијских службеника који имају 30 година ефективног стажа, који имају право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана.

Члан 19.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси послодавац на основу плана коришћења годишњег одмора и захтева полицијског службеника који садржи период у којем жели да користи годишњи одмор и да ће годишњи одмор користити из једног или више делова. Годишњи одмор се може користити у деловима само ако се први део користи у трајању од две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 20.

Послодавац може полицијском службенику да измени време коришћења годишњег одмора, или да одложи почетак коришћења годишњег одмора, ради обављања службених послова који не трпе одлагање, најкасније 5 радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора. Послодавац може полицијском службенику да прекине коришћење годишњег одмора ради обављања службених послова који не трпе одлагање. Послодавац је дужан да полицијском службенику накнади доказану штету коју овај трпи због измене времена коришћења годишњег одмора, његовог одлагања или прекида.

VI. ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО Члан 21.

Полицијски службеник има право на плаћено одсуство са рада, односно одсуство са накнадом плате у случају: 1. рођење детета или усвојења детета – пет радних дана; 2. смрти члана уже породице – пет радних дана; 3. ступања у брак – пет радних дана; 4. отклањања последица у домаћинству полицијског службеника изазваних елементарним непогодама, хаваријама, пожарима или другим непредвидивим разлозима више силе – до пет дана; 5. рекреативног одмора у организацији и о трошку синдиката – до пет радних дана; 6. селидбе – до пет радних дана; 7. теже болести члана уже породице – три радна дана; 8. добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – три узастопна радна дана; 9. учешћа у међународним спортским такмичењима у својству члана репрезентације Републике Србије – за време боравка репрезентаци

1660