Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (јун 2016.)

Дана 10.06.2016. године,  са почетком у 08.30 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) одржан је редовни месечни састанак радне групе министарства и представника Независног синдиката полиције кога су представљали председник Извршног одбора Велимир Барбулов, члан Председништва Миомир Војиновић, члан Извршног одбора Брежњак Филиповић Снежана и правни заступник НСП Срећко П Митрић. novlogo11 Састанак је отворио државни Секретар за сарадњу са синдикатима господин Милосав Миличковић и дао реч представницима синдиката.

 1. Зашто се и по ком основу више не исплаћује, као додатак на плату, нередеовност у раду „мењао извешиоца“? Да ли се опет Закон о полицији ставља изнад друих закона и уговора и ако се ставља шта би то наводно угрозила исплата ове врсте нередовности у раду у односу на примену Закона о полицији да би се морао став2ати изнад и опструисао примену? Ту врсту иплате гаранту је ПКУ за полицијске службенике и Закон о платама. Сведоци смо чињенице да услед забране запошљавања и реформе МУПа један службеник обавља више послова услед слабе попуњености раддних места и лошерасподеле људских ресурса великог дела министарства.
 • Одговор радне групе МУП: како Закон о полицији предвиђа додатно оптерећење само за мењао руководиоца, доведено је питање примена ПКУ за полицијске слубенике и ПКУ за државне органе као и Закона о платама који прописују то право запослених. Наведени проблем биће решен најављеним изменама Закона о полицији. Наведеним одговором нисмо задовољни јер сматрамо да то право није спорно и да га треба обрачунавати и исплаћивати запосленима у складу са ПКУ. Предстравници МУПа су се сложили да се наведни проблем може решавати месечним увећањем коефицијента од 5-20%, мада нису били одређени по питању ограниченог броја увећања у односу на број запослених. Неправедно би било да неко ко је заслужио увећање постигнутим резултатима не буде награћен да би награду добио неко ко би требао бити плаћен по другом основу. С обзиром на одговор и нерешену ситуацији питање ће се и даље наметати до решења у складу са ПКУ и Законом о платама.
 1. Зашто се полицијским и државним службеницима службеницима запосленим у нашем министарству зарада, односно право на накнаду плате, за време приведено на годишњем одмору, боловању (услед привремен спречености за рад и сл), плаћеном одсуству и другим оправданим одсуствовањима са рада, не исплаћује зарада као да су радили, односно у висини плате за претхони месек у ком је радио, тромесечног или годишњег просека који претходи одсуству са рада? Сматрамо да су оваквим обрачуном и исплатом плате и зараде само по решењу за плату оштећени за додатке на плату.
 • Одговор радне групе МУП: став је да се накнада плате за време проведено на ГО и даље исплаћује у складу са решењем које запослени поседује – односно основна плата без додатака. Када је у питању привремена спреченост за рад – боловање њихов став је да ми већ више добијамо јер је то 85% основне зараде, а не 65% како предвиђа закон о раду. Ни овим одговором нисмо задовољни јер сматрамо да је на штету запослених, поготово што у овом случају ЗОП чл. 190 ст. 3 недвосмислено предвиђа: „Полицијском службенику у случају привремене неспособности за рад због болести или повреде ван рада, припада накнада плате у висини 85% основне плате коју би примио као да ради, увећане за додатак из члана 187. овог закона.“

Државни секретар М. Мличковић заурео је став да на основу свега изнетог МУП не може да брани овај одговор и предложио је да радна група и синдикат засебно сагдедају овај проблем и дају ређење, како за ово питање тако и за прво. Очигледно је да нешто није усаглашено.

 1. Да ли негативна оцена из гађања ватреним оружјем за собом повлачи и негативну годишнју оцену и ако смо свдоци даје обука нередовно, па чак је ни небуде у току године и често се отказују и померају термини због недостака финасија? Све то за собом повлчи слабу обученост, лоше пезултате и немогућност испуњења захтеваних резултата услед неостојања термина за испољавање бољих резултата.
 • Заузет је став да такве оцене треба преиспитати јер такве оцене не могу да произведу консеквенце, односно негативну свеукупну оцену, ако није омогућено запосленима и да се на одговоарајући начин и обуче.
 1. Да ли је следеће обавештење став УГП-е и да ли је исто у складу са законом, с обзиром на то да је претпоставка да се по истом поступа? nsp sas
 • Ни по овом питању није заузет конкретан став. Остало је да УГП изврши контролу редовних радних временика да би се утврдило да ли има неправилности у распореду рада и како се сати проведени у раду за време државних и верски празника. Став синдиката је да се такав рад треба уврстити у редован рад, је радни сати исказани у временику за нередовност у раду не утичу на редован рад, односно број сати.
 1. Да ли ће и када полицијским службеницима УГП РЦ према Р Хрватској, за рад са мигрантима бити исплаћене предвиђене надокнаде за рад у подручјима са повећеним ризиком и са мигрантима? До сада иста није исплаћена из два могућа разлога: или непосредни старишина није доставио списак полицијских службеника, или достављни списак није потписао координатор надлежан за ту област.
 • Одговор радне групе МУП: УГП је упозната са наведеним проблемом, списак је ревидиран и послат регионалмом координатору на потпис. Исплата се ускоро очекује.
 1. Када ће се на СГП Сремска Рача престати са негативном праксом слања полицијских службеника на ревизију контролу брода у лучку капетанију Сремска Митровица, удаљену 35 километара, са приватним ПМВ радника шпедиције? Ко је одговоран случају незгоде у току извршаења службеног задатака. Да ли се у овом случају поступа у складу са Законом о полицији, у смислу употреба туђег саобраћајног средства, с обзиром на то да у конкретном случају нису испуњени услови за примену полицијских овлашћења, а да се у овом случају ради о сталној пракси. Поставља се питање законитости поступања, јер се за извршење службеног задатка не користе постојећа службена возила. Коришћењем ресурса лица које се контролише у службене сврхе доводи се у питање и интегритет полицијског службеника, а и интегритет министарства.

- Одговор радне групе МУП:  Ствав радне групе је да то није у потпуности у складу са законом у наложемо је УГП да долазак и одлазак запослених са надзора регулишу на одговоарајући начин и ако нема другог решења у надзор ићи јавним превозом. Наведеним решењем нисмо задовољни и наш став је да је МУП у обавези да реши одлазак и повратак службеника са такве врсте активности.

 1. Да ли је и уколико јесте које активности предузело Министарство унутрашњих послова у циљу решавања проблема полицијских службеника Полицијске испоставе Нова Пазова који по наредби судије Вишег суда у Сремској Митровици почев од дана 16.05.2013. године у Новој Пазови, ул. Милоша Обилића бр. 90 обезбеђују подрумске просторије у којима се налазе различите хемикалије (прекурсори, сировине, хемијски препарати) и лабораторијска опрема намењена производњи опојних дрога. О постојању наведеног проблема је дана 03.08.2015. године, писаним поднеском обавештен Кабинет министра унутрашњих послова, док је Заштитник грађана поступајући по притужби Синдикалне групе Нова Пазова спровео поступак контроле поступања Министарства здравља поводом неадекватног смештаја предметних супстанци на наведеној адреси, том приликом утврдио пропусте у поступању Министарства здравља и на основу утврђених недостатака у раду упутио препоруке Министарству здравља, дел. бр. 28268 од дана 23.07.2015. године, а које до данашњег дана нису спроведене.
 • Одговор радне групе МУП: МУП нема одговор на ово питање, поступа се по налогу Суда и да тренутно нема могућности за размештање и безбедно уклањање опасних материја.
 1. Због чега Министарство унутрашњих послова ускраћује полицијским службеницима који се ангажују на извршењу посебних (безбедносних) задатака (послови заштите и безбедности на подручју Копнене зоне безбедности, обезбеђење јавних скупова повећаног ризика од стране интервентних јединица полиције и сл.) ван места рада, односно у теренским условима, право на накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) које је утврђено чланом 5. став 1. тачка 4) Закона о платама у државним органима и јавним службама, чланом 44. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, те чланом 39. Посебног колективног уговора за државне органе. Теренски додатак, односно повећани дневни трошкови рада и боравка на терену, није одређен нити условљен дужином непрекидног рада на терену, те обухвата и трошкове мимо трошкова смештаја и исхране. Радећи привремено на терену, полицијски службеници, без обзира да ли имају обезбеђен смештај и исхрану, имају повећане трошкове за задовољавање других животних, хигијенских, културних и сличних потреба.
 • Одговор радне групе МУП: Са становишта МУПа проблем је решен јер је надокнада за извршење службеног задатка уведена као повољнија за запослене.
 1. Имајући у виду да је у 2015. години реализована Одлука о рационализацији и смањењу броја запослених у Јавном сектору Р Србије, сходно томе да ли су у наредном периоду предвиђене рационализације броја запослених у МУП.
 • За сада сада у се у том смеру не размишља јер се предвиђа да ће до планираног умањења беоја запослених доћи природним смањем – одласком у редовну ии инвалидску пензију
 1. Након израде нове систематизације радних места у МУП-а, истом углавном нису упознати полицијски службеници како би благовремено конкурисали односно подносили захтеве за радна места (упражњена и она која су у складу са њиховом стручном спремом и квалификацијом), чак није доступна ни руководиоцима организационих једница, преко којих би заинтересовани полицијски службеници могли да се обрате и остваре своја права у оквиру ресавања радно правног статуса.
 • Одговор радне групе МУП: са израдом нове систематизације отпочеће се када министар формира радну групу у чијем раду ће учествовати и наш синдикат
 1. У циљу побољшања материјалног стања полицијских службеника, а у складу са доношеним правним актима, када се може очекивати да у плату буде имплементиран регрес и топли оброк. Уколико је предвиђен неки други модус око решавања овог проблема потребно је упознати раднике МУП-а.
 • Одговор радне групе МУП: за сада се не планира исплата ових додатака, као ни исказивање на платном листићу. Став синдиката је да нас не занима исказивање на листићу, већ исплата та два додатка.
 1. Ради нормалног функционисања и обављања редовних послова и задатака потребно је извршити опремање полицијких службеника (првенствено службене панталоне, мајице и др.), јер је одећа у изузетно лошем стању, као и набавка заштитне опреме (првенствено панцира).
 • Одговор по овом питању се већ пар дана налази на нашем сајту, са врстом и динамиком набавке. На жалост набавка заштитне опреме није предвиђена за све, док је у складу са могућностима предвиђена репарација.
 1. Зашто се приликом одласка у пензију материјално задужију и тражи од колега који одлазе у пензију да исплате пушку, пиштољ, или неки други део опреме који је остао на АП КиМ наком напуштања стране припадника МУПа. Останак опеме уредно пријављен на годишњем попису 1999.године, написана је службена белешка. Ни тада ни касније никада није покретано питање одговорности полицијских службеника до сад. Таквим ставом наугроженије су колеге које су својевремено и били запослени на АП КиМ. Ако су којим случајем полицијски службеници одговорни, што тврдимо да нису, зашто до сада нико није покренио одговорност надлежних за опрему којом су задужили полицијске службенике. Ипада да се инветарске листе само преписују и ником ништа, док се не крене у заслужену пензију...
 • Одговор радне групе МУП: по овом питању формирана је комисија у Управи полиције која тврди да никога није нити ће финансијски обавезати за несталу опрему на простору КиМ, у сваком случају неће се решавати на штету запосленог.
 1. Зашто се наредбом Сектора за ванредне ситуације у већини органицаионих јединица сектора не поступа у складу са законом о полицији и неевидентира приправност ватрогасаца-спасилаца и сам тим и неисплаћује, док се од њих и дање очекује да су приправни и да се одазивају позиву за заштиту и спашавањелица и имовине? Штедња није неевидентирање и неплаћање зарађеног, већ одговорно планирање у складу са потребама за успешно обављање наших задатака. Неплаћање зарађеног је само штетно јер ускраћује права из рада и увећава трошкове министарства услед губитка радних спорова.
 • Одговор радне групе МУП: Од стране СВС извештени смо да нема неплаћених приправности и да постоји план приправности. Са истим се нисмо сложили јер има исувише примедби колега из сектора, да у великој мери нема плана приправности, а да се од њих очекује да буду доступни и одговоре на позив за радно ангажовање. Једино тачно је да се као нередовност исплаћује прековремени рад и све остале нередовности, сем приправности...
 1. Да ли постоји могућност запошљавања супруга настрадалих полицајаца ПУ Суботица на извршењу службеног задатка.
 • Одговор радне групе МУП: како је тренутно постоји забрана пријема, није могуће тако нешто реализивати. Други проблем је Закон о запошљавању и Полицији који недвосмислено предвиђа радписивање јавног конкурса и свега осталог што иде уз то.

ВБ

Независни Синдикат Полиције Председник ИО Велимир Барбулов

1659