Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

КОНКУРС ЗА УПИС 400 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 400 полазника на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, за потребе Полицијске управе за град Београд. Стручно оспособљавање полазника траје 12 месеци и спроводиће се сукцесивно по класама. УСЛОВИ КОНКУРСА Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање пет година непрекидно до дана подношења пријаве на конкурс; да најмање годину дана има пребивалише на територији организационе јединице за коју се расписује кокурс; да нема мање од 18, а више од 24 година старости до дана закључења конкурса; да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије; да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству на радно место у статусу овлашћених службених лица. Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру спроводи Комисија за избор кандидата за полазнике Основне полицијске обуке у Центру, коју именује министар унутрашњих послова сходно Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, број 42/ 2017). НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Пријава на конкурс са документацијом подноси се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, на прописаном обрасцу. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Пријава (образац се може добити у полицијским станицама); Уз пријаву се прилаже следећа документација: Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијским станицама), Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци), Оригинал извода из матичне књиге рођених, Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци), Оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, Оверене фотокопије сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, Очитану личну карту са чипом или оверену фотокопију личне карте која није чипована, Оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије. Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка. ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА Процедура траје од један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Поступак избора кандидата састоји се из три дела: општег лекарског прегледа, квалификационог испита и специјалистичког лекарског прегледа. Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. Кандидати који буду позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа. Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка. Општи и специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања полазника, обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова. Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из четири дела: провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког, базично - моторичког статуса и интервјуа. Сваки појединачни део квалификационог испита је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила. Потпуна равноправност кандидата, у процесу селекције, обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера. Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита и имају право да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита. Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата. На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар. Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка Основне полицијске обуке. Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру да преиспита одлуку. Министарство и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на Основну полицијску обуку, закључују Уговор о утврђивању међусобних права и обавеза. Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника Основне полицијске обуке. Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање десет дана пре почетка обуке. Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА Полазник који успешно заврши Основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју, у Министарству унутрашњих послова у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству или да накнади трошкове стручног оспособљавања. Полазницима је у току Основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова. Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. АДРЕСА ЦЕНТРА: Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица, ул. Железничка 22 телефон 021/462-033 www.copo.edu.rs office@copo.edu.rs 26. јануар 2018. године

Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова

расписује

КОНКУРС ЗА УПИС 250 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 250 полазника на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, и то: - 40 полазника за подручје Полицијске управе у Нишу, - 30 полазника за подручје Полицијске управе у Панчеву, - 20 полазника за подручје Полицијске управе у Суботици, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Смедереву, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Сремској Митровици, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Пожаревцу, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Кикинди, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Ужицу, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Крагујевцу, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Крушевцу, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Јагодини, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Сомбору, - 20 полазника за подручје Полицијске управе у Зрењанину, - 15 полазника за подручје Полицијске управе у Чачку, - 15 полазника за подручје Полицијске управе у Зајечару, - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Ваљеву и - 10 полазника за подручје Полицијске управе у Новом Саду. Стручно оспособљавање полазника траје 12 месеци и спроводиће се сукцесивно по класама. УСЛОВИ КОНКУРСА Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање пет година непрекидно до дана подношења пријаве на конкурс; да најмање годину дана има пребивалише на територији организационе јединице за коју се расписује кокурс; да нема мање од 18, а више од 24 година старости до дана закључења конкурса; да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије; да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству на радно место у статусу овлашћених службених лица. Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру спроводи Комисија за избор кандидата за полазнике Основне полицијске обуке у Центру, коју именује министар унутрашњих послова сходно Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, број 42/ 2017). НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Пријава на конкурс са документацијом подноси се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса, полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, на прописаном обрасцу. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Пријава (образац се може добити у полицијским станицама); Уз пријаву се прилаже следећа документација: Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијским станицама), Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци), Оригинал извода из матичне књиге рођених, Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци), Оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, Оверене фотокопије сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, Очитану личну карту са чипом или оверену фотокопију личне карте која није чипована, Оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије. Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка. ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА Процедура траје од један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Поступак избора кандидата састоји се из три дела: општег лекарског прегледа, квалификационог испита и специјалистичког лекарског прегледа. Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. Кандидати који буду позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа. Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка. Општи и специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања полазника, обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова. Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из четири дела: провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког, базично - моторичког статуса и интервјуа. Сваки појединачни део квалификационог испита је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила. Потпуна равноправност кандидата, у процесу селекције, обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера. Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита и имају право да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита. Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата. На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар. Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка Основне полицијске обуке. Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру да преиспита одлуку. Министарство и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на Основну полицијску обуку, закључују Уговор о утврђивању међусобних права и обавеза. Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника Основне полицијске обуке. Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање десет дана пре почетка обуке. Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА Полазник који успешно заврши Основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју, у Министарству унутрашњих послова у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству или да накнади трошкове стручног оспособљавања. Полазницима је у току Основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова. Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене. АДРЕСА ЦЕНТРА: Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица, ул. Железничка 22 телефон 021/462-033 www.copo.edu.rs office@copo.edu.rs 26. јануар 2018. године Извор: цопо.еду.рс
1706