Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са састанка Радне групе (април)

Дана 10.04.2017.г са почетком у 08.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак радне групе Министарства и представника Независног синдиката полиције. На данашњем састанку разматрана су следећа питања: 1.Докле се стигло са обрадом предмета за солидарну помоћ поднетих до 02.01.2017 године и у ком ће року  подносиоци захтева добити позитивна или негативна решења по истима? Предлажемо да да Сектор за људске ресурсе изради инструкцију како би Запослени били упознати шта треба да садржати захтев за солидарну помоћ ако га подносе по Закону о полицији,  као и шта треба садржати ако га подносе по чл.43.ПКУ за државне органе. Комисија за доделу солидарне помоћи из објективних разлога није могла да се састане тако да још увек нису обрађени сви захтеви за солидарну помоћ из 2016.године али ће комисија у току ове недеље кренути са радом којом приликом ће донети решења и иста ће бити уручена запосленима. У вези начина подношења захтева и потребне документације Сектор за људске ресурсе је доставио свим организационим јединицама инструктивну депешу бр. 46/2016 од 04.12.2016. године која је још увек на снази.   2.Када ће почети примена Правилника о опремању и ознакама полицијских службеника и када се може очекивати набавка опреме за криминалистичку  полицију, ИЈП, Граничну полицију Жандармерију и др? Представници Радне групе су изјавили да су јавне набавке у току и очекују се прве испоруке појединих делова опреме крајем прве половине 2017.године.   3.Када ће доћи до реализације набавке патролних службених возила и када се  може очекивати испорука истих подручним полицијским управама? Одговорено нам је да су јавне набавке у току и да се очекују испоруке возила крајем прве половине 2017.године.   4.Често се дешава да су електронске здравствене књижице запослених у МУП- а, неисправне, па чак ни потврде које се добијају из здравственог фонда као замена јер нису унете у систем. Да ли је могуће да се на други начин реше ови  проблеми тако што ће здравствене установе добити  обавештење кога да позову и провере да ли је неко радник МУП-а  и да ли је покривен осигурањем ако пружање медицинке помоћи  захтева хитност у поступању. Добијен је одговор да је МУП учинио све што је било потребно да електронске здравствене књижице профункционишу те је све остало у надлежности ПИО фонда.   5.Зашто није реализовано, најављено, награђивање свих радника на управним пословима, као у других ангажованих на тим пословима за месец децембар 2016.године, мимо установљене квоте од 5% од броја запослени које је у надлежности начелника ПУ? Наиме сведоци смо чињенице да је последњих пар месеци, посебно децембар 2016 био невероватан притисак грађана за замену личних докумената због истека важности старих образаца. У том смислу од стране Дирекције полиције и Управе за управне послове свим полицијским управама, наложен је рад у две смене свих седам дана у недељи уз додатно ангажовање и запослених по другим линијама рада у циљу излажења у сусрет грађанима за замену личних докумената. Неспорна је чињеница да се и даље ради у истом режиму, крајњим напорима и залагањем запослених. Због изузетног залагања и превеликог обима посла који је успешно решен и решава се и даље у јануару су од стране Управе за управне послове затражени спискови запослених ангажованих на тим пословима како би сви били награђени увећањем коефицијента плате за месец децембар 2016.године. Спискови су уредно и благовремено достављени мејлом Управи за управне послове, али до реализације није дошло. Незванично, испада да је од стране МУПа селективно дошло до награђивања у неким да ли у седишту МУПа у самој Управи или у неким полицијским управама. Радна група нам је одговорила да се награђивање по управама врши до квоте од 5% од укупног броја запослених и само у оквиру тога се може вршити награђивање.   6.Предлажемо да Дирекција полиције инструктивном депешом наложи  да се   припадници  ИЈП  ослободе поступања по наредбама судова и да се  све наредбе у раду презадуже на друге запослене? У протеклих годину дана, настанком мигрантске кризе повећао се и број ангажовања ИЈП. С обзиром да ИЈП сачињавају радници полиције и саобраћајне полиције јављају се извесни проблеми у функционисању полицијских, односно саобраћајних полицијских испостава.У проткелом временском периоду нарочито се појавио проблем код полицијских службеника који раде на поступању по  нардбама судова. Полицијски службеници, припадници ИЈП, ,велики број њих, на задужењу има и по неколико стотина наредби суда. Одласком на ангажовање исте се не реализују, а рокови за реализацију теку и често се догађа да наредбе застаре. Сматрамо да је ово непходно урадити како због немогућности да припадници ИЈП физички овај посао ураде тако и због могућности застаревања која повлачи дисциплинску одговорност  и штету за буџет РС. Одговорено је да је задуживање у надлежности старешина и они морају имати обзира приликом доделе задатака извршиоцима, односно они процењују колико се неко може оптерети одрећеним послом.   7.У којој је фази процес који се одвија у вези  oдмaрaлиштa Прoмeнaдa - Врњaчкa Бaњa и Нaрцис - Злaтибoр, oбзирoм дa je 1.дeцeмбрa 2016 године,  упућeн дoпис  Рeпубличкoj дирeкциjи зa имoвину Рeпубликe Србиje којим  се  МУП одриче права на коришћење истих и дa сe трaжe други кoрисници уз напомену да су одборници на скупштини  СО Врњачка Бања донели одлуку о преузимању одмаралишта Променада  од дирекције за имовину РС? Да ли ћe дoћи дo нoрмaлизaциje у снaбдeвaњу oснoвних нaмирницa зa рaд, oбjeкaтa Oдeљeњa зa исхрaну и смeштaj (oдмaрaлиштa и ресторана) у наредном периоду?  У услoвимa несташица основних намирница je гoтoвo нeмoгућe функциoнисaти, штo сe oдрaжaвa нa квaлитeт услугa кoje сe пружajу и дoвoди дo нeзaдoвoљствa кoрисникa. МУП РС у сарадњи са Дирекцијом за имовину РС и даље разматра могућност бољег искоришћења капацитета и попуњености одмаралишта Променада и Нарцис али је све још увек у фази разматрања. Предузети су кораци ка потпуној  нормализацији услова за нормално пословање и неки тендери су већ у завршној фази. Очекује се потпуна нормализација снабдевања у току наредног месеца.   8.Да ли су руководиоци у МУП-а обучени за примену Правилника о оцењивању обзиром да је ступио на снагу 14.03.2017 године (област коју регулишу људски ресурси) имајући у виду да нови начин оцењивања подразумева примену нових стандарда и критеријума већ од јуна 2017 године. Добили смо одговор да је неким руководиоцима обука завршена а некима је обука при крају, односно да ће на време сви бити обучени како би применили Правилник о оцењивању запослених.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ заменик председника ИО Александар Симић

1680