illegal:201607Dopis-Kabineta-ministra-28.07.2016.pdf