Izvod iz zapisnika sa sastanka  Komisije za mirno rešavanje  spornih odnosa proisteklih iz rada i u vezi sa radom, održanog  u Palati Srbija, u sali za sastanke  na mostu, 11.decembra 2013. godine u 14 časova Dana  11. decembra  2013.  godine  održan  je sastanak  Komisije  za  mirno  rešavanje spornih odnosa proisteklih iz rada i u vezi sa radom.

Sastanku   su  prisustvovali  sledeći   članovi   Komisije:   predsednik   – SvetlanaStanivuković    (Sekretarijat),   Zoran    Lončar    (Policijski    sindikat    Srbije),    Zoran Kovačević  (Nezavisni sindikat policije)  i Željko  Đaković  (Udruženi  sindikati policije).

Za ovaj sastav predložen je i usvojen sledeći Dnevni red:

  1.   Usvajanje  zapisnika  sa sastanka  od  4. jula 2013.  godine  i 12. novembra  2013. godine
  2.   Razmatranje pristiglih izjašnjenja i dospelih zahteva
  3.   Razno

Povodom prve tačke dnevnog reda Komisija je jednoglasno  donela odluku o usvajanju zapisnika sa prethodnog  sastanka (12. novembra 2013. godine). U vezi sa zapisnikom  od 4. jula  2013.  godine,  Zoran  Kovačević  je  podsetio  na  odluku  povodom  zahteva  Miroslava Stanića., te je dogovoreno  da će se uputiti urgencija  Upravi za ljudske  resurse radi izjašnjenja.

Povodom druge tačke dnevnog reda, Svetlana Stanivuković je upoznala članove sa dospelim izjašnjenjima po zahtevima i o novim zahtevima:

1. Povodom  zahteva Radoslava Glavića, penzionisanog policijskog službenika Sektora za vanredne situacije za isplatu jubilarne nagrade, dostavljeno  je izjašnjenje Uprave  za ljudske  resurse  06/2 broj  112-787/2013  od 4.  novembra  2013.  godine u kojem je. navedeno da je povodom zahteva imenovanog doneto rešenje kojim se odbija njegov zahtev.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Potrebno  je  da  Uprava  za ljudske  resurse  dostavi  rešenje  kojim  je  odbijen  zahtev. Radoslava Glavića, radi daljeg postupanja Komisije.

2. Povodom   zahteva Zorice  Prodanović, policijskog službenika Policijske uprave za  grad  Beograd za  isplatu  jubilarne nagrade  na  osnovu   donetog   rešenja   o utvrđivanju  prava  na  isplatu,  dostavljeno  je  izjašnjenje   Policijske   uprave  za  grad Beograd  01  broj  120-1167/13-1  od  12.  novembra  2013.  godine  u  kojem  je,  između  ostalog, tražen stav Komisije oko postupanja u vezi sa konačnim rešenjem KOJIM  Je  imenovanojutvrđeno pravo na isplatu jubilarne nagrade za 2012. godinu.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Komisija će uputiti zahtev Komisiji za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike povodom preispitivanja mišljenja koje je dato u vezi sa utvrđivanjem prava policijskih službenika na jubilarnu nagradu.

3. Povodom zahteva  Dragana Janjića, policijskog službenika Uprave  granične policije,  za  povezivanje   radnog  staža,  podnet  preko  NSP,  dostavljeno je izjašnjenje Uprave za ljudske resurse 06/2 broj 40257/13 od 8. novembra 2013. godine u kojem je naveden tok sudskih postupaka koje je imenovani vodio protiv Ministarstva unutrašnjih poslova, a  koji se odnose na poništaj disciplinskih odluka kojima je imenovanom prestao radni odnos i na donete presude u navedenim postupcima. Naime, Dragan Janjić je vraćen na rad i naplatio je od Ministarstva unutrašnjih poslova materijalnu štetu na ime naknade zarada zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, ali u sudskom postupku nije potraživao i uplatu poreza i doprinosa.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

S obzirom da je odlukama suda utvrđeno da je Draganu Janjiću nezakonito prestao radni odnos i da mu je dosuđena i isplaćena naknada zarade, nesporno je da mu pripadaju porezi i doprinosi za period dok nije radio. U cilju smanjenja nepotrebnih troškova, Komisija  smatra   da   je   celishodno   postupiti   po   zahtevu   imenovanog   i   uplatiti odgovarajući iznos poreza i doprinosa, bez čekanja pokretanja postupka pred nadležnim organom.

4. Povodom  zahteva  Mladena  Mihajlovića, policijskog službenika Uprave  za obezbeđenje određenih  ličnosti  i objekata  za isplatu  dodatka  na platu  zbog dodatnog opterećenja  na radu (zamene rukovodioca), dostavljene je izjašnjenje Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata 03/6 broj 5146/13 od 6. novembra 2013. godine u kojem je navedeno daje doneto rešenje 03/6 broj 1812/13 od 1. februara 2013. godine kojim se odbija zahtev Mladena Mihajlovića za isplatu dodatka na platu na osnovu dodatnog opterećenja na radu u toku 2012. godine.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Imajući u vidu da je postupljeno po dostavljenom zahtevu Mladena Mihajlovića,. odnosno rešeno Je u postupku pred nadležnim organom u vezi sa isplatom dodatka na platu zbog dodatnog opterećenja na radu, a kako se u zahtevu navodi i da je imenovani „obavljao dežurstva van radnog vremena“, Komisija će obavestiti imenovanog da, ukoliko se njegov zahtev odnosi na još neka potraživanja osim na dodatak na platu zbog dodatnog opterećenja na radu, potrebno da se uz odgovarajuće dokaze obrati rukovodiocu svoje organizacione Jedinice, kao nadležnom za rešavanje u upravnom postupku.

5. Povodom  zahteva  Milana  Domanovića, policijskog službenika  Policijske uprave  u Čačku   koji  se odnosi  na  isplatu  razlike  u  plati  za  period  maj  2009. do31.12.2011.  zbog  obavljanja  poslova   šefa  smene,  Komisija  je  nakon  svih  dospelihizjašnjenja Policijske uprave u Čačku utvrdila da je u periodu od stupanja na snagu Zakona o policiji, kada je propisan osnov za isplatu dodatka na platu zbog dodatnog opterećenja na radu-zamene rukovodioca, 8. decembra 2011. godine do 31. decembra 2011. godine, do kada se zahtev odnosi, Milan Domanović bio odsutan sa rada zbog bolovanja.

6. Povodom  zahteva     Mileta  Ristića,  policijskog   službenika  Policijske uprave  u Vranju,  podnetog preko Nezavisnog  policijskog  sindikata  Srbije,  koji  se odnosi  na  naknadu  štete  zbog  pokrenutog  disciplinskog   postupka,  dostavljeno je izjašnjenje Policijske uprave u Vranju broj 116-10112013 od 7. novembra 2013. godine u kojem je navedeno da je disciplinski postupak protiv Mileta Ristića okončan rešenjem Disciplinske komisije, Veća u Nišu DKT broj 58/12 od 17. maja 2013. godine kojim je odbijen prigovor imenovanog i potvrđeno rešenje DS broj 116-10112012 od 28. februara2013. godine kojim mu je izrečena disciplinska mera novčana kazna u iznosu od 30% odmesečne plate zaposlenog u vremenu od dva meseca.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Komisija nije nadležna da preispituje odluke donete u konačnim rešenjima.

7. Povodom zahteva Miroslava Nikića,  policijskog  službenika Uprave granične policije, podnetog preko PSS, za postupanje  po  pravosnažnoj  i izvršnoj presudi, dostavljeno je izjašnjenje Uprave za ljudske resurse od 4. novembra 2013. godine u kojem je navedeno da imenovani nije pokretao sudski izvršni postupak radi prinudne naplate, kao i da su Upravi za zajedničke poslove prosleđivani dopisi radi eventualnog dobrovoljnog postupanja.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Komisija će se ponovo obratiti Upravi za zajedničke poslove radi izjašnjenja i ukazati na celishodnost dobrovoljnog izvršenja presude.

8. Povodom zahteva policijskih službenika čete IJP PU Valjevo, podnet preko pse, Sindikalna  grupa Lajkovac  koji se ODNOSI  na  vođenje  evidencija  rada, kao i Službene beleške   člana   Upravnog   odbora  pse  u   vezi   vođenja   evidencija   uPolicijskoj  brigadi  Policijske  uprave  za  grad  Beograd,  dostavljena su izjašnjenja Policijske uprave u Valjevu broj 05-496/13 od 12. novembra 2013. godine i Policijske brigade, Policijske uprave za grad Beograd 08 broj 130-2272/13 od 18. novembra 2013. godine u kojima je naveden osnov i način vođenja evidencija rada.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Potrebno je dodatno razmotriti predmete radi daljeg postupanja.

9. Povodom zahteva  policijskih  službenika  Odseka  za eksploataciju  vozila, Odeljenje za eksploataciju i održavanje vozila, Uprava za logistiku, PU Bgd za priznavanje  smenskog  rada, dostavljeno je izjašnjenje Odeljenja za normativne poslove, Sekretarijata 02/2 broj 549/12-163 (5) od 22.novembra 2013. godine u kojem je navedeno daje prihvaćen predlog da se za pojedina radna mesta u navedenoj organizacionoj jedinici doda oznaka „S“ u  Pravilniku o  unutrašnjem uređenju i  sistematizaciji radnih  mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova

10. Povodom  zahteva 30  policijskih  službenika  Uprave  granične  policije, Regionalnog centra prema Republici Makedoniji, podnetog preko Sindikata srpske policije,  Sindikalne   grupe  RC  Preševo,  za  naknadu  razlike  isplaćenih  putnih troškova i stvarne vrednosti mesečne karte od 1.9.2012. g. i isplatu putnih troškova u visini mesečne karte, dostavljena su izjašnjenja SGP Rujan, RC granične policije prema Republici Makedonci, Uprave granične policije broj 114-1089-1/2013 od 20. novembra2013. godine i RC granične policije prema Republici Makedoniji broj 114-1777-8/13 od22. novembra 2013. godine u kojima je navedeno da policijski službenici koji su podneli zahteve zaista putuju na relacijama koje su naveli, kao i da je Pravilnikom o uslovima za ostvarivanje prava na naplatu troškova prevoza zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova propisana pravo na naplatu troškova prevoza u celini i zaposlenima koji samojedan dan u toku meseca dođu na posao.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

S obzirom da još nije dostavljeno izjašnjenje Uprave za zajedničke poslove, Komisija će urgirati za postupanje. Takođe, Komisija smatra, imajući u vidu visoke iznose naknada koje zaposlenima pripadaju shodno Pravilniku, da je celishodno sa podnosiocima zahteva sklopiti poravnanja.

11. Povodom tri zahteva Dragana  Stefanovića,  policijskog službenika Policijske uprave u Leskovcu, Policijska stanica Vlasotince za naknadu štete zbog premeštaja  i vođenja  disciplinskog  postupka, Komisija je nakon razmatranja zahteva donela.

ODLUKU

Potrebno je da Policijska uprava u Leskovcu dostavi izjašnjenje na podnete zahteve.

12. Povodom zahteva Dragana Lazića, penzionisanog policijskog službenika Uprave granične policije za isplatu naknade za odvojen život od porodice, za dežurstvo-pripravnost  od 1. januara 2013. godine do penzionisanja, za slobodne dane zbog dobrovoljnog davanja  krvi,  za  vaučere  za  garderobu za  poslednje tri  godine i isplatu plate do datuma donošenja, odnosno prijema rešenja, dostavljeno je izjašnjenje RC granične policije prema Republici Bugarskoj 03/9 broj 117-3132/13-1 od 14. novembra2013. godine.Nakon razmatranja zahteva i spisa predmeta, Komisija je donela

ODLUKU

Potrebno je da Uprava granične policije dostavi dodatno izjašnjenje povodom dela zahteva koji se odnosi na isplatu zarade do datuma donošenja, odnosno prijema rešenja o prestanku radnog odnosa.

Sledeći sastanak će biti naknadno zakazan. Završena u 15,40 časova.

 U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

predsednik Komisije Svetlana Stanivuković

206
image_printPrint