Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Održan radni sastanak NSP-a sa predstavnicima MUP-a Republike Srbije

Dana 29.03.2021. godine sa početkom u 13:30 časova u zgradi SIV-a 1 održan je sastanak predstavnika MUP-a Republike Srbije i predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata, Nezavisnog sindikata policije.


 

Sastanku su prisustvovali Sekretar MUP-a gospodin Zoran Lazić, Pomoćnik direktora policije - general policije Slobodan Malešić, Načelnik UP - general policije Golub Gačević, zamenik sekretara Ministarstva Milica Bondžić, pomoćnik načelnika Sektora finansija  Drago Bjelica, USP Milan Petrov, Dragan Cvetković, Andrijana Šljivić sa saradnicima, a ispred Nezavisnog sindikata policije predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić, član Predsedništva Veselin Nikolić i predsednik IO Miroslav Savić.

     Sastanak je otvorio gospodin Zoran Lazić, pozdravio prisutne i rekao da je ovo jedan od sastanaka u cilju poboljšanja uslova rada pripadnika MUP-a. Rekao je da se na dnevnom redu nalazi veliki broj pitanja i dao reč predsedavajućem Predsedništva NSP Velimiru Lukiću. Lukić je pozdravio prisute i rekao da se NSP zalaže za dijalog i da će NSP nastaviti  kao i do sada, da štiti interese zaposlenih i da će za sve nepravilnosti koje budu uočene na terenu tražiti brzo i adekvatno rešavanje.

- Na samom početku sastanka iznet je problem u neujednačenom postupanju u načinu evidentiranja vremenika prilikom vanrednog - hitnog angažovanja policijskih službenika i njihovo stavljanje na raspolaganje rukovodiocu OJ. Zaključak je, da se treba evidentirati radno vreme od momenta kada su policijski službenici dobili poziv za angažovanje i da je pogrešno to što su neke organizacione jedinice radile i evidintirale radno vreme od momenta dolaska u OJ. General Malešić je rekao da će svim OJ biti poslata depeša o načinu evidentiranja i da će se uraditi ispravka u vremenicima rada.

- Drugo pitanje je bilo oko problema načina evidentiranja radnih sati ostvarenih u vreme praznika, jer je primećeno da neki od rukovodioca iste ne evidentiraju u vremenik i policijskim službenicima traže da te sate dorade. Zaključak je da se o takvim problemima obavesti Direkcija policije, jer su depeše koje su dostavljene povod navedenog, jasne i nedvosmislene i da se navedeni sati moraju evidentirati u vremenik rada.

-Što se tiče radnih sati koje se koriste kao plaćeno odsustvo (dobrovoljno davanje krvi, dan za krsnu slavu i itd), jasno je i nedvosmisleno regulisao PKU za policijske službenike i da rukovodioci moraju da postupaju po rešenjima o plaćenom odsustvu i da zaposlenom te dane nije moguće  računati kao nedeljni odmor – NO.

- Kao četvrto pitanje je bila pripravnost policijskih službenika i pripadnika SVS. Navedeno pitanje će biti rešeno u toku narednog perioda, kako bi se izbegle nepravilnosti i izbeglo pokretanje sudskih sporova.

- U nastavku je izneta i problematika koja se tiče pojedinih odredbi Uredbe o naknadi za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u MUP-u, i na zahtev NSP-a najverovatnije će doći do određenih promena u istoj u narednom periodu.

-Kada je u pitanju opremanje pripadnika UGP, od strane NSP-a je iznet stav da je došlo do odlične saradnje sa sadašnjim rukovodstvom UGP i da je rešen dobar deo problema. Dragan Cvetković je ovom prilikom izneo podatke da su iskazana trebovanja prvenstveno za plitku obuću, da je postupak u toku i da će nabavka obuće za navedene pripadnike biti u toku ove godine. Takođe, u narednom periodu pokušaće se da se reši problem pripadnika UGP koji poslove obavljaju u civilnom odelu, kao i drugih pripadnika po ostalim linijama rada u skladu sa  mogućnostima.

- Od strane NSP-a iznet je problem nedostatka higijeničarki i održavanja higijene u objektima MUP. Od strane Draga Bjelice smo obavešteni, da je sklopljen ugovor sa agencijom i da će najkasnije od 01.04.2021.godine agencija početi sa radom u svim PPU.

- Kada je u pitanju obračun staža za zaposlene koji su ranjeni i povređeni prilikom obavljanja poslova i zadataka i koji su na bolovanju, NSP je tražio da se i za vreme dok su na oporavku istima uračuna benificirani radni staž. Od strane Andrijane Šljivić smo obavešteni da to ne dozvoljava član 54. Zakona o PIO i da MUP to nije u mogućnosti da promeni, ali će pokušati na drugi način da izađe u susret toj kategoriji policijskih službenika. Takođe, NSP je tražio i formiranje radne grupe za pomoć policijskim službenicima koji budu napadnuti na zadatku. Od strane generala Malešića je rečeno, da policijski službenici imaju mogućnost psihološke prevencije, kao i besplatnu pravnu zaštitu u skladu sa aktima MUP-a i da će se u narednom periodu raditi na popularizaciji i afirmaciji navedenog u cilju zaštite policijskih službenika.

- Što se tiče podrške policijskim službenicima shodno Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i članova njihovih porodica, Sekretar MUP Zoran Lazić je izjavio da je trenutno faza usklađivanja i usaglašavanja normi sa nadležnim ministarstvom i da će po završetku istih, zaposlenima dati potrebne informacije.

- Kada su u pitanju primanja državnih službenika i nameštenika, kao i način obračuna primanja istih, dat je nalog SMFP i SLjR da taj problem reše u što kraćem roku u korist zaposlenih kako bi se ispravile sve nepravilnosti koje su primećene u proteklom periodu, kao i način obračuna uvećanja od 10% koju je ova kategorija zaposlenih imala, a u stvari određeni broj kolega uopšte nije dobilo uvećanje plate. Dogovoreno je da će se i u toku 2021.godine isplaćivati kvartalno po 10% uvećanje plate.

- Na pitanje NSP-a koja se tiču nabavke i distribucije osnovnog repromaterijala za rad, Drago Bjelica je rekao da svega ima dovoljno, samo je verovatno problem trebovanje od strane Odeljenja za logistiku i da trenutno nema problema u nabavci istih. Takođe, od strane NSP-a je zatraženo da maksimalno ubrza postupak koji se tiče procedure oko donacija sredstava za rad koje razni subjekti doniraju MUP-u, kako bi se što pre uključili u rad i eksploataciju,  i dat je nalog SMFT  da se to reši u narednom periodu.

- Predstavnici NSP-a su tražili da MUP inicira kod Vlade Republike Srbije i povećanje dnevnica za svoje pripadnike. Obavestili su nas da će Vladi R.Srbije preneti našu inicijativu.

- Što se tiče nošenja interventne uniforme prilikom obavljanja redovnih zadataka, General Malešić je rekao da to ne dozvoljava Uredba o uniformama i oznakama pripadnika MUP-a.

- NSP je inicirao i veću kontrolu raporta i raportne knjige, jer je primećeno da pojedini rukovodioci evidentiraju zaposlene u raportnu knjigu, iste ne upoznaju, a u obavezi su. Od NSP-a je zatraženo da se dostave podaci o takvim rukovodiocima kako bi se prema istima preduzele adekvatne mere.

- Još jedno od pitanja NSP-a se odnosilo na zaposlene na određeno vreme i privremeno povremenim poslovima, tačnije da se isti prime u radni odnos na neodređeno vreme. Od srane Sekretara MUP Zorana Lazića su upoznati da se radi procena za navedene kategorije zaposlenih,  i da će se nakon procene početi sa rešavanjem njihovog statusa.

- Iznet je i problem oko kontrole TMV i autobusa, tačnije nedostatka policijskih službenika koji vrše kontrolu istih. Od strane predstavnika USP pukovnika Petrova smo upoznati, da od 30.03.2021.godine počinje obuka za ovu kategoriju saobraćajnih policijaca i da će se nakon toga duplo uvećati njihov broj.

- Sa naše strane je postavljeno pitanje anonimnih predstavki, prijava i mogućnost da se na neki način olakša postupak postupanja po istim. Dobijeni odgovor je da to trenutno nije moguće, da pripadnici MUP-a moraju da postupaju po svim prijavama i predstavkama na šta ih obavezuju zakonske odredbe.

- Što se tiče stanova i podele sistemom „brzi prsti“, ukazali smo da to možda i nije najpošteniji način podele stanova, jer smo i sami svesni da imamo mnogo kolega koji su dali mnogo više za domovinu kada je to bilo potrebno, a da se nisu baš snašli u brzini apliciranja. Od strane predstavnika MUP-a obavešteni smo, da se načelno slažu sa nama i da je u toku izmena zakona koja reguliše tu materiju, ali definitivnog su stava da se ne treba stati sa izgradnjom stanova dok se ne omogući svim radnicima kupovina stanova po povoljnim uslovima.

- Ukazali smo na potrebu da se preispita Uredba o platama u delu koja reguliše korektivne koeficijente policijskih službenika. Od strane nadležnih je prihvaćena naša inicijativa i obavešteni smo da će se u narednom periodu uraditi detaljna analiza.

Na kraju sastanka Sekretar Zoran Lazić rekao je, da se očekuje početak rada radne grupe koja se odnosi na izradu novog Zakona o policiji, u kojoj će biti uključeni i predstavnici jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u Nezavisnog sindikata policije. Takođe, imenovani je izjavio da se nada da će se ovakvi sastanci održavati uvek kada za to bude bilo potrebno, a sve u cilju rešavanja problema zaposlenih.

Sastanak je završen u 16:00 časova.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

Predsedavajući Predsedništva

Velimir Lukić

7600