Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

МИНИСТАРСТВО РАДА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА СЕКТОР ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Поштовани,

Поводом измена и допуна Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 64/2015), који је усвојен члан 139а, који гласи:

 „Изузетно од одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14), по потреби службе, полицијском службенику - униформисаном овлашћеном службеном лицу и полицијском службенику који ради на специфичним, односно оперативним пословима, који наврши 52 године живота и 30 година ефективно проведених на радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, престаје радни однос са правом на старосну пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије.

Решење о престанку радног односа по основу става 1. овог члана доноси министар уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања.

Полицијском службенику из става 1. овог члана износ пензије утврђује се у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Полицијском службенику из става 1. овог члана који оствари право на пензију припада отпремнина у висини утврђеној у члану 141. овог закона.”

Такође, чланом 139. Закона о полицији прописано је да полицијском службенику може престати радни однос и пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

 novlogo11

Законом о пензијском и инвалидском осигурању (чл. 43. и 43а) регулисани су услови за пенсионисање полицијских службеника, уз испуњење услова који зависе од година старости, укупног стажа осигурања и стажа осигурања ефективно проведеним на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Ради правилне примене 139а Закона о полицији у делу који се односи на “30 година ефективно проведених на радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем” неопходно нам је мишљење да ли се ова формулација односи на време проведено на радном месту при чему би то значило да у обрачун улази и период привремене стречености ра рад (боловање), пошто норма не формулише овај период као време проведено на раду на тим радним местима, или у сваком случају приликом обрачуна треба одбити период одсуствовања због боловања.

Ово мишљење се превасходно односи, како на општу примену норме, тако и на категорију запослених који су приликом ангажовања у оружаним дејствима на територији бивше СФРЈ, као и на подручју АП Косово и Метохија, задобили повреде рањавањем или друге повреде, односно последице које су непосредно везане за оружана дејства.

Такође, исто мишљење се тражи и у односу на примену члана 43. и 43а Закона о пензијском и инвалидском осугурању, у односу на стаж осигурања ефективно проведен на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Према мишљењу синдиката било би неправедно да ова категорија запослених трпи било какве последице, јер нису допринели збивањима на територији бивше СФРЈ и АП Косово и Метохија, а морали су да поступају према распоредима и задацима које је пред њих стављало државно руководство.

Мишљења смо да је праведно да они који су рањени или су претрпели друге последице које су узрочно-последично везане за оружана дејства не требају да трпе било какве последице у погледу остваривања права на старосну пензију и пре испуњења општих услова, а који се односе на одсуство са рада из тих разлога, односно неурачување тог периода као периода који је проведен у стажу осугурања који се рачуна у увећаном трајању.

Дакле, мишљења смо да ове категорије запослених морају бити изузете од опште примене члана 54. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је утврђено је да се стаж осигурања увећава само за време које је ефективно проведено на раду, односно да ће се запосленом, у стаж осигурања са увећаним трајањем, рачунати стаж осигурања само за ефективни рад, на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Још једном напомињемо да су у питању специфичне категорије запослених и специфичне ситуације и да запослени нису криви што су претпели последице тадашње ситуације и збивања и региону и нашој земљи.

Молимо да се наведено узме у обзир и донесе одговарјуће решење како они који су се херојски понели и одазвали свим задацима који су стављани пред њих и њихове јединице не би били оштећени.

Такође, да ли у ову категорију могу бити сврстани и ватрогасци, који су у истој ситуацији и из истог разлога одсуствовали са рада.

С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1681