Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У МУП И АНЕКС ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

Дана 30.06.2015.године  у просторијама Независног синдиката полиције одржан је заједнички састанак Председништва и Извршног одбора на којем је разматран предлог Анекса Посебног колективног уговора за полицијске службенике. novlogo11 Како је предлог Анекса уговора од 29.06.2015.године (предлог у прилогу саопштења) у потпуности у складу са предлогом Независног синдиката полиције исти је једногласно усвојен. Предлогом се у потпуности исправљају недостаци и недоумице основног уговора, који је са послодавцем потписао НСП, којим су унапређена права полицијских службеника и изједначава их у правима са државним службеницима.

Овим се одбацују све сумње око ПКУ за полицијске службенике које су пласирале неозбиљне синдикалне полицијске организације, које се односе на тврдње да ће бити раскинут.

Независни синдикат полиције ће као потписник основног уговора са послодавцем потписати и Анекс.

 ПРИЛОГ: Анекс ПКУ за Полицијске службенике

У Београду, 30.06.2015.године Независни Синдикат Полиције Председавајући Председништва Велимир Лукић  

На основу члана 4. Став 2. Закона о државним службеницима  (,,Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испр, 83/05 – испр, 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 107/09 и 99/14), а у складу са чланом 45. Посебног колективног уговора за полицијске службенике (,,Службени гласник РС“, број 25/15), Влада и репрезентативни синдикат Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције:

АНЕКС

ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

 

Члан 1.

 

У глави IV иза речи ,,ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ“ додају се речи ,,И ОСТАЛА ПРИМАЊА“.

Члан 2.

 

У члану 47. Посебног колективног уговора за полицијске службенике додаје се став 2. који гласи: ,,На сва права и обавезе полицијских службеника када је то за њих повољније примењиваће се одредбе Посебног колективног уговора за државне органе (,,Службени гласник РС“, број 25/15)“.

Члан 3.

Финансијске одредбе које нису предвиђене буџетом Министарства унутрашњих послова за 2015.годину а предвиђене су Посебним колективним уговором за државне органе примењиваће се од 01.01.2016.године.

Члан 4.

 

Овај Анекс је саставни део Посебног колективног уговора за полицијске службенике (,,Службени гласник РС“, број 22/15).

Члан 5.

 

Анекс сачињен у четири истоветна примерака, од којих свако од учесника задржава по два примерка и сматра се закљученим кад га потпишу овлашћени представници учесника.

Чнан 6.

 

Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном гласнику Републике Србије“.

За реперзентативни синдикат                                                За Владу

Независни синдикат полиције                              Министарство унутрашњих послова

Председавајући Председништва                                              Министар

1659