Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Инструкција у вези допуне захтева ради остваривања права на исплату солидарне помоћи

Имајући у виду велики број поднетих захтева за исплату солидарне помоћи, ради лакшег утврђивања услова за остваривање права, као и поступања по предметима, морамо указати на следеће: logo25 Чланом 2. Анекса Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, бр. 70/2015) утврђено је да ће се одредбе овог анекса за чију примену нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије, на разделу Министарства унутрашњих послова, за 2015. годину, а које се односе на примену одредаба Посебног колективног уговора за државне органе, примењивати од 1. јануара 2016. године.

Из наведеног произилази да ће се наведена одредба у погледу остваривања права примењивати на ситуације које су настале од 01.01.2016. године, а које су основ за подношење захтева, па до ступања на снагу подзаконског акга који ће се донети у складу са Законом о полицији.

Чланом 43. Посебног колективног уговора за државне органе, прописано је право на солидарну помоћ у случајевима који су наведени у наставку текста овог расписа, а уз навођење истих уједно ћемо нагласити која документација се нужно предаје ради остваривања права код сваког појединачно прописаног случаја.

Дакле, запослени има право на солидарну помоћ за случај:

1.дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице (предаје се: захтев, медицинска документација, као и доказ о сродству)

2.набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице (предаје се: захтев, медицинска документација, доказ о сродству, као и рачун — предрачун из којих се може утврдити вредност помагала или апарата, потврда Републичког фонда за здравствено осигурање и надлежне службе за питања из области борачко-инвалидске заштите да се право на помагало или апарат није могло остварити у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима)

3.здравствене рехабилитације запосленог (предаје се: захтев, медицинска документација, потврда Републичког фонда за здравствено осигурање и надлежне службе за питања из области борачко-инвалидске заштите да се право на здравствену рехабилитацију није могло остварити у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осиурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима)

4.настанка теже инвалидности запосленог (предаје се: захтев и медицинска документација)

5.набавке лекова за запосленог или члана уже породице; (предаје се: захтев, медицинска документација, доказ о сродству, као и рачун — предрачун из којих се може утврдити вредност лекова, потврда Републичког фонда за здравствено осигурање и надлежне службе за питања из области борачко-инвалидске заштите да се право на лекове није могло остварити у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осиурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима)

6.помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице (предаје се: захтев, доказ о смрти и доказ о сродству)

7.месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова радног места на које је распоређен - до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике (ово право је предмет регулисања посебног акта који је на правној снази у Министарству унутрашњих послова)

8.рођења детета запосленог (предаје се: захтев, извод из МКР, као и доказ да други родитељ који ради у државном органу није остварио ово право)

Такође, према овом члану посебног колективног уговора под члановима уже породице сматрају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Са наведеним је потребно одмах упознати све запослене како би на време допунили већ предату документацију, односно како би приликом подношења захтева предавали сву потребну документацију.

Уколико се захтев подноси или је већ поднет од стране синдиката, а у име члана истог, потребно је се достави овлашћење лица у чије име се захтев подноси за заступање интереса од стране синдиката.

1671