Kolektivni ugovori

PKU za državne organe

30. jula 2018.

(„Sl. glasnik RS“, br. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018)  I UVODNE ODREDBE   Član 1 Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u državnim organima, međusobni odnosi učesnika ovog ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga […]

Opširnije

Poređenje PKU za državne organe i PKU za policijske službenike

21. marta 2018.

Mnogo optužbi, napada i uvreda su na račun Nezavisng sindikata policije, od strane kako reprezentativnih tako i nereprezentativnih sindikata, pristigli onih dana kada je doneta odluka da se pristupi produženju PKU i Aneksu PKU za policijske službenike, uz obrazloženja da se nanosi šteta zaposlenima u Ministarstvu. Onako kako smo pismeno na duštvenim mrežama obrazlagali svoje […]

Opširnije

PKU za policijske službenike 2015 sa aneksom

14. avgusta 2015.

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), Vlada i reprezentativni sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova – Nezavisni sindikat policije, zaključuju POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE „Službeni glasnik RS“, br. 22/2015, 70/2015 I. OSNOVNE […]

Opširnije