• 14 marta, 2017
  • 232

Pravilnik o pripravnosti za rad

Pravilnik o pripravnosti za rad

Na osnovu člana 156. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), Ministar unutrašnjih poslova donosi Pravilnik o pripravnosti za rad Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 16/2017 od 2.3.2017. godine, a stupio je na snagu 10.3.2017. Član 1. Ovim pravilnikom bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno mesto mora biti dostupan i pripravan da, po pozivu neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog za poziv, obavi posao ili zadatak koji je planiran i za koji se očekivala potreba eventualnog angažovanja policijskog službenika sa odgovarajućeg radnog mesta. Član 2. Ako indicije ili događaji ukazuju da bi moglo da dođe do povećanja rizika po stanje javne bezbednosti, kao i ugrožavanja bezbednosti ljudi ili imovine u većem obimu, koji zahtevaju delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika na teritoriji Republike Srbije ili na njenom delu, pripravnost se određuje, na predlog direktora policije, za određene organizacione jedinice ili policijske službenike na određenim radnim mestima, nalogom ministra. Ako posebnim rasporedom rada u smenama ili na drugi način nije moguće organizovati rad u organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, na predlog neposrednog rukovodioca, rukovodilac organizacione jedinice u sedištu Ministarstva, odnosno načelnik policijske uprave opredeljuje radna mesta na kojima se po Posebnom rasporedu rada može odrediti pripravnost za rad kao i trajanje pripravnosti na njima u toku jednog dana. Poseban raspored pripravnosti za rad sačinjava neposredni rukovodilac određivanjem policijskih službenika, koji su raspoređeni na tim radnim mestima. Posebni raspored pripravnosti za rad sadrži: nazive radnih mesta za koje se određuje pripravnost za rad, policijske službenike koji su određeni za pripravnost na konkretnim radnim mestima i vreme trajanja pripravnosti na tim radnim mestima (dnevna, nedeljna, mesečna ili godišnja pripravnost, s tim što pripravnost radnim danima može da traje najduže 16 sati, a subotom, nedeljom i praznicima 24 sata i što pripravnosti za rad, u toku meseca, van radnog vremena, ne može trajati više od 15 dana, odnosno 16 dana, ako tekući mesec ima 31 dan, osim uz pismenu saglasnost policijskog službenika kada pripravnost može biti određena i u dužem trajanju). Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada je potrebno obaviti posao ili zadatak za koji se nije mogla očekivati i planirati potreba angažovanja jednog ili više policijskih službenika na određenom radnom mestu, neposredni rukovodilac nalogom, može policijskom službeniku odrediti pripravnost u trajanju do početka njegove prve redovne radne smene, ili do prestanka razloga zbog kojih je određena pripravnost za rad. Nalog za pripravnost za rad, ako to nalažu razlozi hitnog postupanja radi obezbeđivanja obavljanja poslova radnog mesta, može se izdati i usmeno o čemu se u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 24 sata izdaje i pisani nalog, a sadrži: naziv organizacione jedinice, broj i datum, pravni osnov, ime, prezime i radno mesto policijskog službenika, trajanje pripravnosti (dan i čas početka i kraja pripravnosti), ukupan broj sati ostvarenih u pripravnosti, potpis policijskog službenika, razlog određivanja pripravnosti za rad, potpis neposrednog rukovodioca i overu rukovodioca organizacione jedinice. Obrazac naloga za pripravnost za rad odštampan je u prilogu uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 01 broj 6582/16-6 U Beogradu, 27. februara 2017. godine

Ministar, dr Nebojša Stefanović, s.r.

Slične vesti

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju :https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/drugi-stepen/7695-2022  https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/doktorske-studije/7696-2022-2023
Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

U periodu od 15.09. do 17.09.2022.godine u organizaciji Policijskog sindikata Slovenije održane…
Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

U subotu 17.09.2022. godine na Torniku na Zlatiboru, održan je 8. Tribalion,…