Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова

На основу члана 17. став 1. и члана 24. став 2. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) и члана 129. став 3, а у вези са чланом 130. став 1. тачка 3) и члана 196. став 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16),

Министар унутрашњих послова доноси Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих пословаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/2016 од 6.6.2016. године, а ступио је на снагу 14.6.2016.

Члан 1.

Овим правилником прописују се компетенције за запослене у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Компетенција представља скуп знања и вештина, црта личности и способности који обликују понашање запосленог и воде постизању очекиваних резултата на радном месту. Компетенције које се односе на специфична знања и вештине (у даљем тексту: техничке компетенције) потребних за делотворно обављање послова и задатака одређеног радног места, утврђују се у складу са законом и посебним прописима. Компетенције које представљају скуп понашања - црте личности и способности (у даљем тексту: базичне компетенције) потребних за делотворно обављање послова и задатака одређеног радног места, које је неопходно да имају сви запослени у Министарству, утврђују се, у складу са законом, овим правилником. Прописане техничке компетенције и базичне компетенције саставни су део описа посла радног места за запослене у Министарству.

Члан 3.

За све запослене у Министарству прописује се шест базичних компетенција, и то: служење грађанима; управљање променом; управљање учинком; лична делотворност; доношење одлука и рад са другима и руковођење

Члан 4.

Компетенције се исказују, процењују, прате и развијају у складу са одређеним индикаторима. Индикатори базичних компетенција су показатељи понашања на основу којих се утврђује да ли запослени има или нема предвиђене компетенције. Компетенције за руководећа радна места и за извршилачка радна места, разликују се по индикаторима. Базичне компетенције за запослене у Министарству унутрашњих послова, односно њихова дефиниција, сврха и индикатори, одштампани су уз овај правилник (Прилог), који чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Број 3976/16-6 У Београду, 27. маја 2016. године

Министар, др Небојша Стефановић, с.р.

 
БАЗИЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
КОМПЕТЕНЦИЈАДЕФИНИЦИЈА И СВРХА КОМПЕТЕНЦИЈЕИНДИКАТОРИ ПО НИВОИМА
ИЗВРШИОЦИРУКОВОДИОЦИ
Руководилац оперативног нивоаРуководилац средњег нивоаРуководилац високог нивоаРуководилац стратешког нивоа
Служење грађанимаДЕФИНИЦИЈА: Потенцијал да се разумеју потребе грађана (и јавности) и запослених у Министарству (и организације). СВРХА: Стицање поверења у рад полицијеРазуме важности свог посла за добробит грађана и колега.Разуме важности свог посла за добробит грађана и колега.Разуме важности свог посла за добробит грађана, запослених и организације.Разуме важности свог посла за добробит организације и јавности.Разуме важности свог посла за добробит организације и јавности.
Реагује правовремено.Реагује правовремено.Реагује правовремено.Одговорно и правовремено реагује на захтеве јавности.Одговорно и правовремено реагује на захтеве јавности.
Препознаје потребе грађана и запослених.Препознаје потребе грађана и запослених.Препознаје потребе грађана, запослених и организације.Препознаје потребе организације и јавности.Препознаје потребе организације и јавности.
Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене.Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене.Постављањем питања проверава да ли је разумео грађане и запослене.Промовише интересе организације у јавности и интересе јавности унутар организације.Успоставља двосмерну комуникацију са јавношћу.
Примењује планове и циљеве из своје надлежности, у складу са потребама грађана.Усклађује планове и циљеве из своје надлежности, са захтевима грађана.Усклађује могућности организације са потребама грађана.Објашњава јавности начин употребе финансијских средстава у организацији.Балансира друштвене потребе са финансијским ограничењима.
Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.Личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.Наступом и личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.Наступом и личним примером доприноси поверењу јавности у рад полиције.
Управљање променомДЕФИНИЦИЈА: Поступно планиран напор у прихватању иновација. СВРХА: Позитивно и конструктивно реаговање на промене и нове захтеве.Усваја и спроводи нове идеје.Уочава области рада које треба унапредити.Препознаје и развија нове системе и процедуре.Креира системе рада у складу са визијом.Креира визију и иницира промену.
Преузима одговорност за своју улогу у промени.Преузима одговорност за своју улогу у промени.Постепено и контролисано спроводи процес промене.Преузима одговорност за промену и ризике.Преузима одговорност за промену и ризике.
Разуме потребу и корист од промене.Показује иницијативу за унапређење резултата рада.Усклађује потребе и могућности за променом.Обезбеђује ресурсе за спровођење промене.Обезбеђује ресурсе за спровођење промене, реализацију стратешких циљева.
Прилагођава се на нове захтеве и начине рада.Подстиче сараднике на нове идеје.Користи расположиве ресурсе, да би спровео промену.Даје јасне смернице сарадницима у свим фазама промене.Даје јасне смернице сарадницима у свим фазама промене.
Спреман је да преузме нове улоге и одговорности у раду.Прилагођава се на нове захтеве и начине рада.Преузима одговорност за своју улогу у промени.Подстиче руководиоце да преузму одговорност у управљању променом.Показује личну посвећеност и веру у промене.
Користи расположиве ресурсе, да би спровео промену.Предвиђа и отклања ризике у управљању променом.Балансира традиционалне и нове начине у приступу раду.
Усваја и спроводи нове идеје.Подстиче запослене да преузму одговорност у управљању променом.Показује личну посвећеност и веру у промене.
Управљање учинкомДЕФИНИЦИЈА: Континуирано праћење радног постигнућа. СВРХА: Унапређење процеса и ефеката рада.Разуме задате циљеве.Поставља јасне и мерљиве циљеве.Поставља циљеве за своју организациону јединицу.Одређује циљеве за спровођење стратегије.Доноси стратегије у складу са визијом.
Оптимално користи расположиве ресурсе при остварењу задатака.Прати фазе процеса рада.Одређује приоритете.Прати поступак остварења стратешких цињева у складу са роковима.Обезбеђује ресурсе за реализацију стратегије.
Препознаје приоритете.При дефинисању циљева придржава се реалних временских рокова.Поставља циљеве који унапређују процес рада.Обезбеђује ресурсе за реализацију циљева.Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Поштује временске рокове.Препознаје и отклања застоје у раду.Одговоран за остваривање организационих циљева.Препознаје приоритете у односу на постављене организационе циљеве.
Тражи смернице када је потребно.Препознаје приоритете.Препознаје и отклања застоје у раду.Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Препознаје и извештава о застоје у раду.Оптимално користи расположиве ресурсе.Узима у обзир претходна искуства добрих пракси.
Прати фазе процеса рада.Оптимално користи расположиве ресурсе.
Лична делотворностДЕФИНИЦИЈА: Усклађивање сопствених компетенција са стручним и етичким захтевима радног места. СВРХА: Професионализам (висок ниво успешности) на радном месту.Поуздано и одговорно поступа у извршавању радних задатака.Стрпљив је и концентрисан у пословима који захтевају дуже ангажовање.Доследан је у поступању.Учи и унапређује се.Управља професионалним стресом.
Поступа у делокругу своје надлежности.Учи из својих претходних искустава.Одлучан је и показује самопоуздање приликом изазова.Подноси несигурност, неизвесност и притиске ситуација.Отворено приступа сложеним ситуацијама.
Стрпљив је и концентрисан у пословима који захтевају дуже ангажовање.Уочава сопствена ограничења-није сујетан.Подноси несигурност, неизвесност и притиске ситуација.Одлучан је и показује самопоуздање приликом изазова.Доноси одлуке и када су непопуларне и тешке.
Учи из својих претходних искустава.У кризи остаје смирен и јасно мисли.Учи и унапређује се.Контролише емоције и не улази у расправе.
Уочава сопствена ограничења - није сујетан.Када је потребно преузима контролу над ситуацијом и показује ауторитетКонтролише емоције и не улази у расправе.Доноси одлуке и када су непопуларне и тешке.
У кризи остаје смирен и јасно мисли.Доследан је у поступањуДоноси одлуке и када су непопуларне и тешке.Доследан је у поступању.
Учи и развија знање и вештине.Спроводи одлуке и када су непопуларне и тешке.Уочава сопствена ограничења - није сујетан.
Одупире се притиску да донесе одлуку на брзину, када је потребно више времена.
Доношење одлукаДЕФИНИЦИЈА: Конструктивно реаговање након разматрања свих потребних информација. СВРХА: Функционисање и унапређење система.Сакупља информације и проверава њихову поузданост.Сакупља информације и проверава њихову поузданост.Систематичан је у приступу.Прикупља различита виђења ситуација и ствара слику проблема.Узима у обзир све важне изворе информација из организације.
Прави разлику између битних и небитних информација.Прави разлику између битних и небитних информација.Дефинише проблем и открива узроке.Истражује и открива важне чињенице које нису одмах доступне.Узима у обзир друштвени контекст.
Када је потребно, самостално доноси одлуке из своје надлежности.Одлуке доноси правовремено.Дели информације.Успоставља систем адекватне размене информација.Узима у обзир интерес Министарства.
Одлуке из своје надлежности доноси правовремено.Одговоран је за донете одлуке.Узима у обзир могуће резервне планове за решавање задатака.Предвиђа ризике и последице на основу расположивих информација.Врши процену ризика, трошкова и добробити.
Предвиђа ризике и последице одлука и информише непосредног руководиоца.Предвиђа ризике и последице одлука.Образлаже донете одлуке.Одговоран је за донете одлуке.
Налази нове начине да реши проблем.Добро процењује ризике.Образлаже донете одлуке.
Узима у обзир расположиве ресурсе.
Одговоран је за донете одлуке.
Рад са другима и руковођењеДЕФИНИЦИЈА: Рад са другима - успешно комуницирање и грађење стабилних односа са другима. Руковођење - пружање јасних смерница, делегирање, мотивисање и развој запослених. СВРХА: Рад са другима - успостављање добрих међуљудских односа са запосленима и грађанима. Руковођење - унапређење функционисања запослених.Говори јасно и разумљиво.Додељује задатке у складу са компетенцијама запослених.Додељује задатке у складу са компетенцијама запослених.Подстиче и подржава сараднике да развију вештине руковођења.Инспирише сараднике.
Сарађује са колегама размењујући знања, информација и искуства.Говори јасно, разумљиво и недвосмислено.Говори јасно, разумљиво и недвосмислено.Говори јасно, разумљиво и недвосмислено.Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).
Уважава различитости и промовише једнакости (у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).Развија међусобно поверење међу запосленима.Развија међусобно поверење међу запосленима.Тражи и даје повратну информацију.Уважава различитости у ставовима и мишљењима
Изражава своје мишљење уважавајући друге.Подстиче запослене на развијање личне одговорности и потенцијала.Обезбеђује да се компетентним сарадницима пружи шанса за даљи развој и/или напредовање.Обезбеђује да се компетентним сарадницима пружи шанса за даљи развој и/или напредовање.Комуницира са јавношћу јасно и недвосмислено..
Води рачуна о утицају свог понашања на друге.Уважава различитости у ставовима и мишљењима.Уважава различитости у ставовима и мишљењима.Уважава различитости у ставовима и мишљењима.
Уважава различитости у ставовима и мишљењимаТражи и даје повратну информацију.Тражи и даје повратну информацију.Инспирише сараднике.
Разуме своју улогу у тиму.Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).Уважава различитости и промовише једнакости(у односу на пол, расу, статус, религију, позицију и сл.).
Конструктивно одговара на примедбе са којима се сусреће.Конструктивно одговара на примедбе са којима се сусреће.Ефикасно води групну дискусију.
Објективан је и непристрастан у односу са запосленима.Објективан је и непристрастан у односу са запосленима.
Препознаје и вреднује марљивост и истрајност сарадника.Ефикасно води групну дискусију.
 
1966