Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Уредба о платама полицијских службеника

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 91/2018, 29/2019 и 69/2019.

1.Уводне одредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређују се критеријуми за вредновање послова полицијских службеника, општи описи платних група и разврставање радних места у платне групе и платне разреде, висина коефицијенaта и подкоефицијената плате, као и начин примене обрачунске методе усклађивања.

Члан 2.

Ова уредба садржи посебне делове/прилоге који садрже податке који су одређени као тајни подаци у смислу прописа којима се уређује тајност података. На делове/прилоге из става 1. овог члана примењују се опште и посебне мере заштите тајних података прописане законом којим се уређује тајност података, као и подзаконским прописима донетим на основу тог закона.

2.Критеријуми за вредновање послова

Члан 3.

Под појмом критеријума за вредновање послова, у смислу ове уредбе, подразумева се стандард о положају неког радног места или посла унутар структуре радних места и послова у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство). Разврставање извршилачких радних места у платне групе и платне разреде врши се полазећи од следећих критеријума за вредновање послова: сложеност, компетенције, степен одговорности, степен самосталности у раду и пословна комуникација. Разврставање руководећих радних места у платне групе и платне разреде врши се на основу критеријума из става 2. овог члана, као и рангирања радних места у односу на значај и последице одлука руководиоца на стратешке циљеве Министарства.

Члан 4.

Сложеност послова је критеријум којим се изражава сложеност задатака, поступака и метода рада, потребан степен креативности и знања приликом извршавања задатака, односно доношења одлука, као и у примени и развоју нових метода рада. Компетенција је критеријум којим се изражава скуп знања и вештина и психолошких захтева, који обликују понашање запосленог и воде постизању очекиваних резултата на радном месту. Степен одговорности је критеријум којим се изражава ниво утицаја одлука на обављање послова и задатака и остваривања циљева организације, као и одговорност за сопствени рад, резултате и ресурсе. Степен самосталности у раду је критеријум којим се изражава степен аутономије у раду и одлучивању који се огледа у томе колико се посао врши према усмерењима и упутствима непосредно вишег руководиоца, као и у обиму надзора потребном за обављање послова одређеног радног места. Пословна комуникација је критеријум којим се изражава степен сарадње и контаката одређеног нивоа, врсте и учесталости са органима и субјектима изван Министарства и организационим јединицама унутар Министарства у сврху постизања циља, односно извршавања заједничких послова и задатака.

Члан 5.

Критеријуми за вредновање послова изражавају се кроз мерила и описе мерила. Примена критеријума и мерила врши се оценом њихове заступљености у описима послова радног места и то тако што сваки критеријум остварује одређено учешће у укупној вредности послова радног места, од чега сложеност послова представља 0,20, компетенције 0,25, степен одговорности 0,25, степен самосталности у раду 0,15 и пословна комуникација 0,15.

3.Општи описи платних група

Члан 6.

Разврставање радних места у Министарству врши се у 13 платних група, тако што се након вредновања послова радног места, послови истог или сличног степена сложености разврставају у исту платну групу у складу са општим описом платне групе утврђене овом уредбом.

Члан 7.

У прву платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање једноставних рутинских задатака који обухватају ограничен обим јасно дефинисаних задатака уз прецизно праћење и примену основних стандардних радних процедура и упутстава, у сврху основног нивоа одржавања услова рада; 2) за обављање послова захтева се средње образовање; 3) обављање послова подразумева одговорност за правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника; 4) послови се обављају уз сталан надзор и инструкције руководиоца; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар уже организационе јединице, ради примања информација потребних за извршавање задатака. У другу платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање једноставних рутинских задатака ниског нивоа сложености, у којима се примењују стандардизована, јасно дефинисана правила извршавања задатака према јасним радним процедурама и упутствима, у сврху техничког нивоа одржавања услова рада; 2) за обављање послова захтева се средње образовање; 3) обављање послова подразумева одговорност за обављање сопствених задатака, правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника; 4) послови се обављају на основу датих инструкција и уз стални надзор руководиоца; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар уже организационе јединице, ради примања информација потребних за извршавање задатака. У трећу платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање задатака који нису рутински и обухватају праћење и примену већег броја стандардизованих правила и утврђених радних процедура; 2) за обављање послова захтева се средње образовање; 3) обављање послова подразумева одговорност за обављање сопствених задатака, правилну примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, који могу да подразумевају координацију и надзор рада мањег броја запослених; 4) послови се обављају на основу датих инструкција и уз повремени надзор руководиоца; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар уже организационе јединице, ради примања информација потребних за извршавање задатака. У четврту платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање послова који нису рутински и који подразумевају шири спектар јасно описаних задатака и решавање сличних проблема који се спроводе применом утврђених процедура, упутстава и метода рада; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 180 ЕСПБ; 3) послови подразумевају одговорност за извршење задатака у оквиру специфичне области рада; 4) запослени на основу општих смерница, уз надзор руководиоца одлучује у опсегу дате му надлежности и врши процену опција како би се дошло до најбољег решења; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар уже организационе јединице изузетно и изван организације, ради размене информација. Изузетно у ову платну групу разврстана су и радна места са средњим образовањем која на основу описа послова и критеријума за вредновање одговарају захтевима IV платне групе. У пету платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање стручних послова који подразумевају шири спектар јасно описаних задатака и решавање сличних проблема који се спроводе применом утврђених процедура, упутстава и метода рада; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 180 ЕСПБ; 3) послови подразумевају одговорност за извршење задатака у оквиру одређене области рада, који могу да подразумевају координацију и надзор рада мањег броја запослених; 4) запослени на основу општих смерница одлучује на оперативном нивоу и врши процену опција како би дошао до најбољег решења уз одређени степен креативности у извршењу задатака и надзор руководиоца; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар уже организационе јединице изузетно и изван организације, ради размене информација. Изузетно у ову платну групу разврстана су и радна места са средњим образовањем која на основу описа послова и критеријума за вредновање одговарају захтевима V платне групе. У шесту платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање стручних задатака који захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао може да захтева прикупљање информација, истраживање или анализу, уз известан степен креативности при решавању проблема или ситуација које настају релативно често; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ; 3) послови подразумевају одговорност за извршење задатака у одређеној специјалистичкој области; 4) запослени доноси одлуке које се односе на редовне послове и решавање уобичајених проблема, док се за сложенија стручна питања захтева надзор, опште и појединачне смернице и надзор руководиоца; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар, изузетно и изван организације, у циљу размене информација у оквиру редовног обављања послова. У седму платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање стручних послова који обухватају широк обим дужности и решавање различитих проблема, као и флексибилност у раду и планирање нових мера које треба предузети; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ; 3) послови подразумевају одговорност за извршење задатака у одређеној специјалистичкој области, који могу да подразумевају координацију и надзор рада одређеног броја запослених; 4) запослени доноси одлуке у вези са остваривањем оперативних циљева уз препознавање проблема и налажење решења у оквиру утврђених процедура и смерница; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар и изван организације, ради консултација о сложеним питањима. У осму платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање стручних или саветодавних послова који обухватају широк обим дужности, решавање сложених проблема, који захтевају креативност у раду и флексибилан приступ организацији рада; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ; 3) послови подразумевају усмеравање и саветовање других запослених, у одређеној специјалистичкој области, одговорност за координирање рада, усаглашавање и допринос у примени најбоље праксе. Послови могу да подразумевају руковођење стручним тимом запослених или организационих јединица, односно мање сложеном организацијом и одговорност за све аспекте управљања; 4) на овом нивоу доносе се одлуке, у вези са дефинисањем и остварењем оперативних циљева, а рад се обавља самостално уз надзор и опште смернице руководиоца односно уз надзор одговарајућих нивоа управљања; 5) обављање послова подразумева комуницирање унутар и изван организације, ради консултација о сложеним питањима. У девету платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање умерено сложених задатака, стручних и саветодавних послова који захтевају иновативност у раду, дефинисање провера и избор најбољих опција у процесу доношења одлуке и предузима мере ради остваривања постављених циљева организационе јединице којом руководи; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ, стечено стручно знање кроз завршене облике стручног оспособљавања и усавршавања, који су прописани посебним прописима; 3) обављање послова подразумева одговорност за доношење умерено сложених одлука о дефинисању и реализацији оперативних циљева организационе јединице којом руководи, као и одговорност за руковођење, вођење и надзор над радом запослених и за рад организационе јединице којом руководи; 4) запослени је самосталан у реализацији постављених циљева организационе јединице којом руководи, а која му је ограничена смерницама и надзором руководиоца средњег нивоа руковођења; 5) обављање послова подразумева остваривање контаката унутар Министарства, као и на локалном нивоу ради реализације постављених циљева. Изузетно у ову платну групу разврстана су и следећа извршилачка радна места која на основу описа послова и критеријума за вредновање одговарају захтевима IX платне групе. У десету платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање сложених задатака који су у надлежности организационе јединице којом запослени руководи у сврху остваривања безбедносне заштите, који подразумевају стручност и иновативност у раду и предузимање мера ради остваривања постављених циљева; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ, као и стечено стручно знање кроз завршене облике стручног оспособљавања и усавршавања, који су прописани посебним прописима; 3) обављање послова подразумева одговорност за доношење сложених одлука у вези са реализацијом постављених циљева, руковођење, координацију и надгледање рада организационе јединице којом руководи, као и за правилну примену методологије рада, поступака и техника рада; 4) запослени је самосталан приликом реализације постављених циљева и доношења одлука организационе јединице којом руководи, а у складу са упутствима високог нивоа руковођења; 5) обављање послова подразумева сталну сарадњу на локалном нивоу са телима изван Министарства, а по потреби на регионалном нивоу. Изузетно у ову платну групу разврстано је извршилачко радно место које на основу описа послова и критеријума за вредновање одговара захтевима X платне групе. У једанаесту платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање веома сложених послова који подразумевају иновативност, планирање и реализацију стратешких циљева Министарства, а који подразумевају значајно практично искуство при решавању истих; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ, као и стечено стручно знање кроз завршене облике стручног оспособљавања и усавршавања, који су прописани посебним прописима; 3) обављање послова подразумева одговорност за доношење веома сложених одлука о планирању и спровођењу веома сложених стручних, стратешких и организационих питања без стандардних смерница, а које су усмерене стратегијом и документима који се примењују у Министарству. Запослени је одговоран за сарадњу на регионалном нивоу са телима изван Министарства, а по потреби на националном нивоу, за руковођење и координацију рада организационих јединица којима руководи; 4) запослени је самосталан у доношењу одлука и организовању рада, усмерен стратегијом и документима који се примењују у Министарству, односно у својој линији рада, а у складу са упутствима руководилаца стратешког нивоа руковођења; 5) обављање послова подразумева сталну сарадњу на регионалном нивоу са телима изван Министарства, а по потреби на националном нивоу, ради остварења функција и циљева Министарства, уз надзор руководиоца стратешког нивоа. У дванаесту платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање најсложенијих послова који подразумевају препознавање и остваривање стратешких циљева Министарства; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ, као и стечено стручно знање кроз завршене облике стручног оспособљавања и усавршавања, који су прописани посебним прописима; 3) обављање послова подразумева одговорност за доношење најсложенијих одлука о стратешким, организационим и стручним питањима, које су усмерене политикама, стратегијом и документима који се примењују у Влади Републике Србије и у Министарству. Запослени је одговоран за сарадњу са страним и домаћим телима и за руковођење, координацију и праћење рада организационе јединице којом руководи; 4) запослени је самосталан у доношењу одлука и организовању рада, усмерен политикама, стратегијом и документима који се примењују у Влади Републике Србије и у Министарству, у складу са смерницама вишег руководиоца; 5) обављање послова подразумева сталну сарадњу са телима унутар и изван Министарства ради остварења функције и циљева Министарства. У тринаесту платну групу разврставају се радна места са следећим захтевима: 1) послови подразумевају обављање најсложенијих послова који подразумевају препознавање стратешких циљева од ширег друштвеног и националног интереса; 2) за обављање послова захтева се стечено високо образовање у обиму од најмање 240 ЕСПБ, као и стечено стручно знање кроз завршене облике стручног оспособљавања и усавршавања, који су прописани посебним прописима; 3) обављање послова подразумева одговорност за доношење најсложенијих одлука о стратешким, организационим и стручним питањима од значаја за државу, које су усмерене политикама, стратегијом и документима који се примењују у Влади Републике Србије и у Министарству. Запослени је одговоран за сарадњу са страним и домаћим телима и за руковођење, координацију и праћење рада организационе јединице којом руководи; 4) запослени је самосталан у доношењу одлука и организовању рада, усмерен политикама, стратегијом и документима који се примењују у Влади Републике Србије и у Министарству; 5) обављање послова подразумева сталну сарадњу са телима унутар и изван Министарства ради остварења функције и циљева Министарства.

4.Платни разреди

Члан 8.

Платни разреди су описима послова опредељене целине које исказују положај радног места унутар платне групе.
 ПЛАТНИ РАЗРЕДИ
ПЛАТНЕ ГРУПЕ IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
XIII4.4674.8245.0035.0925.628       
XII3.3053.3953.5734.645        
XI2.7692.8592.9483.0373.1273.2163.305     
X2.3232.4122.5012.5912.6802.7692.859     
IX1.4971.5681.7101.8761.9242.0552.1442.2332.3232.412  
 1.639  1.965       
VIII2.0242.0782.0992.1152.1292.135      
2.0252.0792.100 2.132       
  2.101         
VII1.8651.8681.8721.8861.9221.9371.9391.9401.9731.980  
1.8671.8701.8851.9211.923  1.9711.9771.983  
VI1.6061.6561.7081.7101.7121.7151.7461.7611.7621.7651.777 
 1.657 1.7111.7141.726  1.7631.7661.830 
 1.659          
V1.4711.5161.5261.5271.5291.5431.5681.5781.5811.598  
1.4731.519  1.5301.5441.5761.5801.5951.599  
     1.547  1.5961.605  
IV1.2611.3131.3181.3591.3661.3691.3711.3731.4041.4241.4641.494
 1.3151.3421.3621.3671.370 1.3921.4111.4421.4661.497
 1.3161.357     1.4211.448  
III1.0791.1001.1311.1341.1481.1511.1621.1801.202   
1.0801.1111.1321.1351.1491.1521.1661.183    
1.081  1.146   1.185    
II0.8660.9190.9210.9740.9770.9811.0091.0431.061   
  0.9230.9750.978 1.010     
    0.979       
I0.6570.6600.7090.7110.7620.8170.872     
0.658  0.7120.763       
   0.7130.764       

5.Коефицијент категоризације

Члан 9.

Коефицијент категоризације чине коефицијент категоризације организационе јединице Министарства и коефицијент категоризације радног места. Категоризација организационих јединица утврђена је актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству.
КОЕФИЦИЈЕНТИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
I КАТЕГОРИЈАI ПОДКАТЕГОРИЈА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ0.600
II ПОДКАТЕГОРИЈА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ0.530
III ПОДКАТЕГОРИЈА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ0.460
II КАТЕГОРИЈАI ПОДКАТЕГОРИЈА ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ – 0,390I КАТЕГОРИЈА I ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.390
II КАТЕГОРИЈА I ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.360
III КАТЕГОРИЈА I ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.330
II ПОДКАТЕГОРИЈА ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ – 0,320I КАТЕГОРИЈА II ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.320
II КАТЕГОРИЈА II ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.290
III КАТЕГОРИЈА II ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.260
III ПОДКАТЕГОРИЈА ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ – 0,250I КАТЕГОРИЈА III ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.250
II КАТЕГОРИЈА III ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.220
III КАТЕГОРИЈА III ПОДКАТЕГОРИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ0.190
Коефицијенти категоризације организационих јединица утврђују се до нивоа полицијских станица у Дирекцији полиције.

Члан 10.

Коефицијент категоризације радног места има следеће подкоефицијенте:
  1. подкоефицијент чина/звања;
РЕДНИ БРОЈНАЗИВ ЧИНА/ЗВАЊАКОЕФИЦИЈЕНТ
1.млађи водник полиције/млађи полицијски референт/млађи водник ватрогасац0,080
2.водник полиције/полицијски референт/водник ватрогасац0,117
3.водник 1. класе полиције/виши полицијски референт/водник 1. класе ватрогасац0,173
4.заставник полиције/млађи полицијски сарадник/млађи заставник ватрогасац0,210
5.заставник 1. класе полиције/полицијски сарадник/заставник ватрогасац0,247
6.потпоручник полиције/самостални полицијски сарадник/заставник 1. класе ватрогасац0,395
7.поручник полиције/виши полицијски сарадник/потпоручник ватрогасац0,345
8.капетан полиције/млађи полицијски саветник/поручник ватрогасац0,395
9.мајор полиције/полицијски саветник/капетан ватрогасац0,469
10.потпуковник полиције/самостални полицијски саветник/мајор ватрогасац0,543
11.пуковник полиције/виши полицијски саветник/потпуковник ватрогасац0,642
12.генерал полиције/пуковник ватрогасац0,765
  1. подкоефициjент организације радног времена;
РАД У СМЕНИ0,145
РАД У ТУРНУСУ
РАД У СМЕНИ И ТУРНУСУ
НЕРЕДОВНОСТ У РАДУ0,038
  1. подкоефицијент бенефиције;
прва категорија бенефицираности УСО I0,038
друга категорија бенефицираности УСО II0,030
друга категорија бенефицираности УСО III0,023
Полицијски службеници за време док обављају послове као чланови специјалистичких тимова и мировне мисије остварују право на увећани стаж (УСО I), остварују и право на подкоефицијент бенефиције у складу са истим.

6.Обрачунска метода за усклађивање

Члан 11.

Приликом усклађивања затечене основне плате са утврђеном основном платом, већи проценат раста плате од предвиђеног остварује полицијски службеник на радном месту за које је утврђена основна плата већа од затечене основне плате, а мањи проценат увећања полицијски службеник на радном месту на којем је утврђена основна плата мања од затечене основне плате, применом математичке методе кроз одговарајућу програмску апликацију. Проценат увећања одређује се у односу на разлику између затечене, односно достигнуте основне плате и утврђене основне плате и може бити утврђен у висини од 3% до 20%, а у зависности од опредељених буџетских средстава. Обрачунска метода за усклађивање примењује се док се износ затечене, односно достигнуте, основне плате не изједначи са износом утврђене основне плате у систему вредновања полицијских послова за то радно место.

Члан 12.

Запосленом се најкасније до краја месеца за претходни месец доставља обрачун плате на посебном обрачунском листу који садржи: 1) податке о запосленом: име и презиме, ЈМБГ, број рачуна и шифру банке; 2) период, односно месец за који се врши исплата; 3) висину основице плате, назив и висину коефицијента и других елемената који опредељују висину укупних примања за обрачунски период; 4) износ укупне бруто и нето исплате и податке о оствареним сатима рада и друге податке од којих зависи износ исплате плате или других новчаних примања у складу са шифрарником примања, пореза и доприноса и обустава које су саставни део обрачунског листа; 5) еквивалент обрачунске методе исказан нумерички.

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.   Напомена Редакције: Ова уредба садржи посебне делове/прилоге који садрже податке који су одређени као тајни подаци у смислу прописа којима се уређује тајност података (види: члан 2. ове уредбе). Уредбом о изменама Уредбе о платама полицијских службеника ("Сл. гласник РС", број 29/2019) прилози 5, 6, 7. и 8. замењени су новим прилозима. Уредбом о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника ("Сл. гласник РС", број 69/2019) прилози 5, 6, 7. и 8. замењени су новим прилозима.
1635