Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Мишљење стручних служби МУП-а о допунском раду запосленог који је суспендован

Поводом Вашег обраћања ради давања мишљења у погледу ангажовања полицијског службеника по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском раду за време трајања удељења по основу вођења дисциплинског поступка, односно удаљења до окончања кривичног поступка, обавештавамо Вас о следећем: У складу са чланом 197.Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) послодавац може за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова СА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ, ЗАПОСЛЕНИМ КОЈИ РАДИ НЕПУНО РАДНО ВРЕМЕ – ДО ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА И КОРИСНИКОМ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ. Уговор о привременим и повременим пословима се НЕ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ СА КОРИСНИЦИМА ИНВАЛИДСКЕ ИЛИ ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ, ЛИЦИМА КОЈА НЕМАЈУ СТАТУС НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА (НПР. ПРЕДУЗЕТНИЦИМА) ИЛИ ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ РАДЕ ПУНО ВРЕМЕ. Сагласно одредбама члана 199. Закона о раду, УГОВОР О ДЕЛУ РАДИ ОБАВЉАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПОСЛОВА, ПОСЛОДАВАЦ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ СА СВАКИМ ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ ( НЕЗАПОСЛЕНИМ, ПЕНЗИОНЕРОМ, СТУДЕНТОМ, ЗАПОСЛНИМ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА, ИЛИ ЛИЦЕМ КОЈЕ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ КОД ПОСЛОДАВЦА) ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ РЕЧ О ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ ВАН ДЕЛАТНОСТИ ПОСЛОДАВЦА И ДА СУ У ПИТАЊУ ПОСЛОВИ КОЈИ ИМАЈУ ЗА ПРЕДМЕТ САМОСТАЛНУ ИЗРАДУ ИЛИ ОПРАВКУ ОДРЕЂЕНЕ СТВАРИ, САМОСТАЛНО ИЗВРШЕЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ  ОСЛА. Уговор о делу се може закључити и са лицем које обавља уметничку или другу делатност у области културе. Међутим, да би се овај уговор закључио, мора бити у сагласности са посебним колективним уговором за лица која самостално обављају делатност у области уметности и културе, ако је такав колективни уговор закључен. Уговор о допунском раду даје МОГУЋНОСТ ДА ЗАПОСЛЕНИ У РАДНОМ ОДНОСУ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ РАДИ, УЗ НАКНАДУ, КОД ЈОШ ЈЕДНОГ  ОСЛОДАВЦА, али без радног односа и највише до трећине пуног радног времена. Овим уговором утврђује се и право на новчану накнаду, као и друга права и обавезе по основу рада, како је прописано чланом 202. Закона. Даље, да се не би догодило да државни службеник, радећи и за другог послодавца, дође у ситуацију да услед међусобне повезаности тих послова, за себе или друго лице прибави какву материјалну или другу корист, а што би могло изазвати штетне последице на државни орган у коме ради и друштвену заједницу у целини, посебним законским одредбама су установљена одређена правила која имају за циљ да елиминишу наступање таквих штетних последица. У циљу њиховог спречавања, одредбама чл. 26. и 27. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005,81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008 и 104/2009), предвиђен је следећи начин контроле над, како то наведени закон назива – додатним радом државних службеника: Државни службеник може, уз писмену сагласност руководиоца, ван радног времена да ради за другог послодавца ако додатни рад није забрањен посебним законом или другим прописом, ако не ствара могућност сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада државног службеника. Сагласност руководиоца није потребна за додатни научноистраживачки рад, објављивање ауторских дела и рад у културно-уметничким, хуманитарним, спортским и сличним удружењима. Руководилац може забранити рад из става 2. овог члана ако се њиме онемогућава или  тежава рад државног службеника, штети угледу државног органа, односно ствара могућност сукоба интереса или утиче на непристрасност рада државног службеника. Државни службеник дужан је да о свом додатном раду обавести руководиоца. Међутим, неспојиви послови и делатности са полицијским пословима предмет су одредаба члана 168. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/16). Према тим одредбама, полицијски службеници и други запослени у Министарству унутрашњих послова не могу обављати послове којима комерцијализују знања и вештине стечене у Министарству, нити могу обављати самосталну или друге делатности, вршити функцију или активности које су неспојиве са службеним дужностима, односно које могу изазвати сукоб интереса или утицати на непристрасност у раду. Те послове и делатност – који су неспојиви са обављањем полицијских послова – прописује министар унутрашњих послова. С тим у вези, може се закљућити да се са применом неведеног члана може отпочети након дношења акта који ће дефинисати неспојиве послове и делатност. Имајући у виду наведено, може се закључити да се полицијски службеник може радно ангажовати ван радног односа само на основу одговарајућег уговора, сагласно одредбама Закона о раду, који регулише област рада ван радног односа, али након доношења акта из члана 168. Закона о полицији, којим би се дефинисали неспојиви послови и делатности, односно утврдили послови и делатности које полицијски службеник може да обавља ван радовног радног времена оствареног у Министарству унутрашњих послова. Напомињемо, да полицијски службеник за време удаљења у одређеном обиму остарује права из радног односа, односно удаљени полицијски службеник је и даље запослен у Министарству унутрашњих послова, па самим тим не постоји могућност радног ангажовања ван радног односа супротно члану 168. Закона о полицији.
210