Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Добра вест за запослене у Србији

Запослени у Србији ће моћи без подношења тужби суду да захтевају исплате пуне зараде и примања од послодаваца у поступку за мирно решавање радних спорова. Ускоро ће исту могућност имати и запослени у јавном сектору који примају плату. Наиме, решењима предвиђеним Предлгом закона о изменама и допунама Закона о мирном решавају радних спорова чије који се налази на дневном реду текуће седнице Скупштине Србије, проширује се надлежност Републичке агенције за мирно решавање радних спорова на пуну зараду и плату.  То до сада није био случај, јер је Агенција била надлежна за утврђивање обавезе за исплату зараде до износа минималне зараде, а запослени су морали да покрећу судски спор за исплату разлике до пуне зараде.  Проширење надлежности Агенције и за решавање спорова за исплату плата, значи да ће и државни службеници и намештеници, односно сви запослени у јавном сектору имати право да поставе питање исплате своје плате, накнаде плате и других примања.  Поред тога проширује се и надлежност Агенције за решавање спорова и поводом других примања, као што су отпремнине. Решењима која чекају на усвајање у Скупстини Србије предвиђају и да се код колективних радних спорова проширује надлежност Агенције на утврђивање репрезентативности синдиката, као и на спорове поводом утврђивања минимума процеса рада у току штрајка.  Изменама Закона је предвиђено и да предмет индивидуалног радног спора убудуће буду утврђивање радног времена и дужина годишњег одмора, а посебно је наглашено и да је решење арбитра извршна исправа. Такође је предвиђен поступак за утврђивање неподобности миритеља и арбитра за вршење послова за које су именовани. Изменама Закона је и рок од три дана другој страни у спору да се изјасни да ли жели мирно решавање спора пред Агенцијом продужен на пет дана.  У поступку колективног преговарања прецизирана је улога миритеља, који ће убудуће пружати помоћ учесницима ради спречавања настанка спора. Сврха ове одредбе је да се миритељ укључује само у случају када прети опасност од настанка спора у току преговора. Допуњене су и одредбе о странама у спору у делатностима од општег интереса, те су оне дужне да приступе мирном решавању колективног спора и у случајевима остваривања права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца, као и у случају утврђивања минимума процеса рада у складу са законом. У делатностима од општег интереса стране су дужне да поднесу предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора у року од три радна дана од настанка спора, а не три дана како је прописано у циљу прописивања реалних рокова.  По питању овлашћења миритеља у току поступка у случају када се стране у спору не сагласе о препоруци, тренутно решење да миритељ може странама у спору да предложи препоруку је измењено, тако да миритељ само на захтев једне од страна у спору може да предложи препоруку најкасније у року од три дана од дана закључења расправе. Споразум о решењу спора може се закључити на основу препоруке или независно од ње.  Прецизирано је и да у случају када стране у спору закључе споразум, тај споразум постаје основ за закључивање измене или допуне колективног уговора или има снагу извршне исправе. С обзиром да колективни спорови због своје сложености често трају дуже од предвиђеног законског рока од 30 дана, предложено да на захтев страна у спору тај рок може продужити за још 30 дана.  Када су у питању спорови поводом мобинга пракса је показала да је споразум једини могући начин за успешно окончање спора поводом дискриминације и злостављања на раду. Предложеним изменама Закона предвиђено је да се овај поступак окончава, у поступку пред Агенцијом, само уколико до тог споразума дође.  У супротном, поступак ће бити обустављен, а стране у спору ће бити упућене да пред судом остарују своја права у складу са посебним законом који регулише ту материју. Битна новина у Закону је могућност вештачења (зарада и плата), тако да ће уколико желе, стране у спору моћи да ангажују вештака.  За разлику од услуга арбитра и миритеља које су за стране у спору бесплатне, трошкове ангажовања вештака сноси свака од страна у спору.  На изменама закона радили су представници сва три социјална партнера, тако да су радну групу поред представника синдиката, чинили и чланови послодаваца и Владе Србије. Поред измена Закона, у плану је доношење Етичког кодекса миритеља и арбитара као и увођење службених легитимација за њих. Извор: Мондо
 
1735