1

Министар донео решење о оснивању радне групе за припрему новог колективног уговора за полициске службенике

На основу члана 23. Закона о државној управи (“ Службени гласник РС“. бр. 79-05, 101-07 и 95-10) и члана 28.
Уредбе о начелима за унутрашнје уређенје и систематизацију радних места у министарствима, посебним органима и службама Владе(“ Службени гласник РС“, 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13) Опширније..