Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Влада је донела Уредбу о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада

Новодонеотом уредбом од 30. августа  2019. године полицијски службеници дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе доставе изјаву из члана 11. ове уредбе заједно са одговарајућим доказима, или да поднесу захтев из члана 5. ове уредбе. Изјава, са прилозима и захтев достављају се непосредном руководиоцу. Уредбу можете прочитати у наставку текста: На основу члана 189. став 5. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),   Влада доноси   УРЕДБУ   о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада   "Службени гласник РС", број 62/2019   Члан 1.   Овом уредбом прописује се начин остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).   Члан 2.   Појмови који се користе у овој уредби имају следеће значење:   1) месечна претплатна карта у јавном превозу подразумева карту издату од превозника која у току једног месеца омогућава неограничен број превоза на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада;   2) појединачна карта у јавном превозу подразумева карту која омогућава превоз на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада;   3) место рада подразумева место где полицијски службеник редовно обавља своје задатке, односно остварује своју радну активност, а на које је полицијски службеник распоређен, трајно премештен, привремено премештен или упућен;   4) релација место пребивалишта/боравишта – место рада је релација од адресе места пребивалишта/боравишта до адресе места рада, односно од адресе места рада до адресе места пребивалишта/боравишта, најкраћим путем;   5) благовремен превоз подразумева превоз полицијског службеника најкраћим путем на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада који обезбеђује уредан долазак на рад.   Члан 3.   У случају упућивања на службено путовање полицијском службенику припада накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за први и последњи дан службеног путовања и то у износу умањеном за 50%. Уколико службено путовање траје највише један дан, полицијски службеник има право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у целости.   Члан 4.   Накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада полицијских службеника Министарство врши:   1) исплатом новчаног износа у висини најниже цене месечне претплатне карте у јавном превозу која полицијском службенику обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада;   2) исплатом новчаног износа у висини најниже цене појединачне карте односно збира појединачних карата у јавном превозу које полицијском службенику обезбеђују благовремен долазак и одлазак са рада.   Члан 5.   Изузетно од члана 4. ове уредбе, Министарство може на писмени захтев полицијског службеника, накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада вршити и обезбеђивањем одговарајуће месечне карте за јавни превоз.   Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада на начин из става 1. овог члана врши се за 11 месеци у току календарске године.   Захтев за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада (Образац 1), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.   Члан 6.   Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада врши се исплатом новчаног износа у висини најниже цене месечне претплатне карте у јавном превозу која полицијском службенику обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада у случају када на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада постоји установљен систем месечне претплатне карте за јавни градски, приградски и међумесни превоз.   Ако полицијски службеник на раду проведе само одређен број дана у месецу, без остваривања пуног фонда радних часова, накнада трошкова из става 1. овог члана умањује се сразмерно његовој присутности на раду.   Изузетно од става 2. овог члана, ако стварни трошкови превоза превазилазе износ исплаћен у складу са тим ставом, полицијски службеник остварује право на накнаду стварних трошкова превоза, у висини најниже цене појединачне карте, односно збира појединачних карата у јавном превозу које полицијском службенику обезбеђују благовремен долазак и одлазак са рада, а највише до износа месечне претплатне карте из става 1. овог члана.   У случају из става 3. овог члана, полицијски службеник је дужан да достави доказ стварних трошкова превоза - искоришћене појединачне карте за превоз, непосредном руководиоцу.   Обрачун и исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада из става 1. овог члана Министарство врши на основу података:   1) о релацији место пребивалишта/боравишта – место рада;   2) о броју и врсти јавних превоза које полицијски службеник користи;   3) о висини цене месечне претплатне карте и појединачне карте за наведене јавне превозе;   4) из месечне евиденције присуства на раду.   Члан 7.   Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада врши се исплатом новчаног износа у висини најниже цене појединачне карте, односно збира појединачних карата у јавном превозу које полицијском службенику обезбеђују благовремен долазак и одлазак са рада у случају када на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада не постоји установљен систем месечне претплатне карте за јавни градски, приградски и међумесни превоз.   Ако полицијски службеник на раду проведе само одређен број дана у месецу, без остваривања пуног фонда радних часова, накнада трошкова из става 1. овог члана врши се исплатом збира појединачних карата за превоз.   Обрачун и исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада из става 1. овог члана Министарство врши на основу података:   1) о релацији место пребивалишта/боравишта – место рада;   2) о броју и врсти јавних превоза које полицијски службеник користи;   3) о висини цене појединачне карте за наведене јавне превозе;   4) из месечне евиденције присуства на раду.   Члан 8.   Ако на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада не постоји организовани јавни превоз, накнада трошкова за долазак и долазак са рада врши се исплатом новчане противвредности збира цена појединачних карата у јавном превозу превозника који услугу превоза врши у истој или приближној километражи на траси најближој релацији место пребивалишта/боравишта – место рада.   Ако полицијски службеник на раду проведе само одређен број дана у месецу, без остваривања пуног фонда радних часова, накнада трошкова из става 1. овог члана врши се у складу са чланом 7. став 2. ове уредбе.   Обрачун и исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада из става 1. овог члана Министарство врши на основу података:   1) о релацији место пребивалишта/боравишта – место рада;   2) о најближој релацији исте или приближне километраже за коју постоји организован јавни превоз;   3) о висини цене појединачне карте за тај јавни превоз;   4) из месечне евиденције присуства на раду.   Члан 9.   Ако на релацији место пребивалишта/боравишта – место рада постоји више остварених међурелација или врста превоза у складу са чл. 6–8. ове уредбе, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада врши се исплатом најнижих цена карата (месечне претплатне карте и појединачних карата) за сваку међурелацију.   Члан 10.   У случају прековременог рада полицијског службеника, накнада додатних трошкова за долазак и одлазак са рада врши се у висини цене појединачне карте на релацији од места пребивалишта/боравишта до места обављања прековременог рада и обратно, сходно броју долазака, осим ако ти трошкови нису обухваћени накнадом која му се исплаћује у складу са чл. 5. и 6. ове уредбе.   Члан 11.   Начин остваривања права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада из ове уредбе и висину накнаде утврђује Министарство на основу података и доказа које доставља полицијски службеник.   Податке из става 1. овог члана, полицијски службеник доставља Изјавом (Образац 2), који је одштампан у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.   Изјаву из става 2. овог члана полицијски службеник даје под пуном кривичном, материјалном и дисциплинском одговорношћу.   Члан 12.   Најнижа цена месечне претплатне карте у јавном превозу, односно појединачне карте у јавном превозу, утврђује се на основу одговарајуће потврде јавног превозника или важећег ценовника.   Ако важећи ценовник није јавно доступан, полицијски службеник је дужан да га достави уз изјаву из члана 11. ове уредбе.   Члан 13.   Ако уз изјаву из члана 11. ове уредбе полицијски службеник не достави електронски очитану личну карту, односно потврду о пријави боравишта, уколико до места рада путује са адресе пријављеног боравишта, Министарство ће их прибавити по службеној дужности.   Члан 14.   У случају промене пребивалишта/боравишта или места рада, као и других промена које утичу на висину накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, полицијски службеник дужан је да одмах, а најкасније у року од три дана од извршене промене пребивалишта односно боравишта у одговарајућој евиденцији о томе обавести свог непосредног руководиоца, и достави податке и доказе из члана 11. ове уредбе, односно попуни нову изјаву и достави одговарајуће доказе.   Члан 15.   Министарство врши проверу података наведених у изјави из члана 11. ове уредбе и њеним прилозима.   Када Министарство утврди да су достављени подаци неистинити, као и да се полицијском службенику може обезбедити месечна претплатна карта, односно појединачна карта у јавном превозу у нижем износу цене, а која обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада најкраћим путем, Министарство ће извршити исплату накнаде у утврђеном нижем износу и покренути одговарајући поступак против полицијског службеника, сходно одредбама Закона о полицији.   Члан 16.   Полицијски службеници дужни су да, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе доставе изјаву из члана 11. ове уредбе заједно са одговарајућим доказима, или да поднесу захтев из члана 5. ове уредбе.   Изјава, са прилозима и захтев достављају се непосредном руководиоцу.   Члан 17.   Организациона јединица Министарства надлежна за материјално-финансијске послове, обезбеђује полицијском службенику исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада.   Члан 18.   Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 42/14).   Члан 19.   Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 30 дана од дана ступања на снагу.   05 број 110-8170/2019   У Београду, 29. августа 2019. године   Влада   Председник,   Ана Брнабић, с.р.   Образац 1.   На основу члана 5. став 1. Уредбе о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, подносим   ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА   да ми се накнада трошкова за долазак и одлазак са рада врши у складу са чланом 5. став 2. Уредбе.   На релацији мог места пребивалишта/боравишта на адреси у ул.___________________ бр._________ у ________________ до места рада у_______________ постоји установљен систем месечне претплатне карте за јавни превоз која ми обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада издата од превозника______________ у висини утврђене цене од ___________ динара.   У прилогу достављам:   – електронски очитану личну карту;   – потврду о пријави боравишта;   – важећи ценовник, односно потврду јавног превозника _______.   ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:   ________________________   (име и презиме, ЈМБГ)   ________________________   (организациона јединица)   својеручни потпис полицијског службеника   _____________________________________   Датум: ________   Образац 2.   На основу члана 11. став 2. Уредбе о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, ради остваривања права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, дајем следећу:   ИЗЈАВУ   На релацији мог места пребивалишта/боравишта на адреси у ул. ____________________ бр._________ у ________________ до места рада у _______________:   1) постоји установљен систем месечне претплатне карте за јавни превоз која ми обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада издата од превозника______________ у висини утврђене цене од ___________ динара, а висина појединачне карте за јавни превоз износи _______________ динара;   2) не постоји установљен систем месечне претплатне карте за јавни превоз, већ за наведену релацију превозник ______________ из ______________ наплаћује појединачну карту у јавном превозу у висини утврђене цене карте у једном смеру у износу од ____________ динара, која ми обезбеђује благовремен долазак и одлазак са рада;   3) не постоји организован јавни превоз већ за приближну километражу на траси најближој овој релацији превозник ________________ из ______________ наплаћује појединачну карту у јавном превозу у висини утврђене цене карте у једном смеру у износу од ____________динара;   4) постоји више остварених међурелација, односно више врста превоза и то: _________________________________________.   заокружити једну од понуђених тачака)   Уз ову изјаву достављам следеће прилоге:   – електронски очитану личну карту,   – потврду о пријави боравишта,   – важећи ценовник, односно потврду јавног превозника ________.   Изјаву, под пуном кривичном, дисциплинском и материјалном одговорношћу, дао _________________ ЈМБГ ___________ полицијски службеник запослен у _____________ (организациона јединица).   својеручни потпис полицијског службеника   _____________________________________   Датум: ________  
1682