29.11.2020

Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима

13. марта 2017.

На основу члана 142. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16),

Министар унутрашњих послова доноси
Правилник о изгледу Упитника о идентификационим подацима
Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/2016 од 12.2.2016. године, а ступио је на снагу 13.2.2016.

Члан 1.

Овим правилником прописује се изглед Упитника о идентификационим подацима, који се користи у поступку вршења безбедносне провере.

Члан 2.

Упитник о идентификационим подацима (Образац БП-1), одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о поступку безбедносне провере и садржини упитника („Службени гласник РС“, број 97/15).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број 01-1481/16-2
У Београду, 1. фебруара 2016. године

Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.

Образац БП-1

УПИТНИК о идентификационим подацима

1. Име и презиме  
2. ЈМБГ  
3. Претходна имена и презимена  
4. Датум, место и држава рођења  
5. Држављанство  
6. Претходно држављанство  
7. Двојно држављанство  
8. Пребивалиште  
9. Боравиште  
10. Контакт телефон, e-mail адреса  
11. Брачни статус  
12. Име и презиме, датум и место рођења супружника/партнера  
13. Име и презиме, датум и место рођења бившег супружника/партнера  
14. Име и презиме, датум и место рођења детета  
15. Име и презиме, датум и место рођења и сродство са лицима са којима живите у заједничком домаћинству  
16. Стручна спрема  
17. Занимање  
18. Подаци о служењу војног рока  
19. Радни однос  

 

Датум и место: Својеручни потпис:

Корисни линкови