29.11.2020

Уредба о специјалној и посебним јединицама полиције

2. октобра 2019.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 47/2018, 59/2018, 91/2018, 29/2019 и 69/2019.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се организација и делокруг специјалне и посебних јединица полиције, систематизација, врсте, статус и опис послова радних места њених припадника, посебни услови за пријем и рад, као и посебна опрема, средства и наоружање који се користе у обављању послова из делокруга тих јединица.

Члан 2.

У складу са Законом о полицији, у Дирекцији полиције образују се специјална и посебне јединице полиције.

Специјална јединица полиције је Специјална антитерористичка јединица (у даљем тексту: САЈ).

Посебне јединице полиције у седишту Дирекције полиције су Жандармерија, Хеликоптерска јединица (у даљем тексту: ХЈ), Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката (у даљем тексту: ЈЗО) и Јединица за заштиту (у даљем тексту: ЈЗЗ), а у Полицијској управи за град Београд Полицијска бригада (у даљем тексту: ПБ) и Интервентна јединица 92 (у даљем тексту: ИЈ 92).

Члан 3.

Ова уредба садржи посебне делове/прилоге који садрже податке који су одређени као тајни подаци у смислу прописа којима се уређује тајност података.

На делове/прилоге из става 1. овог члана примењују се опште и посебне мере заштите тајних података, прописане законом којим се уређује тајност података, као и подзаконским прописима донетим на основу закона.

САЈ

Организација и делокруг САЈ

Члан 4.

САЈ је специјална јединица полиције која у циљу заштите живота, личне и имовинске сигурности грађана, самостално или у сарадњи са осталим организационим јединицама Министарства или другим службама безбедности, планира, организује и извршава најсложеније задатке високог ризика у супротстављању тероризму.

Поред послова и задатака из става 1. овог члана, по наредби директора полиције, уз претходно прибављену сагласност министра унутрашњих послова (у даљем тексту: министар), САЈ учествује у обављању и других полицијских и унутрашњих послова, које због специфичности, сложености или изразите опасности нису у могућности да самостално изврше друге организационе јединице Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

САЈ у свом саставу има уже организационе јединице.

Попуна радних места у САЈ

Члан 5.

Радно место „специјалац” попуњава се полицијским службеником у статусу овлашћеног службеног лица, који је са успехом завршио Селекциону обуку за САЈ.

Министар може у складу са Законом о полицији расписати јавни конкурс за похађање Селекционе обуке за САЈ ради попуне радног места „специјалац” – под условима из члана 8. ове уредбе.

Селекциона обука за САЈ

Члан 6.

Дирекција полиције, на захтев САЈ, обавештава организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне радног места „специјалац”.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука даје сагласност за попуну радног места „специјалац” и припрема обавештење о спровођењу Селекционе обуке за САЈ које садржи информације о начину и крајњем року пријављивања полицијских службеника, као и податке о дужини трајања Селекционе обуке за САЈ.

Саставни део обавештења из става 1. овог члана је Пријава за Селекциону обуку/тестирање/избор кандидата.

Обавештење се поставља на огласној табли организационих јединица и на Интранет сајту Министарства.

Члан 7.

Критеријуми по којима се врши избор полазника Селекционе обуке за САЈ су:

1) да није старији од 28 година;

2) да има најмање једну годину ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу овлашћеног службеног лица;

3) да поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;

4) да има позитивну последњу годишњу оцену рада;

5) да је оцењен на последњим проверама знања, вештина и способности сходно одредбама Програма стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова најмање оценом „врло добар 4”.

Кандидат подноси пријаву за Селекциону обуку за САЈ организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Подношењем пријаве сматра се да је кандидат дао сагласност да се изврше провере испуњености услова из става 1. овог члана и да се обраде лични подаци.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима врши проверу испуњености услова из става 1. овог члана и сачињава Листу кандидата који испуњавају услове за приступ селекционом тестирању, коју доставља директору полиције.

Селекционој обуци за САЈ претходи селекционо тестирање које се врши у складу са Програмом Селекционе обуке за САЈ.

Након селекционог тестирања, а пре похађања Селекционе обуке кандидат се упућује на претходни лекарски преглед који садржи и тестирање на присуство психоактивних супстанци у организму.

Члан 8.

Када се попуњавање радног места „специјалац” спроводи путем јавног конкурса, на Селекциону обуку за САЈ могу се примити кандидати који испуњавају услове за заснивање радног односа прописане Законом о полицији и који:

1) нису старији од 24 године живота;

2) поседују возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;

3) испуне услове селекционог тестирања;

4) су способни за похађање Селекционе обуке за САЈ сходно резултатима са претходног лекарског прегледа.

Министарство са кандидатом који испуњава услове из става 1. овог члана закључује Уговор о уређивању међусобних права и обавеза за полазнике Селекционе обуке за САЈ.

Уговор се закључује на период трајања Селекционе обуке за САЈ.

Кандидат за пријем и рад у Министарству који са успехом заврши Селекциону обуку за САЈ прима се на радно место „специјалац” уз услов да у року од годину дана од дана заснивања радног односа заврши полицијску обуку основног нивоа и положи стручни испит у законом утврђеном року.

На кандидате из става 1. овог члана, сходно се примењују одредбе о спровођењу Селекционе обуке за САЈ.

Скраћени поступак за попуну радног места „специјалац”

Члан 9.

Полицијски службеник који је у последњих пет година са успехом завршио Селекциону обуку за САЈ може бити распоређен на радно место „специјалац” ако:

1) задовољи критеријуме на претходном лекарском прегледу који је прописан у члану 7. став 6. ове уредбе;

2) на тесту физичке способности, у свим дисциплинама које се оцењују, добије најмање оцену „добар 3”. Тест физичке способности спроводи се у складу са нормативима који су Програмом стручног усавршавања полицијских службеника САЈ утврђени за оперативне тимове;

3) испуни норме предвиђене за проверу пливања.

Одлуку о спровођењу скраћеног поступка за попуну радног места „специјалац” доноси директор полиције, на предлог команданта САЈ, а након прибављене сагласности организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Члан 10.

Директор полиције, решењем образује Kомисију за избор полазника за Селекциону обуку за САЈ и попуну радног места „специјалац” (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представник Дирекције полиције који је и председник, представник организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима и представник САЈ.

Члан 11.

Комисија сачињава записник о резултатима селекционог тестирања и претходног лекарског прегледа и на основу постигнутих резултата сачињава ранг листу кандидата за похађање Селекционе обуке за САЈ.

Ранг листу из става 1. овог члана Комисија доставља директору полиције, који на предлог команданта САЈ доноси одлуку колико кандидата ће бити позвано да похађа Селекциону обуку за САЈ, у складу са финансијским средствима, кадровским планом и планом обука.

Одлуку из става 2. овог члана директор полиције доставља Комисији, САЈ и организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима.

Комисија позива кандидате на Селекциону обуку за САЈ, преко организационих јединица у којима су кандидати запослени, а кандидата који није запослен у Министарству, преко организационе јединице Министарства надлежне по месту пребивалишта кандидата.

Руководилац организационе јединице у обавези је да кандидату омогући похађање Селекционе обуке за САЈ.

Полазник селекционе обуке за САЈ за време трајања обуке остварује сва права свог радног места.

Члан 12.

Селекциона обука за САЈ траје три месеца.

Руководилац Селекционе обуке за САЈ и полицијски службеници задужени за спровођење Селекционе обуке за САЈ одређују се Планом реализације Селекционе обуке за САЈ, у складу са прописом којим се уређује стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.

Током трајања Селекционе обуке за САЈ полазник је дужан да поступа по налогу руководиоца обуке.

Селекциона обука за САЈ може се реализовати у објекту и изван објекта САЈ.

За реализацију Селекционе обуке за САЈ изван објекта САЈ потребно је одобрење директора полиције.

Руководилац обуке може, на предлог инструктора, лекара или психолога трајно удаљити полазника са Селекционе обуке за САЈ, ако полазник током трајања селекционе обуке својим понашањем или држањем наруши дисциплину или правила понашања, повреди се или наруши опште здравствено стање, о чему у писаној форми обавештава Дирекцију полиције и САЈ.

Полазник може у сваком тренутку напустити Селекциону обуку за САЈ и вратити се у своју организациону јединицу, о чему руководилац обуке обавештава Дирекцију полиције.

Члан 13.

Тематске целине које чине садржај Селекционе обуке за САЈ ближе се уређују Програмом селекционе обуке за САЈ.

Полазник током спровођења Селекционе обуке за САЈ полаже елиминационе фазне испите и завршни испит.

Садржај, начин полагања и оцењивања фазних испита и завршног испита ближе се уређују програмом из става 1. овог члана.

Полазнику који не положи један од фазних испита прекида се Селекциона обука за САЈ.

Полазник који не положи један од фазних испита или завршни испит, сматра се да није завршио Селекциону обуку за САЈ.

Селекциона обука се може похађати највише два пута.

Члан 14.

Комисија на основу остварених резултата полазника на Селекционој обуци за САЈ, сачињава ранг листу и доставља је директору полиције.

Директор полиције, на предлог команданта САЈ доноси одлуку о кандидатима који ће бити примљени на радно место „специјалац”.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак попуне радног места „специјалац”.

Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у САЈ

Члан 15.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у САЈ обавља се путем курсева.

САЈ у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника у САЈ, као и провера њихове стручне оспособљености за даљи рад спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника САЈ.

Провера стручне оспособљености обухвата проверу психофизичке способности и проверу других компетенција предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника САЈ.

Норме за проверу психофизичке способности и проверу других компетенција за рад у САЈ предвиђене су Програмом из става 3. овог члана.

Провера из става 4. овог члана реализује се најмање једном годишње.

Командант САЈ или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са психофизичким способностима и другим компетенцијама које се проверавају и нормама које је потребно испунити.

Проверу из става 4. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености, коју решењем образује директор полиције, а чине је представници Дирекције полиције, САЈ и организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Резултате провера из става 4. овог члана, Комисија за проверу стручне оспособљености доставља директору полиције и команданту САЈ.

Ако полицијски службеник не испуни норме за проверу психофизичких способности предвиђене Програмом стручног усавршавања полицијских службеника САЈ сматра се да не испуњава услов за рад у САЈ.

Полицијским службеницима који су привремено спречени за рад, привремено премештени или упућени на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере месец дана након одређеног датума провере или најкасније до краја календарске године у којој се провера врши.

Полицијски службеници који се у време провере из става 4. овог члана, налазе дуже од месец дана ван рада услед привремене спречености за рад, упућују се на ванредни лекарски преглед у надлежну здравствену установу за заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања новог термина провере.

Ако се полицијски службеник неоправдано не одазове на проверу психофизичких способности у року од шест месеци од дана упућивања на ванредни лекарски преглед, сматра се да не испуњава услов за рад у САЈ.

Посебна опрема, средства и наоружање у САЈ

Члан 16.

Припадници САЈ користе основну и посебну опрему за оружје, основну, посебну и специјалну полицијску опрему, опрему потребну за успостављање информатичко-комуникацијске повезаности и опрему за заштиту података на информатичко-комуникацијским системима.

Основну опрему за оружје чине: комплет за ношење оружја; делови за оружја и оруђа; алати и опрема за одржавање оружја; опрема за чување и транспорт оружја; опрема за испитивање оружја и др.

Посебну опрему за оружје чине: нишанске справе и уређаји; даљински управљиви системи за управљање и дејство; лампе за оружје; пригушивачи пуцња и др.

Основну полицијску опрему чине: службена палица; средства за везивање; распршивач са дозвољеним нешкодљивим супстанцама за привремено онеспособљавање; палица „стоп полиција” са и без сопственог извора светлости; пиштаљка; батеријска лампа и др.

Посебну полицијску опрему чине: интервентна палица (тонфа); телескопска палица (склопива); електрошокери и електричне палице које емитују електрични импулс кратког трајања; заштитна кацига; маска; рукавице; наочаре и штитници за поједине делове тела; балистички прслук; штит и средства за балистичку заштиту; средства за принудно заустављање моторних возила; ограде за принудно заустављање или усмеравање лица; уређаји, средства и опрема за противдиверзиони преглед; уређаји за аудио и видео снимање, обраду и архивирање података; уређаји и средства за осматрање и мерење даљине; ендоскопски уређаји; уређаји и средства за оријентацију и навигацију; радарски уређаји; хемијска средства пуњена нешкодљивим сузавцем или хемијским материјама блажег дејства од сузавца; светлосна и звучна сигнализација и ротациона светла; возила са полицијским ознакама и уређаји који се у њих уграђују, као и делови таквих возила и уређаја; теретна и радна возила без полицијских ознака прилагођена оперативним потребама САЈ; возила без полицијских ознака у којима су уграђени светлосни и звучни уређаји и телекомуникациони системи и уређаји намењени за тајно праћење, надзор и техничко снимање; пловила (бродови, чамци) и уређаји и системи који се у њих уграђују, као и делови таквих пловила; друга превозна средства, са или без полицијских ознака која се по својој намени, карактеристикама и својствима могу употребити у функцији обављања полицијских послова САЈ.

Специјалну полицијску опрему чине: уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора; рендгенски уређаји; уређаји и средства за осматрање у ноћним условима и у условима смањене видљивости; уређаји, средства и системи за детекцију зрачења и за радиолошку, биолошку и хемијску идентификацију, заштиту и деконтаминацију; уређаји и средства за спровођење тајних надзора, праћења и техничких снимања, уређаји за радио-гониометрисање и радио-електронско ометање; детектори експлозива и посебно конструисани уређаји и средства са алатом и прибором за уклањање и уништавање минско-експлозивних средстава, као и за противдиверзионо дејство, експлозивна средства, пуњења и муниција за специјалне намене; ронилачка опрема; падобранска опрема; алпинистичка опрема; специјална возила и др.

Опрему за успостављање информатичко-комуникацијске повезаности чине: радио и телефонски уређаји и њихова пратећа опрема и компјутерски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући комуникацијски уређаји, као и безбедносни системи са хардверским и софтверским компонентама који чине јединствен и стандардизован информациони систем Министарства и др.

Опрему за заштиту података на информатичко-комуникацијским системима чине: уређаји, средства, системи и њихове компоненте за крипто-безбедносну заштиту података, и за испитивање и анализу система заштите; системи, уређаји и средства за обезбеђење и заштиту од електромагнетских зрачења; системи, уређаји и средства за откривање уређаја у акустичком и електромагнетском систему и др.

Члан 17.

Наоружање припадника САЈ чини основно оружје на задужењу, посебно оружје, допунско оружје и специјално оружје.

Основно оружје припадника САЈ на задужењу је: за полицијске службенике у униформи, кратко ручно ватрено оружје − полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm, за полицијске службенике који приликом обављања полицијских послова не носе униформу, кратко ручно ватрено оружје полуаутоматски пиштољ или револвер калибра до 9 mm.

Посебно оружје припадника САЈ је: кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm; гасно оружје; оружје за сигнализацију; оружје за испаљивање хемијских средстава и средстава за обележавање; оружје за испаљивање различитих врста пројектила за привремено онеспособљавање; оружје за испаљивање муниције посебне намене; оружје са тетивом; хладно оружје; оружје за тренутно онеспособљавање без штетних последица и др.

Допунско оружје припадника САЈ је: кратко ручно ватрено оружје које може бити калибра мањег од 9 mm до калибра „22 LR”.

Специјално оружје САЈ је: оружје и оруђе за ватрену подршку, калибра већег од 20 mm, које може бити ручно, самоходно или уграђено на специјалним возилима.

Употребу специјалног оружја, на предлог директора полиције, одобрава министар.

Члан 18.

Под посебном опремом, средствима и наоружањем прописаним чл. 16. и 17. ове уредбе, подразумевају се и њихови резервни делови, специјални алати и прибори за одржавање наоружања и опреме, као и опрема, уређаји и средства која нису у слободној продаји на тржишту, а која се по својој намени, карактеристикама и својствима могу употребити у функцији обављања полицијских послова.

САЈ води евиденцију о задуженом наоружању и полицијској опреми на задужењу, као и евиденције задужења својих ужих организационих јединица са полицијским наоружањем и опремом, према прописима о материјално-финансијском пословању.

III. ЖАНДАРМЕРИЈА

 1. Организација и делокруг Жандармерије

Члан 19.

Жандармерија је посебна јединица полиције која извршава полицијске и друге унутрашње послове и задатке, када постоји стање повећаног ризика по стање јавне безбедности, као и угрожавање безбедности људи и имовине у већем обиму.

Жандармерија самостално или у сарадњи са организационим јединицама Министарства и осталим субјектима безбедности, по наређењу директора полиције, планира, организује и извршава послове и задатке у условима када постоји непосредна опасност од настанка или су настале кризне ситуације, ванредни догађаји и стања повећаног ризика изазвани: претњом оружаном побуном, претњом од извршења или извршеним терористичким актима, криминалним активностима група или појединаца, јавним окупљањима, елементарним непогодама и другим несрећама и опасностима.

У циљу успешног извршавања послова и задатака из става 2. овог члана, Жандармерија прилагођава своју организацију и начин њиховог извршења.

Поред послова и задатака из става 2. овог члана, Жандармерија планира, припрема и организује употребу јединице у ванредном и ратном стању и у одбрани Републике Србије.

Жандармерија у свом саставу има уже организационе јединице.

 1. Попуна радних места у Жандармерији

Члан 20.

Радно место у Жандармерији за које је предвиђена Селекциона и Основна обука попуњава се полицијским службеником у статусу овлашћеног службеног лица, који је са успехом завршио Селекциону обуку и Основну обуку за Жандармерију.

Министар може у складу са Законом о полицији расписати јавни конкурс за похађање Селекционе и Основне обуке за Жандармерију ради попуне радног места „жандарм” − под условима из члана 22а.

Селекциона и Основна обука за Жандармерију

Члан 21.

Дирекција полиције, на захтев Жандармерије, обавештава организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне радног места у Жандармерији.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука даје сагласност за попуну радног места „жандарм” и припрема обавештење о спровођењу Селекционе и Основне обуке за Жандармерију које садржи информације о начину и крајњем року пријављивања полицијских службеника, као и податке о дужини трајања обука за Жандармерију.

Саставни део обавештења из става 2. овог члана је Пријава за Селекциону обуку/тестирање/избор кандидата.

Обавештење се поставља на огласној табли организационих јединица и на Интранет сајту Министарства.

Селекциона обука за Жандармерију

Члан 22.

Критеријуми за избор полазника Селекционе обуке за радно место „жандарм” су:

1) да није старији од 32 године;

2) да има најмање једну годину ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу овлашћеног службеног лица;

3) да поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;

4) да има последње две године позитивне годишње оцене рада;

5) да је на проверама обучености и стручне оспособљености за годину која претходи години у којој подноси пријаву остварио оцену најмање „врло добар 4”.

Кандидат који испуњава услове из става 1. овог члана, подноси пријаву за Селекциону обуку за Жандармерију, организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Подношењем пријаве кандидата сматра се да је исти дао сагласност да се изврше провере испуњености услова из става 1. и да се обраде лични подаци.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, врши проверу испуњености услова из става 1. тачке 1)–5) овог члана и сачињава Листу кандидата који испуњавају услове за приступ селекционом тестирању, коју доставља директору полиције.

Селекционој обуци за Жандармерију претходи селекционо тестирање које се врши у складу са Програмом Селекционе обуке за Жандармерију.

Након селекционог тестирања, а пре похађања Селекционе обуке за Жандармерију, полазник се упућује на претходни лекарски преглед који садржи и тестирање полазника на присуство психоактивних супстанци у организму.

Члан 22а

Када се попуњавање радног места „жандарм” спроводи путем јавног конкурса, на Селекциону и Основну обуку за Жандармерију могу се примити кандидати који испуњавају услове за заснивање радног односа прописане Законом о полицији и који:

1) нису старији од 24 године;

2) поседују возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;

3) испуне услове селекционог тестирања;

4) су способни за похађање Селекционе обуке за Жандармерију сходно резултатима са претходног лекарског прегледа.

Министарство са кандидатом који испуњава услове из става 1. овог члана закључује Уговор о уређивању међусобних права и обавеза за полазнике Селекционе и Основне обуке за Жандармерију.

Уговор се закључује на период трајања Селекционе и Основне обуке за Жандармерију.

Кандидат за пријем и рад у Министарству који са успехом заврши Селекциону и Основну обуку за Жандармерију прима се на радно место „жандарм” уз услов да у року од годину дана од дана заснивања радног односа заврши полицијску обуку основног нивоа и положи стручни испит у законом утврђеном року.

На кандидате из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе о спровођењу Селекционе и Основне обуке за Жандармерију.

Члан 23.

Директор полиције, решењем образује Комисију за избор полазника за Селекциону обуку и Основну обуку за Жандармерију и попуну радних места у Жандармерији за које је предвиђена Селекциона и Основна обука (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представник Дирекције полиције који је и председник, представник организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима и представник Жандармерије.

Члан 24.

Комисија сачињава записник о резултатима селекционог тестирања и претходног лекарског прегледа и на основу постигнутих резултата сачињава Ранг листу кандидата за похађање Селекционе обуке за Жандармерију.

Ранг листу из става 1. овог члана Комисија доставља директору полиције, који на предлог команданта Жандармерије доноси одлуку колико кандидата ће бити позвано да похађа Селекциону обуку за Жандармерију, у складу са финансијским средствима, кадровским планом и планом обука.

Одлуку из става 2. овог члана директор полиције доставља Комисији, Жандармерији и организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима.

На основу одлуке из става 2. овог члана, Комисија позива кандидате на Селекциону обуку за Жандармерију, преко организационих јединица у којима су кандидати запослени.

Руководилац организационе јединице у обавези је да кандидату омогући похађање Селекционе обуке за Жандармерију.

Полазник Селекционе обуке за Жандармерију за време трајања обуке остварује сва права и обавезе свог радног места.

Члан 25.

Селекциона обука за Жандармерију траје 21 дан и елиминационог је карактера.

Руководилац Селекционе обуке за Жандармерију и полицијски службеници задужени за спровођење Селекционе обуке одређују се Планом реализације Селекционе обуке за Жандармерију у складу са прописом којим се уређује стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.

Током трајања Селекционе обуке полазник је дужан да поступа по налогу руководиоца обуке и извођача обуке – инструктора.

Селекциона обука за Жандармерију може се реализовати у објекту и изван објекта Жандармерије.

За реализацију Селекционе обуке за Жандармерију изван објеката Жандармерије потребно је одобрење директора полиције.

Руководилац обуке може, на предлог инструктора, лекара или полицијског психолога трајно удаљити полазника са Селекционе обуке за Жандармерију ако полазник током трајања обуке наруши дисциплину, правила понашања и/или испољи немогућност прилагођавања захтевима обуке и постављених задатака или се повреди или наруши опште здравствено стање, о чему у писаној форми обавештава Дирекцију полиције и Жандармерију.

Полазник може у сваком тренутку напустити Селекциону обуку за Жандармерију и вратити се у своју организациону јединицу, о чему обавештава Дирекцију полиције.

Члан 26.

Тематске целине које чине садржај Селекционе обуке за Жандармерију ближе се уређују Програмом Селекционе обуке за Жандармерију.

Полазник током спровођења Селекционе обуке за Жандармерију полаже елиминационе фазне испите и завршни испит.

Садржај, начин полагања и оцењивања фазних испита и завршног испита ближе се уређују програмом из става 1. овог члана.

Полазник који не положи један од фазних испита или завршни испит, сматра се да није завршио Селекциону обуку за Жандармерију.

Селекциона обука за Жандармерију се може похађати највише два пута.

Основна обука за Жандармерију

Члан 27.

Комисија на основу остварених резултата полазника на Селекционој обуци за Жандармерију сачињава Ранг листу и доставља је директору полиције.

Директор полиције у складу са резултатима Селекционе обуке за Жандармерију одобрава позивање потребног броја полазника на Основну обуку за Жандармерију.

Позивање полазника на Основну обуку за Жандармерију спроводи Комисија.

Основна обука за Жандармерију траје два месеца и елиминационог је карактера.

Руководилац обуке може, на предлог инструктора, лекара или полицијског психолога трајно удаљити полазника са Основне обуке за Жандармерију ако полазник током трајања обуке наруши дисциплину, правила понашања и/или испољи немогућност прилагођавања захтевима обуке и постављених задатака или се повреди или наруши опште здравствено стање, о чему у писаној форми обавештава Дирекцију полиције и Жандармерију.

Садржај Основне обуке, начин спровођења, полагања и оцењивања фазних испита и завршног испита ближе се уређују Програмом Основне обуке за Жандармерију.

Основна обука за Жандармерију може се организовати и реализовати како у седиштима организационих јединица Жандармерије, наставним центрима Министарства, тако и на другим адекватним локацијама.

Полазник Основне обуке за Жандармерију за време трајања обуке остварује сва права и обавезе свог радног места.

Члан 28.

Комисија на основу остварених резултата полазника на Основној обуци за Жандармерију сачињава Ранг листу и доставља је директору полиције.

Директор полиције, на предлог команданта Жандармерије доноси одлуку о кандидатима којима ће бити попуњено радно место за које је предвиђена Селекциона и Основна обука за Жандармерију.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак попуне радног места за које је предвиђена Селекциона и Основна обука за Жандармерију.

Скраћени поступак за попуну радног места „жандарм”

Члан 29.

Полицијски службеник који је у последњих пет година са успехом завршио Основну обуку за Жандармерију, може бити распоређен на радно место за које је предвиђена Селекциона и Основна обука за Жандармерију ако:

1) задовољи критеријуме на претходном лекарском прегледу који је прописан у члану 22. став 6. ове уредбе;

2) на тесту физичке способности, у свим дисциплинама које се оцењују добије најмање оцену „добар 3”. Тест физичке способности се спроводи у складу са нормативима који су Програмом стручног усавршавања Жандармерије утврђени за специјалистичке чете.

Одлуку о спровођењу скраћеног поступка за попуну радног места за које је предвиђена Селекциона и Основна обука за Жандармерију доноси директор полиције, на предлог команданта Жандармерије, а након прибављене сагласности организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у Жандармерији

Члан 30.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у Жандармерији обавља се путем курсева.

Жандармерија у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника у Жандармерији, као и провера њихове стручне оспособљености за даљи рад спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања Жандармерије.

Провера стручне оспособљености обухвата проверу психофизичких и моторичких способности, проверу знања и гађања предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Жандармерије.

Норме за проверу стручне оспособљености за даљи рад у Жандамерији и норме у погледу броја сати роњења за Ронилачку јединицу прописане су програмом из става 3. овог члана.

Провера из става 4. овог члана реализује се најмање једном годишње.

Командант Жандармерије или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са психофизичким способностима и другим компетенцијама које се проверавају и нормама које је потребно испунити.

Проверу из става 4. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености коју решењем образује директор полиције, а чине је представници Дирекције полиције и Жандармерије.

Резултате провера из става 4. овог члана Комисија за проверу стручне оспособљености доставља директору полиције и команданту Жандармерије.

Ако полицијски службеник не испуни норме за проверу психофизичких способности предвиђене Програмом стручног усавршавања за Жандармерију сматра се да не испуњава услов за рад у Жандармерији.

Полицијским службеницима који су привремено спречени за рад, привремено премештени или упућени на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере месец дана након одређеног датума провере или најкасније до краја календарске године у којој се провера врши.

Полицијски службеник који због привремене спречености за рад није у могућности да изврши провере психофизичких/моторичких способности у термину који је за то одређен, исте полаже одмах након повратка са привремене спречености за рад. Непосредни старешина полицијског службеника дужан је да полицијском службенику омогући приступ проверама способности.

Полицијском службенику који је ослобођен провера услед повреде на раду или професионалног обољења, преносе се оцене које је добио на последњој провери.

Полицијски службеник који је два пута у току године ослобођен провера или одсуствује по основу привремене спречености за рад која није у вези са претходним ставом, сматраће се неоцењеним.

Ако се полицијски службеник неоправдано не одазове на проверу психофизичких способности, сматра се да не испуњава услов за рад у Жандармерији.

Полицијски службеник који на проверама буде оцењен оценом „недовољан 1” или буде неоцењен, трајно се премешта на одговарајуће радно место.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у Жандармерији

Члан 31.

Опремом се сматра основна и посебна опрема коју користе полицијски службеници Жандармерије ради обављања послова из свог делокруга.

Основну опрему полицијских службеника Жандармерије чине службена палица и средства за везивање.

Посебну полицијску опрему полицијских службеника Жандармерије чине: интервентна палица; телескопска палица; електричне палице које емитују електрични импулс кратког трајања; заштитни штит; заштитни прслук; кацига; маска за јавни ред; рукавице; наочаре и штитници за поједине делове тела; балистички шлем, балистички прслук, балистички штит и друга средства за балистичку заштиту; заштитна маска; средства за принудно заустављање моторних возила; ограде за принудно заустављање или усмеравање лица; уређаји, средства и опрема за контрадиверзиони преглед; уређаји и средства за осматрање и мерење даљине; уређаји и средства за оријентацију и навигацију; уређаји за аудио и видео снимање, обраду и архивирање података; ендоскопски уређаји; радарски и рендгенски уређаји; уређаји за избацивање млазева воде; теретна и радна возила без полицијских ознака прилагођена оперативним потребама; возила без полицијских ознака у којима су уграђени светлосни и звучни уређаји, телекомуникациони системи и специјална опрема; пловила (бродови, чамци, скутери и др.) и уређаји и системи који се у њих уграђују, као и делови пловила и уграђених уређаја и система; друга превозна средства, са или без полицијских ознака, која се по својој намени карактеристикама и својствима могу употребити у функцији обављања полицијских послова; уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора; средства везе; уређаји и средства за осматрање у ноћним условима и у условима смањене видљивости; уређаји, средства и системи за детекцију зрачења и за радиолошку, биолошку и хемијску идентификацију, заштиту и деконтаминацију; уређаји за детекцију, откривање и ометање прислушних уређаја; уређаји за радио-гониометрисање и радио-електронско извиђање и дејство; детектори експлозива и посебно конструисани уређаји и средства са алатом и прибором за уклањање и уништавање минско-експлозивних средстава, као и за противдиверзионо дејство; ронилачка опрема и средства; падобранска опрема; алпинистичка опрема; беспилотне летелице; и специјална возила са припадајућом опремом.

У посебну полицијску опрему полицијских службеника Жандармерије спадају и: навлака за шлем; заштитне наочаре од зрачења; антифони; тактички прслук; опасач са додацима; батеријска лампа; ашов; транспортни и борбени ранац; прибор за јело; џепни нож; врећа за спавање са навлаком од водо-непропусног материјала и улошком од полара; опрема за посаде специјалних возила; опрема за полицијске псе; резервни делови, специјални алати и прибори за одржавање наоружања и опреме; модификована возила која поседују одговарајуће атесте; опрема за обуку и дејство у зимским условима; опрема за рушење елемената и материјала, отварање пролаза у препрекама и разваљивање; опрема за санитетско збрињавање укључујући и индивидуални медицинско-тактички комплет који чини торбица од водонепропусног материјала, индивидуални први завој тип 1 у непромочивом омоту, тактичка хемостатска повеска за заустављање масивних крварења и маказе за сечење одеће; опрема и уређаји за гашење пожара и поступање у случају елементарних непогода; опрема и уређаји за претрагу и спасавање; инжињеријске радне машине; опрема за маскирање људства, материјално-техничких средстава и јединица; опрема за живот и рад у теренским условима; опрема за обуку и употребу службених паса; као и друга опрема, уређаји и средства која нису у слободној продаји на тржишту, а која се по својој намени, карактеристикама и својствима могу употребити у функцији обављања послова и задатака из надлежности Жандармерије.

У ронилачку опрему и средства спадају: ронилачка одећа и обућа (све врсте ронилачких одела, пододела, рукавице, чизмице, капуљаче и др.); ронилачке маске (стандардне маске и маске за цело лице); ронилачка кацига; регулатори притиска (првог и другог степена са цревима, за ваздух, за кисеоник, за вештачке гасне мешавине); ронилачке боце; вентили за ронилачке боце; банка дисајног медијума; пупковина; површинска станица за доставу дисајног медијума; ронилачке миксете за вештачке гасне мешавине; бустер-пумпе за кисеоник и др. гасове; ронилачки апарат затвореног круга дисања (ребридер); дисалица; пераја; појас за тегове са теговима; компензатор пловности; ронилачки прслук; ронилачки сат; ронилачки компјутер; дубиномер; ронилачки компас; ронилачки нож; подводна лампа; апсорбенс; појасеви за осигурање; конопи; гарабини, пловци за обележавање; ронилачки компресори (високог и ниског притиска, за ваздух за вештачке гасне мешавине); барокомора; уређаји за инхалацију кисеоника на површини; уређај за реимерзију кисеоником; средства и уређаји за подводну комуникацију; сонар за претраживање дна са површине; ронилачки сонар за мерење дубине; фотоапарати и камере за подводно снимање; подводни детектори за метал и експлозиве; таблице за писање под водом и ронилачка пловна средства.

Под ронилачком опремом и средствима подразумевају се и резервни делови, специјални алати и опрема за одржавање наведених средстава.

Средства везе, као део полицијске опреме, чине (ручне радио станице) и телекомуникациони и информациони системи са мрежном опремом и припадајућим хардверским и софтверским уређајима и компонентама, који су прилагођени оперативним потребама Жандармерије и који су компатибилни како са информационим системом Министарства тако и са информационим системима Војске Србије и других безбедносних структура.

Члан 32.

Наоружањем се сматра основно и посебно наоружање са припадајућом муницијом.

Основно наоружање полицијских службеника Жандармерије је: кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ или револвер и друго кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 12,7 mm.

Посебним наоружањем полицијских службеника Жандамерије сматра се: дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) и оружја и оруђа за ватрену подршку калибра од 12,8 mm до 120 mm, која могу бити ручна, самоходна или уграђена на специјалним возилима; конвертибилно оружје (гасно оружје и оружје за сигнализацију); хемијска средства пуњена нешкодљивим сузавцем или хемијском материјом блажег дејства од сузавца; оружје за испаљивање хемијских средстава и средстава за обележавање; оружје за испаљивање различитих врста пројектила за тренутно и привремено онеспособљавање без штетних последица; оружје за испаљивање муниције посебне намене; оружје са тетивом или опругом (самострел, лук, праћка, подводна пушка); минско-експлозивна средства; уређаји за изазивање електрошокова и хладно оружје.

Посебна опрема за оружје полицијских службеника Жандармерије је: нишанске справе и опто-електронски уређаји; даљински управљиви системи за управљање и дејство; бацачи пројектила (адаптери за избацивање ручних бомби, хемијских средстава и граната); лампе за оружје и пригушивачи пуцња.

По одлуци команданта, због природе посла који обављају, полицијски службеници могу имати више комада оружја на задужењу.

Члан 33.

Коришћење посебног наоружања, опреме и других средства у смислу ове уредбе подразумева њихову употребу приликом обављања послова и задатака из делокруга Жандармерије, као и употребу у процесу обуке полицијских службеника Жандармерије.

Посебно наоружање и опрему задужују организационе јединице Жандармерије.

По одлуци команданта Жандармерије, посебно оружје и опрему полицијски службеници јединице могу задужити лично.

Наредба за ангажовање Жандармерије подразумева и начелно одобрење за употребу и посебних врста оружја и експлозивних средстава, у складу са законом.

Одлуку о употреби у конкретној ситуацији, из става 1. овог члана, доноси руководилац ангажованих снага Жандармерије, када су за то испуњени законски услови за употребу оружја.

Жандармерија води евиденције о задуженом основном наоружању и опреми полицијских службеника Жандармерије, као и евиденције задужења организационих јединица посебним наоружањем и опремом, у складу са прописима о материјално-финансијском пословању.

Члан 34.

У случају да за одговарајућа средства не постоје техничка упутства, нити упутства прописана од стране Министарства или Војске Србије, командант Жандармерије даје инструкцију о ближим условима за употребу и начин руковања, експлоатацију, чување и одржавање средстава.

Члан 35.

Пратећи списи и документација која садржи податке о посебном наоружању и опреми означавају се ознаком тајности у складу са законом.

Команданти, командири и руководиоци организационих јединица Жандармерије одговорни су за комплетност, исправност, функционалност, чистоћу и чување средстава и опреме на колективном задужењу свог састава.

Припадници Жандармерије одговорни су за комплетност, исправност, уредност и чување опреме и униформе на задужењу.

 1. ХЕЛИКОПТЕРСКА ЈЕДИНИЦА
 2. Организација и делокруг Хеликоптерске јединице

Члан 36.

Хеликоптерска јединица је посебна јединица полиције која обавља послове који се односе на припрему, непосредно ангажовање и пружање помоћи другим организационим јединицама Министарства у обављању полицијских и других унутрашњих послова, а посебно на: откривању и хватању терористичких, одметничких, илегалних и других криминалних група или појединаца; хапшење опасних криминалаца; послове контроле, праћења и успостављања јавног реда и мира када је нарушен у већем обиму; послове контроле саобраћаја; послове локализовања и гашења пожара; контроле државне границе; остваривање спасилачке функције; пружање помоћи грађанима у случајевима угрожавања њихових живота и имовине; извршавање других задатака када интереси безбедности грађана и институција Републике Србије то захтевају.

Послове из свог делокруга Хеликоптерска јединица остварује обављајући летачке задатке и сервисирајући и одржавајући ваздухоплове из састава своје флоте.

Хеликоптерска јединица планира и предузима потребне мере на очувању и унапређењу професионалне обучености својих припадника (обука летачког и ваздухопловно-техничког особља), као и на очувању и унапређењу психофизичке обучености својих припадника.

Хеликоптерска јединица се организује и региструје као ваздухопловна организација у обиму и форми који обезбеђују и унапређују функционисање јединице.

У оквиру међуресорне сарадње, Хеликоптерска јединица пружа услуге другим државним органима, а под утврђеним околностима и на законом предвиђен начин пружа услуге и трећим лицима.

Члан 37.

Хеликоптерска јединица се ангажује на основу одлуке Команданта Хеликоптерске јединице, уз претходно прибављено одобрење директора полиције и претходно прибављену сагласност министра.

Током извршења летачке операције вођа ваздухоплова самостално одлучује и сноси одговорност за безбедно извршење лета.

 1. Попуна радних места у Хеликоптерској јединици

Члан 38.

Попуна радних места у Хеликоптерској јединици спроводи се премештајем из других организационих јединица Министарства, преузимањем из другог државног органа, путем јавног конкурса или пријемом на одређена радна места без конкурса, у складу са финансијским средствима и кадровским планом.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у Хеликоптерској јединици

Члан 39.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у Хеликоптерској јединици обавља се путем курсева и других обука које се могу организовати и реализовати у Министарству и ван Министарства.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у Хеликоптерској јединици може се реализовати у земљи и у иностранству.

Обуке запослених у Хеликоптерској јединици реализују се у циљу стицања дозвола и овлашћења прописаних законом и другим прописима којима се уређује ваздушни саобраћај и летови посебне намене.

За обуке запослених у Хеликоптерској јединици које се организују и реализују у Министарству Хеликоптерска јединица у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма курсева и обука.

Стручно усавршавање полицијских службеника Хеликоптерске јединице спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Хеликоптерске јединице.

Провера стручне оспособљености укључујући и проверу психофизичке способности за даљи рад запослених у Хеликоптерској јединици спроводи се у складу са законом и другим прописима којима се уређује ваздушни саобраћај и летови посебне намене.

Министарство обезбеђује техничка, материјална и финансијска средства неопходна за продужавање дозвола и овлашћења летачког и ваздухопловно-техничког особља Хеликоптерске јединице, а која су неопходна за обављање послова у Хеликоптерској јединици.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у Хеликоптерској јединици

Члан 40.

Опремом се сматра основна и посебна опрема коју користе полицијски службеници Хеликоптерске јединице ради обављања послова из свог делокруга.

Посебну опрему за оружје чине: нишанске справе и уређаји, као и уређаји за функционално испитивање, тестирање и одржавање оружја.

Посебну опрему за рад чине: ваздухоплови, опрема, уређаји и системи који се на њих уграђују, као и делови и склопови ваздухоплова и пратеће опреме; теренска, теретна и радна возила (специјална возила) без полицијских ознака прилагођена оперативним потребама Хеликоптерске јединице; светлосна и звучна сигнализација и ротациона светла; уређаји, опрема и инструменти за навигацију и орјентацију; комуникациона опрема; уређаји и опрема за летење и осматрање ноћу и у условима смањене видљивости; заштитна и сигурносна опрема за посаду ваздухоплова; уређаји и опрема за трагање и спасавање; уређаји и опрема за гашење пожара из ваздуха; уређаји и опрема за пружање прве помоћи и медицинске помоћи лицима која се спасавају и транспортују хеликоптерима; стручна документација, литература, карте, картице; инструменти, алати и опрема за одржавање и сервисирање ваздухоплова.

Основно наоружање полицијског службеника Хеликоптерске јединице је пиштољ калибра 9 mm и аутоматска пушка или јуришна – упадна пушка калибра до 9 mm.

Посебно наоружање чине: кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm; наоружање уграђено или постављено на хеликоптер калибра до 20 mm и оружје за сигнализацију и обележавање.

Из хеликоптера се може користити и друго посебно оружје које користе специјална и посебне јединице полиције, на утврђен и прописан начин уз поштовање мера безбедности.

 1. ЈЕДИНИЦА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА
 2. Организација и делокруг ЈЗО

Члан 41.

ЈЗО је посебна јединица полиције која обавља полицијске послове безбедносне заштите и обезбеђења одређених личности и објеката.

ЈЗО обавља послове безбедносне заштите и обезбеђења одређених личности и објеката, и то: председника Републике; председника Народне скупштине; председника и одређених чланова Владе; министра унутрашњих послова; директора полиције; страних државника − носилаца највиших државних функција током службених посета Републици Србији, као и објеката Народне скупштине, Генералног секретаријата председника Републике, Владе Републике Србије, министарстава и других објеката које користе наведене личности.

ЈЗО обавља послове безбедносне заштите носилаца највиших правосудних функција и других државних функционера, у зависности од процене угрожености, а по препоруци Бироа за координацију рада служби безбедности, као и на безбедносну заштиту носилаца највиших правосудних функција и других државних функционера по престанку функције ако су примењиване мере безбедносне заштите, а све у зависности од процене угрожености и по препоруци Бироа за координацију рада служби безбедности.

ЈЗО обавља послове обезбеђења других личности и објеката на основу наредбе министра, коју доноси на предлог директора полиције, а на основу процене угрожености.

ЈЗО обавља послове обезбеђења објеката дипломатско-конзуларних представништава у Републици Србији у складу са проценом угрожености.

ЈЗО сарађује са организационим јединицама Министарства и подручним полицијским управама, службама безбедности, Министарством спољних послова, државним организацијама и институцијама у погледу безбедносне заштите и обезбеђења одређених личности и објеката.

ЈЗО у сарадњи са стручним службама Министарства учествује у реализацији стручног усавршавања и специјалистичке обуке и обезбеђује материјално-техничка средства неопходна за рад.

ЈЗО у свом саставу има уже организационе јединице.

 1. Попуна радног места у ЈЗО

Попуна типичног радног места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО премештајем

Члан 42.

Дирекција полиције, на захтев ЈЗО, обавештава организациону јединицу за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне типичног радног места „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III”.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука, по претходно прибављеној сагласности министра, припрема обавештење о попуни радних места из става 1. овог члана.

Обавештење из става 2. овог члана садржи податке о: организационој јединици и месту рада, радном месту, опису послова радног места, датуму постављања обавештења, року за подношење пријава, адреси на коју се пријаве подносе, личном имену, контакт телефонима и е-маил адреси особе задужене за давање потребних информација о попуни радног места, критеријумима за пријаву на радно место, редоследу и врсти провера и оцењивања у изборном поступку.

Саставни део обавештења из става 2. овог члана је пријава за селекциону обуку/тестирање/избор кандидата.

Обавештење из става 2. овог члана, поставља се на огласној табли организационих јединица и на интранет сајту Министарства.

Члан 43.

Критеријуми за избор кандидата ради попуне типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” су:

1) да има најмање једну годину ефективног радног стажа на полицијским пословима са статусом овлашћеног службеног лица;

2) да поседује возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије.

Полицијски службеник подноси пријаву за поступак избора кандидата ради попуне типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III”, организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, врши проверу испуњености критеријума из става 1. овог члана и услова за обављање послова радног места, прописаних овом уредбом и сачињава Листу кандидата који испуњавају услове за приступ поступку избора кандидата, коју доставља директору полиције.

Члан 44.

Директор полиције, решењем образује Kомисију ради попуне типичног радног места „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” у ЈЗО (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представници ЈЗО, од којих је један председник Комисије и представници организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Члан 44а

Поступак избора кандидата обухвата:

1) претходни лекарски преглед;

2) специфичну психолошку процену;

3) селекционо тестирање за рад у ЈЗО;

4) интервју;

5) Основну специјалистичку обуку за непосредну физичку заштиту одређених лица.

Сваки део поступка је елиминационог карактера за кандидата који добије оцену „1” или за кога се утврди да „не задовољава” утврђене критеријуме за попуну радног места.

Комисија је надлежна за спровођење поступка избора из става 1. овог члана.

Кандидати се на почетку сваког дела поступка избора обавештавају о томе када исти почиње, где и ко га спроводи.

Ако се кандидат не одазове позиву да учествује у неком делу поступка, а не оправда свој изостанак најкасније у року од два дана од дана када се оконча тај део, сматра се да је одустао од даљег учешћа.

Члан 44б

Претходни лекарски преглед обавља надлежна здравствена установа за заштиту запослених у Министарству, која након спроведеног прегледа доставља организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима извештај о реализованом лекарском прегледу, а који се потом прослеђује Комисији.

Специфичну психолошку процену спроводи организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима која након спроведене специфичне психолошке процене доставља Комисији листу кандидата сврстаних у категорије „у потпуности задовољава”, „задовољава” и „не задовољава” критеријуме специфичне психолошке процене у односу на захтеве радног места.

Селекционо тестирање за рад у ЈЗО обухвата проверу вештина и способности кандидата за обављање послова на типичном радном месту „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” у ЈЗО и врши се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених лица.

Кандидате који задовоље норме селекционог тестирања за рад у ЈЗО, упућују се на интервју, који спроводи Поткомисија коју образује командант ЈЗО и коју чине три представника ЈЗО.

Поткомисија након спроведеног интервјуа доставља Комисији листу кандидата са оценама које су остварили у поступку интервјуа оцене су од 1 до 4.

Комисија након спроведеног поступка избора кандидата из члана 44а став 1. тач. 1)–4) ове уредбе сачињава листу кандидата који се упућују на Основну специјалистичку обуку за непосредну физичку заштиту одређених лица.

Основна специјалистичка обука за непосредну физичку заштиту одређених лица спроводи се у складу са Програмом основне специјалистичке обуке за непосредну физичку заштиту одређених лица.

По окончању Основне специјалистичке обуке за непосредну физичку заштиту одређених лица утврђује се да кандидат „задовољава” или „не задовољава” предвиђене области обуке.

Полазник Основне специјалистичке обуке за непосредну физичку заштиту одређених лица, за време трајања обуке остварује сва права и обавезе свог радног места.

Члан 44в

Комисија на основу остварених резултата кандидата у поступку избора сачињава листу и доставља је команданту ЈЗО.

Директор полиције, на предлог команданта ЈЗО одлучује о кандидатима који ће бити премештени на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” у ЈЗО.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак премештаја изабраног кандидата у ЈЗО.

Скраћени поступак за премештај на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” у ЈЗО

Члан 44г

Полицијски службеник који је у последње две године са успехом завршио Основну специјалистичку обуку за непосредну физичку заштиту одређених лица, може бити премештен на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III” у ЈЗО, ако са успехом задовољи критеријуме у поступку избора из члана 44а став 1. ове уредбе.

Одлуку о спровођењу скраћеног поступка за премештај на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” или „пратилац III”, доноси директор полиције, на предлог команданта ЈЗО.

Члан 44д

Уколико је за појединачно радно место у ЈЗО, као посебан услов прописан Курс за возаче специјалног возила, полицијски службеник из чл. 44в и 44г, може се преместити на то такво радно место, уз обавезу да тај посебан услов испуни у року од једне године од дана премештаја.

Полицијски службеник који не испуни услов из става 1. овог члана, може се трајно преместити у складу са чланом 73. ове уредбе.

Премештај или распоређивање полицијских службеника ЈЗО који су распоређени на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО

Члан 44ђ

Полицијски службеник ЈЗО, који је распоређен на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III”, на предлог команданта ЈЗО, може се без спровођења процедуре из чл. 44а и 44г ове уредба, преместити или распоредити у оквиру извршилачких радних места исте стручне спреме у оквиру ЈЗО на типично радно место „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО.

Уколико је за појединачно радно место у ЈЗО, као посебан услов прописан Курс за возаче специјалног возила, полицијски службеник из става 1. овог члана, може се преместити или распоредити на то такво радно место, уз обавезу да тај посебан услов испуни у року од једне године од дана премештаја или распоређивања.

Полицијски службеник који не испуни услов из става 2. овог члана, може се трајно преместити у складу са чланом 73. ове уредбе.

Премештај полицијског службеника ЈЗО који је распоређен на типично радно место „пратилац I” и „пратилац II” на типично радно место „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО вишег степена стручне спреме, врши се путем попуне радног места из члана 42. ове уредбе.

Приликом премештаја полицијског службеника ЈЗО из става 4. овог члана, сматраће се да полицијски службеник испуњава критеријуме прописане за обављање послова радног места у погледу норми Селекционог тестирања за рад у ЈЗО.

Резултати које полицијски службеник ЈЗО оствари на последњој годишњој провери психофизичке способности и провери других компетенција предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених личности, признаће се за остварени резултат Селекционог тестирања за ЈЗО, о чему одлучује Комисија која реализује Селекционо тестирање за ЈЗО по Програму стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених личности.

Полицијски службеник ЈЗО који се није одазвао последњој годишњој провери психофизичке способности и провери других компетенција предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених личности, дужан је да учествује у поступку Селекционог тестирања за ЈЗО.

Попуна типичног радног места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО распоређивањем

Члан 45.

У случају доношења нове или измене Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције, полицијски службеник, на предлог команданта ЈЗО, може се распоредити на једно од типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО, уколико испуњава услове из члана 43. став 1. ове уредбе и уколико са успехом задовољи критеријуме у поступку избора из члана 44а став 1. тач. 1)–4) ове уредбе.

Полицијски службеник из става 1. овог члана у обавези је да у року од једне године од дана распоређивања са успехом заврши Основну специјалистичку обуку за непосредну физичку заштиту одређених лица и Курс за возаче специјалног возила, уколико је курс предвиђен као посебан услов за обављање послова радног места.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи поступак распоређивања запосленог у ЈЗО.

Полицијски службеник који након распоређивања у ЈЗО на неко од типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у предвиђеном року из става 2. овог члана не заврши са успехом Основну специјалистичку обуку за непосредну физичку заштиту и Курс за возаче специјалног возила, може се трајно преместити у складу са чланом 73. ове уредбе.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у ЈЗО

Члан 46.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у ЈЗО обавља се путем обука и курсева.

ЈЗО у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма обука и курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника ЈЗО, као и провера њихове стручне оспособљености спроводи се у складу са одговарајућим програмима стручног усавршавања.

Провера стручне оспособљености полицијских службеника који обављају послове непосредне физичке заштите одређених личности обухвата проверу психофизичке способности и проверу других компетенција предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених лица.

Провера стручне оспособљености осталих полицијских службеника ЈЗО спроводи се у складу са програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства.

Норме за проверу испуњености услова за рад у ЈЗО прописане су програмима за стручно усавршавање из ст. 4. и 5. овог члана.

Провера из става 4. овог члана реализује се најмање једном годишње.

Командант ЈЗО или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са врстом психофизичке способности која се проверава и нормама које је потребно испунити.

Проверу из ст. 4. и 5. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености, коју решењем образује командант ЈЗО, а чине је извођачи наставе – инструктори у ЈЗО.

Резултате провера из ст. 4. и 5. овог члана, Комисија за проверу стручне оспособљености доставља команданту ЈЗО.

Полицијским службеницима који су распоређени на неко појединачно радно место у оквиру типичног радног места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III”, а који су привремено премештени из ЈЗО или упућени из ЈЗО на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере најкасније до краја календарске године у којој се врши провера, уколико се оправдано не одазову у редовним терминима провере.

Полицијским службеницима који су у време провере из става 4. овог члана, привремено спречени за рад, утврђује се нови термин провере месец дана након истека привремене спречености за рад, а полицијски службеници који се налазе дуже од месец дана ван рада услед привремене спречености за рад, упућују се по повратку на рад, на ванредни лекарски преглед у надлежну установу за здравствену заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања способности за рад на пословима непосредне физичке заштите одређених лица.

Полицијским службеницима који су у време провере из става 4. овог члана, одсутни са рада због коришћења породиљског одсуства, неге детета, или одсутни са рада по неком другом основу, утврђује се нови термин провере по повратку на рад најкасније до краја календарске године у којој се врши провера.

Полицијски службеници који су најмање два пута у току календарске године ослобођени провера из става 4. овог члана, на основу налаза лекарске комисије, упућују се на ванредни лекарски преглед у надлежну установу за здравствену заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања способности за рад на пословима непосредне физичке заштите одређених лица.

Полицијским службеницима из ст. 12. и 14. овог члана, којима надлежна установа за здравствену заштиту запослених у Министарству утврди способност за рад на пословима непосредне физичке заштите одређених лица, утврђује се нови термин провере.

Полицијски службеници из ст. 12. и 14. овог члана којима надлежна установа за здравствену заштиту запослених у Министарству утврди неспособност за рад на пословима непосредне физичке заштите одређених лица, могу се трајно преместити на одговарајуће радно место у оквиру ЈЗО или на одговарајуће радно место у оквиру других организационих јединица Министарства, уколико у специјалној или другим посебним јединицама полиције не постоји одговарајуће радно место.

Полицијским службеницима који су у време провере из става 4. овог члана, привремено удаљени са рада, на неплаћеном одсуству или којима мирује радни однос, утврђује се нови термин провере након враћања на рад и распоређивања на неко од типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО.

Полицијски службеник ЈЗО, који на проверама стручне оспособљености није испунио норме из става 4. овог члана, на предлог команданта ЈЗО, може се трајно преместити, са неког од типичних радних места „пратилац I”, „пратилац II” и „пратилац III” у ЈЗО на одговарајуће радно место у оквиру ЈЗО или на одговарајуће радно место у оквиру других организационих јединица Министарства, уколико у специјалној или другим посебним јединицама полиције не постоји одговарајуће радно место.

Члан 46а

Поступак и начин попуњавања осталих радних места у ЈЗО, спроводи се на основу закона и других подзаконских аката.

Приликом премештаја или распоређивања запослених на радна места у ЈЗО, поред општих услова прописаних овом уредбом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, запослени мора да испуни и све посебне услове за рад на радном месту на које се премешта или распоређује.

Изузетно од става 2. овог члана, када су као посебни услови предвиђене обуке и/или курсеви, запослени ће се решењем о премештају или распоређивању обавезати да те посебне услове испуни у року од највише две године од дана премештаја или распоређивања, односно дана заснивања радног односа.

Полицијски службеник који након премештаја или распоређивања у ЈЗО у предвиђеном року из става 3. овог члана не заврши са успехом предвиђене обуке и/или курсеве, може се трајно преместити на упражњено радно место у оквиру ЈЗО или на одговарајуће упражњено радно место у оквиру других организационих јединица Министарства, уколико у специјалној или другим посебним јединицама полиције не постоји одговарајуће радно место.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у ЈЗО

Члан 47.

Основну полицијску опрему чине: службена палица, средства за везивање, батеријска лампа.

Посебну полицијску опрему чине: тактички опасач са припадајућим деловима; подопасач; заштитна маска; телескопска палица; електрошокери; балистички прслук; кевлар торба; тактички прслук; службени нож; флуоресцентни прслук; радне рукавице зимске; уређаји, средства и опрема за противдиверзиони преглед; уређаји и средства за осматрање и мерење даљине; уређаји за давање посебних светлосних и звучних знакова; возила са спољним обележјима полиције и уређаји који се у њих уграђују, као и делови таквих возила и уређаја; возила без спољних обележја у којима су уграђени уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова, путничка возила са посебним степеном заштите; уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора; рендгенски уређаји; уређаји и средства за осматрање у ноћним условима и условима смањене видљивости; уређаји, средства и системи за детекцију зрачења и за радиолошку, биолошку и хемијску идентификацију; уређаји за радио-електронско ометање; радио и телефонски уређаји и њихова пратећа опрема и компјутерски системи са опремом; хемијска средства пуњена нешкодљивим сузавцем или хемијским материјама блажег дејства од сузавца; експлозивна средства; алпинистичка опрема; као и друга опрема, уређаји и средства која се по својој намени, карактеристикама и својствима могу употребити у функцији обављања послова и задатака из надлежности ЈЗО.

Основно наоружање полицијских службеника ЈЗО је кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm.

Посебно наоружање полицијских службеника ЈЗО је кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm.

Посебну опрему за оружје чине: нишанске справе и уређаји; лампе за оружје; пригушивачи пуцња.

Командант ЈЗО или лице које он овласти издаје полицијским службеницима ЈЗО налог за задужење посебне опреме и наоружања.

ЈЗО води евиденције о задуженом основном наоружању и опреми полицијских службеника, као и евиденције задужења посебним наоружањем и опремом, у складу са прописима о материјално-финансијском пословању.

 1. ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
 2. Организација и делокруг ЈЗЗ

Члан 48.

ЈЗЗ је посебна јединица полиције која обавља полицијске и друге послове одређене законом и прописима којим се уређује програм заштите учесника у кривичном поступку.

ЈЗЗ у обављању послова из става 1. овог члана, поступа по одлукама Комисије за спровођење програма заштите, као и по налозима надлежног јавног тужиоца, председника судског већа и судије за претходни поступак.

ЈЗЗ обавља послове који се односе на заштиту учесника у кривичном поступку и њима блиских лица, који су услед давања исказа или обавештења значајних за доказивање у кривичном поступку, изложени опасности по живот, здравље, физички интегритет, слободу или имовину, и то: примењује хитне мере заштите; спроводи Програм заштите; обезбеђује економску, психолошку, социјалну и правну помоћ учесницима у кривичном поступку и блиским лицима; обавља процене: опасности која прети лицу за које се захтева заштита, опасности којој би била изложена заједница у случају укључења лица у Програм заштите, као и процену здравственог стања лица за које се захтева заштита; предузима законом предвиђене радње у поступку укључења лица у Програм заштите, као и у погледу продужења, обуставе или престанка Програма заштите; сарађује са надлежним органима, организацијама и службама у циљу спровођења Програма заштите; остварује међународну сарадњу у спровођењу Програма заштите и у вези са тим: остварује директну комуникацију са органима страних држава надлежним за заштиту учесника у кривичном поступку; подноси молбу страној држави за прихват заштићеног лица и примену прописаних мера заштите; поступа по молби стране државе за прихват заштићеног лица и примену мера заштите у Републици Србији; закључује билатералне међународне споразуме о спровођењу Програма заштите; спроводи Програм заштите по закљученим међународним споразумима или по принципу узајамности; на међународном плану учествује у међусобној размени информација или искустава државних органа на спровођењу Програма заштите и обавља друге послове у складу са законом.

 1. Попуна радног места у ЈЗЗ

Члан 49.

Дирекција полиције, на захтев ЈЗЗ, обавештава организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне радног места у ЈЗЗ.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука даје сагласност за попуну радног места у ЈЗЗ и припрема обавештење о попуни радног места у ЈЗЗ, које садржи информације о начину и крајњем року пријављивања полицијских службеника.

Обавештење из става 2. овог члана поставља се на огласној табли организационих јединица и на Интранет сајту Министарства.

Члан 50.

Критеријуми за избор полазника за селекционо тестирање ради попуне радних места у ЈЗЗ су:

1) да има најмање једну годину ефективног радног стажа на полицијским пословима у статусу овлашћеног службеног лица;

2) да његов рад није оцењен мањом оценом од оцене „добар (3)” у последње две године.

Кандидат који испуњава услове из става 1. овог члана, подноси пријаву за селекционо тестирање ради попуне радних места у ЈЗЗ, организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Подношењем пријаве кандидата сматра се да је исти дао сагласност да се изврше провере испуњености услова из става 1. овог члана и да се обраде лични подаци.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, врши проверу испуњености услова из става 1. овог члана и сачињава Листу кандидата за приступ селекционом тестирању, коју доставља командату ЈЗЗ.

Селекционо тестирање обухвата психолошку процену за рад у ЈЗЗ, као и проверу вештина и способности полазника за обављање послова у ЈЗЗ у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗЗ.

Члан 51.

Директор полиције решењем образује Kомисију за попуну радног места у ЈЗЗ (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представник Дирекције полиције који је и председник, представник ЈЗЗ и представник организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Комисија на основу остварених резултата са селекционог тестирања сачињава Ранг листу и доставља је директору полиције.

Директор полиције, на предлог команданта ЈЗЗ доноси одлуку о кандидатима који ће бити примљени на рад у ЈЗЗ, у складу са финансијским средствима, кадровским планом и планом обука.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак попуне радног места у ЈЗЗ.

Члан 52.

Полазник који се премешта или распоређује на рад у ЈЗЗ у обавези је да у року од једне године од добијања решења о распоређивању или трајном премештају са успехом заврши основну специјалистичку обуку за ЈЗЗ која се организује ради оспособљавања за рад у ЈЗЗ, у смислу прописа којим се уређује стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.

По добијању решења из става 1. овог члана, за запосленог се подноси захтев за издавање одговарајућег сертификата за приступ тајним подацима, у складу са законом којим се уређује тајност података.

Ако запосленом буде одбијен захтев за издавање сертификата за приступ тајним подацима, руководилац ЈЗЗ подноси предлог за премештај.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у ЈЗЗ

Члан 53.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у ЈЗЗ обавља се путем Основне специјалистичке обуке и курсева.

ЈЗЗ у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма обуке и курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника у ЈЗЗ, као и провера њихове стручне оспособљености спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у ЈЗЗ.

Провера стручне оспособљености обухвата проверу психофизичке способности и проверу других елемената предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у ЈЗЗ.

Провера из става 4. овог члана реализује се једном годишње.

Командант у ЈЗЗ или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са психофизичким способностима које се проверавају и нормама које је потребно испунити.

Проверу из става 4. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености, коју решењем образује командант ЈЗЗ.

Резултате провера из става 4. овог члана, Комисија за проверу стручне оспособљености доставља команданту у ЈЗЗ.

Ако полицијски службеник не испуни норме за проверу психофизичких способности предвиђене Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗЗ сматра се да не испуњава услов за рад у ЈЗЗ.

Полицијским службеницима који су привремено спречени за рад, привремено премештени или упућени на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере месец дана након одређеног датума провере или најкасније до краја календарске године у којој се провера врши.

Полицијски службеници који се у време провере из става 4. овог члана, налазе дуже од месец дана ван рада услед привремене спречености за рад, упућују се на ванредни лекарски преглед у надлежну здравствену установу за заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања новог термина провере.

Ако се полицијски службеник неоправдано не одазове на проверу психофизичких способности, у року од шест месеци од дана упућивања на ванредни лекарски преглед, сматра се да не испуњава услов за рад у ЈЗЗ.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у ЈЗЗ

Члан 54.

ЈЗЗ за обављање послова из свог делокруга користи посебну опрему, средства и наоружање.

Опрему полицијских службеника ЈЗЗ чине: средства за везивање; распршивачи са надражујућим средством; електрошокери; балистички прслук; тактички прслук; флуоресцентни прслук; тактички опасач са припадајућим деловима; подопасач; заштитна маска; телескопска палица; кевлар торба; батеријска лампа; радне рукавице зимске; балистичка јакна; службени нож и др.

Посебну опрему чине: уређаји, средства и опрема за противдиверзиони преглед; уређаји и средства за осматрање и мерење даљине; возила без полицијских ознака у која су уграђени светлосни и звучни уређаји, телекомуникациони системи и специјална опрема, као и путничка возила са посебним степеном заштите; уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора; рендгенски уређаји; уређаји и средства за осматрање у ноћним условима и условима смањене видљивости; уређаји, средства и системи за детекцију зрачења и за радиолошку, биолошку и хемијску идентификацију, заштиту и деконтаминацију; уређаји за детекцију, откривање и ометање прислушних уређаја; средства везе са скривеним прибором; уређаји за аудио и видео снимање, обраду и архивирање података; уређаји и средства за осматрање; уређаји и средства за спровођење тајних надзора, праћења и техничких снимања; специјална возила; лампе за оружје; пригушивачи пуцња и др.

Основно наоружање полицијских службеника ЈЗЗ је кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm.

Посебно наоружање полицијских службеника је кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm.

Наоружање и опрема која се налази на задужењу ЈЗЗ се издаје полицијским службеницима по налогу команданта ЈЗЗ.

Наоружање и опрему, за обављање полицијских послова, могу употребљавати само полицијски службеници који су обучени и оспособљени за руковање и употребу наоружања и опреме.

VII. ПОЛИЦИЈСКА БРИГАДА

 1. Организација и делокруг Полицијске бригаде

Члан 55.

Полицијска бригада је посебна јединица полиције у саставу Полицијске управе за град Београд која обавља полицијске послове, а нарочито полицијске послове одржавања јавног реда и мира, спречавања насиља на спортским приредбама и другим јавним скуповима, пружања помоћи у извршењима, као и друге високоризичне задатке на подручју Полицијске управе за град Београд, и на територији других полицијских управа по одобрењу директора полиције.

У циљу заштите живота, јавног реда и мира, личне и имовинске сигурности грађана, Полицијска бригада се (користећи људство, материјално техничка средства, специјалну опрему и уређаје, специјална возила и службене животиње) ангажује: када безбедносне процене указују да би могло доћи до угрожавања стања јавне безбедности и безбедности људи и имовине у већем обиму; за обезбеђење јавних скупова на којима се очекује присуство већег броја грађана и где безбедносна процена указује на повећан ризик и могућност нарушавања јавног реда у већем обиму; на успостављању већ нарушеног јавног реда у већем обиму; у обављању послова оперативно-техничке и противдиверзионе заштите; у обављању послова обезбеђења објеката Полицијске бригаде и логистичке послове; на одржавању потребне спремности и мобилности за извршавање других сложених безбедносних задатака у редовним приликама и за случај ванредних ситуација и ванредног стања; на решавању кризних ситуација изазваних терористичким дејствима, масовним убиствима (АМОК) и сл., у сарадњи са САЈ, другим посебним јединицама полиције и организационим јединицама Полицијске управе за град Београд и Министарства у целини, на другим пословима и задацима који јој се одреде и наложе, у складу са прописима.

Полицијска бригада планира, организује и изводи константну обуку и стручно оспособљавање и усавршавање својих полицијских службеника.

Полицијска бригада у свом саставу има уже организационе јединице.

 1. Попуна радног места у Полицијској бригади

Члан 56.

Радно место „припадник Полицијске бригаде” у Полицијској бригади попуњава се полицијским службеником у статусу овлашћеног службеног лица, који је са успехом прошао селекционо тестирање.

Изузетно од става 1. овог члана, радно место „припадник Полицијске бригаде” попуњава се полазницима Центра за основну полицијску обуку.

Селекционо тестирање

Члан 57.

Дирекција полиције, на захтев Полицијске управе за град Београд, обавештава организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне радног места „припадник Полицијске бригаде” у Полицијској бригади.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука даје сагласност за попуну радног места „припадник Полицијске бригаде” и припрема обавештење о попуни радног места из става 1. овог члана, које садржи информације о начину и крајњем року пријављивања запослених.

Обавештење се поставља на огласној табли организационих јединица и на Интранет сајту Министарства.

Члан 58.

Критеријум за избор полазника за селекционо тестирање ради попуне радних места у ПБ је да није старији од 28 година живота.

Полазник који испуњава услов из става 1. овог члана, подноси Пријаву за Селекциону обуку/тестирање/избор кандидата, ради попуне радног места у Полицијској бригади, организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, врши проверу испуњености услова из става 1. овог члана и сачињава Листу кандидата који испуњавају услове за приступ селекционом тестирању, коју доставља команданту.

Селекционо тестирање обухвата лекарски преглед, проверу физичких способности и проверу посебних психолошких способности.

Норме и начин спровођења селекционог тестирања саставни су део Програма стручног усавршавања полицијских службеника Полицијске бригаде.

Члан 59.

Директор полиције решењем образује Kомисију за попуну радног места у Полицијској бригади и спровођење селекционог тестирања (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представник Полицијске управе за град Београд који је и председник, представник Полицијске бригаде и представник организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Комисија на основу остварених резултата са селекционог тестирања сачињава ранг листу и доставља је команданту.

Начелник полицијске управе за град Београд на предлог команданта Полицијске бригаде доноси одлуку о кандидатима који ће бити примљени на рад у Полицијској бригади, у складу са финансијским средствима, кадровским планом и планом обука.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак попуне радног места „припадник Полицијске бригаде”.

Члан 60.

Полазник који се распоређује или трајно премешта на рад у Полицијску бригаду, упућује се на Основну специјалистичку обуку за ПБ, која се организује ради оспособљавања за рад у Полицијској бригади, у смислу прописа којим се уређује стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у Полицијској бригади

Члан 61.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у Полицијској бригади обавља се путем обука и курсева.

Полицијска бригада у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма обука и курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника у Полицијској бригади, као и провера њихове стручне оспособљености спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Полицијске бригаде.

Провера стручне оспособљености обухвата проверу психофизичке способности и проверу других компетенција.

Норме за проверу психофизичке способности и проверу других компетенција предвиђене су Програмом из става 3. овог члана.

Провера из става 4. овог члана реализује се једном годишње.

Командант Полицијске бригаде или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са психофизичким способностима које се проверавају и нормама које је потребно испунити.

Проверу из става 4. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености, коју решењем образује начелник Полицијске управе за град Београд, а чине је представници Полицијске управе за град Београд и Полицијске бригаде.

Резултате провера из става 4. овог члана, Комисија за проверу стручне оспособљености доставља начелнику Полицијске управе за град Београд и команданту Полицијске бригаде.

Ако полицијски службеник не испуни норме за проверу психофизичких способности, предвиђене Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у Полицијској бригади, сматра се да не испуњава услов за рад у Полицијској бригади.

Полицијским службеницима који су привремено спречени за рад, привремено премештени или упућени на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере месец дана након одређеног датума провере или најкасније до краја календарске године у којој се провера врши.

Полицијски службеници који се у време провере из става 4. овог члана, налазе дуже од месец дана ван рада услед привремене спречености за рад, упућују се на ванредни лекарски преглед у надлежну здравствену установу за заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања новог термина провере.

Ако се полицијски службеник неоправдано не одазове на проверу психофизичких способности у року од шест месеци од дана упућивања на ванредни лекарски преглед, сматраће се да не испуњава услов за рад у Полицијској бригади.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у Полицијској бригади

Члан 62.

Опрему Полицијске бригаде чини: опрема полицијских службеника, опрема службених животиња, посебна опрема за оруђе и оружје и опрема за боравак на терену.

Опрему полицијских службеника Полицијске бригаде чини: тактички опасач са припадајућим деловима; подопасач; заштитни шлем са визиром; антитраума прслук; штитници за руке и ноге; заштитни штит; заштитне рукавице; заштитна маска; службена палица и службена палица „Тонфа”; телескопска палица; електрошокери; електричне палице које емитују електрични импулс кратког трајања; средства за везивање (лисице и затезне траке); ручни спреј (сузавац); мегафон; батеријске лампе; тактички прслук; службени нож; модификовани антитраума заштитни прслук; службена палица са носачем; патролна кацига; радна кацига; мамузе са каишевима; флуоресцентни прслук; тактички прслук; радне рукавице зимске; радне рукавице летње; поводници дупли; поводници радни; поводници кратки; копачке; заштитни балистички шлем; модификовани (лаки) антитраума прслук; комбиновани алат; детектор експлозива; водени топ бестрзајни; неутрализатор са течним азотом; бороскоп; заштитни балистички прекривач; преносно складиште; трипод; лаптоп рачунар; камкордер; фотоапарат; универзални антистатички алат; преносни портабл рендгенски уређај; самоходно возило-робот; комплет алата за отварање возила; прибор за подизање направе са висине и прибор за отварање возила са безбедног одстојања; склопиве мердевине; огледала са лампом; рефлектори ручни; балистички штит; телескопска рука; заштитно одело оператера ПДЗ са кацигом; метал-детектор за претрагу терена; ручни метал-детектори (више врста); блокатор радио-таласа; машине за електрично паљење; тактички заштитни прслук; шлемови са визиром за деминирање; заштитне наочаре; штитници за лактове и колена; врећа за спавање зимска; врећа за спавање летња; подметач вреће за спавање; борбени ранац; борбени прслук; порција са прибором за јело; чутурица за воду; леђни мехур за воду са сисаљком капацитета 1,5 до 2 литра; борбени нож; антимагнетни нож-алат; паракорд; батеријске лампе; непромочива одела; гумени чамци; појасеви за спасавање и шаторска крила и др.

Опрему службеног коња чине: узда; улар са повоцем; мартингал; подседлица радна; подметач за седло; седло; предње и задње камашне; флуресцентна обележја (прашњак и камашне); јахаће ћебе; штитник за главу; визир; подседлица интервентна; предње и задње заштитне камашне.

Групну опрему за чету водича службених паса чине: огрлице ланчане разних димензија; огрлице кожне; амови са натписом ПОЛИЦИЈА; лоптице разне; комплети мириса за дрогу; експлозив и откривање фалсификованих новчаница; заштитне корпе за псе (различите величине и намене); гарабини јачи; траке за кондиционирање паса са амовима разних величина; наменски боксеви за псе; четка са механизмом; заштитни прслук за пса-ЈРМ; заштитни прслук за пса-откривање експлозивних материја; гас маска; робот одело; маркерско одело; маркерски рукав леви; маркерски рукав десни; маркерски рукав за штенце; маркерска палица; маркерски бич; поводници дупли, радни, поводници кратки; јутани апорт разни; заштитно пододело-кевлар и др.

Посебну опрему чине: заштитни балистички прслук (панцир); балистички шлем; балистички штит; средство за насилно разбијање врата; средства за принудно заустављање моторних возила; ограде за принудно заустављање или усмеравање лица; уређаји за избацивање хемијских средстава; хемијска средства пуњена нешкодљивим сузавцем или хемијском материјом блажег дејства од сузавца; уређај за избацивање млазева воде; светлосна и звучна сигнализација и ротациона светла; уређаји и средства за оријентацију и навигацију; алпинистичка опрема; уређаји за аудио и видео снимање; обраду и архивирање података; уређаји и средства за осматрање и мерење даљине; уређаји и системи за техничку заштиту објеката и штићених простора; ендоскопски уређаји; експлозивна средства; пуњења и муниција за специјалне намене и др.

Опрему информационе технологије чине: лаптоп рачунари; штампачи; скенери; интернет модеми; фотокопир апарат и др.

Средства везе чине: ручне дигиталне радио станице; колске дигиталне радио станице; базне дигиталне радио станице; скривени прибор за дигиталне радио станице; шлемофони и др.

Опрема за логистичку подршку треба да садржи сва неопходна средства за боравак и рад у руралним условима као и комплетну опрему за санитетску подршку.

Основно наоружање полицијских службеника Полицијске бригаде је кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm.

Посебно наоружање полицијских службеника Полицијске бригаде је: кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm; гасно оружје; оружје за сигнализацију; оружје за испаљивање хемијских средстава и средстава за обележавање; оружје за испаљивање различитих врста пројектила за привремено онеспособљавање.

Полицијска бригада користи и оружја и оруђа за ватрену подршку калибра 20 mm и већег, која могу бити ручна, самоходна и уграђена на специјалним возилима.

Посебна опрема за оружје су нишанске справе и уређаји, даљински управљиви системи за управљање и дејство, лампе за оружје.

Специјална возила Полицијске бригаде су: борбено оклопно возило; водени топ; специјално наменско возило за превоз људства; специјално наменско возило за спровод лица; возило за превоз паса; возило за превоз коња; возило за превоз експлозивних средстава; возило за ПД заштиту.

Прикључна возила Полицијске бригаде су: приколица за превоз паса; приколица за превоз коња; приколица за превоз експлозивних предмета и материја; покретна кухиња.

Остала возила Полицијске бригаде су: камиони; патролна возила; путничка возила; теренска возила; комби возила; аутобуси; минибусеви; мотоцикли; друга возила и радне машине.

VIII. ИНТЕРВЕНТНА ЈЕДИНИЦА 92

 1. Организација и делокруг Интервентне јединице 92

Члан 63.

Интервентна јединица 92 (ИЈ 92) је посебна јединица полиције у оквиру Дежурне службе ПУ за град Београд која на територији града Београда обавља полицијске послове кроз патролну делатност, брзо и ефикасно интервенише у свим случајевима, а посебно у случајевима када су извршена тешка кривична дела са елементима насиља и поседовања оружја, наркотика и др, реализује високоризична хапшења појединаца и криминалних група у ситуацијама када су лица наоружана и када се очекује отпор или напад на полицијске службенике других организационих јединица приликом хапшења, обавља друге полицијске послове са високим ризиком.

Поред послова и задатака из става 1. овог члана, по наредби начелника Полицијске управе за град Београд, а уз претходно одобрење директора полиције, ИЈ 92 пружа помоћ и другим организационим јединицама Министарства када оне самостално не могу да изврше службени задатак ван територије града Београда.

Послове из става 1. овог члана, обављају интервентни тимови које чине вође тима и припадници ИЈ 92.

 1. Попуна радног места у ИЈ 92

Члан 64.

Радно место „припадник ИЈ 92” попуњава се полицијским службеником у статусу овлашћеног службеног лица који полицијске послове обавља у униформи и који је са успехом завршио селекционо тестирање за ИЈ 92.

Изузетно од става 1. овог члана, радно место „припадник ИЈ 92” попуњава се и полазницима Центра за основну полицијску обуку.

Члан 65.

Дирекција полиције, на захтев ИЈ 92, обавештава организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима о потреби попуне радног места „припадник ИЈ 92” у Интервентној јединици 92.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у складу са кадровским планом, финансијским средствима и планом обука даје сагласност за попуну радног места „припадник ИЈ 92” и припрема обавештење о попуни радног места из става 1. овог члана, које садржи информације о начину и крајњем року пријављивања.

Обавештење из става 2. овог члана, поставља се на огласној табли организационих јединица и на Интранет сајту Министарства.

Селекционо тестирање

Члан 66.

Критеријум за избор полазника за селекционо тестирање ради попуне радних места у ИЈ 92 је да има најмање три године радног искуства на полицијским пословима са статусом овлашћеног службеног лица који полицијске послове обавља у униформи.

Полицијски службеник који испуњава услов из става 1. овог члана, подноси Пријаву за Селекциону обуку/тестирање/избор кандидата, ради попуне радних места ИЈ 92, организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима према месту рада.

Након пријема пријаве, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, врши проверу испуњености услова из става 1. овог члана и сачињава Листу кандидата који испуњавају услове за приступ селекционом тестирању, коју доставља директору полиције.

Селекционо тестирање обухвата лекарски преглед, проверу физичких способности и проверу посебних психолошких способности.

Норме и начин спровођења селекционог тестирања саставни су део Програма стручног усавршавања полицијских службеника Интервентне јединице 92.

Члан 67.

Начелник Полицијске управе за град Београд, на предлог начелника Дежурне службе, образује Kомисију за спровођење селекционог тестирања (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има најмање три члана, а чине је представник Дежурне службе Полицијске управе за град Београд, представник Интервентне јединице 92 и представник Одељења за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд.

Комисија доставља начелнику Дежурне службе Ранг листу кандидата са резултатима селекционог тестирања.

Начелник Полицијске управе за град Београд на предлог команданта ИЈ 92 доноси одлуку о кандидатима који ће бити примљени на радно место „припадник ИЈ 92”, у складу са финансијским средствима, кадровским планом и планом обука.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима спроводи даљи поступак попуне радног места „припадник ИЈ92”.

Члан 68.

Полицијски службеник који се прима, премешта или распоређује на рад у ИЈ 92 у обавези је да у року од једне године од добијања решења о пријему/распоређивању или трајном премештају са успехом заврши Основну специјалистичку обуку за ИЈ 92 која се организује ради оспособљавања за рад у ИЈ 92, у смислу прописа којим се уређује стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.

 1. Провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у Интервентној јединици 92

Члан 69.

Стручно оспособљавање полицијских службеника у Интервентној јединици 92 обавља се путем обука и курсева.

ИЈ 92 у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима израђује предлоге програма курсева.

Стручно усавршавање полицијских службеника у ИЈ 92, као и провера њихове стручне оспособљености спроводи се у складу са Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у ИЈ 92.

Провера стручне оспособљености обухвата проверу психофизичке способности и проверу других елемената предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у ИЈ 92.

Норме за проверу стручне оспособљености и проверу других компетенција за рад у ИЈ 92 предвиђене су Програмом стручног усавршавања у ИЈ 92.

Провера из става 4. овог члана реализује се једном годишње.

Командант ИЈ 92 или руководилац кога он овласти у обавези је да на почетку календарске године упозна полицијске службенике са психофизичким способностима које се проверавају и нормама које је потребно испунити.

Проверу из става 4. овог члана спроводи Комисија за проверу стручне оспособљености, коју решењем образује начелник Полицијске управе за град Београд, а чине је представници Полицијске управе за град Београд и ИЈ 92.

Резултате провера из става 4. овог члана, Комисија за проверу стручне оспособљености доставља начелнику Полицијске управе за град Београд и команданту ИЈ 92.

Ако полицијски службеник не испуни норме за проверу психофизичких способности предвиђене Програмом стручног усавршавања полицијских службеника у ИЈ 92, сматра се да не испуњава услов за рад у ИЈ 92.

Полицијским службеницима који су привремено спречени за рад, привремено премештени или упућени на рад у другу организациону јединицу Министарства, утврђује се нови термин провере месец дана након одређеног датума провере или најкасније до краја календарске године у којој се провера врши.

Полицијски службеници који се у време провере из става 4. овог члана, налазе дуже од месец дана ван рада услед привремене спречености за рад, упућују се на ванредни лекарски преглед у надлежну здравствену установу за заштиту запослених у Министарству, ради утврђивања новог термина провере.

Ако се полицијски службеник неоправдано не одазове на проверу психофизичких способности у року од шест месеци од дана упућивања на ванредни лекарски преглед, сматраће се да не испуњава услов за рад у ИЈ 92.

 1. Посебна опрема, средства и наоружање у Интервентној јединици 92

Члан 70.

Посебну опрему полицијских службеника Интервентне јединице 92 чине: балистички шлем; балистички штит; велики балистички штит; балистички (панцир) прслук; заштитна гас маска; гасни спреј – сузавац; палица црна гумена; палица тонфа; нож; хидраулична преса за насилан улазак; нишани; тактичка лед лампа и др.

Основно наоружање полицијских службеника ИЈ 92 је кратко ватрено оружје – полуаутоматски пиштољ калибра 9 mm.

Посебно наоружање полицијских службеника ИЈ 92 је кратко и дуго ватрено оружје (репетирајуће, полуаутоматско и аутоматско) калибра до 20 mm.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

Пријава за Селекциону обуку/тестирање/избор кандидата одштампана је уз ову уредбу и чини њен саставни део (Прилог 1).

Руковођење и командовање

Члан 72.

Специјалном и посебним јединицама полиције руководи и командује командант.

Руководиоци ужих организационих јединица за свој рад и рад тих организационих јединица одговарају непосредно вишем руководиоцу и команданту, заменику или помоћнику команданта, по линији рада.

Командант за свој рад и рад јединице одговара директору полиције, односно начелнику Полицијске управе за град Београд (ПБ и ИЈ 92).

Премештај

Члан 73.

Полицијски службеник специјалне или посебних јединица полиције, може се на предлог руководиоца преместити на друго радно место у складу са одредбама Закона о полицији.

Полицијски службеник из става 1. овог члана, премешта се на упражњено радно место у оквиру своје организационе јединице или у другу посебну јединицу полиције.

Ако не постоји одговарајуће радно место у специјалној и посебним јединицама полиције, полицијски службеник се премешта на одговарајуће радно место у оквиру других организационих јединица Министарства.

Члан 74.

Полицијски службеници који су завршили Селекциону обуку за САЈ нису у обавези да похађају Селекциону обуку за Жандармерију приликом премештаја у Жандармерију, већ су у обавези да на тесту физичке способности, који се спроводи у складу са нормативима који су Програмом стручног усавршавања Жандармерије утврђени за проверу полицијских службеника у специјалистичким четама, на свим дисциплинама које се оцењују добију најмање оцену „добар (3)”, да задовоље критеријуме на претходном лекарском прегледу који је прописан у члану 22. став 6. ове уредбе и заврше Основну обуку за Жандармерију.

Трошкови селекционог тестирања, Селекционе и Основне обуке

Члан 75.

Кандидат сам сноси путне трошкове и трошкове лекарских прегледа за потребе селекционог тестирања, Селекционе и Основне обуке.

Дужности руководиоца током трајања провере стручне оспособљености

Члан 76.

Руководилац организационе јединице, за време трајања провера стручне оспособљености полицијских службеника за рад у специјалној и посебним јединицама, дужан је да:

1) омогући запосленом да у заказаним терминима присуствује проверама;

2) планира распоред рада запосленог тако да исти има најмање 12 сати непрекидног одмора пре заказаних провера.

Члан 77.

Команданти специјалне и посебних јединица полиције могу образовати комисије, радне групе и друга радна тела, ради разматрања одређених питања из делокруга тих јединица, или ако је то неопходно за извршење појединих сложенијих задатака.

Актом о образовању радног тела из става 1. овог члана утврђују се његов састав, задаци и рокови за њихово извршавање, овлашћења и други услови од значаја за рад тог тела.

Ради разматрања одређених организационо-радних, оперативно-стручних и других питања команданти специјалне и посебних јединица полиције могу, уз сагласност директора полиције, организовати стручно-радне састанке, саветовања и семинаре.

Члан 78.

У циљу ефикасније организације рада и функционисања специјалне и посебних јединица полиције, командант специјалне и посебних јединица полиције доноси наредбе, процедуре, обавештења, планове и елаборате и даје овлашћења, који морају бити у складу са важећим законским и подзаконским актима.

 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

За полицијског службеника који се приликом првог распоређивања по овој уредби распореди на радно место на које је до тада био распоређен или радно место са истим каталошким описом, сматраће се да испуњава све посебне услове тог радног места прописане овом уредбом.

За полицијског службеника који приликом првог распоређивања по овој уредби буде распоређен на друго радно место у односу на радно место чије је послове до тада обављао у тој организационој јединици, сматраће се да испуњава посебан услов у погледу селекционе обуке/теста и основне специјалистичке обуке, изузев полицијског службеника који је обављао помоћно техничке послове.

Полицијски службеник из става 2. овог члана дужан је да испуни посебне услове у погледу захтеваних обука/курсева које нема, у року од две године од дана распоређивања по овој уредби.

Полицијски службеник који пре ступања на снагу ове уредбе није био распоређен у тој организационој јединици, дужан је да приликом првог распоређивања по овој уредби испуни све услове, осим посебног услова у погледу курсева/обука/теста.

Полицијски службеник из става 4. овог члана дужан је да посебан услов у погледу курсева/обука/теста испуни у року од две године од дана распоређивања по овој уредби.

Члан 80.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова (Пов 01 број 2149/16 од 2. марта 2016. године, Исправка пов. број 01-6929/16 од 17. августа 2016 године, Исправка пов. 01 број 3123/17-2 од 27. марта 2017. године, Пов. 01 број 7660/17 од 26. јула 2017. године, Пов. 01 број 8187/17-5 од 21. августа 2017. године и Пов. 01 број 605/18-10 од 28. фебруара 2018. године) који се односи на специјалну и посебне јединице полиције.

Распоређивање запослених по овој уредби врши министар унутрашњих послова или лице које он овласти.

Распоређивање запослених на радна места утврђена овом уредбом извршиће се у року од 120 дана од дана ступања на снагу Уредбе.

Члан 81.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Прилог 1

ПРИЈАВА ЗА СЕЛЕКЦИОНУ ОБУКУ/ТЕСТИРАЊЕ/ИЗБОР КАНДИДАТА

Подаци о кандидату
Презиме и име
ЈМБГ
Датум  и место рођења
Адреса становања (место, улица и број)
Контакт телефони кандидата
e-mail кандидата
Назив организационе јединице и радног места кандидата
Звање или чин који кандидат има
Доказ о радном искуству, посебно за искуство стечено на полицијским пословима
Стечено образовање Основно образовање –
  Средње образовање –
  Високо образовање –
Да ли ради у свом стручном звању и степену стручног образовања ДА НЕ
Резултат који је запослени остварио на последњој годишњој провери психофизичке способности и провери других компетенција предвиђених Програмом стручног усавршавања полицијских службеника ЈЗО који обављају послове непосредне физичке заштите одређених личности (ово попуњавају само полицијски службеници ЈЗО):
Пријављујем се за селекциону обуку/тестирање/избор кандидата за попуну радног места (заокружити)
1. САЈ
2. ЖАНДАРМЕРИЈА
3. Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката
4. Јединица за заштиту
5. Интервентна јединица 92
6. Полицијска бригада
       

 

Изјава подносиоца пријаве:
Сагласан сам да се подаци које сам дао/дала о себи обрађују у наведене сврхе и да се чувају у складу са прописима о заштити података о личности и другим прописима.

У _____________, дана ________._________. године

  Подносилац пријаве

___________________

Напомена Редакције: Ова уредба садржи посебне делове/прилоге који садрже податке који су одређени као тајни подаци у смислу прописа којима се уређује тајност података (види: члан 3. ове уредбе).
Уредбом о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције („Сл. гласник РС“, број 91/2018) прилози 2, 3. и 4. замењени су новим прилозима. Уредбом о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције („Сл. гласник РС“, број 29/2019) прилози 2, 3. и 4. замењени су новим прилозима. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције („Сл. гласник РС“, број 69/2019) прилози 2, 3. и 4. замењени су новим прилозима.

Корисни линкови