Kolektivni ugovori

PKU za državne organe

10. juna 2019.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18), a u vezi sa članom 242. i članom 245. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – […]

Opširnije

Poređenje PKU za državne organe i PKU za policijske službenike

21. marta 2018.

Mnogo optužbi, napada i uvreda su na račun Nezavisng sindikata policije, od strane kako reprezentativnih tako i nereprezentativnih sindikata, pristigli onih dana kada je doneta odluka da se pristupi produženju PKU i Aneksu PKU za policijske službenike, uz obrazloženja da se nanosi šteta zaposlenima u Ministarstvu. Onako kako smo pismeno na duštvenim mrežama obrazlagali svoje […]

Opširnije

PKU za policijske službenike 2015 sa aneksom

14. avgusta 2015.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), Vlada i reprezentativni sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova – Nezavisni sindikat policije, zaključuju POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE „Službeni glasnik RS“, br. 22/2015, 70/2015 I. OSNOVNE […]

Opširnije