Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Мере Министарства унутрашњих послова у складу са Уредбом Владе Републике Србије о организовању рада за време вандредне ситуације

Услед доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 29/2020 од 15. марта 2020. године) на територији Републике Србије, у складу са Уредбом Владе Републике Србије о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, а у циљу сузбијања вируса COVID-19, у Министарству унутрашњих послова примењиваће се следеће мере:
  • ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ  У    СТАТУСУ   ПД    (ПОСЕБНЕ    ДУЖНОСТИ)  И ЗАПОСЛЕНИ НА РАДНИМ МЕСТИМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА:
    1. Запослени старији од 60 година живота и запослени који су хронични болесници могу прекинути рад, при чему ће им се исплаћивати накнада зараде сагласно члану 117. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17, 95/18- аутентично тумачење).
Хронични болесници су у обавези да непосредном руководиоцу доставе изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да у моменту давања изјаве имају дијагностификовано хронично обољење, као иковертирану фотокопију медицинске документације коју у том тренутку поседују. Министарство унутрашњих послова задржава право да врши проверу достављених података.
  1. Рад могу прекинути и запослени који имају дете које није навршило 12 година живота или малолетно дете са сметњама у развоју или пунолетно дете над којим је продужено родитељско право само једном родитељу, као и самохрани родитељ.
Запослени који је родитељ детета које није навршило 12 година живота, у обавези је да достави потврду оверену од стране послодавца код кога други родитељ ради, да исти није у могућности да обустави рад како би се старао о детету, односно, у зависности од основа за прекидање рада из тачке 2., други одговарајући доказ или изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. Министарство унутрашњих послова задржава право да врши проверу достављених података.  
  1. Запосленима који су распоређени на радним местима чији опис посла омогућава да се послови и радни задаци обављају од куће, дозволиће се такав вид рада, уз сагласност непосредног руководиоца и надлежног руководиоца по линији рада, на начин и под условима прописаним Уредбом Владе Републике Србије о организовању рада послодаваца за време ванредног стања. Наведени вид рада примениће се и на запослене из тачке 1.и 2. уколико за то испуњавају услове. У том случају, запослени нису у обавези да доказују основ за прекидање рада.
 
  • ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ У СТАТУСУ ОСЛ:
  Полицијски службеници у статусу ОСЛ настављају да раде на свом радном месту. Изузетак су случајеви где су оба брачна друга полицијски службеници у ОСЛ статусу. У том случају један родитељ има право да прекине рад, уколико постојећу   ситуацију не може да реши на други начин. Уколико се у току примене ове инструкције појаве нове ситуације, које нису дефинисане, у сваком конкретном случају непосредни руководилац ће у сарадњи са Сектором за људске ресурсе доносити конкретне одлуке. Свака злоупотреба биће најстрожије санкционисана у складу са важећим происима; Такође вас сагласно члану 164. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16,   24/18   и   87/18),   указујемо   да   руководилац   унутрашње   организационе јединице може да прекине, односно одложи у сваком тренутку коришћење годишњих одмора, свим полицијским службеницима, а све у циљу предузимања мера и радњи из надлежности Министарства унутрашњих послова.
  • ЗАПОСЛЕНИ У МИНИСТАРСТВУ
 
  1. Запослени у Министарству који буду осетили одређене здравствене тегобе или су били у контакту са зараженим особама, у обавези су да се јаве надлежним службама у складу са упутствима Министарства здравља.
  2. Запосленом који се јави санитарном инспектору Градског завода за јавно здравље по  месту  пребивалишта/боравишта  и  коме  се,  уколико  постоји  основ, донесе решење о кућној изолацији, на основу истог, одобриће се плаћено одсуство уз накнаду зараде применом члана 117. Закона о раду. Послодавац у наведеном случају прихвата достављање скенираног решења санитарног инспектора.
  Запослени у Министарству унутрашњих послова који су ослобођени рада сходно напред наведеном, у временику рада водиће се под шифром „плаћено одсуство“.
1710