Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

ПРАВИЛНИК О РАДУ ХУМАНИТАРНОГ ФОНДА

24. јулI. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. Овим правилником се ближе уређује начин рада Хуманитарног фонда 24. јул у даљем тексту (Фонд), као и остваривање права и начина исплате солидарне помоћи,основа и мерила за утврђивање солидарне помоћи члановима  Независног синдиката полиције у даљем тексту (синдикат).  Члан 2. Хуманитарни фонд „24. јул“ делује у оквиру Независног  синдиката полиције са посебним динарским рачуном. Фонд ради у складу са правним обавезама, одговорностима, законима, општим актима, Статутом НСП-а и Правилником о раду. Хуманитарни фонд „24. јул“ има свој печат, који је израђен у складу са Статутом НСП-а и овим Правилником. Сваком члану Независног синдиката полиције припада новчана помоћ под условима  предвиђеним  овим Правилником.

 II. БЛИЖИ НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ФОНДА

Члан 3. Сагласно Одлуци о формирању фонда, основни циљеви и делатности фонда су:
 1. Пружање солидарне помоћи  члановима НСП.
 2. Пружање солидарне помоћи породицама погинулих или умрлих чланова НСП-а.
 3. Пружање солидарне помоћи у случају трошкова лечења и трошкова набавке лекова, помагала, трошкове лечења и рехабилитације.

III. ИЗБОР ЧЛАНОВА,ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ ФОНДА

Члан 4. Одбор фонда чине 5 / пет / чланова који се бирају из редова: 2 (два) из редова чланова  Извршног одбора,2 ( два) из редова чланова Председништва и Генерални секретар. Чланови Одбора фонда бирају се на период од 4 године и могу бити поново изабрани.  На првој заједничкој седници, чланови Одбора Фонда, гласањем бирају Председника Одбора фонда. Одбор фонда делује и доноси одлуке на седницама које се одржавају најмање једном месечно и састанцима које се одржавају према потреби. Изузетно, састанци се могу одржати и телефонски или путем електронске поште.  Седнице или састанке сазива, предлаже дневни ред и руководи радом председник Одбора фонда.  Одбор фонда правно ваљано доноси одлуке натполовичном већином присутних чланова, јавним гласањем. Члан 5. Мандат члана Одбора фонда може престати пре истека времена на који је изабран у следећим случајевима:
 1. ако поднесе оставку,
 2. ако буде разрешен дужности због непридржавања одредаба Пословника Фонда  или деловања супротног Статуту НСП-а,
 3. престанком функције у  Извршном одбору,Председништву и на месту Генералног секретара,
 4. услед престанка чланства у НСП-у.

IV. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД И ДЕЛОВАЊЕ ФОНДА

 Члан 6. Средства за рад и деловање фонда обезбеђују се од:
 1. чланарине,
 2. донација или спонзорстава физичких и правних лица
 3. из других извора.
Хуманитарни фонд „24. јул“ се финансира из дела чланарине која се уплаћује централи НСП-а, као и из донација. Средства која се уплаћују у Фонд, уплаћују се у складу са приливом средстава на централни текући рачун ,два пута месечно( може и више по одлуци председништва). Члан 7. Средства и имовина којима располаже фонд искључиво су у функцији обављања циљева фонда. Солидарна помоћ може се доделити и пензионисаним радницима  МУП-а који редовно уплаћају чланарину НСП, о чему посебну одлуку доноси  Одбор фонда. Одбор Фонда, на захтев Председништва, може одобрити (донети одлуку) да укупан износ исплаћених средстава за солидарну помоћ у току месеца, може бити већи од 1/2 средстава која се у том моменту налазе на рачуну Фонда.

V. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Члан 8.

Члан синдиката подноси писмени захтев за исплату солидарне помоћи  Координационом центру,а који образложени писмени захтев прослеђују Одбору Фонда. Руководство Координационог центра доставља Захтев за новчану помоћ, уз који обавезно прилаже копију захтева члана НСП-а,са лекарском документацијом из које је видљива болест,и трошкови лечења, а која не може бити старија од 6 месеци.                                                                   Услов за стицање права на исплату новчане помоћи из средстава Хуманитарног фонда је доказ о уплати помоћи од стране СГ-КЦ koja je OБАВЕЗНА . Одбор Фонда неће разматрати захтеве чланова НСП-а, без захтева  Кординационог центра. Неоправдани захтеви,односно захтеви који не испуњавају услове утврђеним овим Правилником,враћају се подносиоцу захтева уз образложење.

VI. Услови пружања солидарне помоћи

Члан 9.Солидарна помоћ у случају трошкова лечења и трошкова набавке лекова, члана синдиката или члана његове уже породице  Солидарна помоћ у случају трошкова лечења и трошкова набавке лекова,члана синдиката или члана његове уже породице Координациони центар затражиће на основу писменог захтева члана, уз достављање одговарајуће медицинске документације. Уз захтев из предходног става члан је дужан да приложи:фотокопију извештаја лекара специјалисте и оргинал рачуне,или предрачуне уколико се захтев подноси за трошкове лечења или трошкове набавке лекова,и друге доказе. Солидарна помоћ члану синдиката или његове уже породице може се исплатити новчани износ до 30.000,00 динара,за следеће болести:
 1. Малигни тумори,
 2. Мождани удар ( шлог) трајно оштећење мозга као последица одумирања дела можданог ткива са трајним оштећењем.
 3. Инфаркт миокарда - оштећење дела срчаног мишића, настало усред зачепљења крвног суда и престанка напајања дела срчаног мишића крвљу (појава Q зупца на ЕКГ-у),
 4. Теже последице сепсе - неизлечива оштећења на унутрашњим органима (нпр. последице абсцеса на мозгу).
 5. Теже последице перфорације у гастро-интестиналном тракту,
 6. Тежа обољења штитне жлезде (хипотиреоза,хасцхимото тиреоидитис,струма нодоса).
 7. Емболија плућа,
 8. Ванматерична трудноћа уз потврду да није укључена у државни програм стерилитета.
 9. Недовољна функција бубрега - са последицом трајне хемодијализе или трансплантације бубрега.
Трошкови лечења код приватног лекара и на приватној клиници Фонд ће надокнадити само ако се болест или операција не може лечити у некој од државној здравственој установи у Р.Србији. Члану синдиката и члану уже породице надокнадиће се трошкови лечења у иностранству само ако се болест не може лечити у земљи,што се доказује мишљење конзилијума лекара и потврдом надлежне здравствене установе. Под хируршком интервенцијом сматрају се све интервенције које су потребне због болести или несрећног случаја, сем стоматолошких интервенција, као и естетских и корективних хируршких интервенција. Изузетно, Одбор Фонда, по одлуци Председништва, ће одобрити (донети одлуку) да износ новчане помоћи буде већи од 30.000,00 динара у случајевима из става 2. и става. 3. овог члана, односно и у другим случајевима који нису обухваћени овим чланом. Члан 10. У случају смрти (на послу , и у вези са послом) члана НСП-а, ужој породици која је живела у породичном домаћинству преминулог, исплаћује се новчана помоћ у износу од 30.000,00 динара, уплатом са текућег рачуна Фонда на текући рачун неког од чланова уже породице. Новчана помоћ, исплаћује се у складу са финансијским стањем Фонда, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. Уз писани захтев, Координациони центар обавезно подноси  фотокопију Извода из матичне књиге умрлих, фотокопију платне картице члана уже породице на којој се види број текућег рачуна на који ће новчана помоћ бити уплаћена.  Члан11. За потребе у вези са чланом 9 и 10, може се одобрити само једна солидарна помоћ у календарској години. У другој години истој особи и за исту потребу може се одобрити солидарна помоћ до 50 % износа одобреног претходне године. Иста особа за исту потребу право на наредну солидарну помоћ стиче након протека раздобља од 12 месеци. Право на коришћење средстава Хуманитарног фонда,,24 јул,, стиче се након уплаћене једне чланарине. Члан 12. Сваки члан НСП може уложити жалбу у првом степену Председништву,а у другом степену Скупштини НСП-а, уколико Одбор Фонда не поступа по  наведеном Правилнику. Члан 13. Уколико се ради о новчаном износу  који превазилази реалне могућности НСП-а, што утврђује Председништво, новчана помоћ ће се затражити од послодавца, других Синдикалних организација, правних и физичких лица, јавним прикупљањем  добровољних прилога  и на други законом дозвољен начин, како у земљи тако и у иностранству. Члан 14. Уплата новчане помоћи за лечење тежих болести, или хируршке интервенције се врши на текући рачун члана НСП, који је поднео захтев за исплату помоћи или члану уже породице уколико је то наведено у захтеву.   Члан 15. Хуманитарни фонд „24. јул“  врши исплату новчане помоћи, налогом за пренос, уз донету писмену Одлуку у најкраћем могућем року у складу са финансијским стањем Фонда. Члан 16. Под  чланом уже породице подразумевају се супружник, ванбрачни партнер, деца рођена у браку и ван брака, пасторак, усвојилац, усвојеник или старатељ који живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, а што се потврђује фотокопијама личних карата или потврдама о пребивалишту издатим од одговарајућег органа.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 17. Уколико се утврди да је члан синдиката остварио право или покушао да оствари право подносећи фалсификовану или лажну документацију,против њега ће бити покренут дисциплински поступак. У случају да је фонд исплатио одређени износ солидарне помоћи на основу фалсификоване или лажне документације коју је члан синдиката поднео,исти је дужан да уплаћени износ солидарне помоћи врати синдикату. Члан 18. Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране  Председништва а на предлог Извршног одбора НСП-а . Након усвајања Правилник се доставља Председништву, Извшном одбору, Надзорном одбору , свим Координационим центрима, и Статутарној комисији.                                                  

Одбор Фонда Хуманитарни фонд `` 24 јул ``

2058