Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Уредба о оцењивању у МУП-у ступа на снагу 14. марта

Влада Србије донела је уредбу о оцењивању полицајаца и свих осталих запослених у МУП, које ће бити основ за праћење и унапређење резултата рада, каријерни развој и напредовање, објављено је у "Службеном гласнику". Поступак оцењивања ће, како је предвиђено, бити јаван, независан и непристрасан, а резултати поверљиви. Оцена по истеку циклуса оцењивања мора бити дата у року од 30 дана од дана завршетка циклуса за оцењивање, а закључна годишња оцена рада најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину. Оцењивање рада запосленог обавља непосредни руководилац, а контролу оцене непосредни руководилац оцењивача - контролор. Ако се контролор не слаже са оценом оцењивача, оцену даје контролор. Мерила за оцењивање су базичне компетенције и резултати рада, а користи се укупно десет мерила: шест базичних компетенција и четири мерила резултата рада. Свако мерило се оцењује применом четворостепене бодовне скале, и то: један бод - "неприхватљиво", два бода - "потребно је унапређење", три бода - "испуњава очекивање" и четири бода - "значајно превазилази очекивање". Укупан број бодова представља збир остварених бодова по сваком појединачном мерилу, а распон остварених бодова опредељује укупну оцену рада запосленог на крају сваког циклуса оцењивања. Запослени који има од 0 - 2,0 бода добија оцену "недовољан - 1", од 2,1 - 2,5 бода "довољан - 2", од 2,6 - 3,0 бода "добар - 3", од 3,1 - 3,5 бода "истиче се - 4" и од 3,6 - 4,0 бода "нарочито се истиче - 5". Уредба предвиђа да запослени који није задовољан закључном годишњом оценом рада може поднети захтев за преиспитивање, у року од осам дана од дана достављања обрасца закључне оцене рада. Влада је Уредбу о оцењивању запослених у МУП донела на седници 3. марта, а ступиће на снагу 14. марта. Извор: РТС
1660