Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Допис сектора финансија

ПРЕДМЕТ:    Независни синдикат полиције

Веза:    Ваш налог 06/1 број: 2220/14 од 31.03.2014. године

Поводом Вашег налога на о акту под наведеним бројем, обавештавамо Вас о следећем:

znacka-ministarstvo-velikansp_logo_b

1.

Према записнику Статутарне комисије бр. 03-02/14 од 25.02.2014. године, једна од тачки дневног реда је било и разматрање дисциплинске пријаве против Милошевић Југослава, која је прочитана и након тога констатовано са су  чланови  Статутарне  комисије добили примерак  оптужнице, а што није потврђено и за Милошевић  Југослава. Након  тога, одлучено  је да се Милошевић  Југославу  донесе  решење  о суспензији учествовања у даљем раду у органима и телима синдиката до окончања дисциплинског поступка.Статутарна  комисија  НСП-а  је решењем  бр.  03-02/14  од 25.02.2014. године  суспендовалаМИЛОШЕВИЋ ЈУГОСЛАВА у даљем раду у органима и телима синдиката, до окончања дисциплинског поступка.Такође,   у Записнику   са ванредне  Скупштине  Независног синдиката полиције  од  02.03.2014. године којој је присуствовало 33 од укупно 58 делегата, чиме су били испуњени услови за рад, стоји да је 32делегата је гласало да се Јvгослав Милошевић искљvчи из чланства Независног синдиката полиције.Посебна одлука о његовом искључењу из чланства НСП није нам достављена.У овом случају морамо узети у обзир чињеницу да је одлука о суспензији Милошевић Југослава пре одржавања ванредне Скупштине..О основаности његовог искључења и оправданости истог мора се изјаснити Независни синдикат полиције. 

Уколико  постоји  било  какво  оспоравање  Милошевић  Југослава  и смењеног  руководства са новоизабраним руководством, такву врсту спора морају решити на Вишем суду.Наиме, уколико постоји било каква спорна ситуација која се односи на избор и смене у самим органима синдиката за исто је надлежан Виши суд, у складу са својим надлежностима утврђеним чланом 23. став1. тачка 8. Закона о уређењу судова.Мишљења смо да у овом случају, са процесно правног аспекта, према до сада приложеној документацији, као послодавац, можемо прихватити одлуку о суспензији Милошевић Југослава, јер је донета пре оспорене ванредне Скупштине од 02.03.2014. године, што доводи у питање легитимност свих аката које је именовани потписао поспе суспензије.

2.

Потврда  о броју чланова синдиката представља јавну  исправу коју издаје  овлашћено  лице синдиката, а која је састављена у циљу констатовања одређених чињеница које имају значаја и производе правно дејство, односно служе ради доказивања чињеница о којима је реч у самој јавној исправи, а као таква иста се може прихватити у поступку остваривања права на плаћено одсуство.С обзиром да се јавна исправа узима као доказно средство којим се доказују чињенице о којима јереч у исправи, тачност унетих података о броју чланова синдиката не проверавају се, јер је немогуће за сваку јавну исправу са овом садржином, која се доставља уз сваки појединачни захтев за плаћено одсуство, бројати приступнице или водити посебну евиденцију о броју чланова сваког појединачног синдиката. Лице које потписује такву потврду дужно је да у њу унесе тачан податак, јер свако другачије поступање може произвести поступак против издаваоца потврде - кривични и дисциплински.Дакле, потврда о броју чланова синдиката узима се као доказ приликом утврђивања плаћених часова одсуства са рада за овлашћене представнике синдиката.

з.

Пре давања мишљења по овом питању, морамо извршити процесну анализу аката којима до сада располажемо, а односе се на НСП, односно односна тзв. новог и старог руководства.

Велимир Лукић

Велимир Лукић, доставио је, поднеском без броја од 04.03.2014. године, обавештење о томе да је дошло до промени руководства синдиката, јер је дотадашњем руководству изгласано неповерење и смењени су својих функција, а да су на њихово место за представнике НСП изабрани:за председавајућег председништва НСП Велимир Лукић,за  чланове  председништва  Веселин  Николић,  Зоран  Јовић,  Срђан  Јовановић,  МиомирВојиновић, Милан Марковић и Дарко Стојановић.Обавестили су и о томе да смењено  руководство не жели мирним путем  да преда у посед пословни простор синдиката који сада незаконито користи, па су стога захтевали да им се омогући да уђу у посед просторија  који  се налазе на Новом  Београду, ул.  Булевар  Зорана  Ђинђића бр. 104, јер ће у супротном организовати протестни штрајк.

Према записнику Статутарне комисије бр. 03-02/14 од 25.02.2014. године, једна од тачки дневног реда је било и разматрање дисциплинске пријаве против Милошевић Југослава, која је прочитана и након тога констатовано са су  чланови Статутарне  комисије добили примерак  оптужнице, а што није потврђено и за Милошевић  Југослава. Након  тога, одлучено је да се Милошевић  Југославу  донесе  решење  о суспензији учествовања у даљем раду у органима и телима синдиката до окончања дисциплинског поступка.Статутарна  комисија  НСП-а  је решењем  бр.  03-02/14  од  25.02.2014.  године  суспендовалаМИЛОШЕВИЋ ЈУГОСЛАВА у даљем раду у органима и телима синдиката, до окончања дисциплинског поступка.Потпредседник Скупштине НСП - Лазаревић Бранко, доставио је, актом без броја од 01.03.2014. године, обавештење свим Координационим центрима да ће се ванредна скупштина НСП одржати 02.03.2014. године са почетком у 10:00 часова у сали 29. Новембра у ПУ за град Београд.

У  Записнику  са ванредне  Скупштине Независног  синдиката полиције  од  02.03.2014.  године констатоване су опште чињенице о присутности делегата (33 од укупно 58), чиме су били испуњени услови за рад. Тачке дневног реда су биле изгласавање неповерења члановима председништва, председнику Скупштине, секретару скупштине, смена председника и секретара Скупштине НСП, смена чланова Председништва и разно. Након расправе, образлагања и гласања смењено је досадашње руководство НСП и изабрано ново.Такоће. 32 делегата  је гласало  да се  Југослав  Милошевић искључи  из чланства Независног синдиката полиције.

Донет је нови Статут Независног синдиката полиције од 02.03.2014. године, за који је опредељено да ступа на снагу у року од 8 дана од дана усвајања на Скупштини синдиката.

Велимир Лукић је, поднеском број: 101-03/14 од 18.03.2014. године, доставио обавештење да су овлашћена  лица за представљање  НСП код  Министарства  унутрашњих  послова:  председавајући Председништва Велимир Лукић, председник Извршног одбора Велимир Барбулов и генерални секретар Ненад Миладиновић.  Остали представници синдиката, чланови  органа и тела представљаће синдикат у складу са тренутним потребама и обавезама на основу важећих одлука и поверених обавеза.У прилогу су достављене следеће одлуке и решења које је донео НСП:1)         Решење број: ГС 223-03/14 од 03.03.2014. године, којим се члан НСП Лукић Велимир именује на место председавајући Председништва НСП.2)          Решење број: ГС 358-03/14 од 11.03.2014. године, којим се члан НСП Барбулов Велимир именује на место председника Извршног одбора НСП.З)          Решење број: ГС 211-03/14 од 03.03.2014. године, којим се члан НСП Ненад Миладиновић именује на место Генерални секретар НСП.4)          Решење број: ГС 223-03/14 од 03.03.2014. године, којим се члан НСП Лукић Велимир именује на место председавајући Председништва НСП.5)    Одлука број: 11-03/14 од 03.03.2014. године да је за председавајућег Председништва НСПизабран члан Председништва Вулић Велимир из Алибунара.6)    Одлука број: 18-03/14 од 03.03.2014. године даје за лице које представља и заступа НСПизабран члан Председништва Срђан Јовановић из Гаџиног Хана.7)          Одлука  број:  11-1/14 од  03.03.2014.  године  да да  се укине  досадашња мејл адреса nsp.policija@gmail.com, а да је званична мејл адреса Независног синдиката полиције nsp.sekretarijat@gmail.com.8)          Одлука број: 01-03/14 од 02.03.2014. године да су са функције члана Председништва НСП смењени чланови Председништва: Југослав Милошевић, Мирослав Станић, Иван Крстић, Зоран Ковачевић, Ранков Горан, Саша Димитријевић и Томислав Николић..         9)          Одлука број: 02-03/14 од 02.03.2014. године да су на функције члана Председништва НСП именовани чланови Председништва: Велимир Лукић, Веселин Николић, Срђан Јовановић, Дарко Стојановић, Зоран Јовић, Милан Марковић и Миомир Војиновић.10)     Одлука број: 03-03/14 од 02.03.2014. године да је са функције председника СкупштинеНСП смењен Горан Вукић из Координационог центра Зрењанин.11)    Одлука број: 04-03/14 од 02.03.2014. године да је са функције председника СкупштинеНСП смењен Жељко Ђуровић из Координационог центра Кикинда.12)    Одлука  број:  05-03/14 од  02.03.2014.  године  да је на функцију секретара  Скупштинеименован Југослав Анђелковић из Координационог центра Ниш.13)    Одлука број: 05-03/14 од 02.03.2014. године да је са функције секретара Скупштине НСПсмењена Наташа Ђорђевић из Пирота.14)        Одлука број: 07-03/14 од 02.03.2014. године да је са функције члана Надзорног одбора е НСП смењени чланови: Златановић Драган, Давидовић Тихомир, Вукосављев Мирослав, Стевић Небојша и Дејановић Горан.15)     Одлука број: 08-03/14 од 02.03.2014. године да је на функције члана Надзорног одбора НСП именовани чланови: Златановић Драган, Добросављевић Горан, Богдановић Данило, Марковић Данијела и Дамњановић Стојан.16)     Одлука број: 09-03/14 од 02.03.2014. године даје  са функције Генералног секретара  НСПсмењен Зоран Станимировић из Координационог центра Нови Сад.17)     Одлука број: 10-03/14 од 02.03.2014. године да је на функцију Генералног секретара НСПименован Миладиновић Ненад из Координационог цента Јагодина.18)        Обавештење  ЈП  Службени  гласник  од  03.03.2014. године,  да  ће у  огласном  делу "Службеног гласника РС" у рубрици "неважеће исправе/разна", под ознаком 11/000208/14 бити објављен оглас садржине: Велимир Лукић, Београд, печат Независног синдиката полиције, округлог облика, у средини печата је знак Синдиката, по ободу је исписано ћирилицом, великим словима, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ.19)        Одлука  број:  33-03/14-1 од  03.03.2014. године  којом  се оглашава неважећим печат округлог облика примера 30мм, у средини печата је знак Синдиката. Око знака Синдиката Ћирилицом је исписан следећи текст: НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦЈЕ. Печат је неважећи од 02.03.2014. године.20)        Одлука број: 16-03/14 од 03.03.2014. године да се печат Независног синдиката полиције огласи неважећим.21)    Одлука број: 17-03/14 од 03.03.2014. године да се након оглашавања печата Независногсиндиката полиције неважећим изради нов печат Независног синдиката полиције.22)        Одлука број: 31-03/14 од 07.03.2014. године да с у складу  са чланом 5. Статута НСП изради нов печат који ће у свему испуњавати услове, односно постојећи облик и садржину предвиђену чланом 5. Статута  НСП који предвиђа  да печат има округао облик примера  ЗОмм, у средини печата је знак синдиката, око знака синдиката ћирилицом је исписан текст: НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ.23)     Обавештење    НСП   од    10.03.2014.   године   (потписао    Велимир   Лукић)   упућено Министарству рада, запошљавања и социјалне политике- Регистар синдиката, које се односи на то да је НСП на ванредној  седници  од 02.03.2014. године изгласана допуна чл. 21. Статута  у ставу 5. постојећег  Статута,  као и у чл. 23. у ставу 6. постојећег Статута. Такође, моле надлежни Регистар да горе наведене измене и допуне   у Статуту НСП спроведе и донесе одговарајуће решење  у упису промена  у Регистар.

Велимир Лукић је, поднеском број: 113-03/14 од 21.03.2014. године, достављено је обавештење да је НСП извршио промену броја централног рачуна број 205-72032-02 код Комерцијалне банке, на који је уплаћивана  чланарина  у износу  од  0,3% и да је отворен нов  текући рачун број 285-2291040000023-57 код SBERBANK. Такође, траћено је да се изврши измена броја рачуна за све Синдикалне групе и Координационе центре НСП  у седишту МУП-а и да се износ чланарине од 0,3% уплаћује на нови текући рачун НСП.У  Прилогу  је  достављена  Одлука  број:  111-03/14  од  20.03.2014. године  којом  стоји  да  од10.04.2014. године сви Координациони центри и Синдикалне групе НСП који имају отворен текући рачун уплаћују чланарину 0;30% према централи на нови текући рачун.

Управи за људске ресурсе је 31.03.2014. године достављена следећа документација:1)     Поднеском  број: 65-02/14 од  25.02.2014. године, председник Извршног  одбора  НСПВеселин Николић обавестио је Кабинет министра, Дирекцију полиције, Сектор финансија, људских ресурса и заједничких Послова, као и начелнике  свих управа  у  седишту  МУП-а, да је донето решење о суспензији до окончања дисциплинског поступка Милошевић Југослава и да се ставља ван снаге његов потпис на све дописе.2)        Пријаву против Милошевић Југослава поднету дисциплинском тужиоцу од стране председника Координационог центра Ниш - Златановић Драгана.З)    Иницијативу за покретање дисциплинског поступка против Милошевић Југослава поднетудисциплинском тужиоцу НСП, поднету од стане председника 17 Координационих центара НСП.4)          Поднесак дисциплинског тужиоца НСП Веселина Николића упућеног Статутарној комисији са описом прекршаја Милошевић Југослава и предлогом за суспензију и изрицање мере искључења из чланства синдиката. 5)6)7)Скупштину НСП. Записник Статутарне комисије који се наведен у горњем тексту.Решење о суспензији Милошевић Југослава које је наведено у горњем тексту.Позив  председника  Скупштине  број:  62-02/14  од  24.02.2014.  године  за  ванредну 8)         Молбу начелнику ПУ за град Београд да одобри коришћење сале ради одржавања ванредне Скупштине НСП- број: 60-02/14 од 21.02.2014. године, који је потписао председник Скупштине Горан Вукић.9}     Извод са мејла Горана Вукића којим обавештава све чланове Извршног одбора у коме  сеизноси став председника Извршног одбора Веселина Николића да се ванредна Скупштина не одлаже, већ да секомеморација погинулом колеги одржи на почетку седнице.10}    Извод  са  мејла  Горана  Вукића  којим  обавештава  Председништво,   Извршни  одбор,Надзорни одбор и све Координационе центре да се одржавање ванредне Скупштине одлаже.11}    Обавештење  потпредседника  Скупштине  Лазаревић  Бранка  од  01.03.2014.  годинеупућена НСП-у и свим Координационим центрима да ће се ванредна Скупштина одржати у заказано време.12)    Записник Верификационе комисије НСП од 28.02.2014. године.13)     Укупно 33 образаца овлашћења за делегате Скупштине НСП која је одржана 02.03.2014.године са верификацијом од стране комисије.14)     Записник са ванредне Скупштине НСП од 02.03.2014. године, који је спомиње у горњем тексту. 

  1.  Записник са седнице Председништва НСП број: 15-03/14 од 02.03.2014. године.16)     Четири Одлуке које се  односе на печат и поднесак  којим се доставља  обавештење Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, које се спомињу у горњем делу текста.17)     Осам Одлука о сменама и изборима у органе синдиката, које се  детаљно  спомињу  угорњем делу текста.18}    Поднесак број: 127-03/14 од 27.03.2014. године упућен државном секретару ВладимируБожовићу са  прилогом - Обавештење  -    у  коме  се  описана  целокупна  ситуација  везана  за  заказивањеСкупштине, реизбора руководства и проблема око кључева и преузимања канцеларија.

Југослав Милошевић

Југослав Милошевић је у допису број: 70-03/14 од 04.03.2014. године доставио обавештење да је увидом  у записник са "ванредне  Скупштине" утврђено  да је иста одржана противно одредбама Статута НСП (чл. 20. став 4. у вези члана 21) и Пословника о раду Скупштине НСП (чл. 7. став 4), из којих разлога указује на ништавост донетих одлука уз следеће образложење:У  конкретном  случају  Скупштину је позивом број 62-02/14 од  24.02.2014. године, на предлог Извршног одбора и предложеним дневним редом, за дан 02.03.2014. године, са почетком у 10:00 часова заказао председник Скупштине Горан Вујић.Горан Вукић  је обавештењем од  01.03.2014. године  одложио одржавање  ванредне  седницеСкупштине која је била заказана за 02.03.2014. године, са образложењем да се иста одлаже на захтев једне трећине  Координационих центара, Председништва и Надзорног одбора, наводећи разлоге одлагања, своја овлашћења према одредби члана 20. став 4. Статута и разлозима пијетета према погинулом Петровић Горану, председнику СГ Младеновац, потпредседнику КЦ Београд, члану Извршног одбора и председнику Одбора за ванредне ситуације НСП-а одлагања.Насупрот Статуту НСП, уследило је обавештење потпредседника Скупштине НСП о томе да ће сезбог кршења Статута НСП од стране председника Скупштине Вукић Горана и отказивања заказане ванреднеСкупштине, иста одржати дана 02.03.2014. године, са почетком у 10:00 часова.Стога се указује Председништву, Надзорном одбору и  Статутарној комисији на  хитном предузимању мера у циљу оглашавања ништавним како саме ванредне Скупштине, тако и свих одлука донетих на истој и затражио је хитну заштиту у циљу поштовања одредаба Статута, а да ће регуларно изабрани органи НСП предузети све мере ради заштите важећих правних аката и процедуре од волунтаризма, самовоље и кршења истих од стране оних који су сазвали и одржали нелегитимну ванредну Скупштину.У прилогу су достављена два решења и то:1)    Решење   број:  ГС  1271-11/12  од  16.11.2012.  године,  којим  је  члан  НСП  ЈугославМилошевић из Алексинца именован на место члана Председништва НСП.2)          Решење број: ГС 193-01/13 од 30.01.2013. године, којим је члан НСП Југослав Милошевић из Алексинца именован на место председавајућег Председништва НСПОстали прилози који се наводе у поднеску Југослава Милошевића нису достављени Управи за људске ресурсе.

Имајући  у виду наведено, гледајући  искључиво   процесно-правну  страну целокупне ситуације,  мишљења смо да у овом случају, а према до сада приложеној документацији, као послодавац, можемо  прихватити  новоизабране  органе  Независног  синдиката  полиције  као легитимне,  јер као послодавац  немамо  законских  и подзаконских  овлашћења  да на било какав начин утичемо  или контролишемо систем и процедуру избора и смена синдикалних  органа и представника, а да са друге стране ни једна страна у синдикату није покренула спор пред надлежним судом ради оспоравања одлука друге стране.

4.

Што се тиче легитимности акта којим су опредељени чланови Одбора за преговарање у поступку продужења, односно закључења Посебног колективног уговора за полицијске службенике, а који је потписан од стране Милошевић Југослава, испред НСП, и Вељка Мијаиловића, испред ПСС, мишљења смо да се исти треба доставити Независном синдикату полиције на изјашњење, јер се још једном јавља евидентна колизија у лицу које представља и заступа Независни синдикат полиције.Према изнетим чињеницама, мишљења смо да представници НСП у овом акту немају легитимитет да учествују у колективном преговарању без потврде од стране сада друге фракције у НСП-у, јер је јасно да неће спор да реше на законит начин пред надлежним судом.Дакле, како спор око тога ко је овлашћен да представља синдикат није покренут, нити је на прави и законит начин Југослав Милошевић такав поступак покренуо, а новоизабрано руководство је предузело све правне радње ради верификације свих својих одлука и мандата, Југослав Милошевић се не може прихватити за легитимног представника Независног синдиката полиције.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕглавни полицијски саветникГордана Јековић

PDF-dokument

1796