Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (фебруар)

Дана 10.02.2017.г са почетком у 08.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета Министра и Дирекције полиције, које је предводио заменик начелника Сектора  и представника Независног синдиката полиције (Велимир Барбулов председник ИО, Александар Симић заменик председника Извршног одбора и Драган Миодраговић председник СГ ОЗПИС Врњачка Бања). На данашњем састанку разматрана су следећа питања: 1. Када ће се разматрати захтеви за солидарну помоћ поднети после 26.12.2016.године и зашто подносиоци захтеви који су захтеве поднели до тог рока, а није им одобрена помоћ нису добили решење о одбијању?  
  • - Прошлогодишња комисија је свој рад завршила и престала је са радом. Необрађени и касније пристали захтеви за солидарну помоћ биће размотрени од стране посебне службе формиране у оквиру Сектора за људске ресурсе. Рад фонда Солидарности и новоформиране службе регулисаће усвојени Правилник од 04.01.2017.г. Сви који остварују право на помоћ добиће је без обзира на датум поднетог захтева. У рад ће се укључити и синдикат.
  2. Кaквa je судбинa oдмaрaлиштa Прoмeнaдa - Врњaчкa Бaњa, и Нaрцис - Злaтибoр, oбзирoм дa je joш 1.дeцeмбрaгодине упућeн дoпис  Рeпубличкoj дирeкциjи зa имoвину Рeпубликe Србиje, гдe сe нaвoди дa Mинистaрству пoмeнутa oдмaрaлиштa нису пoтрeбнa и дa сe трaжe други кoрисници?  
  • - МУП РС у сарадњи са Дирекцијом за имовину РС разматрају могућност бољег искоришћења капацитета и попуњености одмаралишта Променада и Нарцис. У том циљу постоји више опција које се разматрају. МУП РС је предузео кораке ка потпуној  нормализацији услова за нормално пословање. У току следеће седмице планирано је  покретање процедуре јавних набавки којим би се превазишле тешкоће у раду и пословању.
  3. Кaдa ћe дoћи дo нoрмaлизaциje у снaбдeвaњу oснoвних нaмирницa зa рaд, oбjeкaтa Oдeљeњa зa исхрaну и смeштaj (oдмaрaлиштa, рeстoрaнa)? Пoдсeћaмo вaс дa испoрукa пojeдиних нaмирницa (сухoмeснaтих прoизвoдa, jунeћeг мeсa) ниje билo oд oктoбрa 2016. гoдинe, дa су угoвoри зa испoруку рибe и пилeтинe, млeчних прoизвoдa, истeкли и дa сe и њихoвa испoрукa стaвљa у питaњe. У тaквим услoвимa je гoтoвo нeмoгућe функциoнисaти, штo сe oдрaжaвa нa квaлитeт услугa кoje сe пружajу и дoвoди дo нeзaдoвoљствa кoрисникa.  
  • - У циљу стварања услова за рад одмаралишта и ресторана који раде у оквиру МУП-а, планирано је да следеће седмице отпочне поступак јавне набавке сировина и репроматеријала неопходних за рад и пословање истих. Након спроведених јавних набавки очекује се потпуна нормализација рада и пословања одмаралишта и ресторана.
  4. Обзиром да је подигнута старосна граница и да су се пооштрили услови за полагање за СФО за мушкарце на 50 година и жене на 45 године, поставља се питање чиме се Министарство водило у доношењу овакве одлуке обзиром да се зна да је старосна структура запослених све лошија, јер нема обнављања новим кадровима већ неколико година због забране запошљавања; погоршани услови рада су довели до појаве психичког и физичког умора запослених због превеликог ангажовања полиције и недовољне попуњености у скоро свим ПУ и станицама граничне полиције? Да ли постоји могућност враћања старосне границе на предходни ниво, обзиром да је изражено велико незадовољство свих запослених ОСЛ који полажу СФО и гађање (где смо већ истакли да слабе оцене утичу на укупну оцену, а запослени немају могућност да се припремају за ове области).  
  • - Старосна граница за полагање СФО за ОСЛ је подигнута  са 45 на 50 година због тога што је померена граница за одлазак у пензију  полицијских службеника. Због природе обављања послова ОСЛ за МУП РС је неприхватљиво да полицијски службеници у статусу ОСЛ буду изузети од провере од 45 до 50 године живота, тако  да није планирано враћање старосне границе на предходни ниво. За ОСЛ старости од 45 до 50 година живота  који полажу СФО додатно су снижени критеријуми које током провере треба да испуне.
  5. Питање се односи на случај непоштовања Мишљења Секретаријата у вези примене члана. 52 ства. 3 Закона о полицији, акт 03 број 10284/16-2 од 02.08.2016.године које је шеф бироа полиције доставио мишљење Секретара Министарства, за коју су одговорни руководиоци насловљених организационих јединица (Управа граничне полиције), по коме постоји мишљење да се видео записи могу користити у сврху дисциплинског поступка, али је потребно имати у виду чињеницу да је Закон о полицији ступио на снагу 05.02.2016. године,„те да се наведени видео снимци могукористити у сврху покретања дисциплинског поступка за повреду службене дужности настале само после овог датума", што су Дисциплинске старешине у поступку против припадника СГП Ђурић Душан (догађај од 18.03.2015.), игнорисале мишљење Секретара Министарства и поред захтева адвоката да се овај акт стави у прилог дисциплинског поступка као и Мишљење Повереника. На тај начин се МУП-а наноси штета у материјалном смислу због трошкова у поступку и због понављања поступака за које је већ донета ослобађајућа пресуда, као и за непоштовање депеша и мишљења датих од стране Министарства, а које чине одговорне старешине и дисциплинске судије.  
  • - Тачно је да постоји став да се такав доказни материјал не може користити, али дисциплински старешина је независтан у вођењу поступка тако да не постоји могућност да се утиче на њега. У сваком случају проблеми, како овај тако и други, решавају се приговорима, или у другостепеном поступку или на Жалбеној комисији Владе РС. Како се више оваквих поступака води у Управи граничне полиције, биће размотрени и заузет став по ком ће нас обавестити у што краћем року.
  6. Када ће се извршити допуна листе професионалних обољења специфичним професионалним обољењима полицијских службеника?  
  • - За сада нема помака у покушају проширења листе професионалних обољења, обољењима специфичним за полицијске службенике, јер од надлежних медицинских институција још увек нису препозната таква обољења.
  7. Када ће се извршити измена Закона о полицији и вратити додатно оптерећење на раду за "мењао извршиоца" (када се по налогу претпостављеног раде и послови коју нису у опису радног места због тога што је привремено повећан обим послова, или послове одсутног служвеника), које иначе препознаје Закон о раду и Посебан колективни уговор? На жалост Закон о полицији препознаје само додатно оптерећење за "мењао руководиоца".  
  • - Проблем и даље остаје, јер Закон о полицији не препознаје ову врсту додатног оптерећења, за разлику од Закона о раду и ПКУ. Сматрамо да у наредном периоду мора бити успостављено поштовање Закона о раду, или да министарство организује обављање послова тако да до ове врсте додатног оптерећења не долази.
  8. Да ли се за исплату јубиларне награде рачуна и радни стаж у државним органима бивших република СФРЈ?   Рад у државним органима бивших република СФРЈ онима који су радни стаж стекли до распада СФРЈ рачуна се у укупан стаж за доделу јубиларне нагреде.  Они који имају такав случај, а право им није признато треба да се обрате са захтевом Људским ресурсима.
1668