Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Шта се мења за 500.000 чиновника и од када?

Београд -- Скупштину Србије расправљаце по хитном поступку о Предлогу закона о систему плата запослених у јавном сектору. 126743671356d00c7738440036030558_w640 Тим законским предлогом обухвацено је 500.000 градана којима је држава послодавац и предвида да се све зараде обрацунавају на основу истих елемената, исте основице и јединствене матрице распона коефицијената, како би се остварио принцип “једнака плата за једнак рад".

Распон коефицијената це се, како је наведено, дефинисати посебним законима, ције доношење се оцекује након усвајања овог такозваног кровног прописа.

Предлог закона који је објављен на скупштинском порталу, такоде предвида да постоји основна плата, која се добија множењем основице и коефицијента. Коефицијенти це бити утврдјени пратецим прописима, али се основица одредјује сваке године у складу са буџетом Републике за наредну годину.

За цео јавни сектор це, како је наведено, бити утврдена јединствена основица и то законом о буџету за сваку годину, али и уз претходно прибављено мишљење Социјално-економског савета.

“Изузетак је основица за обрацун и исплату плата у аутономној покрајини и локалној самоуправи, која це се разматрати само у току процеса припреме буџета аутономне покрајине, односно локалне самоуправе за наредну буџетску годину на нацин којим се планира смањење укупних расхода и циме се обезбедјује дугороцна финансијска одрживост, а утврдује одлуком о буџету у складу са масом средстава опредељеном за обрацун и исплату плата. Овако утврдена основица не може бити веца од основице која је утврдена законом о буџету”, пише у предлогу закона о платама.

Закон предвида и успостављање Општег каталога радних места, односно звања, цинова, положаја и функција у јавном сектору који сацињава министарство надлежно за послове државне управе и локалне самоуправе. Општи каталог се састоји од посебних каталога који представљају попис звања и положаја службеника и попис функција . Посебни каталози служе, како је наведено, да се искажу услови и захтеви за обављање послова, а све у циљу вредновања.

Запослени може да добије вецу плату по основу постигнутих резултата и оствареног радног уцинка изнад оцекиваног за радно место, под условима и на нацин прописан посебним законом, ако овакво вредновање није изражено кроз коефицијент, односно напредовањем кроз платне разреде.

Када је рец о платама функционера, њихове коефицијенте за обрацун основне плате одредице посебан пропис у складу са одговорношцу на функцији.

Када је рец о минулом раду, запослени це и даље по том основу добијати увецање плате од 0,4 одсто по години стажа. Што се тице регреса и топлог оброка, што је била главна замерка синдиката, ипак је договорено да се они исказују посебно, а не у коефицијенту како су страховали синдикати. Запослени у јавном сектору страховали су да це им по новом закону током боловања за 65 одсто бити умањена основна плата, а не просек 12-месецних примања у који улазе и додаци за дежурства, рад викендом и празником, прековремени рад, ноцни рад, регрес, али то није предвидено овим прописом.

Предлог закона, медутим, јасно дефинише да средства за исплату основне плате, увецања плате по основу минулог рада и за остала увецања плате буду у оквирима буџетских ограницења за текуцу и наредне две буџетске године. Ово ограницење се односи и на планирање и остваривање средстава за исплату накнада трошкова и других примања утврдених у складу са овим и посебним законом.

Када је рец о роковима, до 1. јануара 2017. године донеце се закони којима се уредују радноправни статус, плате и друга примања запослених у јавном сектору, а до 1. јануара 2018. године бице ускладени закони којима се уредују плате и друга примања полицијских службеника, професионалних припадника Војске Србије и запослених у органима у цијем су делокругу послови безбедности и обавештајни послови, са одредбама овог закона.

Влада је предлог тог закона упутила Скупштини Србије на усвајање по хитном поступку. Цим буде усвојен, закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику", а примењује се поцев од 1. јануара 2017. године, а на полицијске службенике, професионалне припаднике Војске Србије и запослене у органима у цијем су делокругу безбедоносни и обавештајни послови - од 1. јануара 2018. године.

Закон се односи на државне службенике и намештенике у државним органима, полицију, војна лица, службеници и намештеници у органима аутономне покрајине и локалним самоуправама, запослени у јавним агенцијама и организацијама, функционери... А не односи се на запослене у јавним предузецима, Народној банци Србије, као ни на запослене у јавним медијским сервисима и организацијама које су основане медународним уговором или којима се плате одредују у складу са медународним уговором.

Извор: Б92

1651