Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима

На основу члана 142. став 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16),

Министар унутрашњих послова доноси Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацимаПравилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 12/2016 од 12.2.2016. године, а ступио је на снагу 13.2.2016.

Члан 1.

Овим правилником прописује се изглед Упитника о идентификационим подацима, који се користи у поступку вршења безбедносне провере.

Члан 2.

Упитник о идентификационим подацима (Образац БП-1), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о поступку безбедносне провере и садржини упитника ("Службени гласник РС", број 97/15).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". Број 01-1481/16-2 У Београду, 1. фебруара 2016. године

Министар, др Небојша Стефановић, с.р.

Образац БП-1 УПИТНИК о идентификационим подацима
1.Име и презиме 
2.ЈМБГ 
3.Претходна имена и презимена 
4.Датум, место и држава рођења 
5.Држављанство 
6.Претходно држављанство 
7.Двојно држављанство 
8.Пребивалиште 
9.Боравиште 
10.Контакт телефон, e-mail адреса 
11.Брачни статус 
12.Име и презиме, датум и место рођења супружника/партнера 
13.Име и презиме, датум и место рођења бившег супружника/партнера 
14.Име и презиме, датум и место рођења детета 
15.Име и презиме, датум и место рођења и сродство са лицима са којима живите у заједничком домаћинству 
16.Стручна спрема 
17.Занимање 
18.Подаци о служењу војног рока 
19.Радни однос 
 
Датум и место:Својеручни потпис:
1996