Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US i 44/14) i člana 129. stav 3, a u vezi sa članom 130. stav 1. tačka 3) i člana 196. stav 3. Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 6/16),

Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslovaPravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 52/2016 od 6.6.2016. godine, a stupio je na snagu 14.6.2016.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kompetencije za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Kompetencija predstavlja skup znanja i veština, crta ličnosti i sposobnosti koji oblikuju ponašanje zaposlenog i vode postizanju očekivanih rezultata na radnom mestu. Kompetencije koje se odnose na specifična znanja i veštine (u daljem tekstu: tehničke kompetencije) potrebnih za delotvorno obavljanje poslova i zadataka određenog radnog mesta, utvrđuju se u skladu sa zakonom i posebnim propisima. Kompetencije koje predstavljaju skup ponašanja - crte ličnosti i sposobnosti (u daljem tekstu: bazične kompetencije) potrebnih za delotvorno obavljanje poslova i zadataka određenog radnog mesta, koje je neophodno da imaju svi zaposleni u Ministarstvu, utvrđuju se, u skladu sa zakonom, ovim pravilnikom. Propisane tehničke kompetencije i bazične kompetencije sastavni su deo opisa posla radnog mesta za zaposlene u Ministarstvu.

Član 3.

Za sve zaposlene u Ministarstvu propisuje se šest bazičnih kompetencija, i to: služenje građanima; upravljanje promenom; upravljanje učinkom; lična delotvornost; donošenje odluka i rad sa drugima i rukovođenje

Član 4.

Kompetencije se iskazuju, procenjuju, prate i razvijaju u skladu sa određenim indikatorima. Indikatori bazičnih kompetencija su pokazatelji ponašanja na osnovu kojih se utvrđuje da li zaposleni ima ili nema predviđene kompetencije. Kompetencije za rukovodeća radna mesta i za izvršilačka radna mesta, razlikuju se po indikatorima. Bazične kompetencije za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno njihova definicija, svrha i indikatori, odštampani su uz ovaj pravilnik (Prilog), koji čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Broj 3976/16-6 U Beogradu, 27. maja 2016. godine

Ministar, dr Nebojša Stefanović, s.r.

 
BAZIČNE KOMPETENCIJE ZA ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA
KOMPETENCIJADEFINICIJA I SVRHA KOMPETENCIJEINDIKATORI PO NIVOIMA
IZVRŠIOCIRUKOVODIOCI
Rukovodilac operativnog nivoaRukovodilac srednjeg nivoaRukovodilac visokog nivoaRukovodilac strateškog nivoa
Služenje građanimaDEFINICIJA: Potencijal da se razumeju potrebe građana (i javnosti) i zaposlenih u Ministarstvu (i organizacije). SVRHA: Sticanje poverenja u rad policijeRazume važnosti svog posla za dobrobit građana i kolega.Razume važnosti svog posla za dobrobit građana i kolega.Razume važnosti svog posla za dobrobit građana, zaposlenih i organizacije.Razume važnosti svog posla za dobrobit organizacije i javnosti.Razume važnosti svog posla za dobrobit organizacije i javnosti.
Reaguje pravovremeno.Reaguje pravovremeno.Reaguje pravovremeno.Odgovorno i pravovremeno reaguje na zahteve javnosti.Odgovorno i pravovremeno reaguje na zahteve javnosti.
Prepoznaje potrebe građana i zaposlenih.Prepoznaje potrebe građana i zaposlenih.Prepoznaje potrebe građana, zaposlenih i organizacije.Prepoznaje potrebe organizacije i javnosti.Prepoznaje potrebe organizacije i javnosti.
Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene.Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene.Postavljanjem pitanja proverava da li je razumeo građane i zaposlene.Promoviše interese organizacije u javnosti i interese javnosti unutar organizacije.Uspostavlja dvosmernu komunikaciju sa javnošću.
Primenjuje planove i ciljeve iz svoje nadležnosti, u skladu sa potrebama građana.Usklađuje planove i ciljeve iz svoje nadležnosti, sa zahtevima građana.Usklađuje mogućnosti organizacije sa potrebama građana.Objašnjava javnosti način upotrebe finansijskih sredstava u organizaciji.Balansira društvene potrebe sa finansijskim ograničenjima.
Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije.Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije.Ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije.Nastupom i ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije.Nastupom i ličnim primerom doprinosi poverenju javnosti u rad policije.
Upravljanje promenomDEFINICIJA: Postupno planiran napor u prihvatanju inovacija. SVRHA: Pozitivno i konstruktivno reagovanje na promene i nove zahteve.Usvaja i sprovodi nove ideje.Uočava oblasti rada koje treba unaprediti.Prepoznaje i razvija nove sisteme i procedure.Kreira sisteme rada u skladu sa vizijom.Kreira viziju i inicira promenu.
Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni.Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni.Postepeno i kontrolisano sprovodi proces promene.Preuzima odgovornost za promenu i rizike.Preuzima odgovornost za promenu i rizike.
Razume potrebu i korist od promene.Pokazuje inicijativu za unapređenje rezultata rada.Usklađuje potrebe i mogućnosti za promenom.Obezbeđuje resurse za sprovođenje promene.Obezbeđuje resurse za sprovođenje promene, realizaciju strateških ciljeva.
Prilagođava se na nove zahteve i načine rada.Podstiče saradnike na nove ideje.Koristi raspoložive resurse, da bi sproveo promenu.Daje jasne smernice saradnicima u svim fazama promene.Daje jasne smernice saradnicima u svim fazama promene.
Spreman je da preuzme nove uloge i odgovornosti u radu.Prilagođava se na nove zahteve i načine rada.Preuzima odgovornost za svoju ulogu u promeni.Podstiče rukovodioce da preuzmu odgovornost u upravljanju promenom.Pokazuje ličnu posvećenost i veru u promene.
Koristi raspoložive resurse, da bi sproveo promenu.Predviđa i otklanja rizike u upravljanju promenom.Balansira tradicionalne i nove načine u pristupu radu.
Usvaja i sprovodi nove ideje.Podstiče zaposlene da preuzmu odgovornost u upravljanju promenom.Pokazuje ličnu posvećenost i veru u promene.
Upravljanje učinkomDEFINICIJA: Kontinuirano praćenje radnog postignuća. SVRHA: Unapređenje procesa i efekata rada.Razume zadate ciljeve.Postavlja jasne i merljive ciljeve.Postavlja ciljeve za svoju organizacionu jedinicu.Određuje ciljeve za sprovođenje strategije.Donosi strategije u skladu sa vizijom.
Optimalno koristi raspoložive resurse pri ostvarenju zadataka.Prati faze procesa rada.Određuje prioritete.Prati postupak ostvarenja strateških cinjeva u skladu sa rokovima.Obezbeđuje resurse za realizaciju strategije.
Prepoznaje prioritete.Pri definisanju ciljeva pridržava se realnih vremenskih rokova.Postavlja ciljeve koji unapređuju proces rada.Obezbeđuje resurse za realizaciju ciljeva.Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi.
Poštuje vremenske rokove.Prepoznaje i otklanja zastoje u radu.Odgovoran za ostvarivanje organizacionih ciljeva.Prepoznaje prioritete u odnosu na postavljene organizacione ciljeve.
Traži smernice kada je potrebno.Prepoznaje prioritete.Prepoznaje i otklanja zastoje u radu.Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi.
Prepoznaje i izveštava o zastoje u radu.Optimalno koristi raspoložive resurse.Uzima u obzir prethodna iskustva dobrih praksi.
Prati faze procesa rada.Optimalno koristi raspoložive resurse.
Lična delotvornostDEFINICIJA: Usklađivanje sopstvenih kompetencija sa stručnim i etičkim zahtevima radnog mesta. SVRHA: Profesionalizam (visok nivo uspešnosti) na radnom mestu.Pouzdano i odgovorno postupa u izvršavanju radnih zadataka.Strpljiv je i koncentrisan u poslovima koji zahtevaju duže angažovanje.Dosledan je u postupanju.Uči i unapređuje se.Upravlja profesionalnim stresom.
Postupa u delokrugu svoje nadležnosti.Uči iz svojih prethodnih iskustava.Odlučan je i pokazuje samopouzdanje prilikom izazova.Podnosi nesigurnost, neizvesnost i pritiske situacija.Otvoreno pristupa složenim situacijama.
Strpljiv je i koncentrisan u poslovima koji zahtevaju duže angažovanje.Uočava sopstvena ograničenja-nije sujetan.Podnosi nesigurnost, neizvesnost i pritiske situacija.Odlučan je i pokazuje samopouzdanje prilikom izazova.Donosi odluke i kada su nepopularne i teške.
Uči iz svojih prethodnih iskustava.U krizi ostaje smiren i jasno misli.Uči i unapređuje se.Kontroliše emocije i ne ulazi u rasprave.
Uočava sopstvena ograničenja - nije sujetan.Kada je potrebno preuzima kontrolu nad situacijom i pokazuje autoritetKontroliše emocije i ne ulazi u rasprave.Donosi odluke i kada su nepopularne i teške.
U krizi ostaje smiren i jasno misli.Dosledan je u postupanjuDonosi odluke i kada su nepopularne i teške.Dosledan je u postupanju.
Uči i razvija znanje i veštine.Sprovodi odluke i kada su nepopularne i teške.Uočava sopstvena ograničenja - nije sujetan.
Odupire se pritisku da donese odluku na brzinu, kada je potrebno više vremena.
Donošenje odlukaDEFINICIJA: Konstruktivno reagovanje nakon razmatranja svih potrebnih informacija. SVRHA: Funkcionisanje i unapređenje sistema.Sakuplja informacije i proverava njihovu pouzdanost.Sakuplja informacije i proverava njihovu pouzdanost.Sistematičan je u pristupu.Prikuplja različita viđenja situacija i stvara sliku problema.Uzima u obzir sve važne izvore informacija iz organizacije.
Pravi razliku između bitnih i nebitnih informacija.Pravi razliku između bitnih i nebitnih informacija.Definiše problem i otkriva uzroke.Istražuje i otkriva važne činjenice koje nisu odmah dostupne.Uzima u obzir društveni kontekst.
Kada je potrebno, samostalno donosi odluke iz svoje nadležnosti.Odluke donosi pravovremeno.Deli informacije.Uspostavlja sistem adekvatne razmene informacija.Uzima u obzir interes Ministarstva.
Odluke iz svoje nadležnosti donosi pravovremeno.Odgovoran je za donete odluke.Uzima u obzir moguće rezervne planove za rešavanje zadataka.Predviđa rizike i posledice na osnovu raspoloživih informacija.Vrši procenu rizika, troškova i dobrobiti.
Predviđa rizike i posledice odluka i informiše neposrednog rukovodioca.Predviđa rizike i posledice odluka.Obrazlaže donete odluke.Odgovoran je za donete odluke.
Nalazi nove načine da reši problem.Dobro procenjuje rizike.Obrazlaže donete odluke.
Uzima u obzir raspoložive resurse.
Odgovoran je za donete odluke.
Rad sa drugima i rukovođenjeDEFINICIJA: Rad sa drugima - uspešno komuniciranje i građenje stabilnih odnosa sa drugima. Rukovođenje - pružanje jasnih smernica, delegiranje, motivisanje i razvoj zaposlenih. SVRHA: Rad sa drugima - uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa zaposlenima i građanima. Rukovođenje - unapređenje funkcionisanja zaposlenih.Govori jasno i razumljivo.Dodeljuje zadatke u skladu sa kompetencijama zaposlenih.Dodeljuje zadatke u skladu sa kompetencijama zaposlenih.Podstiče i podržava saradnike da razviju veštine rukovođenja.Inspiriše saradnike.
Sarađuje sa kolegama razmenjujući znanja, informacija i iskustva.Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno.Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno.Govori jasno, razumljivo i nedvosmisleno.Uvažava različitosti i promoviše jednakosti(u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.).
Uvažava različitosti i promoviše jednakosti (u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.).Razvija međusobno poverenje među zaposlenima.Razvija međusobno poverenje među zaposlenima.Traži i daje povratnu informaciju.Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima
Izražava svoje mišljenje uvažavajući druge.Podstiče zaposlene na razvijanje lične odgovornosti i potencijala.Obezbeđuje da se kompetentnim saradnicima pruži šansa za dalji razvoj i/ili napredovanje.Obezbeđuje da se kompetentnim saradnicima pruži šansa za dalji razvoj i/ili napredovanje.Komunicira sa javnošću jasno i nedvosmisleno..
Vodi računa o uticaju svog ponašanja na druge.Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima.Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima.Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjima.
Uvažava različitosti u stavovima i mišljenjimaTraži i daje povratnu informaciju.Traži i daje povratnu informaciju.Inspiriše saradnike.
Razume svoju ulogu u timu.Uvažava različitosti i promoviše jednakosti(u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.).Uvažava različitosti i promoviše jednakosti(u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.).Uvažava različitosti i promoviše jednakosti(u odnosu na pol, rasu, status, religiju, poziciju i sl.).
Konstruktivno odgovara na primedbe sa kojima se susreće.Konstruktivno odgovara na primedbe sa kojima se susreće.Efikasno vodi grupnu diskusiju.
Objektivan je i nepristrastan u odnosu sa zaposlenima.Objektivan je i nepristrastan u odnosu sa zaposlenima.
Prepoznaje i vrednuje marljivost i istrajnost saradnika.Efikasno vodi grupnu diskusiju.
 
1881