Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Pravilnik o sprovođenju internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 73/2016 od 31.8.2016. godine, stupio je na snagu 8.9.2016, a primenjuje se od 1.1.2017.

PredmetČlan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila i način sprovođenja internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Predlog za popunu radnog mesta Član 2.

Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice i organizacione jedinice u sedištu i van sedišta Direkcije policije u kojoj postoji potreba za popunjavanjem radnog mesta (u daljem tekstu: nadležni rukovodilac) dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima predlog za popunjavanje radnog mesta sprovođenjem internog konkursa među zaposlenima u Ministarstvu (u daljem tekstu: interni konkurs). Predlog iz stava 1. ovog člana dostavlja se u pisanoj formi i sadrži: naziv radnog mesta koje se popunjava, opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje poslova radnog mesta, kao i obrazloženje potrebe za popunom radnog mesta.

Donošenje odluke o popuni radnog mestaČlan 3.

Ispunjenost uslova za popunjavanje radnog mesta utvrđuje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima. Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) rešenjem odlučuje o potrebi i načinu popunjavanja radnog mesta.

Konkursna komisija za sprovođenje internog konkursaČlan 4.

Interni konkurs među zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova sprovodi Konkursna komisija (u daljem tekstu: Komisija). Za izvršilačka radna mesta i radna mesta operativnog i srednjeg nivoa rukovođenja, članove Komisije imenuje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima. Članove Komisije za popunjavanje radnih mesta visokog i strateškog nivoa, imenuje ministar. Komisiju čine tri člana od kojih je jedan član zaposleni u organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima. Komisija odluke donosi većinom glasova. Komisija vodi Zapisnik o radu. Stručne i administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavlja organizaciona jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima.

Objavljivanje potrebe za popunom radnog mesta i sadržina internog konkursaČlan 5.

Potreba popune radnog mesta oglašava se u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta - objavljivanjem internog konkursa, i to na intranet stranici Ministarstva i na oglasnoj tabli u prostorijama organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto. U oglasu o internom konkursu navode se podaci o: organizacionoj jedinici i mestu rada; radnom mestu; opisu poslova, odnosno zadacima i obavezama na radnom mestu; uslovima, odnosno potrebnom obrazovanju, posebnim znanjima, sposobnostima i veštinama, radnom iskustvu potrebnom za rad na radnom mestu; zvanju, odnosno činu u kome se obavljaju zadaci i poslovi radnog mesta; datumu oglašavanja internog konkursa; roku za podnošenje prijava; adresi na koju se prijave podnose; ličnom imenu kontakt telefonima i e-mail adresi osobe zadužene za davanje obaveštenja o internom konkursu; stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere i redosledu provere i ocenjivanja ispunjenosti utvrđenih uslova; dokazima koji se prilažu uz prijavu, kao i napomena o tome ko, prema statusu koji ima i zahtevanim uslovima rada, ima pravo učešća na internom konkursu i koje dokaze učesnik nije dužan, a može da priloži i dokaze koje obavezno prilaže. Oglas o internom konkursu (Obrazac 1) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni.

Prijava na interni konkursČlan 6.

Prijava na interni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata; jedinstveni matični broj građana (JMBG), datum i mesto rođenja; adresu stanovanja; kontakt telefon; e-mail adresu; naziv organizacione jedinice u kojoj podnosilac trenutno obavlja rad; radno mesto na koje je podnosilac trenutno raspoređen; zvanje ili čin koji ima; dokaze o radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave, posebno za iskustvo stečeno u Ministarstvu i van Ministarstva; dokaze o obrazovanju, odnosno nazivu škole/fakulteta, nivou/stepenu stečenog obrazovanja; godini upisa završetka, stečenom zvanju i napomena da li radi u svom zvanju i stepenu stečenog obrazovanja; podatke o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i posebnim oblastima znanja; dokazima koji se dostavljaju u prilogu prijave. Uz prijavu podnosilac prilaže i kratku biografiju. Prijava na interni konkurs (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Rok za podnošenje prijave na interni konkursČlan 7.

Prijava na interni konkurs podnosi se Komisiji, preko organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima, u roku od 10 dana od dana objavljivanja internog konkursa.

Lista kandidata koji ulaze u izborni postupakČlan 8.

Po isteku roka za podnošenje prijava na interni konkurs, Komisija, bez odlaganja, pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze radi provere ispunjenosti uslova za učešće kandidata na internom konkursu i utvrđuje Listu kandidata koji ulaze u izborni postupak, odnosno koji će se proveravati - koja sadrži ime i prezime kandidata, broj pod kojim je prijava zavedena i naziv organizacione jedinice u kojoj kandidat trenutno obavlja rad. Obuhvat izbornog postupka, odnosno provere i ocenjivanja kandidata i uslovljenost izbornog postupka, provere i ocenjivanja sadržinom oglasa

Član 9.

Izborni postupak obuhvata proveru i ocenu kandidata u odnosu na nivo ispunjenosti utvrđenih formalno-pravnih uslova, tehničkih kompetencija (znanja i veština) i bazičnih kompetencija neophodnih za rad na radnom mestu koje se popunjava, kao i sprovođenje lekarskog pregleda i intervjua. Izuzetno od stava 1. ovog člana: 1) redosled provere i ocenjivanja ispunjenosti uslova može biti drugačiji - u zavisnosti od posebnih uslova radnog mesta, utvrđenih aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu; 2) ako su uslovi, iz Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za rad na izvršilačkom radnom mestu, odnosno rukovodećem radnom mestu operativnog i srednjeg nivoa koje se popunjava putem internog konkursa isti kao i uslovi za rad na radnom mestu na kome je kandidat trenutno raspoređen, kandidat neće prolaziti kroz sve delove izbornog postupka, već će se procena kandidata vršiti na osnovu ocene iz intervjua. U izbornom postupku Komisija može da proverava i ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata i druge potrebne uslove, koji su navedeni u Oglasu o internom konkursu.

Formalno-pravni usloviČlan 10.

Provera i ocena formalno-pravnih uslova obuhvata: 1) podatke o obrazovanju; 2) podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave; 3) podatke o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Tehničke kompetencije (znanja i veštine)Član 11.

Proveru tehničkih kompetencija (znanja i veština) vrši Komisija na osnovu pismenog testa znanja, provere fizičkih sposobnosti i veština kandidata, u skladu sa zahtevima radnog mesta koje se popunjava. Komisija može, po potrebi, za proveru iz stava 1. ovog člana, da angažuje i druga lica koja poseduju posebna znanja i veštine koje se proveravaju.

Bazične kompetencijeČlan 12.

Procenu bazičnih kompetencija kandidata Komisija obavlja preko organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima. Nakon sprovedenog postupka procene bazičnih kompetencija, organizaciona jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima dostavlja Komisiji rezultate ocenjivanja.

Lekarski pregledČlan 13.

Kandidat kod koga se uslovi (u pogledu statusa propisanog aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizacija radnih mesta u Ministarstvu i u pogledu psihofizičke sposobnosti propisane aktom o načinu obezbeđivanja zdravstvene zaštite i o merilima i načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova određenih radnih mesta) za rad na radnom mestu na kome je trenutno raspoređen razlikuju od uslova koji su propisani za radno mesto koje se popunjava putem internog konkursa, upućuje se u nadležnu zdravstvenu ustanovu na lekarski pregled. Nakon sprovedenog lekarskog pregleda, referentna zdravstvena ustanova izveštaj dostavlja organizacionoj jedinica nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima.

IntervjuČlan 14.

Komisija u pojedinačnom razgovoru sa kandidatima obavlja polustrukturisani intervju, ceneći pritom stručne sposobnosti i veštine potrebne za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava putem internog konkursa. Intervju može da sadrži i pitanja koji se odnose na rešavanje konkretnih problema, zadataka i situacija u vidu studije slučaja, a u zavisnosti od opisa posla radnog mesta za koje se vrši izbor kandidata.

Obaveštavanje i obaveznost prisustva kandidata sprovođenju izbornog postupkaČlan 15.

Kandidatima se o otpočinjanju izbornog postupka dostavlja pisano obaveštenje najmanje osam dana pre dana otpočinjanja postupka. Kandidati se na početku svakog dela izbornog postupka, obaveštavaju o tome kad počinje, gde i ko sprovodi naredni deo izbornog postupka. Ako se kandidat ne odazove pozivu da učestvuje u nekom delu izbornog postupka, a ne opravda svoj izostanak najkasnije u roku od tri dana od dana kada se okonča taj deo postupka, smatra se da je odustao da učestvuje u daljem toku izbornog postupka.

Način ocenjivanja kandidataČlan 16.

Ocenjivanje kandidata vršiće se tako što se proverom nivoa ispunjenosti uslova utvrđuje: 1) da kandidat "ispunjava" - "ne ispunjava" utvrđene formalno-pravne uslove; 2) ocena od 1 do 4 - za tehničke kompetencije (znanja i veštine); 3) ocena od 1 do 4 - za bazične kompetencije; 4) da je tokom lekarskog pregleda ocenjeno da kandidat "zadovoljava" - "ne zadovoljava" utvrđene posebne zdravstvene uslove; 5) ocena od 1 do 4 - za sposobnosti iskazane tokom intervjua. Ocena "1" daje se kandidatu za koga se tokom provere utvrdi da ne zadovoljava kriterijume procene, ocena "2" daje se kandidatu za koga se tokom provere utvrdi da zadovoljava minimum zahteva procene, ocena "3" daje se kandidatu za koga se tokom provere utvrdi da u osnovi zadovoljava kriterijume procene i ocena "4" daje se kandidatu za koga se tokom provere utvrdi da u potpunosti zadovoljava kriterijume procene. Ukupna ocena utvrđuje se tako što se dobijena ocena iz stava 1. tač. 2), 3) i 5) ovog člana pomnoži koeficijentom koji procentualno izražava značaj utvrđenih uslova za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava, i to tako što se: 1) ocena za tehničke kompetencije (znanja i veštine) pomnoži koeficijentom 0,30; 2) ocena za bazične kompetencije pomnoži koeficijentom 0,40; 3) ocena za sposobnosti iskazane tokom intervjua pomnoži koeficijentom 0,30. Zbirna ocena dobija se tako što se saberu ukupne ocene koje je kandidatu odredio svaki od članova Komisije i podele sa brojem tri. Formular za ocenu kandidata (Prilog) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uslov za nastavak učešća u izbornom postupku i rangiranje i način rangiranja kandidataČlan 17.

Svaki deo izbornog postupka je eliminacioni za kandidata koji ne zadovolji kriterijume provere iz prethodnog dela, odnosno koji dobije ocenu "1" ili za koga se utvrdi da "ne ispunjava" ili "ne zadovoljava" utvrđene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Ostvarena ocena predstavlja osnov za rangiranje kandidata. Kandidati se rangiraju tako što se redosled kandidata na rang listi određuje prema visini ostvarene zbirne ocene, odnosno ostvarene ocene prema redosledu značaja utvrđenih i vrednovanih uslova za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava. Ako više kandidata na kraju izbornog postupka, ostvari istu zbirnu ocenu, prednost ima onaj kandidat koji je u delu ocene bazičnih kompetencija ostvario bolju ocenu. Ako više kandidata ostvari iste ocene za bazične kompetencije prednost ima onaj kandidat koji je ostvario bolju zbirnu ocenu za tehničke kompetencije (znanja i veštine). Ako je više kandidata ostvarilo istu ocenu za tehničke kompetencije (znanja i veštine) prednost ima onaj kandidat koji je na intervjuu ostvario bolju ocenu. Izuzetno od st. 3-5. ovog člana kandidati iz člana 9. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika rangiraju se na osnovu ocene koju su ostvarili na intervjuu. Posle sprovedenog svakog dela izbornog postupka Komisija sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju utvrđene uslove i vrši njihovo rangiranje.

Konačna rang lista i izbor kandidataČlan 18.

Posle sprovedenog izbornog postupka Komisija sačinjava Konačnu rang listu na koju uvršćuje najviše tri kandidata koji su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani, a sa koje se vrši izbor kandidata. Ako više kandidata ispunjava utvrđene uslove na listu se, računajući prema broju izvršilaca kojima se popunjava radno mesto, uvrštavaju, za svakog izvršioca, najviše po tri kandidata koji su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani. Odluku o izboru kandidata donosi nadležni rukovodilac iz člana 2. stava 1. ovog pravilnika. Izuzetno od stava 3. ovog člana za izvršilačka radna mesta u Direkciji policije, odluku o izboru kandidata donosi rukovodilac organizacione jedinice u sedištu i van sedišta Direkcije policije.

Izbor kandidata i rešenje o raspoređivanju, odnosno o premeštajuČlan 19.

Rukovodilac nadležan za donošenje rešenja o premeštaju, odnosno raspoređivanju, bez odlaganja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad policije, odnosno zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika, a zavisno od statusa radnog mesta predviđenog aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu, donosi rešenje o premeštaju, odnosno o raspoređivanju. Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku, a koji u odnosu na to rešenje imaju pravo zaštite svojih prava - u skladu sa zakonom.

Evidencija kandidata koji su u potpunosti ispunili sve uslove konkursa, a koji nisu izabraniČlan 20.

Organizaciona jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima, u okviru kadrovske evidencije, u skladu sa zakonom, vodi evidenciju kandidata koji su u potpunosti ispunili sve uslove konkursa, a koji nisu izabrani.

Neuspeh internog konkursaČlan 21.

Interni konkurs nije uspeo: 1) ako se nije prijavio ni jedan kandidat; 2) ako se u postupku sprovođenja konkursa utvrdi da nijedan od prijavljenih kandidata nije ispunio uslove za učešće u konkursu, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze, ili su prijave neblagovremene ili nedopuštene; 3) ako Komisija utvrdi da ni jedan od prijavljenih kandidata nije učestvovao u izbornom postupku; 4) ako Komisija utvrdi da ni jedan od kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku nije ispunio uslove propisane za izbor. U slučaju iz stava 1. ovog člana predsednik Komisije će sačiniti izveštaj i dostaviti ga ministru, koji na osnovu tog izveštaja rešenjem utvrđuje da interni konkurs nije uspeo i da li će se i na koji način nastaviti sa popunjavanjem konkretnog radnog mesta.

Stupanje na snagu i početak primeneČlan 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

01 broj 4264/16-5 U Beogradu, 22. avgusta 2016. godine

Ministar, dr Nebojša Stefanović, s.r.

 
1879