Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНАК СА МИНИСТРОМ 07.12.2015.године

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНАК СА МИНИСТРОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ГОСПОДИНОМ др НЕБОЈШОМ СТЕФАНОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА

Састанак Независног синдиката полиције и министра унутрашњих послова одржан је дана 07.12.2015. године са почетком у 08,30 часова у МУП-а. Састанку су испред Независног синдиката полиције присуствовали Председник Извршног одбора Велимир Барбулов, члан Председништва Милан Марковић, члан Извршног одбора Брежњак Филиповић Снежана и адвокат Независног синдиката полиције Митрић Срећко. Испред Министарства унутрашњих послова састанку је присуствовао министар господин др Небојша Стефановић, Начелник ПУ за град Београд господин Веселин Милић, државни секретар и шеф кабинета гос. Јана Љубичић и гос. Наташа Миладраговић из Секретаријата.

novlogo11 Састанак је одржан поводом примедби на предлог Закона о полицији.

Инсистирамо на брисању појма сталне доступности зато што дезавуише појам приправности.

Нисмо се сложили са предлогом МУП-а којом послодавац одређује процентуално број запослених који могу да штрајкују (минимум 70% који су запослени дужни да раде), већ и даље инсистирамо да се у складу са Законом штрајкује са минимумом процеса рада који би био прописан од стране Министра у договору са синдикатом (полазна основа садашњи члан 135 ЗОП-а).

Питање надокнаде трошкова доласка и одласка са рада из разлога што није усаглашено јер послодавац и даље инсистира да их сведе на максимални износ од 20 % од зараде запосленог што је у великом броју случајева недовољна надокнада за реалне трошкове. Предложено решење МУП-а једино је прихватљиво само ако се уведу увећани трошкови становања.

Предложено решење умањене зараде за време проведено на боловању није до краја усаглашено у смислу да Министарство не прихвата да посебним ставом буде прописано да полицијском службенику за време боловања припадне 100% накнаде до дефинисања листе професионалних обољења.

Усаглашено је питање да синдикално деловање не може да буде предмет дисциплинске одговорности већ је то питање унутрашње организације и хијерархије самих синдиката; усаглашено је да процентуално одређење броја запослених у МУП-а који могу бити у штрајку није ваљано ни правно ни организационо решење, већ да решење треба тражити у оквиру одређивања садржине минимума процеса рада што је и прописано важећим законским прописима. Усаглашено је и питање одговорности за накнаду материјалне штете у случају оправдане употребе силе као и питања заштите права полицијских службеника у кривичном поступку. Усаглашено је питање дисциплинске и материјалне одговорности овлашћених лица МУП-а која неосновано покрећу и воде дисциплинске поступке.

Прихваћено питање у вези доношења листе професионалних обољења за полицијске службенике.

ПРИМЕДБЕ:

ЧЛАНОВИ 108, 109, 204, 218: ДЕФИНИСАТИ ПРАВНУ ПОМОЋ ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ГДЕ СЕ ПОД ПРАВНОМ ПОМОЋИ ТРЕБА ЈАСНО ДЕФИНИСАТИ ДА ЋЕ МУ МИНИСТАРСТВО ОБЕЗБЕДИТИ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ КОЈА ПОДРАЗУМЕВА АНГАЖОВАЊЕ АДВОКАТА УЗ ПРЕДХОДНУ ПИСАНУ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА, КАО И ДРУГУ ПОТРЕБНУ ПОМОЋ.

ПРЕДЛОГ НАШЕГ РЕШЕЊА: У СЛУЧАЈУ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК И ОСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ У МИНИСТАРСТВУ ПРИЧИНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, АКО СЕ ДОКАЖЕ ДА ЈЕ ШТЕТА НАСТАЛА ПОСТУПАЊЕМ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ТОКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА И УКОЛИКО СУ ПОСТУПАЛИ САГЛАСНО ПРОПИСИМА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОЛИЦИЈСКИХ И ОСТАЛИХ ПОСЛОВА У МИНИСТАРСТВУ.

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН. 157 ГДЕ СЕ као категорија УВОДИ СТАЛНА ДОСТУПНОСТ.

ПРЕДЛОГ:  ОВАЈ ЧЛАН ЈЕ НЕОПХОДНО У ПОТПУНОСТИ БРИСАТИ ИЗ РАЗЛОГА ШТО ДОСТУПНОСТ НИЈЕ ПРАВИ ТЕРМИН И ПРАВНА КАТЕГОРИЈА ВЕЋ МОРАЛНА ОБАВЕЗА; ЗАТИМ НА ОВАЈ НАЧИН ЈЕ ОБЕСМИШЉЕН ПОЈАМ ПРИПРАВОСТИ; ОВАЈ ЧЛАН БИ МОГАО ДА БУДЕ ПРЕДМЕТ ЗЛОУПОТРЕБЕ И ТУЖБИ. ТАКОЂЕ, СЕ УГРОЖАВА ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ КАО ОСНОВНЕ ТЕКОВИНЕ ЉУДСКИХ ПРАВА.

ПРИМЕДБЕ ЧЛАН 169. НА СТАВ. 4 (КОЈИ СУ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШТА ЈЕ ПРОТИВНО ПОСТУПАЊЕ СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА, С ОБЗИРОМ ДА СИНДИКАТИ РАДЕ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ СТАТУТОМ).

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН. 170  став. 4 и 5.  ЈЕР СУ СУПРОТНИ ЗАКОНУ О РАДУ (ПРАВО НА ШТРАЈК); И КОНВЕНЦИЈАМ број 87 МОР (право на штрајк је основно право заштићено Европском социјалном повељом и конвенцијама МОР-а, као и Европском повељом о људским правима, као и пресудама европског суда за лјудска права).

ПРЕДЛОГ: ДА СЕ БРИШЕ ДА ЈЕ МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА 70 % запослених који су дужни да раде. (Минимум процеса рада, у смислу става 4. овог члана, за све запослене у Министарству утврђује се тако да  је у време штрајка у свакој организационој јединици Министарства најмање 70% запослених  дужно да ради, односно, да обавља своје послове и задатке).

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН 189: Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада.

ПРИМЕДБА  НА ЧЛАН. 190 који гласи: Став. 2 и 3. се односе управо на област која недостаје а то је здравље, безбедност и заштита на раду, тако да се у групу ширих професионалних болести сврставају на пример: астма, ксеонска болест, реуматична обољења, бронхитис, алергије, обољења кичме, проширене вене и друго што сви полицијски службеници имају као последицу специфичности обављања послова.

ПРЕДЛОГ: ХИТНО ДОНЕТИ ЛИСТУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБОЉЕЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОЛИЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (ОСЛ И ПД).

Такође, у вези става. 7  дат је ПРЕДЛОГ НСП: сходно одредбама о здравственој заштити као и чињеници да свака Полицијска управа треба да има (систематизовано) одрдинирајућег лекара који је запослен при МУП-а, неопходно је да се питање злоупотребе боловања решава на тај начин ШТО ЋЕ ОРДИНИРАЈУЋИ ЛЕКАР ПРИ НАДЛЕЖНОЈ ПУ ПИСАНИМ ПУТЕМ ЗАТРАЖИТИ ДЕТАЉНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ЗАПОСЛЕНОГ, А ПО ПОСТАВЉЕНОЈ ДИЈАГНОЗИ НАКОН ТОГА ДОСТАВИТИ ПИСАНИ ИЗВЕШТАЈ НАДРЕЂЕНОМ СТАРЕШИНИ У ПОГЛЕДУ МОГУЋНОСТИ ДА ЛИ ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИО БОЛОВАЊЕ. Тек након предузимања ових правних и тактичких радњи и мера и постојања евентуалне могућности да је дошло до злоупотребе боловања НАДРЕЂЕНИ СТАРЕШИНА ИМА ПРАВО ДА ВРШИ ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ.

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН. 197 став. 2: Брисати овај став јер је у супротности са Законом о раду (Изузетно од става 1. овог члана, запослени у Министарству може се трајно преместити на друго одговарајуће радно место и без његове сагласности у случају да се премештај врши на радно место у саставу полицијске управе где запослени ради или полицијске управе чија територијална надлежност обухвата место пребивалишта запосленог.  (Ово је проблем јер су неке станице у оквиру ПУ удаљене и по више од 100 км; биће више жалби, трошкова).

 

ПРИМЕДБА ВЕЗАНО СА ЧЛАНОМ. 210: ТРАЖИТИ ДА СЕ У ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УБАЦИ И ОДГОВОРНОСТ ДИСЦИПЛИНСКОГ СТАРЕШИНЕ ОДГОВОРНОГ ЗА НЕОСНОВАНО ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА (ИЛИ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛО ЗАКЉУЧАК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ – СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ).

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

1682