Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ПРИМЕДБЕ ОДБОРА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

НАЦРТ ЗАКОНАО ПОЛИЦИЈИ

 

ПРИМЕДБА НА чл.168  став 5 и 6  ЈЕР СУ СУПРОТНИ ЗАКОНУ О ШТРАЈКУ (ПРАВО НА ШТРАЈК) - КОНВЕНЦИЈОМ број 87 МОР (право на штрајк је основно право заштићено Европском социјалном повељом и конвенцијама МОР, као и Европском повељом о људским правима и пресудама европског суда за људска права).

 novlogo11

ПРЕДЛОГ: ДА СЕ БРИШЕ ДА ЈЕ МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА 70 % запослених који су дужни да раде. (Минимумпроцесарада, усмислустава 5. овог члана, засвезапосленеуМинистарствуутврђујесетакода  је увреме штрајкаусвакојорганизационојјединициМинистарстванајмање 70% запослених  дужнодаради, односно да обављасвојепословеизадатке.)

 

 

ПРИМЕДБА НА везане чланове 17, 104, 105 и 214 : Основа да се тражи да држава буде одговорна за поступање полиције и примену овлашћења од стране полицијских службеника која су оправдана од стране претпостављених старешина, комисије (чл.104 став 3) и Унутрашње контроле  је у ЈЕДНАКОМ ТРЕТМАНУ КОЈИ СЕ НУДИ ГРАЂАНИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ ПОМОЋ ГДЕ СЕ У

чл.17 став 6 НАЦРТА НАВОДИ да  Министарство одговара за штету коју грађанин нанесе трећим лицима приликом пружања помоћи Министарству.

ПОСТАВЉА СЕ ПИТАЊЕ ЗАШТО СЕ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК ТРЕТИРА У НЕПОВОЉНИЈЕМ ПОЛОЖАЈУ И ЗАШТО СУ ПРИВАТНЕ ТУЖБЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УПУЋЕНЕ НА ИМЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА, А НЕ НА МИНИСТАРСТВО?

КОМЕНТАР: ЧАК ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК ИМА ВЕЋУ ОДГОВОРНОСТ У ПОСТУПАЊУ ЈЕР ЈЕ ОДГОВОРАН И ЗА ГРАЂАНИНА КОЈИ МУ ПОМАЖЕ.

 

Чл.104, 105 и 214: ДЕФИНИСАТИ ПРАВНУ ПОМОЋ ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ГДЕ СЕ ПОД ПРАВНОМ ПОМОЋИ ТРЕБА ЈАСНО ДЕФИНИСАТИ ДА ЋЕ МУ МИНИСТАРСТВО ОБЕЗБЕДИТИ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ КОЈА ПОДРАЗУМЕВА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА УЗ ПРЕДХОДНУ ПИСАНУ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА, КАО И ДРУГУ ПОТРЕБНУ ПОМОЋ.

 

ПРЕДЛОГ: У СЛУЧАЈУ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК И ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У МИНИСТАРСТВУ ПРИЧИНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, АКО СЕ ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ШТЕТА НАСТАЛА ПОСТУПАЊЕМПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ТОКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА И УКОЛИКО СУ ПОСТУПАЛИ САГЛАСНО ПРОПИСИМА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОЛИЦИЈСКИХ И ОСТАЛИХ ПОСЛОВА У МИНИСТАРСТВУ.

            ПРИМЕДБА НА чл.54 став 3 који наводи да ако се приликом радњи из става 2. овог члана утврди да се ради о кривичном делу за које се гони по предлогу оштећеног, приватној тужби или се утврди да догађај нема обележја кривичног дела или прекршаја, полицијски службеник о томе обавештава оштећеног, уз одговарајућу правну поуку.

 

ПРЕДЛОГ: СМАТРАМО ДА ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ДАВАЊЕ ПРАВНИХ ПОУКА И ДА МОЖЕ САМО ДА ОБАВЕСТИ ОШТЕЋЕНОГ О ПОСТОЈАЊУ МОГУЋНОСТИ ЗА КОНСУЛТОВАЊЕ АДВОКАТА КОЈИ ЋЕ МУ ПРУЖИТИ ПРАВНУ ПОУКУ.

 

РАЗМИСЛИТИ О ПРИМЕДБИ НА ЧЛАН 59 став 4  који се односи на јавно расписивање награде. Право на награду немају полицијски службеници а ни чланови њихових породица.

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН чл.143. став 3:Запослени на радним местима на положају су у статусу постављених лица и на њих се не примењују одредбе о каријерном развоју запослених у Министарству, осим за директора полиције.

 Поставља се питање ако ова лица не подлежу каријерном развоју запослених шта се дешава у случају да се на положај постави запослени који не испуњава безбедносне провере или нема одговарајућу стручну спрему за обављање послова који су му у надлежности?

ПРИМЕДБА НА чл.153 где се као категорија УВОДИ СТАЛНА ДОСТУПНОСТ.

 

ПРЕДЛОГ:  1. ОВАЈ ЧЛАН ЈЕ НЕОПХОДНО У ПОТПУНОСТИ БРИСАТИ ИЗ РАЗЛОГА ШТО ДОСТУПНОСТ НИЈЕ ПРАВИ ТЕРМИН И ПРАВНА КАТЕГОРИЈА ВЕЋ МОРАЛНА ОБАВЕЗА.

  1. ЗАТИМ, НА ОВАЈ НАЧИН ЈЕ ОБЕСМИШЉЕН ПОЈАМ ПРИПРАВОСТИ.
  2. ОВАЈ ЧЛАН БИ МОГАО ДА БУДЕ ПРЕДМЕТ ЗЛОУПОТРЕБЕ И ТУЖБИ.
  3. ТАКОЂЕ, СЕ УГРОЖАВА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ КАО ОСНОВНЕ ТЕКОВИНЕ ЉУДСКИХ ПРАВА.

 

ПРИМЕДБЕ НА чл.165  став 4 (касније је предмет и тежих повреда дисциплинске одговорности члан 202 тачка 13) који се односи на поступање супротно одредбама о синдикалном организовању је основ за покретање поступка за утврђивањедисциплинскеодговорностиусмислуодредби овог закона којимасеуређује дисциплинска одговорностзапослених у Министарству.

Неопходно је навести који су то критеријуми за одређивање шта је поступање супротно одредбама о синдикалном организовању, јер сваки Синдикат делује у складу са својим Статутом који је у складу са осталим важећим законским актима.

 

ПРИМЕДБА НА чл.168  став 7 где је у самом Нацрту Закона погрешно дат приказ редоследа начина поступања у контроли боловања.

 

ПРЕДЛОГ: Сходно одредбама о здравственој заштити као и чињеници да свака Полицијска управа треба да има (систематизовано) одрдинирајућег лекара који је запослен при МУП, неопходно је да се питање злоупотребе боловања решава на тај начин ШТО ЋЕ ОРДИНИРАЈУЋИ ЛЕКАР ПРИ НАДЛЕЖНОЈ  ПУ  ПИСАНИМ ПУТЕМ ЗАТРАЖИТИ ДЕТАЉНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ЗАПОСЛЕНОГ, А ПО ПОСТАВЉЕНОЈ ДИЈАГНОЗИ НАКОН ТОГА ДОСТАВИТИ ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈ НАДРЕЂЕНОМ СТАРЕШИНИ У ПОГЛЕДУ МОГУЋНОСТИ ДА ЛИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИО БОЛОВАЊЕ.

Тек након предузимања ових правно-техничких мера и радњи, и након добијеног мишљења горе наведених здравствених радника, НАДРЕЂЕНИ СТАРЕШИНА СТИЧЕ ПРАВО ДА ВРШИ ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ УКОЛИКО СЕ У ИЗВЕШТАЈУ ЛЕКАРА КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ ПРАВО НА БОЛОВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЉЕНО.

 

КОМЕНТАР НА чл.171 став 1 тачка 1 и тачка 6:

 

Тачка 1: Kо је и како је дозволио да  након безбедносних провера подаци буду лажни?

Тачка 6: Питање шта је то узрок настанка зависности и постојање даље зависности и ко процењује који су критеријуми за одређивање и спречавање свога оздрављења?

 

ПРИМЕДБА НА чл.173 став 2Постојање околности из става 1. овог члана, у сарадњи са органом вештачења Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, утврђује надлежна комисија Фонда.

 

ПРЕДЛОГ: ИНСИСТИРАМО НА инвалидској комисији МУПа (а не ФОНД ПИО) што произилази из специфичности полициских послова и специјалне здравствене заштите јер је у супротности са чл.178 (Запосленима у Министарству је обезбеђена здравствена заштита која се остварује кроз специфичну и превентивну здравствену заштиту), и чл.179 (сагласно акту о процени

ризика, опасност по живот и здравље, одговорност и тежина, природа и посебни услови рада, од битног утицаја на смањење радне способности.

Специфичну здравствену заштиту запослених у Министарству, која се односи на пружање здравствених услуга у вези са претходним лекарским прегледима за упис у образовне институције Министарства, заснивањем радног односа  и премештајем на другом радно место у Министарству, периодичним, ванредним, систематским и контролним лекарским прегледима, ради утврђивања професионалне и опште радне способности за даље обављање послова и пружањем стручне, техничке и кадровске помоћи организационим јединицама Министарства у извршавању задатака и послова, обавља здравствена установа надлежна за заштиту запослених у Министарству у сарадњи са надлежном организационом јединицом Министарства за послове људских ресурса); чл.180 (Превентивну здравствену заштиту запослених у Министарству организује и спроводи надлежна организациона јединица Министарства за послове људских ресурса); чл.181 (Запосленима у Министарству је обезбеђена психолошка заштита која се остварује кроз психолошику селекцију и класификацију и психолошку превенцију на примарном, секундарном и терцијарном нивоу) и чл.182 (Запослени у Министарству, по потреби може бити упућен у референтну установу на тестирање на присуство психоактивних супстанци у организму).

Такође не постоји захтев наше инвалидске комисије да се искључи из ових послова а важност специфичне здравствене заштите се огледа и у неким од услова за отказ (лечење зависности), контрола боловања и слично.

 

ПРИМЕДБА НА чл.193 став 2: Брисати овај став је р је у супротности са Законом о раду (Изузетно од става 1. овог члана, запослени у Министарству може се трајно преместити на друго одговарајуће радно место и без његове сагласности у случају да се премештај врши на радно место у саставу полицијске управе где запослени ради или полицијске управе чија територијална надлежност обухвата место пребивалишта запосленог.  (Ово је проблем јер су неке станице у оквиру ПУ удаљене и по више од 100 км и самим тим биће више жалби, трошкова итд.)

 

ПРИМЕДБЕ НА чл.202 став 1 тачка 8: ОДБАЦИТИ У ПОТПУНОСТИ тачку 8  (остваривање радног доприноса, који значајно не досеже стандард редовног нивоа и квалитета радног ангажовања) с обзиром да нигде нису дефинисани критеријуми и стандарди нивоа радног ангажовања.

ПРИМЕДБА НА чл. 203 став 1 тачка 13:  Који су критеријуми за одређивање шта је противно поступање синдикалног деловања, с обзиром да синдикати раде у складу са својим Статутом - ова тачка везана је и са чл.165); чл.17 (дефинисати шта значи) чл.24 и 25 ( нису полицајци функционери и јавне личности да пријављују своју имовину) као и чл.26.

 

ПРИМЕДБЕ НА чл.155 и 156 и 157: Који се односе на питање накнаде материјалне штете за неосновано вошење дисциплинског поступка.

ПРЕДЛОГ: ДА СЕ УБАЦИ И ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ДИСЦИПЛИНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДГОВОРНОГ ЗА НЕОСНОВАНО ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА И ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛО ЗАКЉУЧАК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ–СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ.

 

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Одбор за правна питања Београд 22.10.2015.године председник Братислав Јанковић

1678