Nezavisni Sindikat Policije obaveštava sve zaposlene u Ministarstvu Unutrašnjih Poslova kao i javnost, da je dana 10.09.2014 godine održan redovan mesečni sastanak sa predstavnicima Ministarstva, čije su teme bila redovna tekuća problematika sa kojom su upoznati zaposleni a koja se odnosi na donošenje novog PKU, Zakona o Ministarstvu Unutrašnjih Poslova, pitanje rebalansa budžeta MUP RS za 2014 godinu sa osvrtom na isplatu zaostalih dugovanja zaposlenima, u pogledu nadoknade za dolazak i odlazak sa rada, jubilarnih nagrada i ostalih potraživanja i drugih pitanja.

U vezi sa gore navedenim, Nezavisni Sindikat Policije ovim putem izražava razočarenje sa dosada postignutim, znajući da je prva sednica Komisije za izradu novog PKU prema navodima Ministarstva, zakazana za 17.09.2014 godine i da istovremeno PKU koj i j e sada na snazi postoj ećim tumačenjem ističe 24.09.2014 godine, čime se direktno ugrožava pravna i materijalna sigurnost policijskih službenik. Poseban osvrt zaslužuje činjenica da, prema navodima Ministarstva, prva radna verzija Zakona o Ministarstvu Unutrašnjih Poslova biće dostavljena NSP oko 15.09.2014 godine, čime se dodatno komplikuje postojeća pravna situacija znajući da je postojeći Zakon o radu uneo dosta novina koje iziskuju i odgovarajuća pravna rešenja u drugim zakonskim aktima.NSP je svestan činjenice, što se moglo zaključiti sa današnjeg sastanka, da rebalans budžeta u stvari predstvlja kresanje postoj ećer budžeta i njegovih stavki, što nesumnjivo ukazuj e da neće doći do odobravanja sredstava za isplatu zaostalih dugovanja zaposlenima, u pogledu nadoknade za dolazak i odlazak sa rada, jubilarnih nagrada i ostalih potraživanja.

Na osnovu iznetog smatramo da se policijski službenici nalaze u brisanom pravnom prostoru i da mogućnost da se postojeće pravne praznine tumače na različite načine, stvaraju opravdanu bojazan da će sledeći pravni koraci Ministarstva biti na štetu policij skih službenika.

Takođe posebno ukazujemo da je stav Ministarstva da je plata policajca u proseku 53.000,oo dinara i da je kao Takva dovoljna,imajući u vidu društvene okolnosti i plate ostalih građana Republike Srbije, po mišljenju NSP predstavlja uvertiru za dalje smanjenje plata policijskih službenika, i da će takvo eventualno postupanje Ministarstva naići na odgovarajući pravni i sindikalni odgovor NSP.

Dana: 10.09.2014. godine. Beograd

Predsedavajući Predsedništva NSP. Velimir Lukić

168
image_printPrint