01.10.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Предлог Посебног колективног уговора за полицијске службенике

10. фебруара 2015.

На основу члана 4. ст. 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05–испр., 83/05–испр.,, 64/07, 67/07–испр., 116/08, 104/09  и 99/14), Влада и репрезентативни синдикати Министарства унутрашњих послова ­­­– Полицијски синдикат Србије  и Независни синдикат полиције,

закључујu

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим посебним колективним уговором уређују се поједина права и обавезе из рада и по основу рада полицијских службеника, на начин који у пуној мери афирмише посебност полицијског службеника и полицијског посла код послодавца, као и висок степен одговорности и опасности при вршењу полицијских послова из надлежности.

 

Члан 2.

 

Послодавац, у смислу овог посебног колективног уговора је Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије, у складу са законом обавља и уређује министар унутрашњих послова или лице које он овласти.

 

II РАДНО ВРЕМЕ

 

Члан 3.

 

Радно време полицијског службеника, по правилу, износи 40 часова недељно.

 

Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана.

 

Радни дан, по правилу, траје осам часова.

 

Члан 4.

 

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац.

 

У случају да се рад обавља у сменама, ноћу или када природа посла и организација рада то  захтевају – радна недеља и распоред радног времена може се организовати на други начин.

 

Члан 5.

 

Рад који полицијски службеник обавља у времену од 22 часа до шест часова наредног дана, сматра се радом ноћу.

 

Рад у сменама је организација рада према којој се полицијски службеници на истом пословима смењују према утврђеном распореду, где измена смена може да буде континуирана или са прекидима током одређеног периода дана, а при чему се тај посао мора обављати на тај начин најмање трећину радног времена на месечном нивоу.

 

Члан 6.

 

Послодавац је дужан да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена најмање пет дана унапред, осим у случајевима увођења прековременог рада.

 

Изузетно, послодавац може да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена и у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред, у случају потребе посла и услед наступања непредвиђених околности.

 

Послодавац је дужан да води евиденцију радног времана за сваког полицијског службеника, у складу са Законом.

 

Члан 7.

 

Полицијски службеник је у обавези сталне приправности када околности посла и задатака то захтевају.

 

Приправност подразумева обавезу полицијског службеника да се по писаном налогу руководиоца налази у стању сталног потребног степена спремности које омогућава да се полицијски службеник одазове  на позив послодавца и стави на располагање на месту рада, на другом месту које одреди послодавац или предузме интервенцију, радњу, контакт или сличну активност по налогу послодавца.

 

Време ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад.

 

Члан 8.

 

Полицијски службеник је дужан да ради прековремено, односно дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у оређеном року заврши посао који није планиран.

 

Полицијски службеник, по правилу, не може да ради дуже од 12 сати дневно, укључујући и прековремени рад, при чему сам прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно.

 

Изузетно, у случају да полицијски службеник проведе на раду непрекидно 12 сати дневно, прековремени рад може трајати најдуже до окончања започетог посла, а најдуже до додатних 4 сата прековременог рада.

 

Члан 9.

 

Начин издавања налога за прековремени рад и обрачун накнаде за прековремене сате утврђује се Законом и подзаконским актима у складу са законом.

 

Изузетно, у случају сагласности послодавца и полицијског службеника и у обостраном договору око распореда радног времена, прековремени сати се могу тромесечно обрачунати као слободни сати, у односу 1 : 2, који се морају искористити најкасније у року од 6 месеци од протека тромесечја у којем су утврђени.

 

Члан 10.

 

Послодавац је дужан да у случају прековременог рада обезбеди полицијском службенику превоз, односно накнади трошкове превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

 

Члан 11.

 

Прерасподела радног времена полицијског службенка може се извршити када то захтева природа посла, организација рада, боље коришћење ресурса, рационалније уређено радно време, уз ограничење да укупно просечно шестомесечно радно време полицијског службеника не може бити дуже од уговореног радног времена полицијског службеника.

 

Полицијском службенику који кроз прерасподелу радног времена, која представља планирану активност, оствари вишак часова рада, а није у могућности због природе или потребе посла да искористи исте као слободне сате, послодавац је дужан да обрачуна вишак остварених часова рада по правилима о прековременом раду.

 

III ДОДАЦИ НА ПЛАТУ

 

Члан 12.

 

Полицијски службеник има право на додатак на плату:

 

1) за рад на дан празника који је нерадни дан – 121% од основне плате;

 

2) за рад ноћу (од 22 часа до шест часова наредног дана) – 28,6% од основне плате;

 

3) за рад у смени – 28,6% од основне плате, ако ради на пословима на којима се сменски рад уводи повремено;

 

4) за прековремени рад – 28,6% од основне плате;

 

5) за додатно оптерећење на раду:

 

(1) до 10 радних дана месечно – 3% од основне плате, односно – 4% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

 

(2) од 10 до 20 радних дана месечно – 6% од основне плате, односно – 7 % од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

 

(3) за 20 и више радних дана месечно – 10% од основне плате, односно -12% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

 

(4) за дежурство ван радног времена (приправност) – 10% од основне плате.

 

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. тач. 1) – 4) овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

 

IV ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

 

Члан 13.

 

Запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, и то:

 1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
 2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
 3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;
 4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Просечна плата, у смислу овог уговора, подразумева плату без пореза и доприноса из плате.

За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

 

V ОДМОРИ И ОДСУСТВА

 

Члан 14.

 

Полицијски службеник који ради пуно радно време, осам часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од 30 минута.

 

Полицијски службеник који ради дуже од осам часова, а краће од дванаест часова дневно има право на одмор у току рада од 60 минута.

 

Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку и на крају радног времена.

 

Време одмора из става 1. и 2. овог члана урачунава се у радно време.

 

Члан 15.

 

Полицијски службеник има право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, осим у случајевима прописаним чланом 8. став 3. овог уговора.

 

Члан 16.

 

Полицијски службеник, по правилу, има право на наедељни одмор у трајању од 48 часова непрекидно.

 

Дани недељног одмора, по правилу, су субота и недеља.

 

Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и организација рада то захтева.

 

Ако је неопходно да полицијски службеник ради на дан или дане свог недељног одмора послодавац је дужан да полицијском службенику обезбеди одмор у трајању од 24 или 48 часова непрекидно у току текуће или наредне недеље.

 

Члан 17.

 

Полицијски службеник има право на плаћени годишњи одмор, за сваку календарску годину у трајању од најмање 20 радних дана.

 

Члан 18.

 

Дужина годишњег одмора полицијског службеника утврђује се тако што се минимум од 20 радних дана увећава према следећим критеријумима:

 • по основу доприноса на раду:
 • за оцену „нарочито се истиче“ – за пет радних дана;
 • за оцену „истиче се“ – за три радна дана;
 • за оцену „добар“ – за два радна дана;
 • по основу услова рада:
 • за рад на радним местима полицијских послова са повећаним ризиком – за три радна дана;
 • по основу радног искуства:
 • за период од више од 25 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за пет радних дана;
 • за период од 15 до 24 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за три радна дана;
 • за период од 5 до 14 година рада проведеног у радном односу на полицијским пословима – за један радни дан;
 • по основу стручне спреме, односно сложености послова:
 • за стечено високо образовање – за два радна дана;
 • за стечено средње образовање – за један радни дан;
 • по основу бриге о деци и члановима уже породице:
 • родитељу, усвојитељу или хранитељу са децом до 14 година старости – један радни дан;
 • самохраном родитељу са децом до 14 година – за три радна дана;
 • за старање о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – за пет радних дана.

 

Годишњи одмор по свим критеријумима из става 1. овог члана, полицијски службеници не могу користити у трајању дужем од 30 дана, осим полицијских службеника који имају 30 година ефективног стажа, који имају право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана.

 

Члан 19.

 

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси послодавац на основу плана коришћења годишњег одмора и захтева полицијског службеника који садржи период у којем жели да користи годишњи одмор и да ће годишњи одмор користити из једног или више делова.

 

Годишњи одмор се може користити у деловима само ако се први део користи у трајању од две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

 

Члан 20.

 

Послодавац може полицијском службенику да измени време коришћења годишег одмора, или да одложи почетак коришћења годишњег одмора, ради обављања службених послова који не трпе одлагање, најкасније 5 радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора.

 

Послодавац може полицијском службенику да прекине коришћење годишњег одмора ради обављања службених послова који не трпе одлагање.

 

Послодавац је дужан да полицијском службенику накнади доказану штету коју овај трпи због измене времена коришћења годишњег одмора, његовог одлагања или прекида.

 

 

VI ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

 

Члан 21.

 

Полицијски службеник има право на плаћено одсуство са рада, односно одсуство са накнадом плате у случају:

 1. рођење детета или усвојења детета – пет радних дана;
 2. смрти члана уже породице – пет радних дана;
 3. ступања у брак – пет радних дана;
 4. отклањања последица у домаћинству полицијског службеника изазваних елементарним непогодама, хаваријама, пожарима или другим непредвидивим разлозима више силе – до пет дана;
 5. рекреативног одмора у организацији и о трошку синдиката – до пет радних дана;
 6. селидбе – до пет радних дана;
 7. теже болести члана уже породице – три радна дана;
 8. добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – три узаступна радна дана;
 9. учешћа у међународним спортским такмичењима у својству члана репрезентације Републике Србије – за време боравка репрезентације на том такмичењу, као и за време припрема за то такмичење, а најдуже 45 дана;
 10. полагање правосудног испита неопходног за обављање послова радног места на коме је полицијски службеник распоређен – 15 радних дана;
 11. обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и организацијама – до два радна, а највише четири радна дана у току календарске године;
 12. обављања личних послова – два радна дана

 

Члановима уже породице у смислу овог уговора сматрају се супружник, ванбрачни партнер, деца, сестре, браћа, родитељи, пасторак, усвојилац, усвојеник, старатељ, супружникови родитељи и друга лица која живе у заједничком домаћинству са полицијским службеником.

 

Члан 22.

 

Послодавац је дужан да полицијском службенику омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање и одобри плаћено одуство, када то захтева потреба процеса рада или увођење новог начина и организације рада, у складу са законом и програмом стручног усавршавања код послодавца.

 

Члан 23.

 

Полицијском службенику може да се одобри плаћено одсуство у случају стручног усавршавања по сопственој инцијативи за полагање стручног или другог испита у трајању од једног дана.

 

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити у току календарске године у укупном трајању до 10 радних дана.

 

 

VII НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

 

Члан 24.

 

Полицијском службенику се може по обраложеном захтеву одобрити неплаћено одсуство, односно одсуство без накнаде плате у случајевима:

 1. неговања болесног члана уже породице – до 30 радних дана;
 2. школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и усавршавања (мастер студије, правосудни испит, магистратура, докторат) по сопственој иницијативи запосленог – до 30 радних дана;
 3. личних разлога – до 10 радних дана;
 4. и у другим случајевима, уз посебно образложен захтев.

 

VIII ЗАШТИТА ДОСТОЈАНСТВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

 

Члан 25.

 

Полицијски службеник има право на поштовање и заштиту достојанства на раду и у вези са радом, у складу са законом.

 

Члан 26.

 

Послодавац се обавезује:

 1. да ће развијати вредности толераније, разумевања и поштовања полицијских службеника, и да ће свако нежељено понашање и поступке којим се такви односи нарушавају путем дискиримниације, злостављања или сексуалног злостављања препознати, забележити, спречити и казнити;
 2. да ће обезбедити безбедну и здраву радну околину, тако што ће процес организације рада уредити на начин који спречава појаву злостављања на раду и у вези са радом, уз обезбеђење услова рада који не нарушавају достојанство полицијских службеника од стране послодавца, односно одговорног лица, запослених или других радно ангажованих лица код послодавца;
 3. да ће у циљу препознавања, превенције и спречавања злостављања, спроводити мере обавештавања и оспособљавања запослених и синдикалних представника, путем курсева, семинара и других видова едукације, у циљу лакшег препознавања понашања која представљају злостављање, њихових узрока и последица.

 

Члан 27.

 

Забрањена је свака дискриминација или злостављање полицијског службеника због припадности или неприпадности синдикалној организацији.

 

Члан 28.

 

Полицијски службеници имају право на заштиту података о личности.

 

Послодавац је у обавези да предузме одговарајуће техничке, кадровске и организационе мере у циљу заштите података о личности полицијског службеника на раду.

 

Члан 29.

 

Послодавац је дужан да у договору са репрезентативним синдикатима именује и састави Листу посредника који ће по захтеву за заштиту од злостављања решавати случајеве злсостављања на раду и у вези са радом.

 

Листа посредника сачињава се из редова полицијских службеника за сваку полицијску управу.

 

Посредник не може бити полицијски службеник који није добио сагласност репрезентативних синдиката.

 

Послодавац је дужан да обезбеди одговарајуће просторије за обављање посредовања и превоз за посредника из реда полицијског службеника код послодавца.

 

Члан 30.

 

Полицијски службеник који у посредовању учествује као страна у поступку, представник синдиката и посредник из реда запослених имају право на плаћено одсуство за сваки дан посредовања, све док посредовање траје, а најдуже до 30 дана.

 

Члан 31.

 

У случају да је у вези са злостављањем на раду и у вези са радом покренут дисциплински поступак, послодавац је дужан да коначну одлуку у дисциплинском поступку достави у року од три дана од дана доношења и полицијском службенику који је злостављан.

 

Члан 32.

 

Послодавац је у обавези да са репрезентативним синдикатима успостави механизам за праћење примене Кодекса полицијске етике за све запослене у Министарству унутрашњих послова.

 

IX ДЕЛОВАЊЕ И УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

 

Члан 33.

 

Послодавац се обавезује, да неће својим деловвањем и активностима ни на који начин онемогућавати синдикални рад, синдикално организовање и право полицијских службеника да постану чланови синдиката.

 

Повредом права на синдикално организовање сматраће се сваки притисак послодавца на запослене да се учлане, иступе из синдикалне организације или било какав вид мешања у рад синдиката.

 

Члан 34.

 

Синдикат је дужан да достави послодавцу акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у року од 8 дана од дана достављања акта о упису синдиката у регистар, односно од дана избора органа синдиката.

 

 

Члан 35.

 

Послодавац је у обавези да остварује социјални и синдикални дијалог са репрезентативним синдикатима.

 

Репрезентативни синдикат је синдикат коме је утврђена репрезентативност у складу са законом.

 

Сарадња са синдикатима који немају утврђену репрезентативност остварује се у складу са законом.

 

Члан 36.

 

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату обезбеди неопходан минимум техничко-росторних услова за рад:

 1. Канцеларијски простор за седиште репрезентативног синдиката, по принципу једне или више повезаних канцеларија, укупне површине од најмање 30m2 до највивше 100m2 – без накнаде трошкова;
 2. Коришћење два служена аутомобила за седиште репрезентативног синдиката, највише до 1600cm3 – са могућношћу точења горива без накнаде трошкова искључиво преко картице Министарства унутрашњих послова, до лимита од 300 литара горива по аутомобилу, месечно;
 3. Коришћење једне телефонске линије, до лимита 2.000,00 динара месечне потрошње и једног телефонског апарата, једног факс апарата и једног интернет прикључка и једне рачунарске конфигурације, за седиште репрезентативног синдиката;
 4. Једну огласну таблу максималне величине 120cm x 80cmу свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, почев од нивоа полицијске станице у договору са старешином организационе јединице.

 

Захтев нерепрезентативних синдиката у погледу обезбеђења техничко-просторних услова за рад, послодавац може одобрити, уз накнаду или без накнаде, само у складу са просторним, техничким и финансијским условима рада сопствених служби и у случају да то не ремети њихов рад и обављање послова по надлежности.

 

Члан 37.

 

Затеве репрезентативних синдиката у погледу обезбеђења додатних или дургих техничко-просторних услова за рад, послодавац може одобрити у договору са репрезентативним синдикатима, уз накнаду или без накнаде, само у складу са просторним, техничким и финансијским условима рада сопствених служби и у случају да то не ремети њихов рад и обављање послова по надлежности.

 

Члан 38.

 

Председник репрезентитвног синдиката, или лице на функцији одговарајућој тој, за време трајања мандата у том синдикату, има право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности за време обављања синдикалних активности у пуном фонду плаћених часова за које време има право на накнаду плате, у складу са законом.

 

Овлашћени представници репрезентативних синдиката имају право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности и то на 50 плаћених часова рада месечно ако тај синдикат има најмање 200 чланова и по један час месечно за сваких следећих 100 чланова.

 

Овлашћени представници репрезентативних синдиката, у смислу примене овог посебног колективног уговора, су лица која су посебним овлашћењем председника репрезентативног синдиката, или лица на функцији одговарајућој тој, одређени за обављање те дужности.

 

Право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности под условима из става 2. и у складу са ставом 3. овог члана, може имати максимално 35 представника репрезентативнвих синдиката.

Члан 39.

 

Председник синдиката који није репрезентативан, или лице на функцији одговарајућој тој, односно представници нерепрезентативних синдиката право на плаћено одсуство могу остваривати у складу са законом који регулише област рада и синдикалног организовања.

 

Члан 40.

 

Синдикални представник који је овлашћен за учешће у радним телима Министарства, преговарање или је члан делегације синдиката на састанцима са руководством Министарства унутрашњих послова, има право на плаћено одсуство за време преговарања, односно састанака, уз претходно обавештавање руководиоца.

 

X ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПРИСТУП ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА

 

Члан 41.

 

Синдикат има право на информисање од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката, а нарочито о:

 1. доношењу, изменама и допунама општих акта којим се регулишу права из рада и по основу рада запослених (закони, уредбе, правилници и др.);
 2. плановима запошљавања и престанку службе или радног односа запослених;
 3. мерама о безбедности и здравља на раду;
 4. увођење нових технологија и промена у организацији рада које доводе до вишка запослених и мере за њихово збрињавање.

 

Послодавац је дужан да достављене примедбе, предлоге и сугестије репрезентативних синдиката размотри и на исте писано одговори, најкасније у року од 15 дана од дана пријема.

 

Члан 42.

 

Послодавац је дужан да по захтеву синдиката, уз писану сагласност запосленог, достави податке из евиденција за запосленог везане за његов радно-правни статус.

 

 

XI  КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

 

Члан 43.

 

Послодавац и репрезентативни синдикати ће образовати посебну Комисију за праћење примене посебног колективног уговора, којом ће руководити државни секретар у Министарству а састављену од представника Министарства и по два представника репрезентативних синдиката.

 

Комисија ће се састајати по потреби а најмање једном у месец дана и разматраће актуелна питања у вези са праћењем примене овог уговора, једнобразности у поступању служби, као и иницијативе за изменама, допунама или сачињавањем нормативних аката Министарства од интереса и у вези са радно – правним и социјалним положајем запослених.

 

Одлуке Комисије имају значај препорука за поступање служби надлежних за правну ствар која је предмет разматрања на Комисији.

 

 XII  ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНИХ СПОРАЗУМА

 

Члан 44.

 

Послодавац и репрезентативни синдикати могу, у случају потребе, закључивати и посебне споразуме, којима се афирмишу синдикалне вредности, солидарност и сарадња у остварењу заједничких интереса.

 

XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

 

Члан 45.

 

Поступак измена и допуна овог уговора покреће се писаним предлогом једног од учесника.

 

Предлог мора да садржи измене и допуне уговора, образложење и преглед одредаба које се допуњују или мењају.

 

Учесници су дужни да се изјасне у року од 15 дана о поднетом предлогу за измене и допуне уговора и да, у случају сагласности, у наредном року од 15 дана отпочну поступак преговарања.

 

XIV ОТКАЗ

 

Члан 46.

 

Сваки учесник може отказати овај уговор, уз писано образложење.

 

У случају отказа уговор престаје да важи протеком шест месеци од дана пријема отказа.

 

Учесници су дужни да у року од 15 дана од дана подношења отказа започну поступак преговарања.

 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 47.

 

За све из области права и обавеза из рада и по основу рада полицијских службеника што није регулисано овим посебним колективним уговором примењују се одредбе Закона о полицији, прописа којима се уређују радни односи у државним органима и којима се регулише област рада.

 

 

XVI ВАЖНОСТ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

 

Члан 48.

 

Овај посебни колективни уговор се закључује на период од три године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

У Београду,

 

 За репрезентативне синдикате                                                                                                                                                                                                                                                                                                 За Владу
Министарства унутрашњих послова                                                                                                                                                                                                                                                                 министар унутрашњих послова

Полицијски синдикат Србије

            председник

Независни синдикат полиције

председавајући Председништва

Тренутно има 37 коментара

 1. nenad каже:

  jesu postari i elektromonteri vazniji srpskom drustvu od policije. njima topli obrok i regres i veci koeficijenti. pozdrav za mijailovica iz Pss sto ovo ne potpisuje. pa vi se svi zezate sa nama.

  1. aca каже:

   moze li se negde procitati USVOJEN text pku

 2. Bane каже:

  Dobro ste se izborili da budemo radnic drugog reda, bez prava da iskažemo svoja nezadovljstva, jer smo mi potrošna roba i nama ne trebaju bolji uslovi za rad i život, a o povređenom i pokojniku sve najbolje. Dali se Vi pitate da i mi imamo porodice i da i nаša deca vole da žive normalno, da idu u škole i fakultete, da jedu meso, mleko, čokolade, banane,te se pitam dali je to normalno ili živimo u naučnoj fantastici.

 3. Djoole каже:

  I vi bi da ovo potpisete??? Sramota i izdaja, drugi naziv za to nemam!!!

 4. gorcilo каже:

  Pitanje za NSP i PSS u vezi toplog obroka i regresa. Ako su po objašnjenjima ubačenu u platu kolika je onda plata policajca sa deset godina službe. Takođe pravo na štrajk koje je po Zakonu o radu pripada svima.

 5. goksi каже:

  Ja sam mislio da svi u Javnom sektoru nemaju top. obrok i regres tj. navodno je ubačen u platu, kako kažu, kad ono EPS i PTT imaju. Znači oni treba da jedu a mi da grickamo semenke i jedemo jeftino pecivo. Bravo…….

  1. Бане каже:

   Гокси топли оброк и регрес је у плати по уредби претходних Влада нама, школству, здравству … али не и јавним предузећима као што је Пошта, ЕПС … питај па ћеш се уверити

 6. Martin L.King каже:

  Ako NSP ovakav PKU potpiše…da objasne svrhu njihovog postojanja….SRAMOTA….IZDAJA radnika

 7. Nenad каже:

  Ja prosto neverujem da u nekim ljudima ima toliko Zla da su spremni da uniste sve na svetu samo da njima bude lepo. Da li shvataju da imaju porodicu da se sve okrece na ovom svetu i sve se vraca!!! Da li je neko pazljivo citao predlog novog PKU??? PA to je da places 10 tacaka se odnosi na rad sindikata a samo 2 na prihode i prava radnika!!! Koliko se ovih izdajnika namnozilo kod nas da nam netreba spoljni neprijatelj dovoljni smo sami sebi SRAMOTAAAA

 8. Miroslav каже:

  Ako je tacno da ce predstavnici NSP potpisati ovaj i ovakav PKU, to je nevidjena bruka i sramota, ali nevidjena! I jos da to potpisu oni koji su izabrani /ne znam kriterijume, ali svakako nisu ispravni/ da predstavljaju volju ‘nas obicnih smrtnika’?! Ali, ko zna cega su se zazeleli da dobiju kao protivuslugu… Od takvih se odricem da su mi kolege, ovako, javno!

 9. srdjan каже:

  Ovi iz NSP-a i dalje tvrde i postavljaju na stranici da imaju 22.072 clanova kako ih nije sramota.Ako su topli obrok i regres u sastavu plate neka nam odvoje te stavke pa da vidimo kolika nam je plata.Sramote jedne i bruke potpisite ovaj kolektivni i NEKA VAM SLUZI NA CAST VAMA I VASEM CLANSTVU.Bas zbog ovakvih nisam clan nijednog sindikata jer sam odavno uvideo da se bore samo sa svoju zadnjicu.

 10. Ranko каже:

  Gde je topli obrok ,regres a rad noću i praznikom smešno ,šta ćete potpisati .Koliko članova imaju ova dva reprezativana sindikata ,dali ste stvarno reprezatvni i kopententni da potpišete PKU ,što niste videli KOLEKTVNE UGOVORE Evropiskih zemalja ,šta ste radili do sada .Opet ima da nam se smeju .Kako ćemo se braniti kada nam se podnesu disciplinske prijave hoćemo i daqe sami . Sindikati u Policiji žele dа se poštuje jаvnа politikа vlаsti dа svi grаđаni podjednаko nose teret oporаvkа zemlje i borbe zа njen prosperitet,kao da je Srbiju napala neka strana zemlja pa je ratom poharala I opustošla kao da su njeni građani KRIVI za ovakvo stanje u zemlji .Od čega da se oporavi od kriminala ?.Zna se ko je kriv .Zašto bi mi ISPAŠTALI I PLAĆALI KAMATE I DUGOVE RASKLAŠNIH I ………….. pa gospodo zna se kako ide po zakonu ,na sud pa kako se presudi .SINDIKATI NISU TU DA VODE POLITIKU ,DASE NE UVLAČE POSLODAVCU ,ne to nije sindikat

  1. Neša каже:

   Kolega,prvi reprezentativni sindikat u istoriji MUP-a…PSS naravno neće potpisati ovaj sramni predloženi PKU…moraš biti informisan.Kritike možeš uputiti onom sindikatu ko potpiše ovu bruku od kolektivnog ugovora.Iskreno verujem da tamo još uvek postoje razumni ljudi, koji će uticati da se ovakav ugovor ne potpiše.

   1. Snežana каже:

    Kolega prvi sindikat koji je nastao je NSP i svi su koji su otišli iz nega: Veljko, Momčilo, Gliša su osnovali svoje sindikate a osnova PKU je predlog PSS pogledajte svoje zvanično saopštenje od 05.01.2015. godine kojim se time hvalite i naprosto nas prisiljavate da potpišemo PKU jer smo inače izdajice, a uz to javlja se sindikat koji insistira na odredbama o štrajku a nikada nije štrajkovao; samo me zanima šta stoji iza toga: najverovatnije Vam smeta što je samo 35 sindikalaca iz oba sindikata dobilo slobodne sate, a Vaš upravni odbor ima više ljudi ap ne možete da zadovoljite sve zahteve….

 11. nikola каже:

  Trebate svi i trenutni i bivsi clanovi da se isclanite i obavezno uzmete ispisnicu! Ukinete im teprezentativnost i da onda dodju zajedno sa nama da uzivaju u ovakvom PKU! Sram vas bilo!

 12. mile каже:

  polako nidzo…bivsi clanovi ne mogu da se opet isclanjuju 🙂

 13. dejan каже:

  kako vas nije sramota. Danas ste ga potpisali a dali znate šta? Pukli ste kao što će pući ovi vaši mentori.Oduvaće vas istorija i to jako jako brzo …ne više od dve godine koliko i njima

 14. krle каже:

  Грешка је исчлањивати се, после плаћања чланарине они остају и даље у врху, а ти плаћао чланарину и ништа. Већ остати у чланству и сменити врх синдиката, нови који се изаберу и прихвате вођење синдиката, одмах поднети писмено образлођење за отказ овог колективног уговора и наставити борбу за повољнији колективни уговор. Треба се наставити права синдикална борба за повољнија права полицијских службеника. УВЕК ИМА ДРУГА РЕШЕЊА.

  1. Snežana каже:

   :):):)

 15. vladimir каже:

  Drage moje kolege koliko para toliko muzike, necu zvaku hocu kusur ja sam policajac. 🙂

 16. vuki каже:

  Ljudi vidite li da i PSS i NSP samo interesuju njihova prava i privilegije. Službena vozila, prostorije, telefoni , plaćeno odsustvo sindikalnih vodja i drugo. U startu sam znao da su nas prodali dok nas je PSS mesecima uveravao da je sve u redu i da ministar poštuje dogovor a sada neće da potpišu ova super PKU. Tuuuuggggggggaaaaaaaaa

  1. Martin L.King каже:

   Tužno je to što nisi ni pročitao predloženi PKU a još tužnije ako ga nisi razumeo…ovo je tebi super….

   1. sindikalna dezinfomacija каже:

    Meni je jedino tuzno ono sto sam pročitao u ovom PKU koji je NSP potpisao, jos se na kraju i sprdate sa nama!

 17. milos каже:

  Eto vam ga PSS sto je pričao da se odustane od strajka 2014 godine i da je dogovoreno da nam ne smanjuju dodatno platu za 10%. I ovaj PKU nije nesto, ali daj sta daš …

 18. nenad каже:

  odlican tekst odnosno molba veljka mijailovica upucena danas predsedniku vlade rs i poslednji vapaj da se nesto ucini za nas odnosno ispravi greska nsp jer ovo sto je juce potpisano ovako upakovano ne vredi nicemu. bitna je kubikaza vozila koju ce da koriste sindikalci i nista drugo. mijailovic se u poslednji trenutak vratio na pravi put. svaka cast bez obzira na ishod.

 19. Perun каже:

  Ljudi ponovo ste uspeli!
  Kao sto ste brze bolje prosli strajk preko noci i bez ikome jasnih obrazlozenja prekinuli proglasivsi ga USPELIM!!!! tako ste i sada uspeli.
  Uspeli ste da potpisete PKU koji sadrzi prepisane clanove zakona o radu i nicim ne lici na minimum minimuma starog PKU kako obecaste,
  Uspeli ste i da izdejstvujete bolje odredbe PKU u odnosu na stari ali u delu koji se odnosi na VASE privilegije,
  Uspeli ste da u novom PKU nema reci o pravu na strajk, koje garantuje i Ustav i jos vazeci zakon o policiji,
  Uspeli ste da i onako naruseno poverenje u vase iskrene namere – borbe za interese zaposlenih jos vise urusite.
  Bas ste uspeli, cestitam.

 20. goran каже:

  Pod hitno kao reprezentativni sindikati NSP i PSS da podnesu incijativu oko izmene i dopune PKU, što je predviđeno ćl. 45 i 46 PKU. Izneverili ste članstvo, koje masovno prelazi u druge sindikate .Zašto u predlogu Zakon o policiji bolovanje 85% . Imamo puno kolega koji imaju probleme sa kičmom,venama,pritiskom, stresnim situacijama koje su posledica vršenja službe. Naravno zloupotrebe sankcionisati. Gde je topli obrok i regres, kolika je onda čista plata, MUP takođe prihoduje od raznih taksi,obezbeđenja. Pravo na štrajk je po ustavu dato svimaa

  1. Бане каже:

   Горане бркаш предлоге и оно што је усвојено, боловање је и даље 100% и даље имамо право на штрајк, топли оброк и регрес су у плати као и другим државним органима, ево погледај колективни здравства и видећеш да ни они нигде не помињу топли оброк и регрес, зато што нам је у плати уредбом претходних Влада, питај све у школству и видећеш да је и код њих исто … што се тиче предлога Закона о полицији уложили смо примедбе и образложили зашто предлог закона о полицији није добар и са којим прописима је у супротности … а за побољшање материјалног положаја запослених у МУП-у неће ни да чују јер и ова Влада као и претходне баш брига за народ што нам из дана у дан стално и доказују

   1. Dane каже:

    Koliko vidim i vas je baš briga za zaposlene što takođe dokazujete iz dana u dan!

 21. goran каже:

  Svi mi zaposleni u MUP-u smo potrošna roba, ovo što su potpisali , ovi iz NSP-a je totalna sprdačina sa svima nama zaposlenima, ali nije sa njima jer su ostvarili sve što im je trebalo kako jedan kolega reče. PKU nije uslkađen sa novim Zakononom o polciji koji nam je spremio Wotkins, i tek ćemo svi da vidimo posledice. Ko je radio u starom sistemu radio više neće. Svi smo mi svesni „obični“ članovi sindikata, kilo kog (NSP;PSS;SSP;NPSS), ma više i neznam koliko ih ima da se rukovodstvo bori za sebe, da negovorimo o raznim donatorstvima, procentima i postotcima, koje „obični“ članovi sindikata nisu videli niti osetili. Sve u svemu dok nebude jednog pravog sindikata u kome će biti pravi profesionalci-plaćeni napim članarinama, (a ne iz naših redova jer kako vidimo mi smo vrlo često kvarljiva roba člast izuzecima) da pregovaraju sa poslodavcem u naše ime ništa nećemo ni ostvariti.

 22. nenad каже:

  A kakve ste epohalne primedbe stavili u ovakav PKU koji ste potpisali. Kubikazu vozila i ostale gluposti za vas licno.ŽALOSNO.
  Ne znam samo kakvo čudo će da se desi pa da novim Zakonom o policiji nam se poboljša status. Trenutno smo u rangu sa platom i dodacima ispod poštara, elektromontera,a približavamo se radnicima gradske čistoće. bravo majstori

 23. miki каже:

  Oluja se sprema. Za sve izdajnike iz NSP-a, koji su se prodali za kancelariju i dve kante goriva. Nemaju ni malo časti ni dostojanstva. Kako su nas izdali sad, izdali bi nas i u ratu. Gde su bili devedesetih? Dali su se krili il su nosili televizore po Kosovu? Možda se uvlačili šefovima u dupe ,kao sad.? Ima li ko odgovor na ova pitanja?

 24. miksa каже:

  vi definitivno niste normalni, svaka cast Veljku i PSS, ovo je kapitulacija. Sram vas bilo. Svasta pricate i mlatite za druge sindikate, a vi ? Sram vas bilo. Skinite g..e neka vas ……, za bolje i niste.

 25. dzo каже:

  A kako onda žandari ručkaju svakog dana iako im je radno vreme 8 sati, na osnovu čega oni onda imaju topli obrok, a čovek koji radi 12 sati u patroli mora da guli dva puta salamu i leba. Niste dosledni svojih mesta i fotelja za koje se borite grčevito, šta us… ste se od VBA.

 26. nenad t каже:

  Ovde svaki simdikalac prica drugu laz, vadite se na neke uredbe koje nisu u skladu sa zakonom o radu i nezelite da se izborite na sudu za nas nehi o nas upucujete da placamo advokate a sto placamo vas, kolektivni vezanvezan za nasa prava bedan a zato ste sebi precizno definisali svoje privilegije verovatno kao nagradu za ovu izdaju, vadite se na zdravstovo i prosvetu a zaboravljate ptt i epa, i ko zna sta sve komunalna policija ima od benificija

 27. miki каже:

  U čije ime je potpisan ovaj kolektivni ugovor? Koga su pitali ,i ko im je odobrio da ga potpišu! Nešto se ne sećam da je bio sastanak po orgazicionim jedinicama povodom tog. Ugovr poništiti odmah, a potpisnici da sami podnesu ostavku i vrate članske karte.

 28. galeb каже:

  Katastrofa, manite te fazone da su nam regres i topli obrok odlukama ranijih vlada uneti u platu, ajmo pare na sunce, koliko para je topli obrok, koliko para je regres a koliko plata !?

Нема коментара.

Корисни линкови