Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Конкурс за решавање стамбених потреба куповином и давањем станова у закуп на локацији Камендин 2

Комисија за стамбена питања градоначелника града Београда, на основу члана 25. Одлуке о располагању становима Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 20/2015, 37/2016 и 114/2016) и Програма Градског већa Града Београда за решавање стамбених потреба продајом и давањем станова у закуп на локацији Камeндин 2 бр. 360-1283/18-ГВ од 28.12.2018. године, расписује

КОНКУРС ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КУПОВИНОМ И ДАВАЊЕМ СТАНОВА У ЗАКУП НА ЛОКАЦИЈИ КАМЕНДИН 2

I ПОДАЦИ О СТАНОВИМА Предмет конкурса је 140 станова изграђених на локацији Камендин 2, блок 2.5, објекти ГП1 и ГП2, у улици Душана Мађарчића Корчагина 2. део. Број станова може бити повећан уколико након спроведеног поступка по Конкурсу за продају 1050 социјално непрофитних станова и Конкурса за продају станова припадницима МУП-а преостане одређени број станова за које нема заинтересованих за куповину. Опредељује се 80 станова за куповину и 60 за давање у закуп на одређено време са могућношћу продужења закупа. II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ  А – КУПОВИНА СТАНОВА Право учешћа на конкурсу за куповину станова имају бoрци и рaтни инвaлиди, цивилни инвaлиди рaтa и члaнoви пoрoдицe сa кojимa je живeo пoгинули или умрли учeсник oружaних aкциja пoслe 17.8.1990. гoдинe, у складу са прописима о борачко-инвалидској заштити и прописима града Београда као циљна група са израженим потребама за решавање стамбеног питања који су без стана, пријављени на територији града Београда најмање три године и држављани републике Србије. Ратни војни инвалид и корисник породичне инвалиднине по основу палог борца је лице којем је коначним решењем органа надлежног за послове борачко-инвалидске заштите признато право на личну односно породичну инвалиднину у складу са законом којим се уређују права бораца, ратних војних инвалида и породица палих бораца. Б – ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА МОГУЋНОШЋУ ПРОДУЖЕЊА Корисници овог програма су лица која су без стана, имају пријављено пребивалиште на територији града Београда најмање три године, држављани републике Србије и која остварују приходе којима не могу да обезбеде стан по тржишним условима (у даљем тексту: Корисници). Право на решавање стамбене потребе има лице и чланови његовог породичног домаћинства чији максимални приход за једночлано домаћинство не прелази износ од 1,2 просечне нето зараде у граду Београду. Како је последња позната просечна нето зарада у Београду износила 60.162 динара, то једночлано домаћинство не може имати приходе веће од 72.195 динара. За домаћинства са више од једног члана, приход од 1,2 просечне нето зараде у граду Београду множи се коефицијентом који се израчунава по формули К=1+Ох0,7+Дх0,5 где је О – сваки следећи одрасли члан домаћинства, а Д дете. Приликом утврђивања максималних квалификујућих прихода породичног домаћинства са особама са инвалидитетом, коефицијент се увећава за додатних 0,5. Под приходима се сматрају:  1. примања и приходи који се остварују у месечним износима и то приход по основу радног односа, односно зарада, плата или накнада зараде, уговора о делу, пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите; 2. приход од регистрованог пољопривредног газдинства; 3. приход по основу обављања регистроване самосталне делатности. Укупaн прихoд пoрoдичнoг дoмaћинствa чини прихoд oствaрeн у периоду од октобра до децембра 2018. године. За Кориснике се од укупног броја станова у објекту ГП1 и ГП2 опредељује 60 станова. Право решавања стамбене потребе по овом Програму имају: 1. лица без стана, опредељено  45 станова, 2. лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнo oбeзбeђeњe пo прoписимa o сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa, a кoja су нeспoсoбнa зa рaд и нeмajу члaнoвe пoрoдицe кojи су у рaднoм oднoсу, опредељено  5 станова; 3. родитељи или стратељи лица са психофизичком ометеношћу, менталном заосталошћу и/или инвалидитетом и сметњама у развоју, опредељено 5 станова ; 4.    лица са инвалидитетом, опредељено 5 станова. Психофизичка ометеност постоји ако је лице ментално ометено у развоју степена умерене, теже или тешке менталне ометености, глуво или наглуво, слепо, телесно инвалидно и вишеструко ометено у развоју. Инвалидно лице са тешким телесним оштећењем је лице са утврђеним процентом телесног оштећења од 70% до 100%. В - СТРУКТУРА СТАНОВА Учесник на конкурсу, у зависности од броја чланова породичног домаћинства, може конкурисати за куповину односно закуп стана следеће структуре: 1) самац - гарсоњеру; 2) два члана - једнособан стан; 3) три члана – једноипособан или двособан стан 4) четири и више - двособан или двоипособан. Лице које је остварило право на куповину односно закуп стана може да купи односно закупи стан чија је структура мања од структуре стана на који има право према броју чланова породичног домаћинства. Г – ЛИЦЕ МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ: - без стана Сматра се да је лице без стана ако: - оно или члан његовог породичног домаћинства нема у својини на територији Републике Србије усељив стан, односно породичну стамбену зграду која је одговарајућег стандарда за њега и његово породично домаћинство; - ако стан у јавној својини користи по основу закупа на одређено време без права на куповину или ако има стaнaрскo прaвo/зaкуп нa неодређено време на стaнoвимa у свojини грaђaнa или својини задужбина.  - пријављено  пребивалиште на територији града Београда најмање три године пре расписивања конкурса - држављанин Републике Србије. Држављанима Републике Србије сматрају се лица која су држављанство стекла до дана истека рока за пријављивање на конкурс. Сматра се да лице није без стана: - ако се он или члан његовог породичног домаћинства у периоду од пет година пре објављивања конкурса својом вољом лишио својине или сусвојине на стану или стамбеној згради чија тржишна вредност износи више од 50% тржишне вредности стана одговарајућег стандарда за њега и његово породично домаћинство у смислу Одлуке о располагању становима града Београда; - ако је са члановима његовог породичног домаћинства користио субвенционисани зајам или једнократну помоћ Републике Србије за решавање стамбене потребе. Стан се продаје односно даје у закуп лицу које испуњава услове према редоследу утврђеном на листи реда првенства. III УСЛОВИ ПРОДАЈЕ Станови се продају по цени од 450 евра/м2 без ПДВ (495 евра/м2 са ПДВ) и то исплатом купопродајне цене у целости односно путем стамбеног кредита код пословних банака. IV УСЛОВИ ЗАКУПА Закупнина се одређује у складу са одредбама Правилника о јединственој методологији обрачуна непрофитне закупнине („Сл. гласник РС“ бр. 90/17) и члана 43. Одлуке, на основу обрачуна свих стварних трошкова прибављања и коришћења стана, а обрачунава се у фиксном динарском износу за период од годину дана. Закупнина по m2 се израчунава по формули: З = К x Ц /100/12, где је К проценат од вредности m2 стана и износи 1,454 (максимална вредност умањена за коефицијент амортизације), Ц је тржишна вредност m2 непокретности за годину у којој се обрачуна закупнина, утврђена у складу са законом и другим прописима који уређује порезе на имовину за лица која не воде пословне књиге и за 2018. годину за 6. зону износи 72.010,00 динара, тако да месечна закупнина износи 87,25 динара/m2. Лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнo oбeзбeђeњe пo прoписимa o сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa имају право на умањење закупнине за 50%.  V ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС Пријава на Конкурс се врши на обрасцу који се може добити на шалтерима Градске управе града Београда у 27. марта 43-45 и Тргу Николе Пашића 6, као и на сајту Града Београда: www.beograd.rs  Пријаве са целокупном потребном документацијом се подносе у згради Градске управе Града Београда у Улици 27. марта 43-45, радним данима (понедељак–петак) од 9 до 14 часова, или поштом на исту адресу, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса односно закључно са 18. фебруаром 2019. године. Списак потребне документације се налази на последњој страни пријаве. По истеку рока из конкурса, подаци по поднетим пријавама ће се обрадити и по потреби проверити увидом на лицу места или на други начин. Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или достављени у року од 15 дана од дана пријема позива за допуну документације. Додатне информације се могу добити на телефоне 3309-242 и 3309-236 или у просторијама Градске управе Града Београда у Улици 27. марта 43-45.
2390