Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ОБАВЕШТЕЊЕ 27.10. 2015.године

Поводом све већег броја запослених који се обраћају Независном синдикату полиције у вези мишњења на испуњеност услова за престанак радног односа са правом одласка у пензију у складу са чланом 139 а Закона о полицији обавештавамо вас о следећем: novlogo11 Чланом 139. Закона о полицији, прописано је да изузетно од одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању, по потреби службе, полицијском службенику-униформисаном овлашћеном службеном лицу и полицијском службенику који ради на специфичним, односно оперативним пословима, који наврши 52 године живота и 30 година ефективно проведених на радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, престаје радни однос са правом на старосну пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије.

Дакле, услови за престанак радног односа са правом на пензију утврђују се кумулативно приликом утврђивања услова за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања по основу члана 139 а Закона о полицији.

Чланом 54. Став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању утврђено је,  да се стаж осигурања увећава само за време које је ефективно проведено на раду. То значи да ће се запосленом, у стаж осигурања са увећаним трајањем, рачунати стаж осигурања само за ефективни рад на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, што се на основу пријаве података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зарада, односно основице осигурања и висине уплаћеног доприсноса (образак М-4) евидентира у матичној евиденцији.

Према томе, узимајући у виду одредбу члана 54. Став 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, стаж осигурања за време за које је запослени одсуствовао са посла( боловање, плаћено и неплаћено одсуство и др.) неће се увећавати, осим времена коришћења годишњег одмора, одсуствовања са посла за дане државних празника, верских празника и сл.

Сходно наведеном, а у контексту примене члана 139а Закона о полицији, да би се осигуранику који ради на радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, стаж осигурања рачунао са увећаним трајањем,  потребно је да је осигураник ефективно провео на радном месту на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем пуних 30 година.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1678