Izveštaj sa mesečnog sastanka Radne grupe (novembar 2015.)

Dana 10.11.2015. godine sa početkom u 08.30 časova u prostorijama MUP-a (sala Most) je održan redovan mesečni sastanak radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova i predstavnika Nezavisnog sindikata policije koga su predstavljali Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić, predsednik Izvršnog odbora Velimir Barbulov, član Predsedništva Veselin Nikolić, član Izvršnog odbora Brežnjak Filipović Snežana i član Izvršnog odbora Marjan Petrović.Sastanak je otvorio državni Sekretar za saradnju sa sindikatima gospodin Milosav Miličković koji je naveo da počinje redovni sastanak radne grupe za saradnju sa sindikatima koji je formirao Ministar.

Predsedavajući Predsedništva je istako da sve aktivnosti sindikata idu po planu ali da mi kao organizacija insistiramo i ne odstupamo od zahteva za dnevnice i prava, koja nam sleduju, a to je dnevnica od 2.500,00 dinara. Kako se bezbednosna problematika Ministarstva direktno odnosi na angažovanje bezbednosnih jedinica u cilju ostvarivanja i očuvanja mira i bezbednosti svih građana Republike Srbije, to nam daje snagu da istrajemo i ostanemo dosledni u našim zahtevima i nijednog trenutka ne možemo odstupiti od njih.

Angažovanje u KZB i drugim mestima izvršenja poslova povišenog rizika i način tretiranja obavljanja ovih poslova (kao izvršenje zadatka ili službeno putovanje i isplata dnevnica od 150 dinara u vezi ovih angažovanja).

Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić je naveo da je stav NSP da će se INSISTIRATI da policijski službenici dobiju dnevnicu od 2.500 u KZB i zonama povećanog bezbednosnog rizika.

Gospodin Veselinović iz MUP-a je odgovorio da postojeći čl. 14 i dalje predviđa obavezu gde se predviđaju neke specifičnosti policijskih poslova i da u skladu sa tim je neophodno doneti Pravilnik koji će predvideti i staviti u isti položaj (jedan normativ) opravdanje određenih poslova, velika angažovanost koja zahteva obiman posao, za sve od KPZ, IJP, zaposlenih u OKP, sprovodničke delatnosti i ostalih zaposlenih.

Na pitanje, kada će taj Pravilnik biti donet gospodin Željko Veselinović je rekao da NE MOŽE SA SIGURNOŠĆU DA KAŽE s obzirom da nije uputno „da se lomi preko noći“ izrada ovako sveobuhvatnog pravilnika, a ako je cilj sindikata da se dnevnice samo povećaju sa iznosa od 1.500 dinara na 2.500 dinara da se sindikat obratio na pogrešnu adresu i da je to nadležnost Vlade Republike Srbije.

Predstavnici sindikata su naveli da nama nije cilj da se nekome smanje dnevnice već da se normativi usklade za sve bezbednosne službe.

Na pitanje da li se može promeniti nerealni stav u vezi računanja radnog vremena koji policijski službenici provode u putu od sedišta PU ili organizacione jedinice do mesta izvršenja posebnog zadatka, gospodin Veselinović i gospodin Drago Bjelica iz MUP-a su se pozvali na Instrukciju Uprave za ljudske resurse iz 2012. godine, ali je Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić insistirao na doslednom tumačenju vremena izvršenja posebnog zadatka gde se u skladu sa Instrukcijom Ministarstva NE RAČUNA VREME PUTOVANJA u radno vreme. Takođe, je rekao da više naš sindikat neće tolerisati različito postupanje i da će se po potrebi pravda potražiti na sudu gde će se dosledno rešiti da li je sindikat u pravu ili ne. I dalje insistiramo da se vreme provedeno u putu na izvršenje službenog zadatka i povratak sa izvršenja službenog zadatka računa u radno vreme, jer dolaskom na radno mesto, odnosno u organizacionu jedinicu policijski službenik je primio službu i upućuje se na izvršenje službenog zadatka koje, za razliku od svakodnevnih zadataka van mesta rada.

Gospodin Miličković je prekinuo žučnu raspravu i rekao: nemamo odgovor na ovo Vaše pitanje; gospodin Cvetković je dobio nalog da spremi napismeno odgovor na ovo pitanje najkasnije do 10-og za sledeći sastanak, a po mogućstvu i pre, o čemu obavestiti sindikat.

Na pitanje u vezi inicijative za donošnjem Uredbe o čuvanju arhiva i materijala, gospodin Miličković i Uprava policije su naveli da je od strane MUP-a prepoznat ovaj problem, i dat je nalog stručnim službama da počnu na hitnom rešavanju ove problematike. Gospodin Todorović je zatražio da mu Sindikat pošalje rešenje, ali je gospodin Miličković naveo da je to posao MUP-a i dokle više očekuju da im sindikat radi posao i rešava probleme koji su u delokrugu i opisu njihovih poslova. Dao je rok od mesec dana za rešavanje ovog pitanja.

Problematika u vezi saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde i naplata usluga koje policija obavlja po nalogu sudova (uručenje poziva, presuda, drugih pismena) gde MUP ima samo troškove i nepotrebna angažovanja ljudstva. Predstavnik Uprave policije je naveo da je prepoznat ovaj problem i da ga je neophodno sistemski rešiti kroz Zakone. Tako je u Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija već učinjen pomak gde se izdejstvovalo da policijska pomoć koja se pruža po Zakonu o policiji, tako i plaća i pruža pomoć u skladu sa Zakonom o policiji.

Gospodin Miličković je dao predlog radne grupe: Da se Ministru napiše dopis da obavi razgovor sa gospodinom Selakovićem i da se ovaj problem reši na nivou dva Ministarstva. Takođe neophodno je napisati dopis Ministru da se sa Ministarstvom pravde reši problem vozila koja stoje po organizacionim jedinicama, a koja su oduzeta u Krivičnom postupku.

U vezi pitanja koje se odnosi na osiguranje zaposlenih gospodin Veselinović je naveo da je sproveden tenderski postupak, da je DDOR izabran na tenderu kao najpovoljniji ponuđač, i da izabrani paket ne može da se proširi s obzirom da od  pet ponuđenih paketa je izabran onaj koji je u skladu sa novčanim sredstvima kojima raspolaže MUP, a i na osnovu potreba. Dogovoreno je da će se Nezavisnom sindikatu policije dostaviti Ugovor i polisa osiguranja za sve zaposlene u Ministarstvu.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić

199
image_printPrint