19.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

ПКУ за полицијске службенике 2015 са анексом

14. августа 2015.

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),

Влада и репрезентативни синдикат Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

„Службени гласник РС“, бр. 22/2015, 70/2015

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним колективним уговором уређују се поједина права и обавезе из рада и по основу рада полицијских службеника, на начин који у пуној мери афирмише посебност полицијског службеника и полицијског посла код послодавца, као и висок степен одговорности и опасности при вршењу полицијских послова из надлежности.

Члан 2.

Послодавац, у смислу овог посебног колективног уговора је Република Србија, а права и дужности послодавца у име Републике Србије, у складу са законом обавља и уређује министар унутрашњих послова.

II. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 3.

Радно време полицијског службеника, по правилу, износи 40 часова недељно.

Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана.

Радни дан, по правилу, траје осам часова.

Члан 4.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац.

У случају да се рад обавља у сменама, ноћу или када природа посла и организација рада то захтевају – радна недеља и распоред радног времена може се организовати на други начин.

Члан 5.

Рад који полицијски службеник обавља у времену од 22 часа до шест часова наредног дана, сматра се радом ноћу.

Рад у сменама је организација рада према којој се полицијски службеници на истим пословима смењују према утврђеном распореду, где измена смена може да буде континуирана или са прекидима током одређеног периода дана, а при чему се тај посао мора обављати на тај начин најмање трећину радног времена на месечном нивоу.

Члан 6.

Послодавац је дужан да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена најмање пет дана унапред, осим у случајевима увођења прековременог рада.

Изузетно, послодавац може да обавести полицијског службеника о распореду и промени распореда радног времена и у краћем року од пет дана, али не краћем од 48 часова унапред, у случају потребе посла и услед наступања непредвиђених околности.

Послодавац је дужан да води евиденцију радног времена за сваког полицијског службеника, у складу са Законом.

Члан 7.

Полицијски службеник је у обавези сталне приправности када околности посла и задатака то захтевају.

Приправност подразумева обавезу полицијског службеника да се по писаном налогу руководиоца налази у стању сталног потребног степена спремности које омогућава да се полицијски службеник одазове на позив послодавца и стави на располагање на месту рада, на другом месту које одреди послодавац или предузме интервенцију, радњу, контакт или сличну активност по налогу послодавца.

Време ефективног рада по позиву рачуна се као прековремени рад.

Члан 8.

Полицијски службеник је дужан да ради прековремено, односно дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран.

Полицијски службеник, по правилу, не може да ради дуже од 12 сати дневно, укључујући и прековремени рад, при чему сам прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно.

Изузетно, у случају да полицијски службеник проведе на раду непрекидно 12 сати дневно, прековремени рад може трајати најдуже до окончања започетог посла, а најдуже до додатних 4 сата прековременог рада.

Члан 9.

Начин издавања налога за прековремени рад и обрачун накнаде за прековремене сате утврђује се Законом и подзаконским актима у складу са законом.

Изузетно, у случају сагласности послодавца и полицијског службеника и у обостраном договору око распореда радног времена, прековремени сати се могу тромесечно обрачунати као слободни сати, у односу 1 : 2, који се морају искористити најкасније у року од 6 месеци од протека тромесечја у којем су утврђени.

Члан 10.

Послодавац је дужан да у случају прековременог рада обезбеди полицијском службенику превоз, односно накнади трошкове превоза од места становања до места обављања прековременог рада и обратно.

Члан 11.

Прерасподела радног времена полицијског службеника може се извршити када то захтева природа посла, организација рада, боље коришћење ресурса, рационалније уређено радно време, уз ограничење да укупно просечно шестомесечно радно време полицијског службеника не може бити дуже од уговореног радног времена полицијског службеника.

Полицијском службенику који кроз прерасподелу радног времена, која представља планирану активност, оствари вишак часова рада, а није у могућности због природе или потребе посла да искористи исте као слободне сате, послодавац је дужан да обрачуна вишак остварених часова рада по правилима о прековременом раду.

III. ДОДАЦИ НА ПЛАТУ

Члан 12.

Полицијски службеник има право на додатак на плату:

1) за рад на дан празника који је нерадни дан – 121% од основне плате;

2) за рад ноћу (од 22 часа до шест часова наредног дана) – 28,6% од основне плате;

3) за рад у смени – 28,6% од основне плате, ако ради на пословима на којима се сменски рад уводи повремено;

4) за прековремени рад – 28,6% од основне плате;

5) за додатно оптерећење на раду:

(1) до 10 радних дана месечно – 3% од основне плате, односно – 4% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

(2) од 10 до 20 радних дана месечно – 6% од основне плате, односно – 7 % од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

(3) за 20 и више радних дана месечно – 10% од основне плате, односно -12% од основне плате ако замењује руководиоца унутрашње јединице;

(4) за дежурство ван радног времена (приправност) – 10% од основне плате.

Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. тач. 1)-4) овог члана, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

IV. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Члан 13.

Запослени има право на јубиларну награду за непрекидан рад у Министарству унутрашњих послова и другим државним органима, и то:

1. за 10 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;

2. за 20 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 20%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;

3. за 30 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 30%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде;

4. за 40 година рада – у висини једне просечне плате исплаћене у МУП-у, увећане за 40%, у месецу који претходи месецу исплате јубиларне награде.

Просечна плата, у смислу овог уговора, подразумева плату без пореза и доприноса из плате.

За полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у првој половини текуће године, јубиларна награда исплатиће се до краја јула, а за полицијске службенике који су право на јубиларну награду остварили у другој половини текуће године, исплатиће се до краја текуће године.

V. ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 14.

Полицијски службеник који ради пуно радно време, осам часова дневно, има право на одмор у току рада у трајању од 30 минута.

Полицијски службеник који ради дуже од осам часова, а краће од дванаест часова дневно има право на одмор у току рада од 60 минута.

Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку и на крају радног времена.

Време одмора из ст. 1. и 2. овог члана урачунава се у радно време.

Члан 15.

Полицијски службеник има право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа, осим у случајевима прописаним чланом 8. став 3. овог уговора.

Члан 16.

Полицијски службеник, по правилу, има право на недељни одмор у трајању од 48 часова непрекидно.

Дани недељног одмора, по правилу, су субота и недеља.

Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и организација рада то захтева.

Ако је неопходно да полицијски службеник ради на дан или дане свог недељног одмора послодавац је дужан да полицијском службенику обезбеди одмор у трајању од 24 или 48 часова непрекидно у току текуће или наредне недеље.

Члан 17.

Полицијски службеник има право на плаћени годишњи одмор, за сваку календарску годину у трајању од најмање 20 радних дана.

Члан 18.

Дужина годишњег одмора полицијског службеника утврђује се тако што се минимум од 20 радних дана увећава према следећим критеријумима:

1) по основу доприноса на раду:

– за оцену „нарочито се истиче“ – за пет радних дана;

– за оцену „истиче се“ – за три радна дана;

– за оцену „добар“ – за два радна дана;

2) по основу услова рада:

– за рад на радним местима полицијских послова са повећаним ризиком – за три радна дана;

3) по основу радног искуства:

– за период од више од 25 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за пет радних дана;

– за период од 15 до 24 година рада проведених у радном односу на полицијским пословима – за три радна дана;

– за период од 5 до 14 година рада проведеног у радном односу на полицијским пословима – за један радни дан;

4) по основу стручне спреме, односно сложености послова:

– за стечено високо образовање – за два радна дана;

– за стечено средње образовање – за један радни дан;

5) по основу бриге о деци и члановима уже породице:

– родитељу, усвојитељу или хранитељу са децом до 14 година старости – за један радни дан;

– самохраном родитељу са децом до 14 година – за три радна дана;

– за старање о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – за пет радних дана.

Годишњи одмор по свим критеријумима из става 1. овог члана, полицијски службеници не могу користити у трајању дужем од 30 дана, осим полицијских службеника који имају 30 година ефективног стажа, који имају право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана.

Члан 19.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси послодавац на основу плана коришћења годишњег одмора и захтева полицијског службеника који садржи период у којем жели да користи годишњи одмор и да ће годишњи одмор користити из једног или више делова.

Годишњи одмор се може користити у деловима само ако се први део користи у трајању од две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 20.

Послодавац може полицијском службенику да измени време коришћења годишњег одмора, или да одложи почетак коришћења годишњег одмора, ради обављања службених послова који не трпе одлагање, најкасније 5 радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора.

Послодавац може полицијском службенику да прекине коришћење годишњег одмора ради обављања службених послова који не трпе одлагање.

Послодавац је дужан да полицијском службенику накнади доказану штету коју овај трпи због измене времена коришћења годишњег одмора, његовог одлагања или прекида.

VI. ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 21.

Полицијски службеник има право на плаћено одсуство са рада, односно одсуство са накнадом плате у случају:

1. рођење детета или усвојења детета – пет радних дана;

2. смрти члана уже породице – пет радних дана;

3. ступања у брак – пет радних дана;

4. отклањања последица у домаћинству полицијског службеника изазваних елементарним непогодама, хаваријама, пожарима или другим непредвидивим разлозима више силе – до пет дана;

5. рекреативног одмора у организацији и о трошку синдиката – до пет радних дана;

6. селидбе – до пет радних дана;

7. теже болести члана уже породице – три радна дана;

8. добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – три узастопна радна дана;

9. учешћа у међународним спортским такмичењима у својству члана репрезентације Републике Србије – за време боравка репрезентације на том такмичењу, као и за време припрема за то такмичење, а најдуже 45 дана;

10. полагање правосудног испита неопходног за обављање послова радног места на коме је полицијски службеник распоређен – 15 радних дана;

11. обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и организацијама – до два радна, а највише четири радна дана у току календарске године;

12. обављања личних послова – два радна дана.

Члановима уже породице у смислу овог уговора сматрају се супружник, ванбрачни партнер, деца, сестре, браћа, родитељи, пасторак, усвојилац, усвојеник, старатељ, супружникови родитељи и друга лица која живе у заједничком домаћинству са полицијским службеником.

Члан 22.

Послодавац је дужан да полицијском службенику омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање и одобри плаћено одсуство, када то захтева потреба процеса рада или увођење новог начина и организације рада, у складу са законом и програмом стручног усавршавања код послодавца.

Члан 23.

Полицијском службенику може да се одобри плаћено одсуство у случају стручног усавршавања по сопственој иницијативи за полагање стручног или другог испита у трајању од једног дана.

Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити у току календарске године у укупном трајању до 10 радних дана.

VII. НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 24.

Полицијском службенику се може по образложеном захтеву одобрити неплаћено одсуство, односно одсуство без накнаде плате у случајевима:

1. неговања болесног члана уже породице – до 30 радних дана;

2. школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и усавршавања (мастер студије, правосудни испит, магистратура, докторат) по сопственој иницијативи запосленог – до 30 радних дана;

3. личних разлога – до 10 радних дана;

4. и у другим случајевима, уз посебно образложен захтев.

VIII. ЗАШТИТА ДОСТОЈАНСТВА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Члан 25.

Полицијски службеник има право на поштовање и заштиту достојанства на раду и у вези са радом, у складу са законом.

Члан 26.

Послодавац се обавезује:

1. да ће развијати вредности толеранције, разумевања и поштовања полицијских службеника, и да ће свако нежељено понашање и поступке којим се такви односи нарушавају путем дискриминације, злостављања или сексуалног злостављања препознати, забележити, спречити и казнити;

2. да ће обезбедити безбедну и здраву радну околину, тако што ће процес организације рада уредити на начин који спречава појаву злостављања на раду и у вези са радом, уз обезбеђење услова рада који не нарушавају достојанство полицијских службеника од стране послодавца, односно одговорног лица, запослених или других радно ангажованих лица код послодавца;

3. да ће у циљу препознавања, превенције и спречавања злостављања, спроводити мере обавештавања и оспособљавања запослених и синдикалних представника, путем курсева, семинара и других видова едукације, у циљу лакшег препознавања понашања која представљају злостављање, њихових узрока и последица.

Члан 27.

Забрањена је свака дискриминација или злостављање полицијског службеника због припадности или неприпадности синдикалној организацији.

Члан 28.

Полицијски службеници имају право на заштиту података о личности.

Послодавац је у обавези да предузме одговарајуће техничке, кадровске и организационе мере у циљу заштите података о личности полицијског службеника на раду.

Члан 29.

Послодавац је дужан да у договору са репрезентативним синдикатима именује и састави Листу посредника који ће по захтеву за заштиту од злостављања решавати случајеве злостављања на раду и у вези са радом.

Листа посредника сачињава се из редова полицијских службеника за сваку полицијску управу.

Посредник не може бити полицијски службеник који није добио сагласност репрезентативних синдиката.

Послодавац је дужан да обезбеди одговарајуће просторије за обављање посредовања и превоз за посредника из реда полицијског службеника код послодавца.

Члан 30.

Полицијски службеник који у посредовању учествује као страна у поступку, представник синдиката и посредник из реда запослених имају право на плаћено одсуство за сваки дан посредовања, све док посредовање траје, а најдуже до 30 дана.

Члан 31.

У случају да је у вези са злостављањем на раду и у вези са радом покренут дисциплински поступак, послодавац је дужан да коначну одлуку у дисциплинском поступку достави у року од три дана од дана доношења и полицијском службенику који је злостављан.

Члан 32.

Послодавац је у обавези да са репрезентативним синдикатима успостави механизам за праћење примене Кодекса полицијске етике за све запослене у Министарству унутрашњих послова.

IX. ДЕЛОВАЊЕ И УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 33.

Послодавац се обавезује, да неће својим деловањем и активностима ни на који начин онемогућавати синдикални рад, синдикално организовање и право полицијских службеника да постану чланови синдиката.

Повредом права на синдикално организовање сматраће се сваки притисак послодавца на запослене да се учлане, иступе из синдикалне организације или било какав вид мешања у рад синдиката.

Члан 34.

Синдикат је дужан да достави послодавцу акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у року од 8 дана од дана достављања акта о упису синдиката у регистар, односно од дана избора органа синдиката.

Члан 35.

Послодавац је у обавези да остварује социјални и синдикални дијалог са репрезентативним синдикатима.

Репрезентативни синдикат је синдикат коме је утврђена репрезентативност у складу са законом.

Сарадња са синдикатима који немају утврђену репрезентативност остварује се у складу са законом.

Члан 36.

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату обезбеди неопходан минимум техничко-просторних услова за рад:

1. Канцеларијски простор за седиште репрезентативног синдиката, по принципу једне или више повезаних канцеларија, укупне површине од најмање 30 м2 до највише 100 м2 – без накнаде трошкова;

2. Коришћење два службена аутомобила за седиште репрезентативног синдиката, највише до 1600 цм3 – са могућношћу точења горива без накнаде трошкова искључиво преко картице Министарства унутрашњих послова, до лимита од 300 литара горива по аутомобилу, месечно;

3. Коришћење једне телефонске линије, до лимита 2.000,00 динара месечне потрошње и једног телефонског апарата, једног факс апарата и једног интернет прикључка и једне рачунарске конфигурације, за седиште репрезентативног синдиката;

4. Једну огласну таблу максималне величине 120 цм x 80 цм у свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова, почев од нивоа полицијске станице у договору са старешином организационе јединице.

Захтев нерепрезентативних синдиката у погледу обезбеђења техничко-просторних услова за рад, послодавац може одобрити, уз накнаду или без накнаде, само у складу са просторним, техничким и финансијским условима рада сопствених служби и у случају да то не ремети њихов рад и обављање послова по надлежности.

Члан 37.

Захтеве репрезентативних синдиката у погледу обезбеђења додатних или других техничко-просторних услова за рад, послодавац може одобрити у договору са репрезентативним синдикатима, уз накнаду или без накнаде, само у складу са просторним, техничким и финансијским условима рада сопствених служби и у случају да то не ремети њихов рад и обављање послова по надлежности.

Члан 38.

Председник репрезентативног синдиката, или лице на функцији одговарајућој тој, за време трајања мандата у том синдикату, има право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности за време обављања синдикалних активности у пуном фонду плаћених часова за које време има право на накнаду плате, у складу са законом.

Овлашћени представници репрезентативних синдиката имају право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности и то на 50 плаћених часова рада месечно ако тај синдикат има најмање 200 чланова и по један час месечно за сваких следећих 100 чланова.

Овлашћени представници репрезентативних синдиката, у смислу примене овог посебног колективног уговора, су лица која су посебним овлашћењем председника репрезентативног синдиката, или лица на функцији одговарајућој тој, одређени за обављање те дужности.

Право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне делатности под условима из става 2. и у складу са ставом 3. овог члана, може имати максимално 35 представника репрезентативних синдиката.

Члан 39.

Председник синдиката који није репрезентативан, или лице на функцији одговарајућој тој, односно представници нерепрезентативних синдиката право на плаћено одсуство могу остваривати у складу са законом који регулише област рада и синдикалног организовања.

Члан 40.

Синдикални представник који је овлашћен за учешће у радним телима Министарства, преговарање или је члан делегације синдиката на састанцима са руководством Министарства унутрашњих послова, има право на плаћено одсуство за време преговарања, односно састанака, уз претходно обавештавање руководиоца.

X. ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПРИСТУП ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА

Члан 41.

Синдикат има право на информисање од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката, а нарочито о:

1. доношењу, изменама и допунама општих аката којима се регулишу права из рада и по основу рада запослених (закони, уредбе, правилници и др.);

2. плановима запошљавања и престанку службе или радног односа запослених;

3. мерама о безбедности и здравља на раду;

4. увођење нових технологија и промена у организацији рада које доводе до вишка запослених и мере за њихово збрињавање.

Послодавац је дужан да достављене примедбе, предлоге и сугестије репрезентативних синдиката размотри и на исте писано одговори, најкасније у року од 15 дана од дана пријема.

Члан 42.

Послодавац је дужан да по захтеву синдиката, уз писану сагласност запосленог, достави податке из евиденција за запосленог везане за његов радно-правни статус.

XI. КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Члан 43.

Послодавац и репрезентативни синдикати ће образовати посебну Комисију за праћење примене посебног колективног уговора, којом ће руководити државни секретар у Министарству, а састављену од представника Министарства и по два представника репрезентативних синдиката.

Комисија ће се састајати по потреби, а најмање једном у месец дана и разматраће актуелна питања у вези са праћењем примене овог уговора, једнообразности у поступању служби, као и иницијативе за изменама, допунама или сачињавањем нормативних аката Министарства од интереса и у вези са радно-правним и социјалним положајем запослених.

Одлуке Комисије имају значај препорука за поступање служби надлежних за правну ствар која је предмет разматрања на Комисији.

XII. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНИХ СПОРАЗУМА

Члан 44.

Послодавац и репрезентативни синдикати могу, у случају потребе, закључивати и посебне споразуме, којима се афирмишу синдикалне вредности, солидарност и сарадња у остварењу заједничких интереса.

XIII. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Члан 45.

Поступак измена и допуна овог уговора покреће се писаним предлогом једног од учесника.

Предлог мора да садржи измене и допуне уговора, образложење и преглед одредаба које се допуњују или мењају.

Учесници су дужни да се изјасне у року од 15 дана о поднетом предлогу за измене и допуне уговора и да, у случају сагласности, у наредном року од 15 дана отпочну поступак преговарања.

XIV. ОТКАЗ

Члан 46.

Сваки учесник може отказати овај уговор, уз писано образложење.

У случају отказа уговор престаје да важи протеком шест месеци од дана пријема отказа.

Учесници су дужни да у року од 15 дана од дана подношења отказа започну поступак преговарања.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

За све из области права и обавеза из рада и по основу рада полицијских службеника што није регулисано овим посебним колективним уговором примењују се одредбе Закона о полицији, прописа којима се уређују радни односи у државним органима и којима се регулише област рада.

На сва права и обавезе полицијских службеника када је то за њих повољније, примењиваће се одредбе Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, број 25/15)“.

XVI. ВАЖНОСТ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 48.

Овај посебни колективни уговор се закључује на период од три године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

У Београду, 24. фебруара 2015. године
За Владу
Министар унутрашњих послова,
др Небојша Стефановић, с.р.

За репрезентативни синдикат
Министарства унутрашњих послова
– Независни синдикат полиције
Председавајући Председништва,
Велимир Лукић, с.р.
_______________________________
НАПОМЕНА:

У „Сл. гласнику РС“, бр. 70/2015 од 12. августа 2015. године објављен је Анекс Посебног колективног уговора, који је интегрисан у текст, а у целости гласи:

„На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), а у вези са чланом 45. Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Службени гласник РС“, број 22/15),

Влада и репрезентативни синдикати Министарства унутрашњих послова – Независни синдикат полиције и Полицијски синдикат Србије (у даљем тексту: учесници) закључују

АНЕКС

Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Члан 1.

У члану 47. Посебног колективног уговора за полицијске службенике додаје се став 2. који гласи:

„На сва права и обавезе полицијских службеника када је то за њих повољније, примењиваће се одредбе Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, број 25/15)“.

Члан 2.

Одредбе овог анекса за чију примену нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије, на разделу Министарства унутрашњих послова, за 2015. годину, а које се односе на примену одредаба Посебног колективног уговора за државне органе, примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

Члан 3.

Овај анекс је саставни део Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

Члан 4.

Анекс је сачињен у 6 (шест) истоветих примерака, од којих сваки од учесника задржава по 2 (два) примерка и сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници учесника.

Члан 5.

Анекс Посебног колективног уговора за полицијске службенике ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Број 01-1209/15-31
У Београду, 17. јула 2015. године

За Владу

Министар унутрашњих послова,
др Небојша Стефановић, с.р.
За репрезентативне синдикате
Министарства унутрашњих послова

Независни синдикат полиције
Председавајући Председништва,
Велимир Лукић, с.р.

Полицијски синдикат Србије
Председник,
Вељко Мијаиловић, с.р.“

Тренутно има 1 коментар

  1. goce каже:

    Gospodo sindikalci, gde je regres,toplo obrok u novom PKU. Ako je sve to ubačeno u platu( kako kažete) kao i svima na budžetu kolika je onda realna plata npr. nekoga ko radi 20-tak godina.

Нема коментара.

Корисни линкови