Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

СТАТУТ НЕЗАВИСНОГ СИНДИКАТА ПОЛИЦИЈЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Независног синдиката полиције (у даљем тексту Синдикат), уређују се:

 • циљеви и начела организовања Синдиката, као и начини њиховог остваривања;
 • представљање и заступање;
 • јавне ознаке и седиште;
 • стицање својства члана, услови и начин учлањивања, права, обавезе и одговорност чланова;
 • пуноважност одлучивања;
 • губитак својства члана;
 • организација и органи Синдиката и њихове надлежности;
 • материјално пословање (стицање и располагање средствима);
 • доношење аката Синдиката;
 • престанак рада Синдиката.
II

ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА СИНДИКАТА

Члан 2.

        Синдикат је независна, неполитичка, самостална, интересна организација радника Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту Министарство), пензионисаних радника Министарства и других чланова Синдиката, путем којег ће се изражавати и решавати питања од појединачног и заједничког интереса, са циљем свеукупног побољшања статуса, радних и животних услова чланова Синдиката и службе у целини. Синдикат је утемељен на начелима демократског заступања, јавности у раду, једнакости и уважавања воље својих чланова и забране свих облика дискриминације. Синдикат се за остваривање интереса чланства бори свим средствима која нису забрањена Уставом и законима. Синдикат представља чланство, преговара у име чланства, штити интересе чланства, те организује и води штрајк и друге активности на начин и у време како је то донето одлуком на Скупштини Синдиката, а у складу са важећим законским прописима. Синдикат сарађује с другим синдикатима истих или сродних интереса, у складу са начелима синдикалне солидарности, како у земљи тако и иностранству, те се са таквима може удруживати. Синдикат заступа интересе чланова у областима:

 • радног и социјалног права;
 • правне заштите;
 • заштите на раду, заштите животне и радне средине (побољшање услова рада у свим сегментима);
 • склапање колективних уговора у име и за рачун својих чланова и осталих запослених у Министарству;
 • заштита права из рада (индивидуалних и колективних), посебно у погледу висине зараде, заштите на раду, социјалне и здравствене заштите и друго;
 • права инвалида рада, пензионера и чланова породица умрлих и погинулих радника Министарства;
 • и другим областима које утврди надлежни орган Синдиката.

У остваривању циљева, а ради стварног интереса својих чланова, Синдикат полази са позиције социјалног партнера те ће подстицати склапање и примену Колективног уговора.

III

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 3.

Синдикат представља и заступа Председавајући Председништва. Чланови Председништва међусобно бирају Председавајућег Председништва, који представља и заступа Синдикат. Председништво Синдиката може предложити друго лице које у његово име заступа и представља Синдикат.

IV

ЈАВНОСТ РАДА СИНДИКАТА

Члан 4.

Активности Синдиката су јавне.
О раду Синдиката, домаћа и страна јавност се обавештава путем средстава јавног информисања, саопштења, конференција за новинаре, прогласа, периодичних и посебних публикација и сл.
Чланство се обавештава непосредно преко органа Синдиката.
Ради што ефикаснијег и адекватног информисања чланства и јавности, Председништво може да установи издавање својих новина, као и да именује лице портпарола за иступање у јавности.
О присуству на Скупштини, седници, састанку, лица која нису чланови органа и тела, као и о извештавању са седница органа и тела Синдиката, одлучује се на самој седници Скупштине, тела или органа чијем раду жели присуствовати.

V

ЈАВНЕ ОЗНАКЕ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ СИНДИКАТА

Члан 5.

Назив синдиката је: НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ.
Скраћени назив Синдиката је: НСП
Седиште Синдиката је у Београду, Булевар др Зорана Ђинђића број 104. НСП има печат округлог облика промера 30 мм, у средини печата је знак Синдиката. Око знака Синдиката ћирилицом је исписан следећи текст:
НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ.
Печат за синдикалне групе и координационе центре, Извршни одбор, Наџорни одбор, између знака Синдиката и спољњег текста додаје се име тог тела или органа.
Знак Синдиката је лого (монограм) назива Синдиката.
Застава Синдиката је бела, са знаком НСП у средини контуре.
О промени назива и седишта НСП одлучује Скупштина Синдиката на предлог Председништва или Извршног одбора НСП.
Дан Синдиката је: 24. јул

VI

ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТУ

Члан 6.

Чланство у Синдикату стиче се потписивањем приступнице.
Чланови Синдиката могу постати радници Министарства и пензионисани радници Министарства, на подручју Републике Србије, који се добровољно учлане у Синдикат потписивањем приступнице, те прихватањем програмских начела, циљева и Статута Синдиката, испуњавањем своје чланске обавезе.
Сваки члан Синдиката по потписивању приступнице добија чланску карту.
У складу са Правилником о значкама Независног синдиката полиције, члану се може издати и значка.
Чланство у синдикату не искључује чланство у другом синдикату.
Одлука о одбијању захтева за учлањење у Синдикат се доноси у року од 15 дана од дана подношења захтева - потписивања приступнице. Одлуку доноси руководство синдикалне групе.
На одлуку о одбијању пријема у чланство Синдиката постоји право жалбе у року од 15 дана од дана добијања-пријема одлуке Извршном одбору Синдиката, а који доноси коначну одлуку у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
У случају промене места рада, члан Синдиката се повезује са синдикалном групом према територијалном принципу.

VII

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ

Члан 7.

Почасни чланови Синдиката могу постати појединци који су испољили приврженост и залагање, у било ком облику, за основна програмска начела Синдиката.
Услови и начин добијања статуса почасног члана регулише се посебним Правилником који доноси Извршни одбор.
Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор Синдиката.

VIII

ГУБИТАК СВОЈСТВА ЧЛАНА СИНДИКАТА

Члан 8.

Чланство у Синдикату престаје иступањем или искључењем.
Члану Синдиката чланство престаје својевољним иступањем, потписивањем иступнице. Члан Синдиката може бити искључен из Синдиката у случају да :

 • заступа у јавности ставове који су супротни Програму и Ставовима Синдиката;
 • не извршава одлуке органа Синдиката за које је задужен или поступа супротно њима;
 • износи у јавност расправе, закључке, одлуке и писани материјал са седнице органа или тела Синдиката, а да за то није овлашћен;
 • неоправданим неплаћањем чланарине;
 • у свим другим случајевима када својим чињењем или не чињењем, поступа супротно интересима и основним начелима

Синдиката и тако му наноси штету или урушава углед.
Иницијативу за покретање дисциплинског поступка може поднети сваки члан Синдиката.
За време неплаћања чланарине, чланство у Синдикату мирује, као и права из чл. 9 овога Статута, о чему се доноси посебан правилник.

Одлуку о искључењу из Синдиката доноси:

 • Руководство синдикалне групе
 • Статутарна комисија

Искључење се спроводи на основу Статута НСП и Правилника о дисциплинској одговорности чланова Синдиката.
Одлуку о искључењу из чланства верификује Извршни одбор.
Члан Синдиката који је искључен из Синдиката може уложити жалбу Скупштини Синдиката.
Одлука Скупштине је коначна.

IX

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА

Члан 9.

Члан Синдиката има право да:

 • учествује у свим облицима рада Синдиката;
 • предлаже ставове, закључке и покреће иницијативе у органима и телима Синдиката;
 • буде биран у органе Синдиката и учествује у бирању;
 • на бесплатну правну помоћ и заступање у статусно радно-правним односима;
 • буде информисан о раду и ставовима свих органа и тела Синдиката;
 • има потпуну заштиту у случају угрожавања његових права због припадности Синдикату или обављања послова у Синдикату;
 • да захтева тумачење Статута од стране надлежних органа Синдиката, као и тумачење свих других аката Синдиката.
 • на друга права која проистичу из делатности Синдиката;

Члан НСП стиче права из чл. 9 става 1. након уплаћене једне чланарине.

Члан Синдиката дужан је да:

 • активно учествује у раду Синдиката;
 • да поштује Статут, Правилнике и Одлуке органа и тела Синдиката, те делује у складу са синдикалним програмом;
 • уредно плаћа чланарину

Због изнетог мишљења или заузетог става о раду органа Синдиката не може бити изложен било каквим санкцијама.

X

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА

Члан 10.

Евиденцију чланова Синдиката води Синдикална група и Координациони центар. У седишту Синдиката - Секретаријату, води се јединствена евиденција чланства где се достављају приступнице из свих синдикалних група.
Приступнице морају бити у оригиналу.

XI

ОДЛУЧИВАЊЕ, ИЗБОРИ И МАНДАТ

Члан 11.

У свим органима и телима Синдиката, за пуноважно доношење одлуке потребно је присуство више од половине укупног броја чланова тог органа или тела.
Одлуке се по правилу доносе простом већином гласова.
Избори за органе Синдиката обављају се јавним гласањем, изузетно Скупштина може донети одлуку да гласање буде тајно.
Мандат свих изабраних чланова органа и тела, носилаца функција на свим нивоима, делегати Скупштине, Председништво, Извршни одбор, Генерални секретар, Наџорни одбор, Статутарна комисија, радна тела која изабере Скупштина Синдиката, руководства координационих центара и синдикалних група траје 4 године, с правом поновног бирања.
Члан НСП даном престанка радног односа код послодавца, не може да задржи свој статус овлашћеног представника у органима и телима Синдиката, до нивоа потпредседника у синдикалној групи и координационом центру.
На неку од дужности у Синдикату не може бити изабран, нити је обављати, члан који је уједно и члан другог синдиката који делује у Министарству.

XII

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА
ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Члан 12.

Синдикат је организован на територијалном принципу, паралелно са организацијом Министарства унутрашњих послова.
Организацију Синдиката чине: синдикалне групе и координациони центри. Синдикалне групе и Координациони центри бирају: председника, потпредседнике и секретара.
Синдикалне групе се оснивају на нивоу организационих јединица.
Координациони центри се формирају у складу са територијалном поделом Министарства на Полицијске управе по принципу једна управа/град- један КЦ: Београд, Крагујевац, Јагодина, Ниш, Пирот, Прокупље, Лесковац, Врање, Зајечар, Бор, Смедерево, Пожаревац, Ваљево, Шабац, Краљево, Крушевац, Чачак, Кикинда, Панчево, Сремска Митровица, Нови Пазар, Ужице, Пријепоље, Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зрењанин и Координациони центар за Косово и Метохију.
На нивоу седишта Министарства и Кабинета Министра, у складу са организацијом Министарства, послови и задаци из делокруга рада Синдиката обављају се у два кординациона центра: Кординациони центар Министарства унутрашњих послова (КЦ МУП- Кабинет Министра, Дирекције полиције, Сектора за ванредне ситуације, Сектора унутрашње контроле полиције и Координациони центар Државних службеника и намештеника (КЦ ДС и НМ - Сектор финансија људских ресурса и заједничких послова и Сектора за аналитику, телекомуникације и информационе технологије).
Одреди жандармерије, станице граничне полиције, ватрогасно спасилачке јединице, могу формирати своје синдикалне групе или припадати синдикалним групама на чијем подручју се оне налазе, а територијално Координационом центру на чијем се подручју налазе.
Организациони облици Синдиката могу донети правилник о својој организацији и раду, који мора бити у складу са овим Статутом и Програмом Синдиката.

XIII

СИНДИКАЛНА ГРУПА


Члан 13.

Основни облик синдикалног деловања је Синдикална група.
Синдикална група се оснива када има 20 чланова Синдиката, или ако Извршни одбор изузетно другачије одлучи.
Председник, два потпредседника и секретар чине руководство Синдикалне групе. На сваких 100 чланова синдикална група има право на још једног потпредседника са правом гласа у одлучивању.
Руководство Синдикалне групе бирају чланови Синдикалне групе на редовном или ванредном заседању седнице.
Руководство Синдикалне групе спроводи програм Синдиката у складу са Статутом. Седнице Синдикалне групе могу бити редовне и ванредне.
Редовна седница се сазива једном годишње ради подношења извештаја о раду. Ванредну седницу може сазвати председник Синдикалне групе, 1/3 укупног броја чланова Синдикалне групе, руководство Координационог центра и Извршни одбор. Синдикална група може имати свој печат и текући рачун.
Синдикална група може бити распуштена у случају оцене да води активности и делује супротно Програму и Статуту Синдиката.
Имовина синдикалне групе, остаје у власништву Синдиката и у случајевима да се синдикална група у целини искључи из Синдиката.
У случају да Синдикална група буде расформирана, имовина прелази у власништво Независног синдиката полиције.
Одлуку о расформирању Синдикалне групе доноси Извршни одбор.
Синдикална група, уколико након формирања изгуби један од услова за формирање-да има најмање 20 чланова, може задржати статус Синдикалне групе и учествовати у раду, али без права одлучивања у Координационом центру.

Синдикална група стиче право враћања изгубљеног статуса подношењем захтева Координационом центру, а на основу увида у списак кредитора за месец у коме се подноси захтев

XIV

ДЕЛОКРУГ РАДА СИНДИКАЛНЕ ГРУПЕ


Члан 14.

Синдикална група:

 • ради по Правилницима Синдиката, изузетно може донети свој правилник који није у супротности са правилницима Синдиката;
 •  ради на ширењу идеја и популаризације програма Синдиката;
 • спроводи ставове Синдиката и одговара за њихову реализацију;
 • реализује све послове које јој повери Координациони центар, Председништво, Извршни одбор или Скупштина Синдиката;
 • стара се о организацији Синдиката на територији свог деловања;
 • предлаже чланове за органе и тела Синдиката;
 • обавља друге послове утврђене општим актима Синдиката.
XV

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ГРУПЕ


Члан 15.

Председник Синдикалне групе:

 • подноси извештај о свом раду и раду руководства Синдикалне групе;
 • представља и заступа Синдикалну групу;
 • сазива и руководи седницама Синдикалне групе;
 • спроводи одлуке Синдикалне групе и органа Синдиката;
 • одговоран је за финансијско пословање Синдикалне групе.

У случају спречености, председник овлашћује једног од потпредседника који ће у његовом одсуству обављати послове из делокруга његовог рада.

XVI

КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР


Члан 16.

Виши облик синдикалног организовања представља Координациони центар.
Координациони центар чине све синдикалне групе са подручја полицијске управе/града тог Координационог центра, синдикалне групе Координационог центра МУП и Координационог центра државних службеника и намештеника, као и синдикалне групе за које Извршни одбор, изузетно, донесе одлуку о припајању другом Координационом центру ван територијалног принципа.
Координациони центар има свој печат, а може и текући рачун.

Координациони центар:

 • обједињује рад синдикалних група;
 • промовише програм Синдиката;
 • реализује програмске задатке Синдиката сагласно одлукама органа и тела Синдиката;
 • предлаже, подстиче и активно учествује у реализацији сарадње са другим синдикатима, организацијама, удружењима и клубовима.
 • Координациони центар стиче право на оснивање уколико има најмање 200 чланова.

Координациони центар, уколико након формирања изгуби један од услова за формирање - да има најмање 200 чланова, може задржати статус Координационог центра, учествовати у раду у органима и телима Синдиката, али без права одлучивања.
Координациони центар стиче право враћања изгубљеног статуса подношењем захтева Извршном одбору, а на основу увида у списак кредитора за месец у коме се подноси захтев.

XVII

СКУПШТИНА КООРДИНАЦИОНОГ ЦЕНТРА


Члан 17.

Скупштина је највиши орган Координационог центра.
Скупштину чине сва руководства Синдикалних група са подручја полицијске управе тог Координационог центра.
Председник, два потпредседника и секретар чине руководство Координационог центра, а у зависности од потреба Координационог центра, може бити и више потпредседника.
Скупштина има редовна и ванредна заседања.
Редовна седница се сазива једном годишње ради подношења извештаја о раду. Ванредну Скупштину може сазвати председник Координационог центра, 1/3 укупног броја чланова Скупштине Координационог центра, Председништво или Извршни одбор НСП.

Скупштина Координационог центра:

 

 • ради по правилницима Синдиката и може донети своје правилнике који су у складу са правилницима Синдиката;
 • бира делегате за Скупштину Синдиката;
 • бира и разрешава руководство Координационог центра;
 • утврђује рад Синдиката на нивоу Координационог центра;
 • разматра и усваја извештај председника синдикалних група и председника Координационог центра;
 • предлаже чланове за органе и тела Синдиката;
 • утврђује начин обезбеђивања финансијских средстава за рад Координационог центра;
 • обавља друге послове утврђене општим актима Синдиката;
XVIII


Члан 18.

Председник Координационог центра:

 • подноси извештај о свом раду
 • представља и заступа Координациони центар или у случају своје спречености, на основу одлуке руководства Координационог центра овлашћује лице које га заступа;
 • председава седницама Координационог центра;
 • спроводи одлуке Координационог центра и органа Синдиката;
 • уколико има свој текући рачун одговоран је за финансијско пословање Координационог центра;
XIX

ОРГАНИ И ТЕЛА СИНДИКАТА

Члан 19.

Органи Синдиката су:

 • Скупштина;
 • Председништво;
 • Извршни одбор;
 • Генерални секретар
 • Надзорни одбор;
 • Координациони центар
 • Синдикална група

Тела Синдиката су:

 • Статутарна комисија;
 • друге комисије и тела.
XX

СКУПШТИНА СИНДИКАТА, САЗИВАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 20.

Скупштина је највиши орган Синдиката.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
Редовна заседања Скупштине сазива Председник Скупштине, најмање једном годишње.
Ванредну Скупштину сазива Председник Скупштине на захтев 1/2 координационих центара, или на предлог Председништва, Извршног одбора, Генералног секретара или Наџорног одбора уз претходно прибављен захтев или иницијативу 1/2 координационих центара.
Ванредна Скупштина се мора одржати у што краћем року, а најдуже 14 дана од дана подношења захтева.
Скупштина доноси одлуке уколико је присутно више од половине укупног броја делегата.
У раду Скупштине могу учествовати делегати Координационог центра за које верификациона комисија пре почетка рада Скупштине утврди да имају мање од 200 чланова, али без права одлучивања.

XXI

САСТАВ И НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ

Члан 21.

Скупштином председава: председник, два потпредседника и секретар.
Председник Скупштине сазива Скупштину, предлаже дневни ред, припрема радни материјал и води Скупштину.
Радни материјал за ванредну скупштину припрема предлагач.
О раду Скупштине доноси се посебан Пословник о раду.
Скупштину чине делегати који се одређују пропорционално укупном броју чланова Координационог центра, на сваких започетих 300 чланова по 1 делегат, а максимално 5 делегата по једном координационом центру.
Делегати не могу бити чланови Председништва, Извршног одбора и Наџорног одбора.

XXII

Члан 22.
Скупштина Синдиката:
 • доноси Програм и Статут Синдиката и одлучује о изменама и допунама Статута Синдиката;
 • утврђује програмску орјентацију Синдиката на основу опредељења Скупштине;
 • расправља и одлучује о свим битним питањима за Синдикат везаним за остваривање циљева и задатака Синдиката;
 • бира Председника Скупштине, два потпредседника и секретара Скупштине;
 • бира Председништво Синдиката;
 • бира чланове Надзорног одбора;
 • врши надзор над радом Председништва, Извршног одбора, Генералног секретара, Надзорног одбора и других радних тела Синдиката;
 • доноси пословник о свом раду;
 • конституише стална и повремена радна тела (одборе или комисије) за разматрање и припрему појединих питања из своје надлежности;
 • разматра и усваја извештај Председништва, Извршног одбора и Надзорног одбора о свом раду између две Скупштине и у време када, услед ванредних околности, Скупштина није могла да заседа;
 • одлучује о престанку рада Синдиката 2/3 већином делегата од укупног броја делегата;
 • усваја финансијски план и извештај о материјално-финансијском пословању Синдиката;
 • може да усвоји стратегију деловања Синдиката по појединим питањима;
 • одлучује о другим значајним питањима у вези са радом и организацијом Синдиката.
 • доноси одлуку о ступању у протест или штрајк;
XXIII

ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 23.
Председништво Синдиката је највиши орган руковођења Синдиката између два заседања Скупштине. Председништво Синдиката има 7 чланова. Чланове Председништва бира Скупштина простом већином гласова присутних делегата у Скупштини. Гласање за избор чланова Председништва је јавно, уз обавезно програмско представљање. За опозив члана Председништва, потребан је предлог 1/3 Координационих центара који се подноси Председнику Скупштине. Председништво:
 • бира председавајућег Председништва из редова чланова Председништва на рок који не може бити краћи од 1 године, односно до опозива;
 • у име Синдиката располаже материјално-техничким средствима Синдиката у складу са Статутом, Одлукама Скупштине и другим општим актима Синдиката;
 • предлаже Скупштини финансијски план и подноси извештај о материјално- финансијском пословању;
 • представља Синдикат пред трећим лицима и одговара за своје обавезе средствима и имовином Синдиката;
 • бира портпарола Синдиката;
 • доноси пословник о свом раду;
 • предлаже Извршном одбору формирање сталних или повремених радних тела (одборе или комисије);
 • предлаже Извршном одбору доношење одлука о сарадњи, приступању или формирању ширих савеза и коалиција са другим синдикатима и организацијама;
 • даје предлог Извршном одбору о формирању и распуштању синдикалних група и координационих центара Синдиката;
 • врши поделу ресора из надлежности рада Председништва;
 • предлаже ванредно заседање Скупштине;
 • предлаже Извршном одбору кандидате за додељивање статуса почасног члана Синдиката;
 • прихвата и спроводи одлуке из надлежности Извршног одбора које су донете 2/3 већином гласова чланова Извршног одбора.
XXIV

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЕДНИШТВА

Члан 24.
Председавајући Председништва:
 • усклађује и координира функционисање Председништва;
 • потписује документа Председништва или овлашћује лице које то чини уместо њега;
 • може да присуствује свим седницама органа и тела, без права гласа;
 • подноси писмени извештај о раду Председништва Скупштини Синдиката;
 • сазива и руководи седницама Председништва Синдиката;
 • врши и друге послове које му повери Председништво и Скупштина Синдиката
XXV

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 25.

Извршни одбор је извршни орган Синдиката.
Извршни одбор чине председници свих Координационих центара и чланови Надзорног одбора, као независног органа, без права одлучивања у Извршном одбору.
Уколико је председник Координационог центра члан Председништва, Надзорног одбора или обавља функцију Генералног секретара, као и из других разлога, Координациони центар ће именовати друго лице које ће вршити функцију члана Извршног одбора.
Обављање или престанак функције члана Извршног одбора верификује се на састанку Извршног одбора о чему се доноси решење.
Извршни одбор бира председника, заменика и 2 потпредседника.
Извршни одбор:

 • спроводи и извршава задатке које му повери Скупштина или Председништво Синдиката.
 • доноси одлуку о формирању одбора;
 • доноси одлуку о формирању и распуштању синдикалних група и координационих центара;
 • доноси одлуку о формирању Секретаријата Синдиката;
 • утврђује број запослених у Синдикату;
 • стара се о информисаности чланова Синдиката и брине се о његовој промоцији;
 • предлаже ванредно заседање Скупштине Синдиката;
 • стара се о ажурности и одржавању интернет страница Синдиката;
 • именује главне и одговорне уреднике синдикалних гласила;
 • координира рад синдикалних група и координационих центара;
 • предлаже и даје иницијативу о искључењу из Синдиката;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове од интереса за остваривање циљева Синдиката и рад органа Синдиката између заседања две Скупштине.

Чланови Извршног одбора су и сви чланови комисија и тела Синдиката, без права одлучивања у Извршном одбору.

XXVI

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 26.

Predsednik Izvršnog odbora:

 • usklađuje i koordinira rad Izvršnog odbora i svih odbora koje je osnovao Izvršni odbor;
 • saziva i rukovodi sednicama Izvršnog odbora ili ovlašćuje lice koje će u pojedinim slučajevima to činiti umesto njega;
 • podnosi pismeni izveštaj o radu Izvršnog odbora Skupštini Sindikata;

 

XXVII

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Члан 27.
Генералног секретара Синдиката бира Скупштина синдиката, на предлог Председништва или Извршног одбора. Генерални секретар:
 • обавља послове у складу са налозима и овлашћењима Скупштине, Председништва и Извршног одора;
 • организује промотивне скупове Синдиката на основу одлуке Председништва и Извршног одора;
 • доноси решења о искључењу из чланства, постављењу и разрешењу на функције у Синдикату;
 • управља радом Секретаријата Синдиката;
 • предлаже ванредно заседање Скупштине на основу образложеног предлога 1/3 Координационих центара;
 • присуствује седницама органа и тела Синдиката, без права гласа;
 • врши друге организационе и административно-техничке послове које му повере Скупштина, Председништво или Извршни одбор.
XXVIII

СЕКРЕТАРИЈАТ СИНДИКАТА

Члан 28.
Секретаријат Синдиката формира се на предлог Извршног одбора Синдиката. Секретаријат Синдиката поступа по налозима Генералног секретара Синдиката или лица које он овласти у обављању следећих послова:
 • координира административно-техничке активности синдикалних група координационих центара у вези достављања информација, прикупљања редовних и ванредних информација од синдикалних група и координационих центара, захтева извештај о броју чланова, чланарини;
 • врши обраду приступница, води и сервисира базу података Синдиката и стара се о њиховом архивирању и заштити;
 • врши израду и дистрибуцију чланских карата,легитимација;
 • пружа административно-техничку помоћ синдикалним групама, координационим центрима и другим органима Синдиката;
 • набавља и благовремено истиче симболе Синдиката;
 • води администрацију централа Синдиката;
 • обезбеђује архивирану заштиту свих аката Синдиката;
 • обавља и друге послове које му одреди Скупштина или Извршни одбор;
XXIX

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 29.

Надзорни одбор је самостални орган синдиката који бира Скупштина синдиката из редова свих чланова Синдиката.
Надзорни одбор броји 7 чланова који бирају председника и потпредседника Надзорног одбора.
Надзорни одбор контролише и врши надзор над материјално финансијским пословањем Синдиката и о томе редовно извештава Скупштину синдиката.
Надзорни одбор поступа по писаним захтевима Скупштине, Председништва, Извршног одбора, координационих центара и синдикалних група и подноси писмени извештај подносиоцу захтева, врши контролу на сопствену иницијативу и независтан је у свом раду.
Надзорни одбор може да предлаже ванредно заседање Скупштине.
Надзорни одбор доноси Правилник о свом раду.
Надзорни одбор има право да активно учествује у раду Скупштине синдиката. Надзорни одбор врши надзор над радом Синдиката.

XXX

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Члан 30.

Статутарна комисија је тело Синдиката које бира Извршни одбор.
Статутарна комисија:

 • даје тумачење Статута;
 • оцењује усклађеност правилника, одлука и закључака са Статутом;
 • решава жалбе статутарне природе и ради на изменама и допунама Статута и осталих аката Синдиката;
 • анализира примену Статута и друге послове у вези Статута;
 • обавља послове из надлежности дисциплинске комисије НСП на основу Статута и Правилника о дисциплинској одговорности чланова Синдиката;
XXXI

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Члан 31.

Основни извор финансирања Синдиката је чланарина.
Синдикат може примати донације и спонзорства, што се уписује у посебној евиденцији.
Чланарина се плаћа месечно са плате.
Висину чланарине и начин плаћања утврђује Скупштина Синдиката.
Висина чланарине износи 1% од плате која се уплаћује на рачун Синдиката, од тога 0,30% централи НСП, а 0,70% Синдикалној групи или Координационом центру којем припада.

XXXII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
УСКЛАЂИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА СИНДИКАТА

Члан 32.

Усклађивање општих аката Синдиката, органа и тела Синдиката са Статутом, спровешће се у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Статута.
Одредбе правилника не могу бити у супротности са овим Статутом.

XXXIII

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РАНИЈИХ АКАТА

Члан 33.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут донет на оснивачкој Скупштини Синдиката 08.02.1991. године, са изменама и допунама од 28.02.1994. године, 16.01.2001. године, 09.09.2006. године, 30.06.2007. године, 14.03.2008. године, 12.02.2009. године, 10.03.2012. године,13.04.2013. године, 04.02.2014.године, 02.03.2014. године 05.03.2021.године. и 22.02. 2022. године.

XXXIV

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 34.

Овај Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана усвајања на Скупштини Синдиката.

У Београду 13.07.2022. године.

60