Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Други преднацрт Закона о полицији 24.феб 2015.

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 
 1. Предмет закона
 Члан 1. Овим законом уређује се организација, надлежност и начин обављања унутрашњих послова, као и организација и надлежност полиције, полицијски послови, полицијска овлашћења, функција управљања људским ресурсима, контрола рада запослених, финансирање, сарадња са другим субјектима.  
 1. Појам унутрашњих и полицијских послова
 Члан 2. Унутрашњи послови су законом утврђени послови чијим обављањем се остварује безбедност грађана и имовине и обезбеђује остваривање Уставом и законом утврђених људских и мањинских права и слобода грађана. Унутрашње послове државне управе врши Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: „Министарство“). Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком грађанину Републике Србије обезбеђује једанака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права. Полицијски послови су законом утврђени послови државне управе које обавља полиција применом полицијских овлашћења и вршењем полицијских мера и радњи, за чије се обављање у Министарству унутрашњих послова образује Дирекција полиције.   Члан 3. Полицијски послови, у смислу овог закона, јесу:
 • превентивне активности у циљу превенције криминала и унапређења безбедности у локалној заједници;
 • безбедносна заштита живота, права и слобода грађана, заштита имовине, као и подршка владавини права;
 • спречавање, откривање и расветљавање кривичних дела, прекршаја и других деликата (у даљем тексту: кривична дела и прекршаји), откривање имовине проистекле из кривичног дела, остали видови борбе против организованог криминала, тероризма и других појавних облика криминала;
 • откривање и хватање учинилаца кривичних дела и прекршаја и других лица за којима се трага и привођење надлежним органима; обезбеђивање доказа, њихова анализа, форензичко вештачење употребом савремених форензичких метода и евиденција;
 • одржавање јавног реда, спречавање насиља на спортским приредбама, спровођење рада полиције у локалној заједници, пружање помоћи у извршењима надлежним органима, физичким и правним лицима у складу са посебним законима;
 • извршавање послова утврђених прописима о оружју, приватном обезбеђењу и детективској делатности;
 • обезбеђивање одређених јавних скупова, личности, органа, објеката и простора;
 • регулисање, контрола, пружање помоћи и надзор у саобраћају на путевима и други послови из прописа о безбедности саобраћаја;
 • контрола државне границе, послови у вези са кретањем и боравком странаца, послови азила, прекограничног криминала, ирегуларних миграција и реадмисије;
 • послови међународне оперативне полицијске сарадње;
 • безбедносна и контраобавештајна заштита Министарства,
 • извршавање других задатака утврђених законом и подзаконским актом донетим на основу овлашћења из закона.
Министар прописује начин обављања полицијских послова и даје упутства и обавезне инструкције за њихово обављање.  
 1. Начела рада
  Члан 4. Рад Министарства је јаван. Министарство је дужно да јавности омогући увид у свој рад, осим у случају када су у питању истраге или када би то онемогућило неометан оперативни рад полиције. Полицијски послови обављају се са циљем и на начин да се сваком обезбеди једнака заштита безбедности, права и слобода, примени закон и подржи владавина права. Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и на принципу супсидијарности, односно рада са најмањим штетним последицама. У обављању полицијских послова полиција се придржава националних стандарда полицијског поступања, захтева утврђених законима и другим прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Србија. При обављању полицијских послова полиција се придржава и међународних стандарда полицијског поступања, а нарочито захтева утврђених међународним актима који се односе на: дужност служења грађанима и локалној заједници; поштовање законитости и сузбијање незаконитости; остваривање људских права; недискриминацију при извршавању полицијских задатака; ограниченост и уздржаност у употреби средстава принуде; забрану мучења и примене нечовечних и понижавајућих поступака; пружање помоћи настрадалим лицима; обавезу заштите поверљивих података; обавезу одбијања незаконитих наређења и отпор подмићивању, корупцији.  
 1. Цивилна контрола полиције
 Члан 5. Народна скупштина, односно извршни орган Републике, скупштина и извршни орган јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе:
 • разматра извештај о стању безбедности у Републици Србији, покрајини, односно граду и градској општини;
 • заузима ставове о приоритетима за безбедност људи и имовине у Републици Србији, покрајини, односно граду и градској општини и, с тим у вези, подноси предлоге руководиоцу надлежне организационе јединице Министарства.
Руководилац надлежне организационе јединице у сарадњи са органима из става 1. овог члана обезбеђује информисање о стању безбедности и води рачуна о заступљености у сарадњи припадника националних мањина и различитих етничких, културних, верских и других група са подручја организационе јединице полиције. У циљу испуњења циљева из става 1. и 2. овог члана скупштина, односно извршни орган територијалне аутономије и локалне самоуправе може основати саветодавна тела. Руководилац надлежне организационе јединице полиције је дужан да при планирању и одлучивању размотри и узме у обзир и ставове о приоритетима за безбедност људи и имовине, које заузму органи из става 1. овог члана.  II САРАДЊА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 
 1. Сарадња полиције
  Члан 6. Министарство непосредно сарађује са другим органима и службама безбедности у Републици Србији. Ради развијања међусобне сарадње, односно партнерства, министар може споразумно са органима и субјектима из става 1. овог члана да доноси одговарајуће акте о сарадњи и оснива координациона тела од значаја за спречавање и откривање деликата и њихових учинилаца и за остваривање других безбедносних циљева. Сарадња из става 1. овог члана заснива се на правима и дужностима одређеним законом, на узајамном обавештавању и извршавању заједничких задатака. Облици и начин сарадње утврђују се и посебним актима органа и служби из става 1. овог члана које споразумно доносе руководиоци тих органа и служби, у складу са законом.  
 1. Сарадња са Безбедносно-информативном агенцијом
 Члан 7. У складу са овим законом, законом којим је регулисан рад Безбедносно-информативне агенције (у даљем тексту: Агенција), законом којим је регулисан кривични поступак и другим законима које примењују Министарство и Агенција, министар и директор Агенције споразумно утврђују обавезне облике и начин остваривања сарадње Министарства и Агенције у питањима од интереса за безбедност људи и имовине, односно за безбедност и уставни поредак Републике Србије, а нарочито:
 • међусобно обавештавање, размену података и сазнања од значаја за извршавање задатака из надлежности Министарства, односно Агенције;
 • пружање непосредне физичке, стручне, техничке и друге међусобне помоћи, у складу са законом утврђеним делокругом и по претходном договору између министра и директора Агенције, односно лица која они овласте;
 • предузимање заједничких мера и активности од интереса за заштиту и остваривање безбедности људи и имовине и безбедности Републике Србије.
 
 1. Сарадња, заштита права и пружање правне помоћи појединцима
 Члан 8. У обављању полицијских послова дужност полиције је да појединцима пружи информације и савете од значаја за њихову личну и имовинску безбедност, као и друга обавештења с тим у вези до којих је дошла, ако то није у супротности са законом. Појединац коме је угрожено неко од приватних права може да се обрати полицији ради заштите тог права, ако у конкретном случају није обезбеђена друга правна заштита и ако је угрожавање тог права у вези са његовом личном и имовинском безбедношћу. Полиција је дужна да пружи помоћ појединцу на основу захтева из става 2. овог члана ако је захтев у складу са њеним делокругом, а ако то није случај, дужна је да захтев упути надлежном органу и подносиоца захтева о томе обавести.  
 1. Сарадња са појединцима који пружају помоћ полицији
  Члан 9. Министарство сарађује непосредно са појединцима који му пружају помоћ у обављању полицијских послова. Појединац који приликом пружања помоћи из става 1. овог члана буде повређен или оболи, па због тога одсуствује са рада, односно постане неспособан за рад, има права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања под условима утврђеним за полицијског службеника. Ако у пружању помоћи појединац изгуби живот његова породица има сва права из пензијског осигурања, као и породица полицијског службеника који је изгубио живот у вршењу или поводом вршења послова. Појединац који приликом пружања помоћи претрпи штету, има у складу са законом право на накнаду материјалне штете коју је претрпео због пружања помоћи. Ако се против појединца поводом помоћи коју је пружио води кривични или прекршајни поступак, Министарство је дужно да му обезбеди правну и другу неопходну помоћ у вези са вођењем поступка. Министарство одговара за штету коју појединац приликом пружања помоћи Министарству нанесе трећим лицима.  
 1. Рад полиције у заједници
  Члан 10. Министарство и Дирекција полиције обезбеђују структурне и организационе услове за примену основног оперативног модела рада полиције у локалној заједници. Полиција остварује сарадњу у складу са законом, другим прописом и према професионалним смерницама које упутством даје министар. Полиција сарађује са органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и другим државним органима, у циљу развоја, превенције криминала и унапређења безбедности људи и имовине, кроз одржавање састанака и планирање и реализовање заједничких активности. Полиција сарађује са другим органима и установама, невладиним и другим организацијама, мањинским и другим организованим групама и самоорганизованим појединцима ради развијања партнерства, развоја превенције криминала, унапређења безбедности људи и имовине и остваривање других безбедносних циљева. Полиција доприноси оснивању и пружа подршку у раду органа и тела у оквиру јединица локалне самоуправе за развој превенције криминала и остваривању безбедносних потреба локалних заједница.  
 1. Значење израза у закону
 Члан 11. Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
 • Полицијски службеник је запослени који има право да примењује полицијска овлашћења;
 • Полицијска обука основног нивоа обухвата процес стицања знања, вредности, вештина, способности, ставова и понашања усвојених на основу програма у складу са прописима о полицији и о образовању;
 • Полицијско овлашћење је право полицијског службеника да предузиме мере и радње у случајевима предвиђеним законом и на начин прописан подзаконским прописима;
 • Полицијске мере су активности полиције које су прописима одређене као такве и које за циљ имају спровођење закона, остваривање безбедности грађана и подршку владавини права у демократском друштву;
 • Оперативна процена унутрашње безбедности је основни стратешки документ кога усваја подручна полицијска управа на годишњем нивоу, који садржи процену стања безбедности на територији за коју је основана подручна полицијска управа, са идентификованим ризицима, претњама и штети, предвиђањем развоја стања безбедности, проценом ефикасности мера и радњи предузетих у претходном периоду и предлогом приоритета са препорукама о мерама и радњама. Оперативна процена се доставља Дирекцији полиције и служи као основ за израду Стратешке процене унутрашње безбедности;
 • Стратешкапроценаунутрашњебезбедности је основни стратешки документ који, у сарадњи са другим основним организационим јединицама Министарства, припрема Дирекција полиције за трогодишњи период са обавезом ажурирања на годишњем нивоу, који представља основу за Стратешки план Министарства и за оперативне планове подручних полицијских управа. Стратешка процена садржи процену ефикасности мера и радњи предузетих у претходном периоду, процену идентификованих ризика, претњи и штете по унутрашњу безбедност Републике Србије у наредном трогодишњем периоду, приоритете и смернице за оперативни рад, као и анализу потребних капацитета на нивоу седишта Дирекције полиције и свих подручних полицијских управа;
 • СтратегијаразвојаМУП-а је основни стратешки документ на нивоу Министарства унутрашњих послова који се припрема
1683