Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacima

Na osnovu člana 142. stav 3. Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 6/16),

Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o izgledu Upitnika o identifikacionim podacimaPravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 12/2016 od 12.2.2016. godine, a stupio je na snagu 13.2.2016.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se izgled Upitnika o identifikacionim podacima, koji se koristi u postupku vršenja bezbednosne provere.

Član 2.

Upitnik o identifikacionim podacima (Obrazac BP-1), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika ("Službeni glasnik RS", broj 97/15).

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Broj 01-1481/16-2 U Beogradu, 1. februara 2016. godine

Ministar, dr Nebojša Stefanović, s.r.

Obrazac BP-1 UPITNIK o identifikacionim podacima
1.Ime i prezime 
2.JMBG 
3.Prethodna imena i prezimena 
4.Datum, mesto i država rođenja 
5.Državljanstvo 
6.Prethodno državljanstvo 
7.Dvojno državljanstvo 
8.Prebivalište 
9.Boravište 
10.Kontakt telefon, e-mail adresa 
11.Bračni status 
12.Ime i prezime, datum i mesto rođenja supružnika/partnera 
13.Ime i prezime, datum i mesto rođenja bivšeg supružnika/partnera 
14.Ime i prezime, datum i mesto rođenja deteta 
15.Ime i prezime, datum i mesto rođenja i srodstvo sa licima sa kojima živite u zajedničkom domaćinstvu 
16.Stručna sprema 
17.Zanimanje 
18.Podaci o služenju vojnog roka 
19.Radni odnos 
 
Datum i mesto:Svojeručni potpis:
1911