• 11 maja, 2017
  • 204

SJAJNA VEST ZA SVE RADNIKE MUP-A! Prihvaćena inicijativa Nezavisnog sindikata policije da se vreme provedeno u putu uračuna u redovno radno vreme

SJAJNA VEST ZA SVE RADNIKE MUP-A! Prihvaćena inicijativa Nezavisnog sindikata policije da se vreme provedeno u putu uračuna u redovno radno vreme

Prošle godine Nezavisni sindikat policije je uputio Dopis poslodavcu u kome je traženo da se razmotri pitanje radnog vremena i prekovremenog rada zaposlenih u ministarstvu. U aprilu ove godine, ponovo smo uputili inicijativu poslodavcu ukazujući na neophodnost rešavanja ovog problema. Na naše veliko zadovoljstvo, danas smo dobili Depešu iz Kabineta ministra u kojoj se prihvata naš predlog! NSP pozdravlja ovu odluku ministarstva po kojoj će se propisi ubuduće „dosledno i pravilno primenjivati“, kako se navodi u odgovoru koji možete pročitati u nastavku teksta. Republika Srbija MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Kabinet ministra 01  broj4987/2017 10.maj 2017. godine B e o g r a dORGANIZACIONE JEDINICE U SEDIŠTU MINISTARSTVA – SVIMA – rukovodiocu  ORGANIZACIONE JEDNICE U SEDIŠTU DIREKCIJE POLICIJE – SVIMA– rukovodiocu POLICIJSKA UPRAVA ZA GRAD BEOGRAD – načelniku PODRUČNA POLICIJSKA UPRAVA – SVIMA – načelniku PREDMET : Radno vreme   Nezavisni sindikat  policije uputio je dopis broj: 124-04/17 od 20.04.2017. godine, u kome je istakao neophodnost ponovnog razmatranja pitanja radnog vremena i prekovremenog rada policijskih službenika, budući da je primetno nezadovoljstvo zaposlenih koje se veoma često završi sudskim sporom protiv poslodavca. Odeljenje za odnose sa zaposlenima, Sektora za ljudske resurse, takođe je u svom radu primetilo osetan trend porasta podnetih tužbi protiv Ministarstva unutrašnjih poslova koje za predmet imaju neisplaćen prekovremeni rad policijskim službenicima, kao i pozitivan stav sudova u pogledu usvajanja tužbenih zahteva. Kako bi se zaštitili interesi zaposlenih a istovremeno predupredio određen broj predmetnih tužbi Sektor za ljudske resurse je ozbiljno pristupio ovoj temi i preispitao dosadašnja postupanja koja su prouzrokovala veliki broj sudskih sporova, kao i dosadašnja  tumačenja koja su prosleđivana na postupanje organizacionim jedinicama u smislu primene zakonskih i podzakonskih akata,  a sve u svetlu važeće regulative i specifične situacije. U vezi sa tim, smatramo da stupanjem Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016) nema osnova za dalje postupanje po instruktivnom aktu Sektora za materijalno–finansijske poslove 06/1 broj 73/12 od 13.01.2012. godine, budući da je predmetna materija sada definisana Zakonom o policiji i to članovima 153- 163, koji se moraju dosledno i pravilno primenjivati. Između ostalog, prema Zakonu o policiji, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017- odluka US), koji je članom 57. propisao da poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog. Kolektivnim ugovorom može da se utvrdi da se preraspodela radnog vremena ne vezuje za kalendarsku godinu, odnosno da može trajati i duže od šest meseci, a najduže devet meseci. Zaposlenom koji se saglasio da u preraspodeli radnog vremena radi u proseku duže od vremena utvrđenog u st. 2. i 3. ovog člana časovi rada duži od prosečnog radnog vremena obračunavaju se i isplaćuju kao prekovremeni rad.U slučaju preraspodele radnog vremena, radno vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno. Članom 11. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Službeni glasnik RS“, br. 22/15 i 70/15 – aneks) propisano je da se preraspodela radnog vremena policijskog službenika može izvršiti kada to zahteva priroda posla, organizacija rada, bolje korišćenje resursa, racionalnije uređeno radno vreme, uz ograničenje da ukupno prosečno šestomesečno radno vreme policijskog službenika ne može biti duže od ugovorenog radnog vremena policijskog službenika. Policijskom službeniku koji kroz preraspodelu radnog vremena, koja predstavlja planiranu aktivnost, ostvari višak časova rada, a nije u mogućnosti zbog prirode ili potrebe posla da iskoristi iste kao slobodne sate, poslodavac je dužan da obračuna višak ostvarenih časova rada po pravilima o prekovremenom radu. U vezi sa potencijalnim, kao i već pokrenutim sudskim sporovima čiji je predmet prekovremeni rad policijskih službenika, smatramo da bi bilo najcelishodnije da se postigne dogovor – sporazum sa policijskim službenicima, koji nesporno imaju to pravo na osnovu vremenika rada i evidencija (staničnih ili drugih), tako da se prekovremeni časovi rada koji su ostvareni u periodu proteklih šest meseci tromesečno obračunaju kao slobodni časovi u odnosu 1:2 i iskoriste u najskorijem periodu, a kako bi se racionalno koristila finansijska sredstva i sporazumno rešio jedan broj potencijalnih sporova, uz poštovanje prava zaposlenih. U pogledu budućeg postupanja, uvažavajući prirodu policijskih poslova, neophodno je da rukovodioci organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova postupaju poštujući zakonom propisano slobodno vreme zaposlenih, uz racionalno korišćenje ograničenih finansijskih sredstava, organizuju njihov rad, odnosno: U tom smislu potrebno je, na prvom mestu, voditi računa o mesečnom punom fondu radnih časova. Imajući u vidu prirodu policijskog posla koji je organizovan po posebnom rasporedu rada, sa učestalim neredovnostima u radu, zbog čega policijski službenici ostvaruju i dodatni koeficijent zarade na ime neredovnosti u radu (koeficijent 0,145), neophodno je u svim situacijama kada je to moguće, da neposredni rukovodilac prilikom sačinjavanja rasporeda rada policijskih službenika vodi računa o tome da ukupan broj radnih časova policijskih službenika u toku kalendarskog meseca, utvrđenih po posebnom rasporedu rada shodno članu 154. Zakona o policiji, u smislu organizacije rada u smenama i turnusima, bude u okviru redovnog mesečnog fonda radnih sati koje ostvaruju zaposleni koji nemaju neredovnosti u radu. Ukoliko policijski službenik ne može obaviti sve zadatke i naloge određene posebnim rasporedom u okviru  redovnog mesečnog fonda radnih sati, odnosno ukoliko problem nije moguće rešiti na gore navedeni način postoji mogućnost pristupanja preraspodeli radnog vremena, u skladu sa članom 158. Zakona o policiji, uz poštovanje ograničenja propisanih članom 159. Zakona o policiji i članom 57. Zakona o radu. Preraspodela radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom, shodno članu 58. Zakona o radu. O preraspodeli radnog vremena donosilo bi se odgovarajuće rešenje – odluka. Ukoliko radno vreme policijskih službenika nije moguće organizovati  u okviru redovnog mesečnog fonda radnih sati, primenom posebnog rasporeda rada ili preraspodele radnog vremena, mišljenja smo da je opravdano pristupiti izdavanju naloga za prekovremeni rad, uz poštovanje ograničenja vezanih za ovaj instutut, propisan članom 155. Zakona o policiji, a koji se odnosi na maksimum prekovremenih sati na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou. U pogledu isplate naknade za prekovremeni rad, a radi racionalnog korišćenja ograničenih finansijskih sredstava, smatramo da bi, ukoliko je to moguće, bilo poželjno  postupati u skladu sa stavom 4. navedenog člana koji glasi: „u slučaju saglasnosti rukovodioca i policijskog službenika i u obostranom dogovoru oko rasporeda radnog vremena, prekovremeni časovi mogu se tromesečno obračunati kao slobodni časovi u odnosu 1:2, koji se mogu iskoristiti najkasnije u roku od šest meseci od proteka tromesečja u kome su utvrđeni.“ Ukoliko zbog organizacije rada ili nepostojanja obostrane saglasnosti nije moguće prekovremeni rad obračunati kao slobodne časove koji sleduju policijskim službenicima, opravdano je ostvarivanje prava policijskih službenika na uvećanu platu na ime prekovremenog rada, u skladu sa članom 187. stav 1. tačka 3. Zakona o policiji. Takođe vreme koje zaposleni provedu na službenom putu u cilju obavljanja službenog zadatka van redovnog mesta rada, treba se računati kao redovno radno vreme, uzimajući u obzir da se isto vrši isključivo u cilju obavljanja posla. Prilog : rešenje o preraspodeli radnog vremena

POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR   UNUTRAŠNJIH  POSLOVA

 dr Nebojša Stefanović  R e p u b l i k a   S r b i j a MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Organizaciona jedinica datum mesto Na osnovu člana 57. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017- odluka US) i člana 159. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016) rukovodilac organizacione jedinice, donosi  

REŠENJE o preraspodeli radnog vremena

  Za vreme od ________ do ________ godine, puno radno vreme od 40 sati u radnoj nedelji preraspodeljuje se tako da u periodu od ________ do ________ godine iznosi ____ (_________) radnih časova nedeljno.Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena. U slučaju preraspodele radnog vremena, radno vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno.Preraspodela radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom. Zaposlenom koji radi u smislu člana 57. Zakona o radu, korišćenje dnevnog i nedeljnog odmora može se odrediti na drugi način i u drugom periodu, pod uslovom da mu se dnevni i nedeljni odmor obezbedi u obimu utvrđenom zakonom u roku koji ne može da bude duži od 30 dana, shodno članu 159. Zakona o policiji. Zaposleni kome je radni odnos prestao pre isteka vremena za koje se vrši preraspodela radnog vremena ima pravo da mu se časovi prekovremenog rada preračunaju u puno radno vreme i priznaju u penzijski staž ili da mu se računaju kao časovi rada dužeg od punog radnog vremena.   Obrazloženje   Članom 57.Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017- odluka US) propisano je da poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima. Konkretna situacija u oranizacionoj jedinici ______________________________ Radi realizacije same preraspodele radnog vremena vodiće se posebna evidencija, a ista će se realizovati do kraja kalendarske godine prema potrebama organizacije rada i potrebama izvršenja konkretanih zadataka. Protiv ovog rešenja zaposleni mogu pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 90 dana od dana uručenja. Dostaviti: imenovanom, organizacionoj jedinici

RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE

Slične vesti

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju :https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/drugi-stepen/7695-2022  https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/doktorske-studije/7696-2022-2023
Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

U periodu od 15.09. do 17.09.2022.godine u organizaciji Policijskog sindikata Slovenije održane…
Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

U subotu 17.09.2022. godine na Torniku na Zlatiboru, održan je 8. Tribalion,…