Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 42/2018, 91/2018 и 69/2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се каријерни развој, начин стицања чина/звања и остала питања везана за каријерно напредовање полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.

Каријерни развој, у смислу ове уредбе, представља процес континуираног стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, усмерен на унапређење индивидуалног и организационог радног учинка, а ради ефикасног и ефективног доприноса остваривању циљева Министарства. Каријерни развој заснован је на начелу једнаких могућности, које онемогућава дискриминацију и неједнако поступање по било ком основу. Каријерно напредовање је саставни део каријерног развоја и заснива сe на претходном оспособљавању и усавршавању полицијских службеника. Каријерно напредовање може бити хоризонтално (квалитативно другачија врста посла и стицање наредног чина/звања) и вертикално (виши ниво руковођења).

Члан 3.

Сврха каријерног развоја јесте да омогући да се полицијски службеници најпре оспособљавају за одређене послове, затим, развијају и напредују у складу са оствареним резултатима рада, компетенцијама и личним циљевима, а ради остваривања циљева Министарства. Планирање, спровођење и надзор над спровођењем каријерног развоја полицијских службеника спроводи организациона јединица надлежна за послове људских ресурса, у сарадњи са организационим јединицама Министарства.

Члан 4.

Министарство у сврху остварења организационих циљева обезбеђује услове за реализацију стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, а у циљу припреме за будуће захтеве посла.

 II. КАРИЈЕРНО НАПРЕДОВАЊЕ

Члан 5.

Каријерно напредовање је део каријерног развоја и подразумева стицање наредног чина/звања у оквиру истог нивоа руковођења, стицање наредног чина/звања оперативног и непосредно вишег нивоа руковођења, стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места, као и напредовање на оперативни и непосредно виши ниво руковођења у стеченом чину/звању. Хоризонтално напредовање је, у смислу ове уредбе, стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места и руководећих радних места истог нивоа руковођења. Вертикално напредовање је, у смислу ове уредбе, стицање наредног чина/звања оперативног и непосредно вишег нивоа руковођења, као и напредовање на оперативни и непосредно виши ниво руковођења у стеченом чину/звању.

Општи услови за напредовање

а) Услови за хоризонтално напредовање

Члан 6.

Услови за хоризонтално напредовање полицијских службеника јесу: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно завршена стручна обука за чин/звање; 4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4”. Просечна трогодишња оцена представља просек три последње закључне годишње оцене рада. Чин генерала полиције могу стећи полицијски службеници на одређеним радним местима високог и стратешког нивоа руковођења, у складу са правилима каријерног развоја полицијских службеника, на предлог министра унутрашњих послова.

б) Услови за вертикално напредовање

Члан 7.

Услови за вертикално напредовање полицијских службеника јесу: 1) одговарајуће образовање; 2) године стажа проведене у претходном чину/звању; 3) успешно положен стручни испит за чин/звање; 4) просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4”; 5) успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења. Просечна трогодишња оцена представља просек три последње закључне годишње оцене рада.

Члан 8.

Услов за вертикално напредовање у стеченом чину/звању, јесте успешно завршена стручна обука и успешно положен стручни испит за одговарајући ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1‒4 ове уредбе. Изузетно од става 1. овог члана, уколико полицијски службеник који се пријавио на стручну обуку за одговарајући ниво руковођења поседује претходно искуство на руководећим радним местима, исто ће се узети у обзир приликом утврђивања испуњености услова за вертикално напредовање.

Временски услов за стицање чина/звања

Члан 9.

Почетни чин/звање у оквиру образовања предвиђеног за радно место, одређује се након завршеног приправничког стажа и положеног стручног испита, и то: 1) са средњoм стручном спремом, која се по прописима који уређују област образовања и васпитања изједначава са средњим образовањем (у даљем тексту: средње образовање), почетни чин/звање је млађи водник полиције/млађи полицијски референт и млађи водник ватрогасац; 2) са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године почетни чин/звање је заставник полиције/млађи полицијски сарадник и млађи заставник ватрогасац; 3) са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету почетни чин/звање је поручник полиције/виши полицијски сарадник и потпоручник ватрогасац. Под потребним годинама стажа проведеним у претходном чину/звању, у смислу ове уредбе, за овлашћено службено лице, лице на посебним дужностима и припаднике ватрогасно спасилачких јединица сматра се: 1) са средњим образовањем: (1) најмање пет година у чину/звању млађег водника полиције/млађег полицијског референта и млађег водника ватрогасца, (2) најмање десет година у чину/звању водника полиције/полицијског референта и водника ватрогасца; 2) са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године: (1) најмање пет година у чину/звању заставника полиције/млађег полицијског сарадника и млађег заставника ватрогасца, (2) најмање десет година у чину/звању заставника I класе полиције/полицијског сарадника и заставника ватрогасца; 3) са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету: (1) најмање три године у чину/звању поручника полиције/вишег полицијског сарадника и потпоручника ватрогасца, (2) најмање четири године у чину/звању капетана полиције, мајора полиције и потпуковника полиције/млађег полицијског саветника, полицијског саветника и самосталног полицијског саветника и поручника ватрогасца, капетана ватрогасца и мајора ватрогасца, (3) најмање пет година у чину/звању пуковника полиције/вишег полицијског саветника и потпуковника ватрогасца.

Члан 10.

Образац предлога за стицање наредног чина/звања, који је дат у Прилогу 5 и који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, надлежна организациона јединица за послове људских ресурса доставља руководиоцу запосленог. Руководилац из става 1. овог члана проверава испуњеност услова за стицање наредног чина/звања, и уколико утврди испуњеност, образац предлога доставља надлежној организационој јединици за послове људских ресурса, ради доношења акта о стицању наредног чина/звања. Уколико руководилац из става 1. овог члана, утврди да нису испуњени услови за стицање наредног чина/звања, обавештава надлежну организациону јединицу за послове људских ресурса, која је доставила образац предлога за стицање наредног чина/звања. Акт о стицању наредног чина/звања доноси се најкасније у року од месец дана од дана када је запослени испунио услове за стицање чина/звања.

Члан 11.

Актом о престанку радног односа у Министарству истовремено се утврђује да запослени губи чин/звање.

Стручна обука и стручни испит

а) Стручна обука и стручни испит за чин/звање

Члан 12.

Стручна обука код хоризонталног напредовања у чин/звање спроводи се кроз програм стручног усавршавања. Стручни испит код вертикалног напредовања у чин/звање спроводи се кроз програм стручног усавршавања. Полицијски службеници који су у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника, похађали теоријску наставу и на годишњем тесту провере знања реализованом најкасније у претходној календарској години, остварили врло добар (4) или одличан (5) успех, сматра се да су успешно завршили стручну обуку, односно стручни испит за напредовање у виши чин/звање.

б) Стручна обука и стручни испит за ниво руковођења

Члан 12а

Полагање стручног испита за одговарајући ниво руковођења код вертикалног напредовања, подразумева претходно завршену стручну обуку за тај ниво руковођења. Запослени на извршилачким радним местима могу да се пријаве на обуку за оперативни ниво руковођења, а запослени на руководећим радним местима могу да се пријаве на обуку за наредни ниво руковођења, уз испуњеност услова из члана 7. став 1. тач. 1‒4 ове уредбе.

Члан 13.

Стручни испит из члана 12а став 1. ове уредбе, за оперативни, средњи и високи ниво руковођења, спроводи се електронским путем у просторијама Министарства, путем тестова. Одговори се аутоматски обрађују, на основу чега се добија коначан резултат испита, који Комисија констатује записником. Стручни испит из члана 12а став 1. ове уредбе, за стратешки ниво руковођења, полаже се пред Комисијом, која у записнику констатује да ли је полазник обуке положио или није положио стручни испит. Комисију чине: председник Комисије и два члана. Комисију образује руководилац организационе јединице надлежне за послове људских ресурса. Комисија има секретара из реда запослених у организационој јединици надлежној за послове обуке. За полагање стручног испита за стратешки ниво руковођења, председник и један члан Комисије одређују се из састава руководилаца стратешког нивоа руковођења, а други члан Комисије је из реда извођача наставе на обуци за стратешки ниво руковођења. За полагање стручног испита за високи, средњи и оперативни ниво руковођења, председник и чланови Комисије одређују се из састава руководилаца непосредно вишег нивоа руковођења, у односу на ниво руковођења за који се полаже стручни испит. Комисија доноси пословник којим се ближе уређује рад Комисије у вези полагања стручног испита за одговарајући ниво руковођења. Рад Комисије је јаван.

Начин одређивања чина/звања

Члан 14.

Запосленом у Министарству у својству државног службеника који се трајно премешта на радно место полицијског службеника (ОСЛ/ПД), чин/звање одредиће се према пословима радног места на које се премешта, у складу са стажом осигурања у ефективном трајању. Под стажом осигурања у ефективном трајању, у смислу става 1. овог члана, не рачуна се време проведено на радном месту са нижом стручном спремом. Полицијском службенику који се прима у радни однос на неодређено време, чин/звање одредиће се према пословима радног места на које се распоређује. У време потребно за напредовање, у смислу става 3. овог члана, урачунава се и време које је полицијски службеник провео у радном односу на одређено време у Министарству, на пословима полицијског службеника, а уз испуњеност осталих услова за напредовање прописаних овом уредбом. Полицијском службенику који се трајно премешта/распоређује на радно место полицијског службеника, за које је актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, као услов у погледу образовања прописано средње образовање или нижи степен образовања у односу на степен образовања у којем је полицијски службеник до тада био трајно премештен/распоређен, чин/звање одредиће се према пословима радног места на које се полицијски службеник трајно премешта/распоређује, а у складу са стажом осигурања у ефективном трајању.

Члан 15.

Распони и називи чинова/звања за радна места полицијских службеника, прописани су табелама датим у прилозима 1‒4 који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део. Aктом о унутрашњем уређењу и систематизацији, за свако радно место, ближе је одређен распон чина/звања и то у распону од највише два систематизована чина/звања. Изузетно од става 2. овог члана, за одређена радна места актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, може се одредити и другачији распон чина/звања. Чинови/звања означавају се арапским бројевима од 1 до 12, рачунајући од почетног чина/звања до највишег чина/звања које се може стећи у Министарству.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Одређивање чинова/звања полицијских службеника, у складу са Законом, овом уредбом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, извршиће се на следећи начин: 1) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицајац/млађи референт/млађи водник полиције одређује се чин/звање млађи водник полиције/млађи полицијски референт/млађи водник ватрогасац, који се означава арапским бројем 1; 2) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицајац 1. класе и полицајац/млађи референт 1. класе и референт/млађи водник полиције 1. класе и водник полиције, одређује се чин/звање водник полиције/полицијски референт/водник ватрогасац, који се означава арапским бројем 2; 3) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицајац 1. класе, виши полицајац и самостални полицајац/референт 1. класе, виши референт и самостални референт/водник полиције 1. класе, старији водник полиције и старији водник полиције 1. класе, одређује се чин/звање водник 1. класе полиције/виши полицијски референт/водник 1. класе ватрогасац, који се означава арапским бројем 3; 4) полицијским службеницима, који имају звање/чин млађи полицијски наредник/млађи стручни сарадник и млађи заставник полиције, одређује се чин/звање заставник полиције/млађи полицијски сарадник/млађи заставник ватрогасац, који се означава арапским бројем 4; 5) полицијским службеницима који имају звање/чин млађи полицијски наредник 1. класе и полицијски наредник/млађи стручни сарадник 1. класе и стручни сарадник/млађи заставник полиције 1. класе и заставник полиције, одређује се чин/звање заставник 1. класе полиције/полицијски сарадник/заставник ватрогасац, који се означава арапским бројем 5; 6) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски наредник 1. класе, виши полицијски наредник и самостални полицијски наредник/стручни сарадник 1. класе, виши стручни сарадник и самостални стручни сарадник/заставник полиције 1. класе, старији заставник полиције и старији заставник полиције 1. класе, одређује се чин/звање потпоручник полиције/самостални полицијски сарадник/заставник 1. класе ватрогасац, који се означава арапским бројем 6; 7) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски инспектор и виши полицијски инспектор/инспектор и виши инспектор/потпоручник полиције и поручник полиције, одређује се чин/звање поручник полиције/виши полицијски сарадник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању полицијског инспектора одређује се чин потпоручник ватрогасац, који се означава арапским бројем 7; 8) полицијским службеницима, који имају звање/чин самостални полицијски инспектор/самостални инспектор/капетан полиције, одређује се чин/звање капетан полиције/млађи полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању вишег полицијског инспектора, одређује се чин поручник ватрогасац, који се означава арапским бројем 8; 9) полицијским службеницима, који имају звање/чин главни полицијски инспектор/главни инспектор/мајор полиције, одређује се чин/звање мајор полиције/полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању самосталног полицијског инспектора, одређује се чин капетан ватрогасац, који се означава арапским бројем 9; 10) полицијским службеницима, који имају звање/чин полицијски саветник/саветник /потпуковник полиције, одређује се чин/звање потпуковник полиције/самостални полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању главног полицијског инспектора одређује се чин мајор ватрогасац, који се означава арапским бројем 10; 11) полицијским службеницима, који имају звање/чин главни полицијски саветник/главни саветник/пуковник полиције, одређује се чин/звање пуковник полиције/виши полицијски саветник; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању полицијског саветника одређује се чин потпуковник ватрогасац, који се означава арапским бројем 11; 12) полицијским службеницима, који имају чин генерала одређује се чин генерала полиције; за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у звању главног полицијског саветника одређује се чин пуковника ватрогасца, који се означава арапским бројем 12.

Члан 17.

Полицијски службеник коме се, применом одредаба члана 16. ове уредбе, одреди нижи чин/звање од оног чина/звања који је предвиђен за радно место на којем је распоређен може да остане на том радном месту, уз услов да у року од осам година стекне чин/звање прописан за радно место на коме је распоређен.

Ако полицијски службеник не испуни услове у року прописаном у ставу 1. овог члана распоређује/премешта се на радно место за које испуњава услове у погледу чина/звања.

Члан 18.

Полицијски службеник коме се, применом одредаба члана 16. ове уредбе, одреди виши чин/звање од оног чина/звања који је предвиђен за радно место на које је распоређен, наставља да ради у утврђеном чину/звању. Ако се полицијском службенику чин/звање одреди применом става 1. овог члана, сматраће се да тај полицијски службеник има положен стручни испит за најнижи ниво руковођења за који је тај чин/звање предвиђен.

Члан 19.

Време проведено у звању/чину и последње три годишње оцене које је полицијски службеник стекао према прописима који су били на снази до ступања на снагу Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16) признаје се за напредовање у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 20.

Полицијски службеник који се у моменту доношења новог акта о систематизацији радних места затекне на радном месту, за које је, тим актом промењен услов за рад на радном месту у погледу потребног образовања, може се распоредити на то радно место уз обавезу, да у року од три школске године од дана распоређивања испуни услове у погледу образовања. Ако полицијски службеник, у року утврђеном у ставу 1. овог члана, не испуни услове у погледу образовања за стицање чина радног места на које је распоређен, распоређује/премешта се на радно место за које испуњава услове у погледу образовања, односно чина/звања.

Члан 21.

Полицијским службеницима којима је, применом одредаба члана 16. ове уредбе, одређен чин/звање признаће се да имају положене обуке за чин, односно стручне испите за нивое руковођења. Полицијски службеник ће моћи да се пријави на интерни конкурс без положеног стручног испита за виши ниво руковођења, потребног за радно место на које се пријављује до 1. јануара 2019. године. Полицијски службеник који буде изабран на интерном конкурсу на начин прописан ставом 2. овог члана, у обавези је да стручни испит положи у року од три месеца од дана распоређивања/премештаја. Ако полицијски службеник не положи стручни испит у року, који је прописан ставом 3. овог члана, биће распоређен/премештен на радно место за које испуњава услове. Након 1. јануара 2019. године, полицијски службеник је у обавези да приликом пријављивања на интерни конкурс испуни све услове потребне за рад на радном месту на које се пријављује.

Члан 22.

Полицијски службеници у статусу овлашћених службених лица – ОСЛ, којима се одреди чин у складу са правилима ове уредбе, сматраће се да имају завршену полицијску обуку основног нивоа.

Члан 22а

Члан 16. ове уредбе и чланови који су у вези са применом одредаба члана 16. могу се применити само на полицијске службенике којима чин/звање није одређен у складу са правилима Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника („Службени гласник РС”, бр. 42/18 и 91/18). Полицијски службеник коме је применом члана 17. став 1. ове уредбе одређен чин/звање, може бити премештен/распоређен на радно место у оквиру извршилачких радних места, односно руководећих радних места истог нивоа руковођења. Полицијски службеник коме је применом члана 18. став 1. ове уредбе одређен чин/звање, премештајем/распоређивањем на исто или друго радно место, наставља да ради у утврђеном чину/звању. Полицијски службеник коме је применом члана 18. став 2. ове уредбе признат стручни испит за најнижи ниво руковођења, сматраће се да приликом премештаја/распоређивања на друго радно место, има положен стручни испит за тај ниво руковођења. Полицијском службенику који је испунио обавезу из члана 20. став 1. ове уредбе, одредиће се чин/звање прописан за радно место на које се премешта/распоређује, а у складу са правилима каријерног развоја, изузев полицијских службеника распоређених у складу са чланом 17. став 1. и чланом 18. став 1. ове уредбе, којима ће се чин/звање одредити у складу са наведеним одредбама. Полицијском службенику коме је у складу са чланом 21. став 1. ове уредбе признат стручни испит за ниво руковођења или је у складу са правилима каријерног развоја успешно завршио стручни испит за одговарајући ниво руковођења, сматраће се да има положен и стручни испит за нижи ниво руковођења.

Члан 23.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о каријерном развоју полицијских службеника („Службени гласник РС”, број 11/17).

Члан 24.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се примењује од 1. августа 2018. године.   НАПОМЕНА РЕДАКЦИЈЕ: Прилоге у PDF формату можете преузети кликом на следећи линк:Прилог бр. 1 (Чинови/звања у статусу ОСЛ/ПД у Дирекцији полиције и Сектору унутрашње контроле) Прилог бр. 2 (Звања/чинови у статусу ПД/ОСЛ у Кабинету Министра, Секретаријату, Служби за безбедност и заштиту података, Служи интерне ревизије, Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије, Сектору за међународну сарадњу, европске послове и планирање, Сектору за материјално-финансијске послове, Сектору за људске ресурсе и Сектору за ванредне ситуације) Прилог бр. 3 (Чинови припадника ватрогасно-спасилачких јединица у Сектору за ванредне ситуације) Прилог бр. 4 (Чинови у статусу ОСЛ у специјалној и посебним јединицама полиције) Прилог бр. 5 (Предлог за стицање наредног чина/звања
1727