26.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Правилник о приправности за рад

7. марта 2017.

МИНИСТАРСТВА
731
На основу члана 156. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/16),
Министар унутрашњих послова доноси
ПРАВИЛНИК
о приправности за рад

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују околности које указују да полицијски службеник распоређен на одређено радно место мора бити доступан и приправан да, по позиву непосредног руководиоца или лица овлашћеног за позив, обави посао или задатак који је планиран и за који се очекивала потреба евентуалног ангажовања полицијског службеника са одговарајућег радног места.

Члан 2.

Ако индиције или догађаји указују да би могло да дође до повећања ризика по стање јавне безбедности, као и угрожавања безбедности људи или имовине у већем обиму, који захтевају делимичну или пуну приправност полицијских службеника на територији Републике Србије или на њеном делу, приправност се одређује на предлог директора полиције, за одређене организационе јединице или полицијске службенике на одређеним радним местима, налогом министра.

Ако посебним распоредом рада у сменама или на други начин није могуће организовати рад у организационој јединици Министарства унутрашњих послова, на предлог непосредног руководиоца, руководилац организационе јединице у седишту Мннистарства, односно начелник полицијске управе опредељује радна места на којима се по Посебном распореду рада може одредити приправност за рад као и трајање приправности на њима у току једног дана. Посебан распоред приправности за рад сачињава непосредни руководилац одређивањем полицијских службеника, који су распоређени на тим радним местима. Посебни распоред приправности за рад садржи: називе радних места за које се одређује приправност за рад, полицијске службенике који су одређени за приправност на конкретним радним местима и време трајања приправности на тим радним местима (дневна, недељна, месечна или годишња приправност, с тим што приправност радним данима може да траје најдуже 16 сати, а суботом, недељом и празницима 24 сата и што приправности за рад, у току месеца, ван радног времена, не може трајати више од 15 дана, односно 16 дана, ако текући месец има 31 дан, осим уз писмену сагласност полицијског службеника када приправност може бити одређена и у дужем трајању).

Изузетно од става 2. овог члана, када је потребно обавити посао или задатак за који се није могла очекивати и планирати потреба ангажовања једног или више полицијских службеника на одређеном радном месту, непосредни руководилац налогом, може полицијском службенику одредити приправност у трајању до почетка његове прве редовне радне смене, или до престанка разлога због којих је одређена приправност за рад. Налог за приправност за рад, ако то налажу разлози хитног поступања ради обезбеђивања обављања послова радног места, може се издати и усмено о чему се у најкраћем року, а најкасније у року од 24 сата издаје и писани налог, а садржи: назив организационе јединице, број и датум, правни основ, име, презиме и радно место полицијског службеника, трајање приправности (дан и час почетка и краја приправности), укупан број сати остварених у приправности, потпис полицијског службеника, разлог одређивања приправности за рад, потпис непосредног руководиоца и оверу руководиоца организационе јединице. Образац налога за приправност за рад одштампан је у прилогу уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

01 број 6582/16-6
У Београду, 27. фебруара 2017.године

Министар,
др Небојша Стефановић,с.р.

Тренутно има 2 коментара

  1. Zoran каже:

    Poštovani, da li isti iznos novca pripada za pripravnost svakom policijskom službeniku u OKP PU, ili onom ko pasivno dežura više od jedne ili dve ili mesec dana, pripada veća suma novca. Hvala. S poštovanjem.

    1. администратор каже:

      за приправност се добија различит новчани износ јер зависи колико сати је неко био у приправности, тј. зависи колико је сати неко био радним даном приправан, колико викендом, колико празником, да ли је био одсутан с посла и сл.

Нема коментара.

Корисни линкови